In Powageˀin Ta̖ˀnin John Ita̖ˀnannin
1
John-di i toˀwí ônta̖ˀnandiˀ óesengitu̖ˀan
Naví híwó̖ˀdi kꞌema Gaius, taˀgendi wíséegíˀiˀ unmuu. Naa wí méesatewi tsondi omuuˀiḏi nä́ˀin ta̖ˀnin wînta̖ˀdoˀ.
U̖ wíséegíˀiˀ, dáyyûusuˀo hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí híwó̖ˀ ú̖púwíḏí, heḏá uví túuˀúḏá híwó̖ˀdá unchá̖a̖-íḏá uví píˀnä́ khóˀyé híwó̖ˀ uncha̖a̖ waagibá. Wên méesateˀin tíˀûuwin páaḏéˀin naa dînpówáḏí dîntꞌôekán in taˀgen namuuˀin nâamáaˀin heḏá nâahonnindá, heḏi nä́ˀiḏi hânho díhíhchannan. In toˀwên naví ây waagiˀinbá dimuuˀin in taˀgen namuuˀin dâyhondi naa dînhanginpoˀḏi, hânho ohíhchanpoˀ, heḏi wíyá hä̖ä̖wíḏí wänbo shánkí wíḏíhíhchandopí.
Gaius híwó̖ˀ iˀan
U̖ wíséegíˀiˀ, hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí háa ú̖khâyˀä̖ˀ waa bikanhon in méesateˀin tíˀûuwin páaḏéˀin híwó̖ˀ ovâyˀá̖yîngiˀoḏi, tobáháa ovâytaapíˀin dimuu wänboˀ. Nä́ˀin tíˀûuwin páaḏéˀindi in méesate iweˀin tꞌowa nä́we dikwꞌó̖ˀnin uví séegí ú̖muu i̖ˀgeḏi ho ovâytꞌôeˀan. Híwó̖ˀ bikanhon inbí pꞌóegé dimän dipiyeˀ ovâykhä̖ge̖ˀdoḏi, heḏi kin bikanhondi Yôesi Táḏá nâahíhchandoˀ. Indá dimän tꞌowa Christ-ví̖ˀgeḏi ovâyhanginˀânnamíḏí, heḏá hä̖́ä̖bo-á in dívíwhä̖yundepíˀinbíˀweḏi wíḏâyhóndepí. Heḏiho naˀindá gínkhâyˀä̖ˀ nä́ˀin tíˀûuwin páaḏéˀin âykhä̖ge̖ˀnamíˀin, heḏi handiḏi wé̖ˀge ívítꞌôeˀa̖mí in taˀgen namuu i̖ˀgeḏi tꞌowa âyhanginˀânnamíḏí.
Diotrephes híwó̖ˀpí iˀan, hewänbo Demetrius-á híwó̖ˀdi-á iˀoˀ
Naaḏi wên háawên uví méesateˀin tꞌowa dovâyta̖ˀnan, hewänbo naví híˀ dînmuuˀin Diotrephes-di wíḏînséegíˀanpí. I-á inbí pꞌóˀḏéḏîˀ namúníˀin óehí̖ˀan. 10 Heḏiho owáy naa opówá ihayḏi tꞌä̖hkí háa iˀan niˀgeḏi wâyˀánshaakannamí. I-á naˀinbí̖ˀgeḏi yanäkí ihéeˀoˀ, hewänbo iví híˀ ûnmuuˀi wíˀûnchä̖ˀmuupí. Hewänbo kin iˀoˀin waˀḏi ihay wíˀûnmuupí, shánkí wänbo pꞌä́ndíkîˀ ikanhon, in méesateˀin tíˀûuwin páaḏéˀin Yôesi Táḏáví tu̖u̖ wóegé dipóya̖ˀnin wíˀovâyséegíhóndepí, heḏá in wé̖ˀgeˀin méesateˀin nä́ˀin dipóya̖ˀnin ovâyséegíˀa̖míˀin didaˀin wänbo-á iḏi ovâykhâ̖a̖ˀoˀ, heḏá iḏá oe méesate iweḏá ovâykhe̖hpiyendeˀ.
11 U̖ wíséegíˀiˀ, in toˀwên híwó̖ˀ dívítsiyekanhonnin waagiˀbá unmúní, in híwó̖ˀpîˀ dívítsiyekanhonnin waagá yoe. Toˀwên híwó̖ˀ dívítsiyekanhonnindá Yôesi Táḏávíˀin dimuu, hewänbo in toˀwên híwó̖ˀpîˀ dívítsiyekanhonnindá wíḏínhanginnáhpí háawi i namuuˀin.
12 Tꞌä̖hkíḏíbo Demetrius-ví̖ˀgeḏi híwó̖ˀda̖ˀ dívíhéeˀoˀ, heḏi nakeepoˀ in taˀgen namuuˀin imáaˀin. Naˀin wáˀ hanbá híwó̖ˀ iví̖ˀgeḏi ívíhéeˀoˀ, heḏi u̖ ú̖hanginná nä́ˀi gitû̖ˀdi-á in taˀgenbá namuuˀin.
I tꞌä̖ˀgi híˀ John-di ônta̖ˀnandiˀ
13 Waˀḏi báyékí wíyá hä̖ä̖wí wítu̖ˀâ̖a̖míˀiˀ dómáa, hewänbo wóˀdaˀpí nä́ˀin ta̖ˀnin diwe dóta̖ˀnamíˀin. 14 Hewänbo naa ochanpoˀ hanwaapíḏíbo wímúníˀin heḏi ihayḏá wé̖ˀge änhéeˀa̖mí.
15 Ánshaaginpíḏíboˀ íkwo̖ˀní. Uví kꞌemaˀin nä́we diyiˀindi wóesengitu̖ˀan. U̖ḏá naví kꞌemaˀin owe diyiˀindá wí̖ˀíngin ovâysengitu̖ˀâ̖a̖mí.