In Ta̖ˀnin Paul-di Titus Ônta̖ˀnannin
1
Naa Paul omuuˀi nä́ˀin ta̖ˀnin dóta̖ˀdoˀ. Naa Yôesi Táḏáví tꞌôeˀi heḏá Jesus Christ-ví tꞌôekhuwaˀi-á omuu. Naa dísan in toˀwên Yôesi Táḏáḏí ovâyde̖ˀmanninbíˀpiyeˀ, heḏânho dovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí shánkí ivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yú̖-íḏí, heḏá in taˀgendá dovâyhá̖ˀa̖míḏá, heḏânho háa Yôesi nadaˀ waagi inbí wówátsi dâyhûuwíḏí. In wówátsi nahándepíˀin gínˀä̖ˀin âytsíkhaˀmáa âykéyíḏí. Yôesi-á wíˀihôeyóˀopí, heḏi hä́nˀoebo iví tu̖u̖ imä́gi ki̖ˀmin wówátsi dímä̂äníḏí, heḏi híwó̖ˀ nanáˀ dihayḏi i̖ˀgeḏi díhanginˀânnan. Yôesi naˀinbí aywondiḏi naa díyôn heḏá dísóge nä́ˀi tu̖u̖ tꞌowa dovâytu̖u̖phaḏé-íḏí. Naaḏi u̖ Titus wînta̖ˀdoˀ, u̖-á naví taˀgendi ay waagibá wícha̖a̖, naa dáywhä̖yundeˀibá u̖ wáˀ biwhä̖yundeḏi. Yôesi i Táḏá-áḏí heḏá Christ Jesus naˀinbí aywondi-áḏí séegísehkanä wóemä̂äní heḏá wóekhä̖ge̖ˀnamí ánshaaginpíḏíboˀ uncha̖ˀníḏí.
Háa Titus oe Crete pꞌoyâaḏi iˀa̖mí waa
Naaḏi oe Crete pꞌoyâaḏi iwe wíyoeˀan heḏânho hä̖ä̖wí iwe waˀḏi natáyˀi biˀa̖míḏí, heḏá méesateˀin tsonnin tꞌä̖hkí búuˀú eeye ovâykwꞌôeníḏá. Kinnân hêe wítu̖ˀan: Wí méesateˀi tsondi-á ûnkhâyˀä̖ˀ wí sen toˀwíḏí wänbo wí tꞌaywó̖ˀdi wíˀônsháa-ípîˀ namúníˀin. I-á ûnkhâyˀä̖ˀ wîˀ kwee-áḏíḏa̖ˀ nakhóhtsa̖a̖cha̖ˀníˀin, heḏá iví ây-á whä̖yu̖ˀinda̖ˀ dimúní, heḏá nä́ˀin âyví̖ˀgeḏi tꞌowa wíḏitú̖nípí háa diwänpidaˀ waagi dívíˀoˀin heḏiháa tꞌóyanpíˀin dimuuˀin. Wí méesateˀi tsondiḏá Yôesiví tꞌôe ônˀá̖yînmáa, heḏânho otú̖ waa ûnkhâyˀä̖ˀ wí sen toˀwíḏí wänbo wí tꞌaywó̖ˀdi wänbo wíˀônsháa-ípîˀ namúníˀin. I-á wínaˀâ̖a̖nípí iḏa̖ˀmân in taˀgen imáaˀin, heḏá wesebo wínatꞌayyaapúya̖ˀbe-ípí, heḏá su̖wä̖toˀiˀ háa tsa̖a̖toˀiˀ háa nachä̖ˀha̖ˀtꞌaaˀiˀ namúníˀin wíˀûnkhâyˀä̖hpí. Shánkíḏí ûnkhâyˀä̖ˀ iví kꞌaygiḏi natꞌowaséegítꞌôeníˀin, i yä̖ˀḏâaˀi namuuˀi-á iséegí-í, hanginta̖ˀdi-á namúní, iví wówátsi-á taˀge ihûuwí, hä̖ä̖wí Yôesi natsonpóeˀi-á hä̖̂ä̖ḏi waa iˀâ̖a̖mí, heḏá á̖yîngiḏi iví wówátsi ihûuwíˀin ûnkhâyˀä̖ˀ. Yôesiví híˀ whä̖yu̖wó̖ˀdi ûnmuu, heḏiho i méesateˀi tsondi-á háa nahá̖hpóe waa nä́ˀi híˀ ipiyeˀ iwhä̖yu̖hûuwí, heḏânho in wé̖ˀgeˀin tꞌowa ovâykhä̖ge̖ˀnamíḏí nä́ˀin taˀgen há̖hkan dipiyeˀ shánkí dívíwhä̖yú̖-íḏí, heḏá in toˀwên nä́ˀin há̖hkan dâyséegíˀanpíˀindá piháa diˀánshaamuu kin ovâythayya̖mí.
10 Han i méesateˀi tsondi ikanhûuwí gá báyékí tꞌowa-á tꞌóyandaˀpíˀinda̖ˀ dimuuḏân, heḏi inbí híˀ-á wíḏínchä̖ˀmuupí, heḏi inbí híˀḏí wây-á tꞌowa-á piháa ovâyˀánshaakandoˀ. In Huḏíyo dimuuˀin shánkí wänbo ha̖ˀmin dimuu. 11 Nakhâyˀä̖ˀ nä́ˀi ki̖ˀbi híˀ âyˀahkhâa-íˀin, gá hä̖ä̖wí dínkhâyˀä̖hpîˀ dâyhá̖ˀoˀḏân hôeyóḏí dâywänpichä̖ˀtꞌaaníḏí, heḏiho báyékí táḏáˀindá yíyáˀindá inbí ây wóegé ovâypeḏeeˀoˀ. 12 Wí Crete-wi sen wänboˀ, i-á inbí khuu i̖ˀgeḏi itumakheˀoˀiˀ namuuˀi natú̖, “In Crete-win hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí dihôeyó, khän tꞌayyaaˀin waagiˀinbá dimuu, bâaˀin de̖ˀdeˀin dimuu.” 13 Nä́ˀin inbí̖ˀgeḏi natú̖ˀindá taˀgen namuu. Heḏiho u̖-á ú̖khâyˀä̖ˀ kaygi̖ˀdi ovâytumakheˀa̖míˀin heḏânho inbí whä̖yu̖ Yôesivíˀpiyeˀ taˀge dínmúníḏí, 14 heḏá wíḏâytꞌóyaanípíḏí in Huḏíyoví pehtsiye-áḏí heḏá i tsontu̖u̖ in tꞌowa in taˀgen namuu iweḏi dívíyâaˀannin dâypipaaˀi-áḏí. 15 In toˀwên yä̖ˀḏâaˀin dimuuˀingîˀ hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí híwó̖ˀdi namuu, hewänbo in yä̖ˀḏâapíˀin dimuuˀin heḏá wíḏívíwhä̖yundepíˀingîˀ-á hä̖́ä̖bo híwó̖ˀdi wíḏínmuupí. Nä́ˀinbí ánshaa wänbo yä̖ˀḏâapîˀ dínmuuḏi wíḏínhanginnáhpí wéˀi wí híwó̖ˀdi namuu, wéˀi wí híwó̖ˀpîˀ namuuˀindá. 16 Yôesi dâytaa gin ditû̖ˀ, hewänbo háa dívíkanhon waagiḏi nakeepoˀ taˀgendi wíḏâytaapíˀin. Daháa dívíˀoˀ, wíḏiˀaˀginhá̖hpí, heḏá hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi namuu wänbo dívíˀa̖míˀin wíḏínkoeḏipí.