I Híwóˀdi Tun Jesus Christ-Ví̖ˀgeḏi Mark Itaˀnandiˀ
1
John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiˀḏi Jôesiví tun in tꞌowa ovâytunphaḏendeˀ
Nä́ˀi-ân namuu iˀ híwóˀdi tun Jesus-ví̖ˀgeḏi, i-á namuu iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí, iˀbá Jôesi Táḏáví ay ûnmuu. Hä́nˀoe Jôesi Táḏáví tukheˀbiˀ, Isaiah gin nakhá̖wä̖́ˀiˀ, itaˀnan háa Jôesi Táḏá iví ay itu̖ˀannin, ginnân:
Ótꞌôeyanbe, naví tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀiˀ uví páaḏé wînsankhâymáa.
Iˀḏân u̖gîˀ in pꞌôe wônkhâyˀa̖mí.
Oe ahkon deeḏi iˀ tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀi ûntu̖hkwíntú̖u̖ní,
“In pꞌôe binkhâyˀan iˀ shánkí natsonjiˀigîˀ.
Hä̖ˀi pꞌôeˀây-á wáˀ igîˀ bintaˀgeˀan.”
John iˀ pꞌóˀpꞌoekandi-ân iˀ tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀi namuu. Oe ahkon deeḏi Jôesiví tun in tꞌowa ovâytꞌôekanhondi ovâytu̖máa, “Unbí tꞌaywóˀdi binjoeˀan, heḏânho Jôesi Táḏáḏí wovâyˀowóejé-íḏí, ihayḏânho naaḏi wâypꞌóˀpꞌoeˀa̖mí.” Heḏi hânho báyékí tꞌowa Judea nangewin heḏá Jerusalem búˀwindá ee najiˀ iwepiye dimää, heḏi in toˀwên dívítꞌaywóˀdihä̖ä̖tsiˀannin in Jordan pꞌoˀkꞌay iwe ovâypꞌóˀpꞌoeˀan.
John-bí aa kamä́yo phóḏí ûnpaˀan, heḏá napújebaˀáamuu, heḏi khowi̖ˀdá heḏá thaawä̖́ä̖ á̖pꞌo ishaaˀi-á ikꞌoe. Heḏi ginnân in tꞌowa ovâytu̖máa: “Wí toˀwí naví shánkí tsonan, heḏânho Jôesi Táḏáḏí wovâyˀowóejé-íḏí, ihayḏânho naaḏi wâypꞌóˀpꞌoeˀa̖míkhuu imáaˀi naví tíˀúugé napowagíˀo, heḏi naa ihay híwóˀdi wóˀmuupí dáytꞌä̖́ä̖-íḏí iví anto wänbo dônmaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íḏí. Naaḏá pꞌoeḏiḏa̖ˀ wâypꞌóˀpꞌoeˀoˀ, hewänbo iˀḏá iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wovâysankhâymáa wí pꞌóˀpꞌoekan waagibá.”
Jesus óepꞌóˀpꞌoeˀan
Ihayhä̖̂ä̖bá Jesus oe Nazareth búˀḏí napówá, Galilee nantaa búgeḏi, heḏi in Jordan pꞌoˀkꞌay iwe John-di óepꞌóˀpꞌoeˀan. 10 Heḏi Jesus ee pꞌoe iweḏi natsꞌanpeeˀä̖ˀ ihayḏi, makówá nakhuuḏeemändi iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wí kꞌoˀwee waagibá nawândi imûˀ, heḏi ivîˀḏi isóge. 11 Heḏi wí tun makówáḏí napeeḏi ginnân natú̖: “U̖-á naví ay wísígíˀi-ân unmuu. Hânho u̖ˀḏi ohíhchan.”
Penísendi ikhä̖ä̖ḏe Jesus óehíwóhpíkannamíḏí
12 Ihayḏi iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi Jesus ahkónupiye óehoˀ. 13 Jónä́ntä̖ (40) thaa iwe najiˀ, heḏi Satan iˀ Penísendi namuuˀiˀ ikhä̖ä̖ḏeˀ óehíwóhpíkannamíḏí. Ihayhä̖̂ä̖ḏi wíyá toˀwí i-áḏí wínaˀä́npí, in ahkónuwin animâa hä̖ä̖wênda̖ˀmân iwe dijiˀ, hewänbo in makówáwin tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀindiho óekhä̖geˀnan.
Jesus-di jónu paawóˀin ovâytu̖hkánnan i-áḏí dimú-íḏí
14-15 John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiˀ oe Judea óepansóge, heḏi tíˀúugéḏí Jesus oe Galilee-piye namää, Jôesi Táḏáví híwóˀdi tun in tꞌowa ovâytꞌôekanhondi. Ovâytu̖máa, “Nää-ânho híwóˀ diwe naná, Jôesi Táḏá nakhâymuu wovâysígíhóeníḏí. Unbí tꞌaywóˀdi binjoeˀan, heḏá nä́ˀi Jôesi Táḏáví híwóˀdi tun bíwä̖́yú̖.”
16 Iwáy Galilee pꞌoekwí̖ kíngé Jesus naphaḏemän dihayḏi, Simon-dá iví tíˀûu Andrew-áḏí dä̂npaˀakanundeḏi ovä̂nmûˀ, indá paawóˀin damuuḏi. 17 Heḏi ovä̂ntu̖ˀan, “Naa-áḏí bákä̖ˀve. Nää dä̂npaahóndeˀ, hewänbo naagîˀ dîntꞌowahóeníˀin wä̂nhá̖ˀa̖mí.” 18 Wesebo inbí paˀakanuˀi dä̂njoeˀandi i-áḏí damää.
19 Wíyá hây namää ihayḏi, James-áḏí iví tíˀûu John-dáḏí ovä̂nmûˀ, indá Zebedee-ví ây damuu. Inbí paˀakanuˀi dä̂nkoḏiˀoˀ inbí kophé iwe. 20 Heḏi ovä̂nmûˀḏi ovä̂ntu̖ˀan i-áḏí damú-íˀin, heḏi inbí táḏá Zebedee ee kophé iwe in tꞌôeˀindáḏí ovâyjoeˀandi i-áḏí damää.
Jesus-di wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wí senbíˀweḏi óekhehpiye
21 Capernaum búˀay dipówá, heḏi iˀ kaykhanwówá thaa nanáˀ dihayḏi Huḏíyoví méesateˀay ee Jesus natsꞌú̖, heḏi in tꞌowa ovâyhá̖ˀan. 22 Háa Jesus-di ovâyhá̖ˀo waa ovâyháaˀan, gá in senäˀ in Huḏíyoví khuu dâyhá̖ˀoˀin dívíhéeˀan waagibá wíˀihéeˀanpíḏân, hewänbo iˀḏá ovâyhá̖ˀan taˀgendi itsonkhuumáa waagi.
23 Ihayḏibá wí sen iˀ méesate ee natsꞌú̖, i-á wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi óemáa, heḏi itu̖wí̖nú, 24 “Ánpí díˀan, u̖ˀ Jesus Nazareth búˀwiˀ. Ti unˀä̖ä̖ dítꞌahá̖a̖nú-íḏí gáhân? Naa dînhanginná toˀwí unmuuˀin. U̖-á iˀ tꞌä̖hkí yä̖ˀḏâaˀiˀ unmuu, iˀ Jôesi Táḏáḏí wóesandiˀ.” 25 Jesus-di iˀ yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ óetꞌeˀyandi óetu̖ˀan, “Hânda̖ˀdiboˀ, nä́ˀi senbíˀweḏi ópeeve.” 26 Heḏi iˀ yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ itu̖wí̖núḏáháˀ iˀ sen óetha̖tha̖kannan ivíˀweḏi napeeˀä̖ḏi.
27 Tꞌä̖hkí in tꞌowa ovâyháaˀan, heḏi dívítu̖ˀan, “Hânnan namuu nä́ˀin? Wên tsꞌa̖a̖min há̖hkannân imáa, heḏá itsonkhuumáa waa iˀoˀ. In yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wänbo ovâytsonmáa, heḏi indi óeˀaˀgindoˀ.” 28 Heḏi oe Galilee nange i̖ˀge tꞌä̖hkí tꞌowa iví̖ˀgeḏi ditꞌoe.
Jesus-di báyékí tꞌowa ovâyhehkháaˀan
29 Iˀ méesate iweḏi dipee, heḏi Jesus oe Simon-dá Andrew-áḏí inbí tewhá iwepiye namää. James-áḏí John-dáḏí wáˀ damää. 30 Dipówá ihayḏi Jesus óetu̖ˀan Simon-bí jahkwíjo ûntsá̖wä̖pꞌíḏehayˀin. 31 Heḏi iˀ kweeví whohte iwepiye namääḏi man diweḏi óeyâ̖ˀḏi óeshaa. Iˀ tsá̖wä̖pꞌíḏe wesebo ûnhán, heḏi ovâyhúujôn.
32 Nathantsꞌú̖ˀ dihayḏi iˀ kaykhanwówá thaa naphaḏe, heḏiho in tꞌowaḏi in dihayˀin tꞌä̖hkí heḏá in toˀwên yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi ovâymáaˀindá wáy Jesus naˀä́n diwepiye ovâyhújaˀ. 33 In búˀwnmáa, heḏi indi óeˀaˀgindoˀ.in tꞌowa tꞌä̖hkí ee tewhá phóḏi dívíwéˀgeˀan. 34 Heḏi báyékí tꞌowa ovâyhehkháaˀan, tobá háawi inbí hay dínmuu wänboˀ, heḏá báyékí yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ tꞌowavíˀweḏi ovâykhehpiye. Hewänbo in pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wíˀovâyhíˀmä́gipí, gá toˀwí namuuˀin dínhanginnândân.
Jesus wíˀbo ijûusuˀan
35 Waˀḏéeḏí Jesus ishaa, heḏi búˀḏí napeeḏi oe hânda̖ˀ nanáˀ diwepiye namää, heḏi iwe ijûusuˀan. 36 Simon-dá in wéˀgen i-áḏí dijiˀindáḏí dimää óenuuwä̖́-íḏí. 37 Heḏi óeshaa ihayḏi óetu̖ˀan, “Tꞌowa tꞌä̖hkíḏí wóetu̖wä̖máa.” 38 Iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Jaho gimú-í oˀi wéˀgeˀi búˀ nä́we tsowa nanáˀ diwepiye, eeje wáˀ Jôesi Táḏáví tun dovâytꞌôeˀa̖míḏí. Hangîˀ-ânkun oˀä̖ä̖.”
39 Tꞌä̖hkí Galilee nange i̖ˀge Jesus namändi inbí méesate eeje Jôesi Táḏáví tun ovâytꞌôekanhon, heḏá in yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ tꞌowavíˀweḏi ovâykhehpiyendeˀ.
Jesus-di wí sen naphéetaymuuˀiˀ ônhehkháaˀan
40 Wí sen naphéetaymuuˀi Jesus-víˀpiye naˀä̖ä̖, heḏi idégeˀdisógeḏi pín taˀgeḏi nakhä̖geˀdaˀpóe. Óetu̖ˀan Jesus, “Dînhanginná u̖-á úkoḏiˀin nä́ˀi phéetay dînjâaˀa̖míḏí, undaˀḏi.” 41 Jesus ivíˀpiye hânho nasehkanäpóe, heḏi ikhóhtä̖ä̖ḏi iví mandi óetä̖ge, heḏi óetu̖ˀan, “Naa odaˀákun wînhehkháaˀa̖míˀin. Unhehkháapúuwí.” 42 Wesebo iˀ phéetay ûnhándí nahehkháapóe. 43-44 Heḏi Jesus-di óepunjôn, hewänbo páaḏé kaygindi óetu̖ˀan, “Óetꞌôeyan, toˀwí wänbo nä́ˀi úpóe i̖ˀgeḏi wínâatꞌôeˀa̖mípí. Moses itaˀnan Jôesi Táḏáví taˀnin diwe, únkhâyˀä̖ˀ wí hä̖ä̖wí iˀ owhaˀvíˀpiye bînhûuwíˀin Jôesi Táḏá óemä̂äníḏí, in tꞌowa ovâyhanginˀânnamíḏí íhehkháapóeˀin. Nää ópûn, haˀwâa óˀan.” 45 Hewänbo iˀ sen iweḏi namääḏi báyékí ihéeˀan niˀgeḏi, heḏá háa ûnpóeˀindá tꞌä̖mäpiye in tꞌowa ovâytꞌôeˀan. Háa iˀ sen iˀannin namuuḏi Jesus wíˀûnkoḏipí keeˀeeḏi iˀ búˀ natsꞌú̖u̖níḏí, heḏiho búˀḏí jáˀwébo wáy tóebo nathaapí iwe iwóyí̖ˀ. Hewänbo ee naˀä́n diwe in tꞌowa tꞌä̖mäpha̖ˀgeḏi dipóyaˀ.