5
Jesus-á i toˀwí namuu Yôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. Toˀwên nä́ˀin dívíwhä̖yundeˀindá Yôesi Táḏávíˀweḏi ho wíyá diˀâypu̖yä̖, heḏi toˀwên i Táḏá dâyséegíˀindá, iví ây wáˀ dâyséegí. Yôesi Táḏá âyséegíḏá heḏá iví tsontu̖u̖ âyˀaˀgindoḏá, handiḏânho gínhanginná iví ây wáˀ âyséegíˀin. Heḏiho iví tsontu̖u̖ âyˀaˀginhondi âykeeyo taˀgendi i âyséegíˀin. Iví tsontu̖u̖-á wä̖hphaḏe wíˀûnkháapí âyˀaˀginnamíḏí, gá toˀwên tꞌä̖hkí Yôesi Táḏávíˀweḏi wíyá diˀâypu̖yä̖ˀindá dínkoeḏiḏân i yä̖ˀḏâapîˀ nä́ä oepáa kꞌayḏiwi namuuˀi dâytꞌaaníḏí. Heḏi naˀinbí whä̖yu̖ gínmuuˀiḏânho gitꞌanpoˀ.
Yôesi Táḏáḏí iví ay Jesus-ví̖ˀgeḏi dítu̖ˀan
Toˀwí iwhä̖yundeḏi Jesus-á Yôesi Táḏáví ay namuuˀin, iḏa̖ˀmânho i nä́ä oepáa kꞌayḏiwi yä̖ˀḏâapîˀ namuuˀiˀ óetꞌandeˀ.
6-8 Jesus Christ-ân nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ naˀä̖ä̖ˀiˀ namuu, heḏi pꞌoeḏi óepꞌóˀpꞌoeˀan heḏá iví ûnpꞌoe-á ichꞌáa. Naˀä̖ä̖ iví ûnpꞌoe ichꞌâaníḏí, pꞌoeḏi óepꞌóˀpꞌoeˀa̖míḏíḏa̖ˀbá yoe. I Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏân dítu̖ˀo nä́ˀin taˀgen namuuˀin, i-á taˀge natu̖kanyiḏi. Heḏiho nä́ˀin poeyeḏi wéhpêe tu̖u̖ḏa̖ˀ dâymáa: I Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖-á i pꞌoe-á heḏá i ûnpꞌoe-á. Heḏi indiḏá Jesus Christ-ví̖ˀgeḏi naˀin díhanginˀândoˀ. Háa tꞌowaḏi dítu̖ˀo waa ívíwhä̖yundeˀ, hewänbo háa Yôesi Táḏáḏí dítu̖ˀo waa shánkí gínkhâyˀä̖ˀ ívíwhä̖yú̖-íˀin, iví híˀ-á shánkí ûnchä̖ˀmuuḏi, heḏi iḏânho iví ay Jesus-ví̖ˀgeḏi dítu̖ˀoˀ. 10 Toˀwên Yôesi Táḏáví ayvíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindá inbí píˀnä́ khóˀyé dínhanginná háa Yôesi Táḏá natú̖ waa taˀgen namuuˀin. Hewänbo toˀwên Yôesi Táḏáví híˀ wíˀônwhä̖yundepíˀindá wí hôeyóˀi waagibá óepaˀ, háa iḏi iví ayví̖ˀgeḏi dítu̖ˀannin wíḏívíwhä̖yundepíḏí. 11 Heḏi kinnân Yôesi Táḏáḏí naˀin dítu̖máa: In wówátsi nahándepíˀinnânho dímä́gi, heḏi iví ay âytaaḏiho ki̖ˀmin wówátsi âymáa. 12 Toˀwên Yôesi Táḏáví ay Jesus inbí píˀnä́ khóˀyé dínˀä́nnindáho ki̖ˀmin wówátsi dâymáa. Hewänbo toˀwên Yôesi Táḏáví ay inbí píˀnä́ khóˀyé wíḏínˀä́npíˀindáho ki̖ˀmin wówátsi-á wíḏâymáapí.
Yôesi Táḏáḏí wówátsi nahándepíˀin dímä́gi
13 Naaḏi un Yôesi Táḏáví ayvíˀpiyeˀ úvíwhä̖yundeˀin nä́ˀi tꞌä̖hkí wâyta̖ˀdoˀ heḏânho taˀgendi únhanginnáníḏí in wówátsi nahándepíˀin ho bînmáaˀin. 14 Heḏi hä̖̂ä̖ḏi Yôesi Táḏávíˀpiyeˀ ívíbéeḏí ívíyûusuˀa̖míḏí, háa nadaˀ waagiˀi hä̖ä̖wí gidaˀpoˀḏi, taˀgendi gínhanginná Yôesi Táḏáḏí dîntꞌóyandeˀin. 15 Heḏi hä̖ä̖wí gidaˀpoˀḏi dîntꞌóyandeˀin gínhanginnândi, gínhanginnân wáˀ hä̖ä̖wí âydaaˀandiˀ ho dímäˀin.
16 Wí toˀwí iví méesatewi tíˀûu páaḏéˀiˀ itꞌaywó̖ˀdoḏi imûˀḏi, hewänbo in tꞌaywó̖ˀnin iˀoˀindá ha̖ˀmin wínamuupíḏí in wówátsi nahándepíˀin diweḏi óeyâaˀa̖míḏí, nä́ˀi toˀwí ki̖ˀmin tꞌaywó̖ˀnin iˀandigîˀ Yôesivíˀpiyeˀ ônyûusuˀa̖mí, heḏiho in wówátsi óemä̂äní. Hewänbo wên tꞌaywó̖ˀnin nayiˀ, indá in wówátsi nahándepíˀin diweḏi wovâyyâaˀa̖míˀin namuu, heḏi naa wóˀtû̖ˀpí wí toˀwí ha̖ˀmin tꞌaywó̖ˀnin iˀandi bînyûusuˀa̖míˀin. 17 Tꞌä̖hkí yä̖ˀḏâapí tsiyekan ívíˀoˀi-á tꞌaywó̖ˀdiḏa̖ˀ namuu, hewänbo wên tꞌaywó̖ˀnin nayiˀ ha̖ˀmin wínamuupí in tꞌowa in wówátsi nahándepíˀin diweḏi ovâyyâaˀa̖míˀin.
18 Gínhanginná toˀwên Yôesi Táḏávíˀweḏi diˀâypu̖yä̖ˀindá hä̖̂ä̖ḏi wänbo wíḏívítꞌaywó̖ˀkanhonpíˀin, gá Yôesi Táḏáví ay Jesus-di ovâyˀá̖yînmáaḏân, heḏiho i Penísendi wíˀûnkoeḏipí ovâyhóníḏí. 19 Gínhanginná naˀindá Yôesi Táḏávíˀin gimuuˀin, hewänbo toˀwên tꞌä̖hkí in Yôesi Táḏá dâytaapíˀin dimuuˀindá i Penísendiḏi ovâytsonmáa. 20 Heḏá wáˀ gínhanginná Yôesi Táḏáví ay nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ naˀä̖ä̖ˀin, heḏi iḏi kaˀpowa dímä́gi heḏânho i taˀgendi Yôesi namuuˀi âytáa-íḏí. Heḏiho nä́ˀi taˀgendi Yôesi namuuˀi-áḏí wé̖ˀge ívíhon, iví ay Jesus Christ-áḏá wé̖ˀge gimuuḏi. I-ân i taˀgendi Yôesi namuu, heḏi ibá in wówátsi nahándepíˀin napä̖yiˀi namuu.
21 Naví áyyä̖̂ä̖, i hä̖ä̖wí in tꞌowa inbí yôesi dínmuu waa dâycha̖a̖máaˀivíˀweḏá bíˀá̖yîngiˀan.