4
1-2 Yôesi Táḏáví páaḏépiyeˀ heḏá Naˀinbí Sedó Jesus Christ-ví páaḏépiyá wítu̖máa kinnân biˀa̖míḏí: Yôesiví tu̖u̖ tꞌowa ovâytu̖u̖phaḏé-í heḏá hä̖̂ä̖ḏi nanân wänbo unkhâymúní kin biˀa̖míḏí. Híwó̖ˀpí in tꞌowa dívíˀoḏá ovâythayya̖mí, heḏi ovâytu̖ˀâ̖a̖mí haˀwâa wíḏívíˀâ̖a̖mípíˀin, hewänbo i híwó̖ˀdi namuuˀiḏa̖ˀ dívíkanhûuwí. Hä̖̂ä̖ḏi waa kin ovâyhá̖ˀoḏi indáḏí biboˀatä̖́ˀâ̖a̖mí. Nä́ˀi kin wâytu̖máa gá Naˀinbí Sedó Jesus-di tꞌä̖hkí tꞌowa ovâykeekwꞌôeníḏân háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin, in diwówáyiˀindá in ho dichuuˀindáḏí, heḏi kin ikhâymáa owáy nawáypówáḏí napꞌóˀḏéḏîˀsogeḏee ihayḏi. Heḏiho nää ú̖khâyˀä̖ˀ Yôesi Táḏáví tu̖u̖ tꞌowa ovâytꞌôeˀâ̖a̖míˀin, gá wáy wí thaa nanáˀ diwáho in tꞌowa in taˀgen há̖hkan namuuˀin háˀto ditꞌóyandáˀí, hewänbo shánkíḏí báyékí hôeyóˀin há̖hkannin ovâytu̖wä̖khâymáa, heḏi dívíwänpihíhchannamíḏí didáˀí nä́ˀin há̖hkannindi ovâytu̖ˀâ̖a̖míˀin hä̖ä̖wí ditꞌoedaˀiḏa̖ˀ. Heḏá in taˀgen namuuˀin wíḏitꞌóe-ípíḏí dívíˀoyephohtiḏikhâymáa, hewänbo i híˀ taˀgen namuupîˀ pehtsiye waagiˀbá namuuˀiˀ ditꞌóe-íḏí dívíˀoyephohkhuukhâymáa. Hewänbo u̖-á ú̖khâyˀä̖ˀ taˀgeḏa̖ˀ bíˀánshaaˀa̖míˀin, heḏá mäntꞌôephaḏendeḏá biyä̖́ä̖ˀä̖mí, heḏá tꞌä̖mäpiyeˀ unyê̖e̖ní Yôesiví híwó̖ˀdi tu̖u̖ in tꞌowa ovâytꞌôeˀâ̖a̖míḏí, heḏá in tꞌôe Yôesiḏi wóeyônnin híwó̖ˀdá bikanhûuwí.
Nä́ˀi hä̖ä̖wí wítu̖ˀan gá nääho Yôesigîˀ naví ûnpꞌoe dontsꞌanchaˀkhâymáaḏân, naví wówátsi dáypä̖khâymáa, ihayḏiho naná nä́ä oepáa kꞌayḏiḏi dáyyâaˀa̖míḏí. Wí tsa̖a̖ˀi háa wí ä̖ä̖ˀi hânho isóˀḏínde waagibá naa wáˀ dáysóˀḏêe Yôesiví híwó̖ˀdi tꞌôe dônˀa̖míḏí, heḏá háa díyôn waagá dônbowa, heḏá i hä̖ä̖wí ívíwhä̖yundeˀi-á dóˀá̖yîngiˀan. Heḏiho in toˀwên dívíˀä̖ä̖ḏeḏi páaḏé dipówáˀin wí hä̖ä̖wí ditꞌanpoˀ waabá, naa wáˀ hä̖ä̖wí naagîˀ dînteˀkwꞌóḏiˀiˀ donkekhâymáa, gá naví wówátsi taˀge donhondân. Naˀinbí Sedó Jesus-á namuu i toˀwí tꞌowa taˀge ovâytu̖kankhâymáaˀi háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin, heḏi iḏáho nä́ˀi dînteˀkwꞌóḏiˀi naa dímä̂äní, hewänbo naaḏa̖ˀbá yoe, in wé̖ˀgeˀin tꞌowa pín taˀge hayḏi óetsíkhaˀmáaˀin nawáyˀä̖ä̖-íḏí, innân wáˀ hanbá ovâymä̂äní.
Wên tꞌowaví̖ˀgeḏi Paul ita̖ˀnan
Bisóˀḏêe-í hanwaapíḏíbo navíˀpiyeˀ unˀä̖́ä̖-íḏí. 10 Demas-diḏáho díyoeˀan, i-á nä́ˀi oepáa kꞌayḏiwi hä̖ä̖wí shánkí iséegíḏíhoˀ, heḏiho oe Thessalonica búuˀúpiyeˀ namää. Crescens-á oe Galatia nangepiyá namää, heḏá Titus-á oe Dalmatia nangepiyá. 11 Nää-á Luke-da̖ˀmân naa-áḏí naˀä́n. Mark-á nâamáˀí, i-á ûnkoeḏi naví tꞌôe iwe díkhä̖ge̖ˀnamíˀin. 12 Tychicus-á oe Ephesus búuˀúpiyeˀ dósan. 13 Heḏi unˀä̖ḏi naví kꞌéwéˀin aa oe Troas búuˀú Carpus-víˀwe donyoeˀannin dînmáˀí, heḏá naví ta̖ˀdi-á wáˀ dînmáˀí, hewänbo shánkíḏá i púye eeḏi nata̖ˀmuuˀi ta̖ˀdi-á.
14 Alexander i kwä̖́kꞌuḏi ihä̖ä̖wípaˀiḏá naa báyékí díyanäkíˀan, heḏiho i híwó̖ˀpîˀ díˀandi namuuḏi Naˀinbí Sedóḏáho báyékí óetuchä̖nukhâymáa. 15 U̖-áho hä̖ˀi senbíˀweḏi óˀá̖yîngiˀan, i-á naˀinbí híˀ tꞌaygiḏi iyoegiˀandi.
16 Páaḏé naa dítu̖yóˀdiwekándí naa wíˀbo dáyˀaywoeníḏí dáyhéeˀan dihayḏi tóebo wíˀiwí̖núpí naa díkhä̖ge̖ˀnamíḏí. Tꞌä̖hkíḏíbo díyoeˀan. Naa odaˀ Yôesiḏi ovâyˀowóyé-íˀin tobá han dívíˀan wänboˀ. 17 Hewänbo Naˀinbí Sedó-á naa-áḏí nayiḏi iḏân díkhä̖ge̖ˀnan, heḏá in kay-á dímä́gi tꞌä̖hkí iví tu̖u̖ tꞌowa dovâytꞌôeˀa̖míḏí, heḏiho tꞌä̖hkí in Huḏíyo dimuupíˀin iwe diyiˀin ditꞌoe. Heḏi Yôesiḏi naa dînˀaywon, wí toˀwí wí khänbí wä̖ä̖ iweḏi óewhahkêˀ waabá naa díˀan. 18 Heḏi Naˀinbí Sedóḏáho tꞌä̖hkí i híwó̖ˀpîˀ tꞌowaḏi díkhâymáaˀin didaˀ iweḏi díwhahkéyí, heḏá iḏá oe makówá wáy i natsonnä́n diwepiyeˀ bahpíbo díhûuwí. Hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí tꞌowa dínkhâyˀä̖ˀ kwꞌáayéboˀ óemáˀve-íˀin. Hamân.
Wí sengitu̖u̖ namuuˀiˀ
19 Priscilla-á Aquila-á ovä̂nsengitu̖ˀâ̖a̖mí, heḏá in Onesiphorus-ví kꞌaygiwindá wáˀ. 20 Erastus-á oe Corinth búuˀúbo iwóyí̖ˀ, heḏi Trophimus-á nahayḏi oe Miletus búuˀú iwá dóyoeˀan. 21 Bisóˀḏêe-í waˀḏi nateˀnúpóepíḏíboˀ unpówá-íḏí. Eubulus-dá wóesengitu̖ˀan, heḏá Pudens-dá Linus-dá, Claudia-ḏá, heḏá tꞌä̖hkí in wé̖ˀgeˀin tíˀûuwin páaḏéˀindá inbí sengitu̖u̖ wônsan.
22 Naˀinbí Sedó Jesus uví píˀnä́ khóˀyé mänmáˀve-í, heḏá iví séegísehkanä-á wóemä̂äní.