4
Un wâyséegíˀin, tꞌä̖hkí toˀwên ditû̖ˀnin Yôesigîˀ dívíhéeˀoˀin wíˀúvíwhä̖yú̖-ípí. Páaḏé bîntayi̖ˀní únhanginpúwíḏí tigú taˀgendi Yôesiví Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ dâymáaˀin, gá báyékí dihôeyóˀin wáyyé tꞌä̖hkí dikwꞌôndân, indá Yôesi Táḏáví tukhe̖ˀmin dimuu gin ditû̖ˀ. Wâytu̖kankhâymáa háḏíḏí únhanginnáníˀin háa Yôesiví Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ dâymáaˀin háa yoe: Toˀwên tꞌä̖hkí tꞌowaví páaḏépiyeˀ ditû̖ˀnin Jesus Christ i natꞌowapaaˀivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindáho Yôesiví Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ dâymáa. Hewänbo toˀwên tꞌä̖hkí Jesus-ví̖ˀgeḏi han wíḏívíhíˀmáapíˀindá Yôesiví Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wíḏâymáapí. In toˀwên ki̖ˀmin dimuuˀin Christ-ví hä́nmin waagiˀinbá dimuu. Ho wovâytu̖ˀan nä́ˀin ki̖ˀmin dikä̖ˀä̖ä̖gítꞌóeˀin, heḏi nää wéngé tꞌä̖hkí diyihoˀ.
Naví áyyä̖̂ä̖, undá Yôesi Táḏávíˀin ímuu, heḏi toˀwên hôeyóḏí ditû̖ˀnin Yôesi Táḏáví tukhe̖ˀmin dimuuˀindá bîntꞌanhoˀ, gá i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ unbí píˀnä́ khóˀyé bînmáaḏân heḏi i-á shánkí nakay i Penísendivíˀweḏi, nä́ˀi Penísendi-á in Yôesi Táḏá dâytaapíˀinbí píˀnä́ khóˀyé dâymáa. Nä́ˀin hôeyóˀin dimuuˀindá Yôesi Táḏá dâytaapíˀinda̖ˀ dimuu, heḏânho in wé̖ˀgeˀin Yôesi Táḏá dâytaapíˀin dimuuˀin waagibá dívíhéeˀoˀ, heḏá in tꞌowa dâytꞌóyandeˀindá Yôesi Táḏá dâytaapíˀin wáˀ dimuu. Hewänbo naˀindá Yôesi Táḏávíˀin gimuu, heḏiho in toˀwên i dâytaaˀindi naˀin dîntꞌóyandeˀ, hewänbo in toˀwên ivíˀin dimuupíˀindá wíḏîntꞌóyandepí. Handiḏân gínhanginná wéˀin in taˀgen dívíhéeˀoˀin dimuuˀin heḏá wéˀin in hôeyóḏa̖ˀ dívíhéeˀoˀin dimuuˀindá.
Yôesi Táḏá iví ây ûnmuuˀin iséegí, heḏânho indá wáˀ dínkhâyˀä̖ˀ wíˀnä́ táye dívíséegíhûuwíˀin
Un wâyséegíˀin, wíˀnä́ táye ívíséegíhûuwí, gá in séegí Yôesi Táḏávíˀweḏi naˀä̖ḏân, heḏi toˀwên tꞌä̖hkí in séegí dâymáaˀinda Yôesi Táḏávíˀweḏi diˀâypu̖yä̖, heḏá Yôesi Táḏá-á dâytaa. Yôesi Táḏá-á naséegítꞌóeˀi namuu, heḏiho toˀwên dâyséegíhonpíˀindá Yôesi Táḏá wíḏâytaapí. Kinnân Yôesi Táḏáḏí dînkeeyan díséegíˀin: I-á iví wîˀ ayḏa̖ˀ ûnˀä́ndiˀ isan nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ heḏânho in koḏi̖ˀnin wówátsi dímä̂äníḏí. 10 Kindiḏân gínhanginná háawin in séegí namuuˀin: Tobá naˀindi Yôesi Táḏá wíˀâyséegípí wänboˀ, iḏá naˀin díséegíḏí iví ay nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ isan iví wówátsi imä̂äníḏí naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi gínmuuˀi dînˀowóyé-íḏí.
11 Un wâyséegíˀin, haˀwâagiḏi Yôesi Táḏáḏí naˀin díséegíḏânho naˀin wáˀ gínkhâyˀä̖ˀ wíˀnä́ táye ívíséegíhûuwíˀin. 12 Toˀwíḏí wänbo hä̂nhay wänbo Yôesi Táḏá wíˀóemûˀpí, hewänbo wíˀnä́ táye ívíséegíḏá i-á naˀindáḏí namuu, heḏá iví séegí iḏi dímäˀi-á naˀinbí píˀnä́ khóˀyé gínsôemäˀ.
13 Kindiḏân gínhanginná Yôesi Táḏá-áḏí wé̖ˀge gimuuˀin heḏá i-á naˀindáḏá: Iḏi iví Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ dímä́gi. 14 Heḏá wáˀ âymûˀ iví ay isannin tꞌä̖hkí tꞌowaví aywondi dínmúníḏí, heḏiho i̖ˀgeḏi tꞌowa tꞌä̖hkí âytꞌôeˀoˀ. 15 Tꞌä̖hkí toˀwên in tꞌowaví páaḏépiyeˀ ditû̖ˀnin Jesus-á Yôesi Táḏáví ay namuuˀin, Yôesi Táḏá indáḏí namuu heḏá indá i-áḏá. 16 Heḏiho gihá̖hpóe heḏá ívíwhä̖yunde Yôesi Táḏáḏí díséegíˀin. I-ân naséegítꞌóe, heḏi toˀwên in séegí dâyhonnindá Yôesi Táḏá-áḏí dimuu heḏá i-á indáḏá. 17 Heḏi owáy ihay thaa tꞌowa háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin ovâykeekwꞌóḏi ihayḏi, in séegí naˀinbí píˀnä́ khóˀyé ho gínsôeḏá wígikhuwôedaˀípí, gá waˀ nä́ä oepáa kꞌayḏi giyiḏibo Christ waagiˀbá gipóeḏân. 18 Yôesi Táḏá âyséegíḏáho wíˀâykhuwôedaˀípí, heḏi taˀgendi pín taˀge hayḏi i âyséegíḏí naˀinbí khuwôedaˀ gínyâapoˀ. Hewänbo âykhuwôedaˀḏáho taˀgendi pín taˀge hayḏi wíˀâyséegípí, heḏiho tuchä̖nu i̖ˀgeḏi ívíˀánshaaˀoˀ.
19 Yôesi Táḏáḏí páaḏébo naˀin díséegí, heḏânkun in séegí âymáa. 20 Wí toˀwí natú̖ḏí, “Naaḏi Yôesi Táḏá dóséegí,” hewänbo iví tíˀûu páaḏéˀiˀ itꞌayḏáhoˀ, wí hôeyóˀi namuu. Iví tíˀûu páaḏéˀiˀ imúndeˀiˀ iséegípíḏí, háˀto Yôesi Táḏá óemúndepîˀ wänbo-á óeséegí-í. 21 Heḏi nä́ˀin in tsontu̖u̖ Christ-di dímä́giˀin namuu: Toˀwên Yôesi Táḏá dâyséegíˀindá dínkhâyˀä̖ˀ inbí tíˀûuwin páaḏéˀin wáˀ dâyséegíhûuwíˀin.