2
Naví áyyä̖̂ä̖, nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi wâyta̖ˀdo heḏânho wíˀúvítꞌaywó̖ˀnâamípíḏí. Hewänbo wí toˀwí itꞌaywó̖ˀnandáhoˀ, wí toˀwí ûnˀä́n Yôesi Táḏáví páaḏépiyeˀ igîˀ iˀaywondaaˀa̖míḏí, i-á Jesus Christ i tꞌä̖hkí híwó̖ˀdi namuu. Heḏi i-ân iví wówátsi imä́gi naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi dînˀowóyé-íḏí, hewänbo naˀinbîˀḏa̖ˀbá yoe, tꞌä̖hkí tꞌowaví tꞌaywó̖ˀdi dínmuuḏân.
Yôesi Táḏá âytaaḏá iví tsontu̖u̖ âyˀaˀginnamí
Hândiḏan gínhanginnání taˀgendi Yôesi Táḏá âytaaˀin? Gá iví tsontu̖u̖ ûnmuuˀiˀ âyˀaˀgindoḏân. Wí toˀwí Yôesi Táḏá óetaa gin natú̖ḏí hewänbo iví tsontu̖u̖ wíˀônˀaˀgindopíḏá, i-áho wí hôeyóˀi namuu, heḏá in taˀgen namuuˀin iví píˀnä́ khóˀyé wíˀimáapí. Hewänbo toˀwíḏí Yôesi Táḏáví tu̖u̖ ûnmuuˀiˀ ônˀaˀgindoḏá taˀgendi pín taˀge hayḏi óeséegí, heḏi kindiḏân gínhanginná i-áḏí gimuuˀin. Hewänbo toˀwên ditû̖ˀnin Yôesi Táḏá-áḏí dimuuˀin, indá dínkhâyˀä̖ˀ inbí wówátsi dâyhûuwíˀin Christ iví wówátsi ihoˀ waagibá.
Un wâyséegíˀin, nä́ˀin tsontu̖u̖ natû̖ˀnin ívíséegíhûuwí i̖ˀgeḏi wâyta̖ˀdoˀin tsꞌa̖a̖min wínamuupí, indá in páaḏéḏíbo bînmáaˀin namuu, i híˀ ho ítꞌoeˀibá namuu. Hewänbo nä́ˀin tsontu̖u̖ nää wíyá wâyta̖ˀdoḏi tsꞌa̖a̖min waagiˀinbá namuu, gá âyˀaˀgindoḏáho i khu̖u̖ nakhanmän waagibá gínpoˀḏân, heḏá i koḏi̖ˀdi ko namuuˀi-áho nakeepoˀ. Taˀgendi Christ nä́ˀin tsontu̖u̖-á iˀaˀginnan, heḏá un wáˀ bînˀaˀgindoˀ.
Wí toˀwí nakohthaynáˀ niˀge iví wówátsi ihon gin natú̖ḏí, hewänbo iví tíˀûu páaḏéˀi itꞌayḏá, i-á waˀḏi khu̖u̖ i̖ˀgebo nayiˀ. 10 Toˀwên nä́ˀin tíˀûuwin páaḏéˀin dâyséegíˀin, indáho nakonáˀ niˀge diyiˀ, heḏiho inbí píˀnä́ khóˀyé hä̖́ä̖bo in taˀgeˀin pꞌôe iweḏi ovâyhângeˀa̖míˀiˀ wíḏâymáapí. 11 Hewänbo wí toˀwí iví tíˀûu páaḏéˀiˀ itꞌayḏá khu̖u̖ iwebo naˀä́n. I-á khu̖u̖ i̖ˀge nayiḏi wíˀûnhanginnáhpí wépiyeˀ namännin, gá wí tsíˀtꞌaaˀi waagibá ûnkhu̖u̖nândân.
Háa in wé̖ˀgeˀin tꞌowa Yôesi dâytaapíˀin inbí wówátsi dâyhon waa in tꞌowa i dâyséegíˀin wíḏínkhâyˀä̖hpí ovâyhí̖ˀa̖míˀin
12 Naví áyyä̖̂ä̖, naaḏi wâyta̖ˀdo gá Christ iˀannin namuuḏi unbí tꞌaywó̖ˀdi únmuuˀi wovâyˀowóyéḏân. 13 Un táḏáˀindá, naaḏi wâyta̖ˀdoˀ gá i to hä́nˀoe tsꞌanpáaḏébo nayiˀiˀ bîntaaḏân. Un eˀnûndá, wâyta̖ˀdoˀ gá i Penísendi ho bîntꞌandân.
14 Un áyyä̖̂ä̖ ímuuˀin, wâyta̖ˀnan gá Yôesi Táḏá bîntaaḏân. Un táḏáˀindá, naaḏi wâyta̖ˀnan gá i to hä́nˀoe tsꞌanpáaḏebo nayiˀiˀ bîntaaḏân. Un eˀnûndá, wâyta̖ˀnan gá undá íkayḏân, heḏá unbí píˀnä́ khóˀyé-á Yôesi Táḏáví híˀ-á kayˀindiḏá bînmáa, heḏá handiḏá i Penísendi-á ho bîntꞌan.
15 Wíwovâyhí̖ˀa̖mípí unbí wówátsi bînhûuwíḏí háa in tꞌowa Yôesi Táḏá dâytaapíˀin inbí wówátsi dâyhon waagibá, heḏá i yä̖ˀḏâapîˀ hä̖ä̖wí indá ovâyhí̖ˀandi-á wíwovâyhí̖ˀa̖mípí. Wí toˀwí nä́ˀi híwó̖ˀpîˀ namuuˀiˀ óehí̖ˀandáho Yôesi Táḏá pín taˀge hayḏi wíˀóeséegípí. 16 Kinnân in Yôesi Táḏá dâytaapíˀin dívíˀoˀ: Háa inbí túuˀú iwe diwänpicha̖a̖ waagi kaygi̖ˀdi dívíˀa̖míˀin didaˀ, heḏá hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí dâymûˀi-á wáˀ kaygi̖ˀdi-á didaˀ, heḏá inbí hä̖ä̖wí shánkí híwó̖ˀdi dínmuu waagi dicha̖a̖ḏi dívíyêngiˀoˀ. In Yôesi Táḏa dâytaapíˀinnânho haˀwâa dívíˀoˀ, hewänbo ki̖ˀbi tsiyekandá Yôesivíˀweḏi wínaˀä̖hpí. 17 Háa nä́ˀin Yôesi Táḏá dâytaapíˀin dívíˀo waa dínkhangítꞌóe, heḏá tꞌä̖hkí nä́ˀi híwó̖ˀpîˀ hä̖ä̖wí kaygi̖ˀdi didaˀi-á wáˀ nakhangítꞌóe. Hewänbo toˀwên háa Yôesi Táḏá natsonpoˀ waa dívíˀoˀindá hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí diwówáyê̖e̖ní.
Christ-ví hä́nbi ho naˀä̖ˀ
18 Naví áyyä̖̂ä̖, nääho i tꞌä̖ˀgi thaa tsoˀwa naˀä̖ˀ. Wovâytu̖ˀanho Christ-ví hä́nbi naˀä̖ˀ, heḏi nääbo báyékí ki̖ˀmin dikeepoˀ. Kin napoˀḏi gínhanginná nääho i tꞌä̖ˀgi thaa tsoˀwa nanáˀnin. 19 Nä́ˀin tꞌowaḏá taˀgendi naˀinbíˀnäpiyeˀin wíḏimuupíḏí naˀin díyoeˀan. Naˀinbíˀnäpiyeˀin dimuuḏáhoˀ, naˀindáḏíbo dívíwóyí̖ˀníwän. Hewänbo indá naˀin díyoeˀan dihayḏi nakeepóe wîˀ wänbo in diweḏi naˀinbíˀnäpiyeˀ wínamuupíˀin.
20 Hewänbo undá in waagiˀin wíˀímuupí. I toˀwí shánkí híwó̖ˀdi namuuˀiḏi i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wovâymä́gi, heḏiho un tꞌä̖hkí in taˀgen namuuˀin únhanginná. 21 Naaḏi nä́ˀin ta̖ˀnin wâyta̖ˀdo gá in taˀgen namuuˀin únhanginnândân, únhanginnáhpíḏá yoe, heḏá wáˀ únhanginná wí toˀwí in taˀgen natû̖ˀdi-á wíˀihôeyóˀopíˀin. 22 To-an wí hôeyóˀi namuu? Gá wí toˀwí natû̖ˀdi-ân Jesus-á wínamuupíˀin i toˀwí Yôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. Wí toˀwí haˀwâagiˀi namuuˀiḏá wí̖ˀgíndíbo Yôesi i Táḏá-áḏí heḏá iví ay-áḏí ovä̂nyoegiˀoˀ, heḏiho Christ-ví hä́nbiˀ namuu. 23 Wí toˀwí natú̖ḏí Jesus-á Yôesi Táḏáví ay wíˀûnmuupíˀin, i-á Yôesi Táḏá wänbo iví píˀnä́ khóˀyé wíˀimáapí. Hewänbo wí toˀwí natú̖ḏí Jesus-á Yôesi Táḏáví ay ûnmuuˀindá Yôesi Táḏá wáˀ iví píˀnä́ khóˀyé imáa.
24 Hewänbo undá hä̖ä̖wí páaḏé úvítsꞌanwhä̖yu̖ ihayḏiboˀ ítꞌoeˀiˀ únkhâyˀä̖ˀ unbí píˀnä́ khóˀyé bînmáˀve-íˀin. Han úvíˀoḏáho Yôesi Táḏá-áḏí heḏá iví ay-áḏí wé̖ˀge ímúní. 25 Heḏi Yôesi Táḏáví ay-á iví tu̖u̖ imä́gi in wówátsi nahándepíˀin naˀin dípä̖gítꞌóeˀin.
26 Wáy wên tꞌowa didaˀ in taˀgen namuu iweḏi wovâyyâaˀa̖míˀin, heḏânkun nä́ˀin ta̖ˀnin wâyta̖ˀdoˀ. 27 Hewänbo Yôesi Táḏáḏí i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wovâymä́gi, heḏá unbí píˀnä́ khóˀyébo bînmáa, heḏiho wíˀúntáypí wíyá toˀwíḏí Yôesiví̖ˀgeḏi wovâyhá̖ˀa̖míḏí, gá i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏá hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí wovâyhá̖ˀoḏân, heḏi i hä̖ä̖wí wovâyhá̖ˀoˀi-á taˀgen namuu, wên hôeyó wänbo wínamuupí. Heḏiho únkhâyˀä̖ˀ Christ-áḏí wé̖ˀge ímúníˀin, háa i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi wovâyhá̖ˀan waabá.
28 Naví áyyä̖̂ä̖, háa otú̖ waa Christ-áḏí wé̖ˀge únkhâyˀä̖ˀ ímúníˀin, heḏânho owáy i wíyá nakeepóe ihayḏi wíˀíkhuwôedaˀípíḏí, heḏá wôedaˀḏi ivíˀweḏi wíˀúvíkaakwomáˀve-ípí. 29 Únhanginná Christ-ân híwó̖ˀda̖ˀ iˀoˀin, heḏiho únhanginná wáˀ tꞌä̖hkí toˀwên inbí wówátsi taˀge dâyhonnindá Yôesi Táḏávíˀweḏi diˀâypu̖yä̖ˀin.
In Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindá Yôesi Táḏáví ây dimuu