^
2 THESSALONIANS
Paul-di ovâyyûusuˀoˀ tꞌôephaḏe dínpóeḏí
Háa napúwíˀin Jesus nawáyˀä̖ä̖píḏíboˀ
Nakhâyˀä̖ˀ inbí whä̖yu̖ kayˀin dínmúníˀin
Paul-di ovâydaˀmáa ônyûusuˀa̖míḏí
Dínkhâyˀä̖ˀ wí̖ˀínbo híwó̖ˀ dívítꞌôeˀa̖míḏí
I tꞌä̖ˀgi híˀ Paul-di ovâyta̖ˀnandiˀ