In Eeḏiˀin Ta̖ˀnin Paul-di Timothy Ônta̖ˀnannin
1
Naa Paul-á Jesus Christ-ví tꞌôekhuwaˀi-ân omuu, Yôesi Táḏá natsonpóeḏí ki̖ˀbiˀ omúníˀin, heḏânho tꞌowa dovâytꞌôeˀâ̖a̖míḏí Yôesi Táḏá iví tu̖u̖ imä́giˀin toˀwên Christ Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindáho in wówátsi nahándepíˀin ovâymä̂äní. Nä́ˀin ta̖ˀnin naaḏi u̖ Timothy wînta̖ˀdoˀ, u̖-á naví ay waagibá wícha̖a̖ heḏi wíséegí. Yôesi naˀinbí Táḏá-áḏí heḏá Naˀinbí Sedó Jesus Christ-áḏí séegísehkanä wóemä̂äní, heḏá uvíˀpiyeˀ nasehkanäpúwí, heḏá wóekhä̖ge̖ˀnamí ánshaaginpíḏíboˀ uncha̖ˀníḏí.
Timothy-ví̖ˀgeḏi Paul iˀánshaamáaḏí Yôesi Táḏá óeku̖ˀdaaˀoˀ
Naa Yôesi Táḏá dókú̖ˀdaaˀoˀ, i-á namuu iví tꞌôe dônkanmáaˀiˀ, heḏi dînhanginná pín taˀge hayḏi kin dáyˀoˀin, naví thehtáy pahpáˀin dívíˀan waabá. I dókú̖ˀdaaˀoˀ u̖ˀ unmuuḏi, khu̖u̖-á thaa-á u̖gîˀ dáyyûusuˀoḏi. Naa hânho odaˀ wíyá wímúníˀin heḏânho ohíhchanpúwíḏí, uví̖ˀgeḏi báyékí ánshaa dînpóya̖ˀdi háa bisíhtä̖ä̖ˀin änwiye ihayḏi. Heḏi dáyˀánshaaˀoˀ háa Jesus-víˀpiyeˀ taˀgendi biwhä̖yundeˀin. Páaḏé uví saˀyâa Lois heḏáháˀ uví yíyá Eunice-á inbí píˀnä́ khóˀyé-á dänwhä̖yu̖, heḏá naa dînhanginná u̖-á wáˀ hanbá biwhä̖yundeˀ.
Paul-di Timothy óetu̖ˀan Yôesiví tu̖u̖ tꞌowa híwó̖ˀ ovâytꞌôeˀa̖míḏí
Heḏânkun u̖ wíˀánshaakannamí, naa uví pꞌóˀḏé dáymankꞌûˀ ihayḏi Yôesi Táḏáḏí wí hä̖ä̖wí wóeyôn mânˀa̖míḏí. Nää wíyá bipimä̂äní hä̖ˀi tꞌôe híwó̖ˀ mânˀâ̖a̖míḏí, páaḏé ihayḏi bitsiyeˀo waagibá. Yôesi Táḏáḏí naˀin khuwôedaˀ wíḏímä́gipí naˀinbí píˀnä́ khóˀyé, hewänbo kay-áho dímäˀ, heḏá díkhä̖ge̖ˀdo tꞌowa âyséegímáˀve-íḏí, heḏá hangintandá dímäˀ naˀinbí wówátsi híwó̖ˀ âyhûuwíḏí.
Heḏiho wíˀunwôedaˀípí Nanbí Sedó Jesus-ví̖ˀgeḏi tꞌowa ovâytꞌôeˀa̖míḏí, heḏá wíḏíwôedaˀípí tobá iví tꞌôe dônˀoḏibo dípansóge wänboˀ, hewänbo shánkíḏí naa tꞌôephaḏe iwe oˀä́n waagibá un wáˀ unkhâymúní mäntꞌôephaḏé-íḏí Yôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tu̖u̖ tꞌowa ovâytꞌôeˀa̖míḏí, heḏi Yôesi Táḏáḏáho kay wóemä̂äní kin biˀa̖míḏí. Iḏânkunho naˀin dînˀaywon heḏá ívíˀinda̖ˀ gimúníḏí dítu̖kánnan. Heḏi kin iˀan wên háawên ívíˀannin namuuḏiḏa̖ˀbá yoe, hewänbo báyékí séegísehkanä imáaḏân. Hä́nˀoebo waˀ hä̖ä̖wí nakhíˀyenpíḏíbo wíˀbo iˀánshaamä́gi kin iˀa̖míḏí, Christ Jesus-di dînkhâymáaˀin namuuḏi. 10 Heḏi nääho Yôesi Táḏáḏí nä́ˀi séegísehkanä naˀin dînkeeyan Christ Jesus-á napówá ihayḏi dînˀaywoeníḏí. Christ-dáho in chuwa namuuˀin naˀinbíˀweḏá dînyâaˀan, heḏá handiḏá dînkeekwꞌóḏi háḏíḏí Yôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tu̖u̖ âywhä̖yundeḏi näˀin wówátsi nahándepíˀin âykéyíḏí.
11 Heḏi Yôesi Táḏáḏáho naa dísóge tꞌôekhuwaˀi-á heḏá há̖hkandi-á omúníḏí, iví híwó̖ˀdi tu̖u̖ ûnmuu i̖ˀgeḏi tꞌowa dovâytꞌôeˀâ̖a̖míḏí. 12 Heḏi nä́ˀi tꞌôe dáyˀoˀi namuuḏi naa tꞌôephaḏe iwe nää oˀä́n. Hewänbo tobáháa kin dînpoˀ wänbo wóˀwôedaˀpí, dînhanginnândi toˀwívíˀpiyeˀ naa dáywhä̖yundeˀin, heḏá híwó̖ˀdá dînhanginná i-á ûnkoeḏiˀin i hääwí iví mange dônyoeˀandiˀ dînˀá̖yîngiˀa̖míḏí i tꞌä̖ˀgi thaa napówá píhay. 13 Naaḏi wînthayyan háawin in taˀgen há̖hkan namuuˀin, heḏiho u̖-á ú̖khâyˀä̖ˀ nä́ˀin há̖hkan diwebá bitsa̖a̖kêeníˀin. Heḏi kin biˀoḏi in whä̖yu̖-á in séegí-á Christ Jesus napä̖yiˀi nâahûuwí. 14 Nä́ˀi híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí Yôesi Táḏáḏí uví mange wônyoeˀandiˀ mänˀá̖yîngihûuwí. I Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ naˀinbí píˀnä́ khóˀyé gínthaaˀiḏáho wóekhä̖ge̖ˀnamí kin biˀa̖míḏí.
Wáy wêndi Paul óeyoeˀan hewänbo Onesiphorus-dá yoe
15 Ú̖hanginná tꞌä̖hkí in Asia nangewin tꞌowaḏi naa díyoeˀan, Phygelus-áḏí Hermogenes-áḏí indi wänbo díyoeˀan. 16 Naˀinbí Sedóvíˀpiyeˀ dáyyûusuˀoˀ in Onesiphorus-ví kꞌaygiˀinbíˀpiyeˀ nasehkanäpúwíḏí, iḏá naa hä̖́yä́nnanho díboˀaawówáˀan, heḏá tobá nä́ä pan tewhá ee owhiˀä́n wänbo wíḏíwôedaˀpí. 17 Nawôedaˀívíˀweḏi nä́ä Rome-piyeˀ naˀä̖ä̖, heḏi napówá ihayḏá iheˀyiḏibo naa dítu̖wä̖máa díshaa píhay. 18 Naa dáyyûusuˀoˀ owáy i tꞌä̖ˀgi thaa napówá ihayḏi Naˀinbí Sedó ivíˀpiyeˀ nasehkanäpúwí. U̖bo híwó̖ˀ ú̖hanginná, oe Ephesus búuˀú iwe i-áḏí naa-áḏí gayiˀ ihayḏi iḏi báyékí díkhä̖ge̖ˀnannin.