2
Timothy ûnkhâyˀä̖ˀ híwó̖ˀ Yôesigîˀ itꞌôeˀa̖míˀin
Naví ay, Christ Jesus-di iví séegísehkanä ûnmuuˀin dímä́gi, heḏi nä́ˀindibá wóekayˀa̖mí. I hä̖ä̖wí naaḏi báyékí tꞌowa dovâyhá̖ˀandiˀ untꞌoe, heḏi nää nä́ˀi untꞌoeˀibá wây-á tꞌowa ovâyhá̖hphaḏé-í, indá dínkhâyˀä̖ˀ hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí háa dínwó̖ˀnân waa dívíkanhûuwíˀindá dimúníˀin, heḏáháˀ indá wáˀ dínkoeḏí-í wé̖ˀgeˀin tꞌowa-á ovâyhá̖ˀa̖míḏí.
U̖-á wí sundaḏo Jesus Christ-vîˀ waagiˀbá unmuu, heḏiho naa dontꞌôephaḏende waagibá u̖ wáˀ ú̖khâyˀä̖ˀ unkhâymúníˀin igîˀ mäntꞌôephaḏé-íḏí. Wí sundaḏo namuuˀi-á waˀḏi háa óeyôn waa iˀoḏibo háˀto iweḏi iyâaˀa̖mí iˀa̖míḏí háa in sundaḏo dimuupíˀin dívíˀo waagibá, gá iví pꞌóˀḏéḏîˀ ihíhchannamíˀin nadaˀḏân. Heḏá toˀwí iˀáḏâamáaˀi-á háa ûnkhâyˀä̖ˀ waa iˀáḏâaˀopíḏá háˀto hä̖ä̖wí in ditꞌanpoˀin ovâymäˀiˀ óemä̂äní. Heḏá wí toˀwí nava iwe báyékí itꞌôeˀandi-á ûnkhâyˀä̖ˀ i páaḏéˀi namúníˀin i hä̖ä̖wí napaa iweḏi ihóníḏí. Híwó̖ˀ biˀánshaaˀa̖mí nä́ˀi wítu̖máa i̖ˀgeḏi, heḏânho Naˀinbí Sedóḏí híwó̖ˀdi kaˀpowa wóemä̂äní hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí ú̖táyˀiˀ unkaˀpówá-íḏí.
Jesus Christ-ví̖ˀgeḏi biˀánshaaˀa̖mí. I-á nachuu wänbo nawáywówápóe, i-á David-ví ây iweḏiˀibá namuu. Nä́ˀi-ân namuu i híwó̖ˀdi tu̖u̖ iví̖ˀgeḏi tꞌowa dovâytꞌôeˀoˀ. Nä́ˀi tu̖u̖bá namuuḏi tꞌôephaḏe iwe oˀä́n, heḏi wí yanäkíkandi waagibá nä́ä pan tewhá iwe owhiˀä́n, hewänbo Yôesi Táḏáví tu̖u̖-á ûnkayḏi wíˀûnwhimuupí. 10 Tobá háa naa dînpoˀ wänbo dáyyä̖́ä̖ˀoˀ in Yôesi Táḏáḏí ovâyde̖ˀmannin dimuuˀin dovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí heḏânho in wáˀ Christ Jesus-di ovâyˀaywoeníḏí, heḏiho hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí saˀwó̖ˀda̖ˀ nanáˀ diwe ditháa-í. 11 Nä́ˀi híˀ nää otú̖níˀi-á taˀgenda̖ˀ namuu: Christ-áḏí gichuuḏá i-áḏíbá wáy naˀä́n diwebá giwówákwo̖ˀní. 12 Ívítꞌôephaḏeyä̖́ä̖ˀandáhoˀ, i-áḏí wé̖ˀge gitsonyê̖e̖ní. Hewänbo i wíˀâytaapí gin gitú̖ḏáhoˀ, i wáˀ natú̖ní naˀin wänbo-á wíḏítaapíˀin. 13 Tobáháa naˀin háa gínkhâyˀä̖ˀ waa wíˀívíˀanpí wänboˀ, i-áho hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí háa ûnkhâyˀä̖ˀ waa iˀoˀ, gá wíˀûnkoeḏipíḏân iˀegóˀa̖míḏí iví híˀ natú̖ˀin.
Timothy in taˀgen namuuˀin ihûuwíˀin ûnkhâyˀä̖ˀ, heḏi in taˀgen namuupíˀindá iyoeˀa̖mí
14 U̖-á ú̖khâyˀä̖ˀ in méesateˀin tꞌowa nä́ˀi hä̖ä̖wí wítu̖ˀan niˀgeḏi ovâyˀánshaakannamíˀin, heḏá Yôesi Táḏáví páaḏépiyeˀ kayˀindiḏá ovâytu̖ˀâ̖a̖mí tu̖u̖ i̖ˀgeḏiḏa̖ˀ wíḏívítu̖hä́nmáˀve-ípí. Han dívítu̖hkanmáaḏáhoˀ wíḏínchä̖ˀmuupí, heḏi in toˀwên dívítꞌóyandeˀinbí ánshaa-á ovâywänpipeḏeeˀoˀ. 15 Hä̖̂ä̖ḏi wänbo uví tꞌôe á̖yîngiḏi mänˀâ̖a̖mí heḏânho Yôesi Táḏá natú̖níḏí híwó̖ˀ biˀannin, heḏá háa biˀoˀin namuuḏi wíˀunwôedaˀípí, heḏá Yôesi Táḏáví taˀgen tu̖u̖ ûnmuuˀi tꞌowa taˀge ovâytꞌôeˀâ̖a̖mí. 16 In tꞌowa Yôesi dâyˀaˀginpí waa dívíhéeˀoˀinbíˀweḏi heḏá toˀwên inbí híˀ dínchä̖ˀmuupíˀinbíˀweḏi biyâaˀa̖mí. Haˀwâaˀi híˀḏí tꞌowa Yôesivíˀweḏi shánkí ovâyyâaˀoˀ. 17 Wí phée nawówa̖ˀpîˀ nawaḏediˀḏá i khowa óeháˀḏä̂ndo waagibá, nä́ˀin tꞌowaví híˀ-áho tꞌä̖mäpiyeˀ dínwaḏeḏiˀ, heḏi handiḏi tꞌowa ovâyháˀḏä̂ndoˀ. Hymenaeus-áḏí Philetus-áḏí wên wíye senäˀ damuu in haˀwâa dívíhéeˀoˀin diweḏi. 18 Indáho in taˀgen namuuˀin diweḏi dänyâaˀan. Kinnân datû̖ˀ: Christ-víˀpiyeˀ ívíwhä̖yu̖ ihayḏiho giwáywówápóe waabá ho gínpóe, heḏiho owáy gichuu ihayḏáho naˀinbí túuˀú wígiwáywówápúwípí. Inbí tu̖u̖ḏiho báyékí tꞌowa inbí whä̖yu̖ iweḏi ovâyyâakanhon. 19 Hewänbo Yôesi Táḏáví tu̖u̖ ûnmuuˀi-áho wên kayˀin tepú naˀingîˀ dînkꞌûˀ waagiˀinbá namuu, heḏi iví ta̖ˀnin diwe kinnân ûnta̖ˀmuu:
Naˀinbí Sedó-áho ûnhanginná wéˀin iví tꞌowa ûnmuuˀin.
Heḏá kindá wáˀ nata̖ˀmuu:
Toˀwên tꞌä̖hkí ditû̖ˀnin Naˀinbí Sedóvíˀin dimuuˀindáho dívítꞌaywó̖ˀkanwóyí̖ˀníˀin dínkhâyˀä̖ˀ.
20 Wí koḏitꞌowa namuuˀiví tewhá ee wí sä̖ˀä̖́wé ûnsaa óeḏoḏi háa kwä̖́ˀ tsꞌä̖ˀiḏi napaˀandiˀ, heḏi nä́ˀi sä̖ˀä̖́wé-áho i hä̖ä̖wí shánkí híwó̖ˀdi namuuˀiˀ óesaaˀigîˀ namuu. Hewänbo wáˀ wíyá sä̖ˀá̖wé-áho phéḏá napꞌoḏá napaˀandiˀ nasaa, heḏi i-áho i wä̖hphaḏe híwó̖ˀ namuupîˀ hä̖ä̖wí óesaa-ígîˀ-á namuu. 21 Hä̖ä̖wí yä̖ˀḏâapîˀ namuuˀivíˀweḏi ívíyâaˀandá, handiḏi i sä̖ˀä̖́wé hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi óesandi waagiˀbá gimúní, heḏá Naˀinbí Sedóvíˀindáho taˀgendá gipúwí, heḏi iḏiho wí tꞌôe dímä̂äní igîˀ ívíˀa̖míḏí, hangîˀ ívíkhâyˀoḏi, heḏi nä́ˀi tꞌôe dímäˀi-á híwó̖ˀ ívíˀa̖mí.
22 Nä́ˀi híwó̖ˀpîˀ taachan wáy wên eˀnûn dâymáaˀivíˀweḏi óyâaˀan. Shánkíḏí bikhä̖́ä̖-í uví wówátsi taˀge mänhûuwíḏí, heḏá Yôesivíˀpiyeˀ biwhä̖́yu̖ˀbé-íḏí, heḏá tꞌowa-á ovâyséegíhûuwíḏí, heḏá indáḏá tsa̖a̖ginpíḏíbo-á untháa-íḏí. Kin biˀandá in toˀwên yä̖ˀḏâaˀin inbí píˀnä́ khóˀyé dimuuḏi Yôesivíˀpiyeˀ dívíyûusukanmáaˀin waagiˀinbá unmúní. 23 Tꞌowa ánshaapíˀin dimuuˀin heḏá hä̖ä̖wí wänbo wíḏínhanginnáhpíˀin dimuuˀindá dívítu̖hkandoḏi wíˀovâytꞌóyaanípí. Haˀwâaˀi híˀ dâypiyemáaˀin dimuuˀindá wíˀnä́ táye dívíwänpitꞌayyaaˀoˀ. 24 Hebo toˀwên Naˀinbí Sedógîˀ dívítꞌôeˀoˀindá wíḏínkhâyˀä̖hpí tꞌaytu̖hkannin dimúníˀin, hewänbo shánkíḏí tꞌä̖hkí tꞌowa-áḏí híwó̖ˀnin dimúní, heḏá híwó̖ˀnin há̖hkannindá boˀatä̖́ˀindá dimúní. 25 Dínkhâyˀä̖ˀ in toˀwên Yôesiví híˀ ônséegíˀopíˀin ovâythayya̖míˀin piháa dívíˀoˀin, hewänbo kin ovâythayyoḏi tꞌayginpíḏíboˀ ovâyhéeˀâ̖a̖mí, heḏi maˀḏânho Yôesi Táḏáḏí ovâykhä̖ge̖ˀnamí inbí tꞌaywó̖ˀdi dâyyoeˀa̖míḏí, hedânho in taˀgen namuuˀin dihá̖hpúwíḏí, 26 heḏi kindiḏáho inbí hangintan dâywáykéyí, heḏá Penísendivíˀweḏáho dívíyâaˀa̖mí. Iḏá wên phay ovâykꞌûˀ waagibá iˀandi iwe diwhêe, heḏiho iví pan waagiˀinbá dipóeḏí háa natú̖ waa ho dívíˀoˀ.