2
In taˀgen há̖hkan namuuˀin
Hewänbo uvíˀwân ú̖kꞌóe tꞌowa ovâyhá̖ˀamíḏí háa inbí wówátsi dâyhûuwíˀin, in taˀgen namuuˀin dívíwhä̖yu̖mäˀ dihayḏi. Saydôe ovâyhá̖ˀa̖mí wíḏisu̖wä̖tꞌôenípíḏí, heḏá híwó̖ˀdá inbí wówátsi-á dâyhûuwíḏí heḏânho tꞌowaḏi ovâyˀaˀgeeníḏí. Ovâyhá̖ˀa̖mí hanginta̖ˀnin dimúníḏí, heḏá in taˀgendi whä̖yu̖-áḏí séegí-áḏí dâymáˀve-íḏí, heḏá tobáháa napoˀ wänbo dívíyä̖́ä̖ˀa̖míḏí. Heḏá kweeyôe-á wáˀ ovâyhá̖ˀa̖mí háa inbí wówátsi dâyhon waagiḏi dâykeeya̖míḏí Yôesi dâyˀaˀginhonnin. Wây-á tꞌowaví̖ˀgeḏi yanäkíwó̖ˀ wíḏívíˀmáˀve-ípí, heḏá su̖wä̖toˀin wíḏimúnípí. Indá dínkhâyˀä̖ˀ hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi namuuˀi dâyhá̖ˀa̖míˀin, heḏânho in shánkí tsꞌa̖a̖min kwiyä̖ˀ ovâyyéye-íḏí inbí senäˀdáḏí inbí ây-áḏí dâyséegíhûuwíḏí, heḏá hanginta̖ˀnindá dimúní, yä̖ˀḏâaˀin wówátsi-á dâyhûuwí, inbí kꞌaygi-á híwó̖ˀdá dâyˀá̖yîngiˀa̖mí, diséegítꞌôení, heḏá inbí senäˀdá dâyˀaˀginnamí. Han dívíˀoḏi toˀwí wänbo háˀto ûnkoeḏí-í híwó̖ˀpí ihéeˀa̖míḏí Yôesiví tu̖u̖ i̖ˀgeḏi.
Hanwaagibá in senäˀ shánkí tsꞌa̖a̖min dimuuˀin kaygi̖ˀdi ovâyhá̖ˀamí hanginta̖ˀnin dimúníḏí. Tꞌä̖hkí u̖ biˀoˀi híwó̖ˀda̖ˀ biˀâ̖a̖mí, heḏi handiḏi nä́ˀin shánkí tsꞌa̖a̖min dimuuˀindi wóemúndeḏi u̖ḏi ovâykeeya̖mí háa indá dínkhâyˀä̖ˀ dívíˀâ̖a̖míˀin. Ovâyhá̖ˀoḏi in taˀgenda̖ˀbá bihéeˀa̖mí, heḏá ovâykeeya̖mí pín taˀge hayḏi biwhä̖yundeˀin. Uví híˀ taˀgeˀiḏa̖ˀ ú̖múní heḏânho tóebo wíˀûnkoeḏí-ípíḏí wóetu̖u̖súuˀa̖míḏí. Handiḏi toˀwí uvíˀnäpiyeˀ namuupîˀ nawôedaˀpúwí, hä̖ä̖wí wänbo híwó̖ˀpîˀ wíˀishaaḏepíḏí naˀinbí̖ˀgeḏi natú̖níḏí.
In pantꞌôeˀin dimuuˀin ovâytu̖ˀâ̖a̖mí inbí tsonninbí tu̖u̖ dâytꞌóyaaní, heḏá i tꞌôe dâyˀoˀiḏi inbí tsonnin ovâyhíhchannamí, heḏá wáˀ wíḏívítu̖whä́nnâamípí, 10 heḏá wíḏívísä̖ˀmâamípí. Shánkíḏí dâykeeya̖mí sä̖htoˀindá hôeyóˀindá wíḏimuupíˀin, heḏânho háa inbí wówátsi dâyhon waagiḏi nakeepúwíḏí i hä̖ä̖wí Yôesi naˀinbí aywondiví̖ˀgeḏi âyhá̖ˀandiˀ saˀwó̖ˀdi namuuˀin.
11 Yôesi Táḏáḏí iví séegísehkanä naˀin dînkeeyan, heḏi nä́ˀi séegísehkanä-á ûnkoeḏi tꞌä̖hkí tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. 12 Heḏi iví séegísehkanä iweḏi gihá̖hpóe nä́ˀi aˀginhá̖hpí hä̖ä̖wí Yôesivíˀpiyeˀ ívíˀoˀiˀ âyyoeˀa̖míḏí, heḏá i híwó̖ˀpí hä̖ä̖wí in tꞌowa Yôesi dâytaapíˀin kayˀindi dikandaˀi-á âyyoegiˀa̖mí, heḏi nä́ä oepáa kꞌayḏi naˀinbí wówátsi taˀgá heḏá hanginta̖ˀdiḏá âyhûuwí, háa Yôesi nadaˀ waa. 13 Heḏi gitsíkha i hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi Yôesiḏi dípä̖gítꞌóeˀiˀ, heḏi kinnân namúní: Jesus Christ nakeepúwí iví saˀwó̖ˀdi kohthay wóegé, i-á i hayˀi Yôesi-á heḏá i dînˀaywondi-á namuu. 14 I-á naˀingîˀ ipimä́gi naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi iweḏi dímaˀpꞌä̖́ḏi-íḏí heḏá nä́ˀi tꞌaywó̖ˀdi dînyâaˀa̖míḏá, heḏânho taˀgendi iví tꞌowa gimúníḏí, heḏi pín taˀge hayḏi gidaˀíḏí híwó̖ˀda̖ˀ ívíkanhûuwíḏí.
15 Nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi tꞌowa ovâyhéeˀa̖mí. Kaygi̖ˀdi ovâytu̖ˀâ̖a̖mí háa dívíˀâ̖a̖míˀin, heḏá in toˀwên híwó̖ˀpí dívíkanhonnin ovâytaˀgepꞌóegésaaní. U̖-á ú̖kꞌóe kin biˀa̖míḏí, heḏânho toˀwí wänbo wíˀûnkoeḏipíḏí wóeˀaˀginhá̖nú-íḏí.