In Eeḏiˀin Ta̖ˀnin John Ita̖ˀnannin
1
John-di in toˀwên ovâyta̖ˀnannin ovâysengitu̖ˀan
Naa wí méesatewi pꞌóˀḏéḏîˀ omuuˀiḏi wâyta̖ˀdoˀ un, wí kwee Yôesi Táḏáḏí wóede̖ˀmandiˀ heḏá uví ây-á. * Wáy wên tꞌowa diˀánde nä́ˀi kwee-á taˀgendi wí kwee wínmuupí, hewänbo wí méesate-ân namuu, heḏá iví ây-á in méesateˀin tꞌowa-á dimuu. Taˀgendi naaḏi un tꞌä̖hkí wâyséegí, hewänbo naaḏiḏa̖ˀbá yoe, tꞌä̖hkí in toˀwên in taˀgen namuuˀin dâytaaˀindiḏá wáˀ wovâyséegí. Naˀindi wâyséegí in taˀgen namuuˀin naˀinbí píˀnä́ khóˀyé âymáaḏí, heḏá hä̂nhay wänbo tꞌä̖hká âymáˀve-í.
Yôesi Táḏáḏá heḏá Jesus Christ, i Táḏáví ay ûnmuuˀiḏá taˀgendi díséegíḏí naˀinbíˀpiyeˀ gínsehkanäpúwí, heḏá séegísehkanä naˀin dímä̂äní, heḏá díkhä̖ge̖ˀnamí ánshaaginpíḏíbo gikwo̖ˀníḏí.
In taˀgen âyséegí, hewänbo naaḏiḏa̖ˀbá yoe, tꞌä̖hkí in toˀwên inamuuˀin bînhûuwí heḏá wíˀnä́ táye-á úvíséegíhûuwí
Naa hânho ohíhchanpóe dînhanginpóeḏí wáy wên unbí ây in taˀgen namuuˀin dâyhonnin, Yôesi Táḏá natsonpóe waagibá. Heḏi nää kóˀôe, naaḏi wên tsontu̖u̖ namuu i̖ˀgeḏi wînta̖ˀdoˀ, indá páaḏé iweḏiboˀ âymáaˀin. Nä́ˀin tsontu̖u̖-á tsꞌa̖a̖min wínamuupí, heḏi kinnân namuu: Wíˀnä́ táye ívíséegíhûuwí. Naˀinbí wówátsi Yôesi Táḏáví tsontu̖u̖ ûntû̖ˀ waagibá âyhondáhoˀ, kindiḏi âykeeyoˀ in séegí âymáaˀin. Heḏi nä́ˀin tsontu̖u̖ páaḏé iweḏiboˀ ítꞌoˀ: Iví séegí wóegé unbí wówátsi bînhûuwí.
Nää-á tꞌä̖mäpiyeˀ báyékí diyiˀ, indá in tꞌowa in taˀgen namuuˀin diweḏi ovâyyâaˀoˀ, indá wíḏívíwhä̖yundepí Jesus natꞌowapaaˀin heḏá ibá i Yôesi Táḏáḏí óesógeˀi tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí namuuˀin. Toˀwên ki̖ˀmin dimuuˀin in tꞌowa in taˀgen namuuˀin diweḏi dâyyâaˀoˀindá heḏá Christ-ví hä́nmindá dimuu. Heḏiho bípiˀá̖yîngiˀan heḏânho hä̖ä̖wí úvíˀandi wíˀúnpeḏée-ípíḏí, heḏá tꞌä̖hká Yôesiḏi wovâymä̂äníḏí wovâykhâyˀoˀi bînhóní.
Toˀwên háa Christ-di díhá̖ˀannin namuuˀin diweḏi dívíhângeˀannin heḏá wíḏâyhonpíˀin, indá Yôesi Táḏá inbí píˀnä́ khóˀyé wíḏâymáapí. Hewänbo toˀwên háa Christ-di díhá̖ˀan waa dâyhonnindá, Yôesi Táḏá-áḏí heḏá iví ay-áḏí wí̖ˀgíndíbo inbí píˀnä́ khóˀyé dínˀä́n. 10 Wí toˀwí unbíˀwe napówáḏí wovâyhá̖ˀa̖míḏí hewänbo Christ-ví há̖hkan ûnmuuˀin imáapíḏá, wívîntsuḏemä̂änípí wovâyhá̖ˀa̖míḏí, heḏi namän dihayḏá wívîntu̖ˀâ̖a̖mípí, “Yôesiḏi wóepahûuwí.” 11 Toˀwên kin óetu̖ˀannindá óekhä̖ge̖ˀmáa iví yä̖ˀḏâapíkan iˀa̖míḏí.
I tꞌä̖ˀgi híˀ John-di ovâyta̖ˀnandiˀ
12 Waˀḏi báyékí wíyá hä̖ä̖wí wâytu̖ˀâ̖a̖míˀiˀ dómáa, hewänbo wóˀdaˀpí nä́ˀin ta̖ˀnin diwe dóta̖ˀnamíˀin. Naa ochanpoˀ unbíˀpiyeˀ opu̖wä̖mú-íˀin, heḏi ívímûˀ ihayḏi wé̖ˀge ívíhéeˀa̖mí, heḏi handiḏi shánkí gihíhchanpúwí.
13 I kwee uví tíˀûu ú̖muuˀi Yôesi Táḏáḏí óede̖ˀmandiví âyḏi wóesengitu̖ˀan. Iví tíˀûu-á maˀḏi wíyá méesate-ân namuu, heḏá in áyyä̖̂ä̖-á in méesateˀin tꞌowa-á dimuu.

*1:1 Wáy wên tꞌowa diˀánde nä́ˀi kwee-á taˀgendi wí kwee wínmuupí, hewänbo wí méesate-ân namuu, heḏá iví ây-á in méesateˀin tꞌowa-á dimuu.

1:13 Iví tíˀûu-á maˀḏi wíyá méesate-ân namuu, heḏá in áyyä̖̂ä̖-á in méesateˀin tꞌowa-á dimuu.