2
Jesus-di wí sen ûnˀa̖ˀyä̖kankoḏipîˀ ônhehkháaˀan
Wí hä̖́yú̖ thaa naphaḏe ihayḏi Jesus wíyá oe Capernaum-piye namää, heḏi ivîˀ naˀä́nnin in tꞌowa dínhanginpóe. Báyékí tꞌowa iwe diwéˀgepóe, heḏiho wínajâanáhpí phóḏi núˀ wänbo joe, heḏi Jôesi Táḏáví tun ovâytꞌôeˀan. Wây-á tꞌowa diˀä̖ä̖, heḏi in diweḏi jónu senäˀdi wí sen ûnˀa̖ˀyä̖kankoḏipîˀ whohpa̖ˀ kꞌéwéḏí óekán. Hewänbo ditꞌowabáˀyendi wíḏínkoḏipí Jesus-ví núˀ óekáaníḏí, heḏiho whaˀkꞌaypiye dipeeḏi Jesus nawin dee taˀge dâyphohkíḏi, heḏi whohpa̖ˀ wóegé iˀ sen ûnˀa̖ˀyä̖kankoḏipîˀ oe áagépiye óewaje. Dâywä̖yu̖máaˀin Jesus-di ovâymûˀ ihayḏi iˀ nahayˀiˀ óetu̖ˀan, “Naví ay, uví tꞌaywóˀdi úˀowóˀjen.”
Hewänbo wên Huḏíyoví khuu dâyhá̖ˀoˀin iwe dikwꞌóˀnin ginnân dívíˀánshaamáa: “Háaḏan nä́ˀi sen gin ihíˀmáa? Jôesi Táḏáḏa̖ˀmân ûnkꞌóe tꞌaywóˀdi iˀowóejé-íḏí, heḏiho gin nä́ˀi sen ihíˀmáaḏí Jôesi Táḏá óeˀaˀginhá̖núndeˀ.”
Wesebo Jesus wíˀbo ûnhanginpóe háa kaaḏibo dívíˀánshaamáaˀin, heḏi ovâytu̖ˀan, “Heḏi háaḏan haˀwâa úvíˀánshaamáa? Nä́ˀi sen ûnˀa̖ˀyä̖kankoḏipîˀ dótu̖ˀandá, ‘Uví tꞌaywóˀdi úˀowóˀjen,’ háa dótu̖ˀandá, ‘Uví whohpa̖ˀay mänkeˀḏi ójíyé,’ wéˀi-an shánkí wínabâapuˀwanpí heḏânho bînmúuníḏí háa taˀgendi dînkoḏiˀin háa joe? 10 Nää hä̖ä̖wí dókhâymáa wâykeeya̖míḏí naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀi dînkꞌóeˀin nä́ä oepáa kꞌayḏi tꞌaywóˀdi dovâyˀowóejé-íḏí wáˀ.” Heḏáháˀ iˀ sen ûnˀa̖ˀyä̖kankoḏipîˀ óetu̖ˀan, 11 “Wítu̖máa, ówí̖nú, uví whohpa̖ˀay mänkeˀḏi uvíˀpiye unmú-í.” 12 Heḏi iˀ sen wesebo iwí̖nú, heḏi iví whohpa̖ˀ ikêˀḏi napee. Tꞌä̖hkíḏíbo óemûˀḏi ovâyháaˀandi ditú̖, “Wên hä̖ä̖wên giˀmin wáymûu wänbo wíˀâymûˀpí,” heḏi Jôesi Táḏá kwꞌáayébo óemáa.
Jesus-di Levi óetu̖ˀan óeyu̖u̖hûuwíˀin
13 Jesus iˀ búˀḏí napeeḏi oe pꞌoekwí̖ kíngépiye wíyá namää. Báyékí tꞌowa ivíˀpiye dimää, heḏi ovâyhá̖ˀoˀ. 14 Heḏi Capernaum-piye nawáymän dihayḏi wí sen Levi gin nakhá̖wä̖́ˀiˀ óemûˀ iˀ phahsan chä̖ˀ dâywéˀgeˀoˀi tewháˀay ee naˀä́ndí, i-á Alpheus-ví ay ûnmuu, heḏá tax phahsandi-ân namuu. Jesus-di Levi óetu̖ˀan, “Naa-áḏí ókä̖ˀve,” heḏi iwí̖núḏí Jesus-áḏí namää.
15 Báyékí wây-á tax phahsannin heḏá wây-á tꞌowa-á Jesus-áḏí dijiˀ, nä́ˀin wéˀgen tꞌowa in Pharisees-di ovâytu̖máa tꞌôeyanpíˀin gin. Wí thaa Levi-ví tewhá ee nä́ˀin tꞌowa Jesus-áḏí iví khä̖geˀnindáḏí dívíhúujoˀ. 16 Heḏi wên Huḏíyoví khuu dâyhá̖ˀoˀin senäˀ, indá Pharisee tꞌowa iweḏiˀin dimuuˀindi Jesus óemûˀ nä́ˀin giˀmin tꞌowa-áḏí ihúujoḏi. Heḏi Jesus-ví khä̖geˀnin ovâytsikaˀyan, “Háaḏan nä́ˀin tax phahsannindáḏí heḏá nä́ˀin tꞌôeyanpíˀindáḏí ihúujoˀ?” 17 Jesus natꞌoeḏi ovâytu̖ˀan, “In dihayˀinda̖ˀmân wí woekandi díntáy, in dihaypíˀindá joe. Naa oˀä̖ä̖ in toˀwên tꞌaywóhkannin dimuuˀin dínhanginnáˀnin dovâytu̖ˀâ̖a̖míḏí inbí tꞌaywóˀdi dâyjoeˀa̖míḏí, in toˀwên inbí wówátsi taˀge dâyhon gin diˀándeˀindá joe.”
Jesus óetsikaˀyan ha̖a̖ḏä́ i̖ˀgeḏi
18 Ihayhä̖̂ä̖bá John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiví khä̖geˀnindáḏí in Pharisee tꞌowaví khä̖geˀnindáḏí dívíha̖a̖ḏä́ˀoˀ, heḏi wên tꞌowa Jesus ûnpówáˀindi óetsikaˀyan, “Háaḏan John-bí khä̖geˀnindáḏí in Pharisees-víˀindáḏí dívíha̖a̖ḏä́ˀoˀ, uvîndá joe?” 19 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Dínkhóhtsa̖a̖shánkíˀeeḏináˀ dihayḏi, ti iˀ soyingiví kꞌemaˀin dívíha̖a̖ḏä́ˀo waˀḏi indáḏí najiḏiboˀ? Joe, háˀto haˀwâa dívíˀa̖mí waˀḏi indáḏí dínˀä́ndí. 20 Hewänbo owáy hä̖̂ä̖ḏi iˀ soyingi inbíˀweḏi óekhuwakhâymáa, ihayḏânho dívíha̖a̖ḏä́khâymáa.” * Jesus wíˀbo iví̖ˀgeḏi ihíˀmáa. I-á iˀ soyingi waagiˀbá namuu, heḏi iví khä̖geˀnindá iˀ soyingiví kꞌemaˀin waaginbá-á dimuu.
Jesus-di ovâythayyan in Húḏíyoví hay owáyḏíˀi khuu-á heḏá iví tsꞌa̖a̖bi khuu-á wíḏänwóndepíˀin
21 “Toˀwí wänbo wên to khannin deeḏi wên aaˀay tsꞌa̖a̖min wíˀitꞌiˀkꞌúyaˀpí. Haˀwâagi iˀandá, dâyˀowíḏiḏi in aaˀay natꞌiˀkꞌóeˀin natsꞌú̖u̖ní, heḏá shánkí wänbo-á in to-á nasiveḏee-í. 22 Heḏi toˀwí wänbo wí úuva pꞌoe tsꞌa̖a̖bi wíˀikuuḏepí wí kꞌúwá khowa pꞌoemúu khandi eeje. Haˀwâagi iˀandá, iˀ úuva pꞌoe nakaypóeḏí nasôeḏi iˀ pꞌoemúu napání, heḏá iˀ méena-á nachaˀḏee-í. Úuva pꞌoe tsꞌa̖a̖bi-á pꞌoemúu tsꞌa̖a̖bi eejân ûnkuukhâyˀä̖ˀ.”
Jesus óetsikaˀyan kaykhanwówá thaa i̖ˀgeḏi
23 Wí thaa, kaykhanwówá thaa nanáˀdiˀ, wí táhtân nava i̖ˀge Jesus-áḏí iví khä̖geˀnindáḏí dimän, heḏi in khä̖geˀnin dâytákꞌéthehondi dâykoehon. 24 Heḏi in Pharisee tꞌowaḏi Jesus óetu̖ˀan, “Háaḏan uví khä̖geˀnin haˀwâa dívíˀoˀ? Háa dívíˀoˀin kaykhanwówá thaa nanáˀ diwe nakhâ̖a̖kꞌóe.”
25-26 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Hewänbo bîntunnanpíˀan háa David hä́nˀoe iˀannin, Abiathar naˀowhaˀpꞌóˀḏéḏîˀä́n dihayḏi. David-dá heḏá in senäˀ i-áḏí dijiˀindáḏí diha̖hsêndi wí hä̖ä̖wí dâykꞌoˀíˀin wíḏâymáapí, heḏiho Jôesi Táḏáví tewhá ee ditsꞌú̖, heḏi iˀ pává ee nasaaˀi David ihógiḏi ikꞌoe, heḏá in senäˀ i-áḏí dijiˀindá wáˀ ovâymä́gi, tobá iˀ pává Jôesi Táḏágîˀ ûnwijesaa wänboˀ, heḏiho in owhaˀḏa̖ˀmân dínkꞌóe dâykꞌoˀíḏí. 27 Jôesi Táḏáḏí tꞌowa ovâykhíjé iˀ kaykhanwówá thaa dâywänpiˀaˀgeeníḏá joe, hewänbo iˀ kaykhanwówá thaa-á tꞌowa ovâymä́gi ovâykhä̖geˀnamíḏí. 28 Heḏiho naa, tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ omuuˀi dînkꞌóe otú̖u̖níḏí háa tꞌowa kaykhanwówá thaa iwe wänbo dínkoḏiˀin dívíˀa̖míḏí.”

*2:20 Jesus wíˀbo iví̖ˀgeḏi ihíˀmáa. I-á iˀ soyingi waagiˀbá namuu, heḏi iví khä̖geˀnindá iˀ soyingiví kꞌemaˀin waaginbá-á dimuu.