Háa Jesus-ví Tꞌôekhuwaˀin Dívíˀannin
1
1-4 Kꞌema Theophilus, in páaḏéˀin taˀnin wîntaˀnannin diwe wítu̖ˀanpíˀan tꞌä̖hkí nä́ˀi hä̖ä̖wí Jesus-di in tꞌowa ovâyhá̖ˀandi heḏá iˀandi-á páaḏé itꞌôeˀan dihayḏi waabo oe makówápiye napee píhay. Nachuuḏáháˀ nawáywówápóe ihayḏi, iví tꞌôekhuwaˀin hä́ndíḏíbo ovâydeˀmanninbíˀpiye hä̖́yä́nbo ipikeeyan. Jónä́ntä̖ (40) thaa tꞌä̖hkí báyékí hä̖ä̖wí iˀan ovâykeeya̖míḏí taˀgendi wíyá nawáywówápóeˀin, heḏá Jôesi Táḏáví khuu i̖ˀgeḏi ovâytu̖máa. Napeepíḏíboˀ, waˀḏi indáḏí najiḏiboˀ iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ óekaymä́giḏi ovâytu̖ˀan, “Nä́ä Jerusalem-di wíˀípee-ípí. Naaḏi ho wâytu̖ˀan naví makówáwi Táḏá iví tun imä́gi wí toˀwí wovâysangíˀoˀin. Heḏiho nää úvítsíkhaˀa̖mí nä́ˀi naˀä̖ä̖ píhay. John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiḏá ho wovâypꞌópˀpꞌoeˀan pꞌoeḏiḏa̖ˀ, hewänbo nää iweḏi báyékí thaa naphaḏepíḏíboˀ iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ bînkáyjí wí pꞌóˀpꞌoekan bînkêˀ waagibá.”
Jesus makówápiye napee
In Jesus-ví tꞌôekhuwaˀin i-áḏí diwéˀgejiˀindi óetsikaˀyan, “Nanbí Sedó, ti nää-ân ihayḏi naná untsondisogeḏee-íˀin heḏânho naˀin Israel-ˀin tꞌowa dímaˀpꞌä̖̂ä̖ḏi-íḏí in Rome-ˀinbíˀweḏi?” Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Wíwovâymä́gipí nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi únhanginnáaníˀin. Naví Táḏáḏa̖ˀmân ûnkꞌóe ûnhanginnáaníˀin hä̖̂ä̖ḏi háa wéˀi thaa-á nä́ˀi hä̖ä̖wí napuwagíˀoˀin. Hewänbo ginnân undá únpuwagíˀo: Iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ únwá̖a̖ní heḏi ihayḏá in kay bînkaykhâymáa, heḏi tꞌowa tꞌä̖hkí naví̖ˀgeḏi bîntu̖ˀâ̖a̖mí nä́ä Jerusalem búˀ, heḏá tꞌä̖hkí Judea nange i̖ˀge Samaria nange i̖ˀgá, heḏá tꞌä̖mäpiye nä́ä oepáa kꞌayḏi i̖ˀge tꞌä̖hká.”
Jesus-di ovâyhíˀbowa ihayḏi, waˀḏi óemúndeḏibo makówápiye Jôesi Táḏáḏí óepiye, heḏi okhúwá jâa natsꞌûndi wíyá wíˀóemûˀpí.
10 Hewänbo waˀḏi kwꞌáyepiye napeemändi óemúndeˀ ihayḏiboˀ, tsíkhagipí wíje senäˀ waagiˀinbá dä́ncha̖a̖ˀin, tsꞌä̖ˀi daˀaamuuˀin, inbí hânge dakwi̖nuḏee. 11 Nä́ˀin wíjeḏi ovâytu̖ˀan, “Un Galileeˀin senäˀ, kwꞌáyepiye íbéesaaḏi wíˀíwe̖e̖nípí. Tobá Jesus makówápiye napee wänboˀ, iˀbo háa nää namääˀin bînmûˀ waagibá nawáyˀä̖ˀ.”
Matthias óedeˀman Judas-ví tꞌôe ônˀa̖míḏí
12 Heḏiho Jesus-ví tꞌôekhuwaˀin okú kwꞌáyeḏi diwândi oe Jerusalem búˀpiye dimää. In okú-á “Olive okú” gin dâytu̖ˀoˀ, heḏi Jerusalem tsowa naná, maḏi píngé míyaḏa̖ˀ iweḏi. 13 Oe Jerusalem dipówá ihayḏi iˀ tewhá ee dithaa iwe oe whaˀkꞌay ívepiye dipee. Ginnân dikhá̖wä̖́: Peter-á, John-dá, James-á, Andrew-á, Philip-á, Thomas-á, Bartholomew-á, Matthew-á, wíyá James-á (i-á Alpheus-ví ay ûnmuu), Simon-dá (i-á páaḏéḏí Zealot tꞌowa iwe natoˀonwän* In Zealot tꞌowa-á inbí nange hânho dâysígíḏí didaˀ in Rome-ˀin tꞌowa ovâykhehpeeyé-íˀin, heḏi dikhâymuu indáḏí dívíhä́nmamíḏí.), heḏá Judas-á (i-á wíyá wêe James ginbá nakhá̖wä̖́ˀiví ay ûnmuu). 14 Nä́ˀin senäˀdá heḏá wên kwiyä̖ˀdá heḏá Jesus-ví jíyá Mary-á heḏá Jesus-ví tíˀûuwindáḏí hä̖́yä́nbo dívíwéˀgeˀoˀ dívíjûusuˀa̖míḏí.
15 Wí thaa in Jesus-víˀpiye dívíwä̖yundeˀin diwéˀgekwꞌó, maḏi tä̖gintä̖ḏáháˀ wétä̖ (120) ihay dijiˀ, heḏi Peter iwí̖nú ovâyhéeˀa̖míḏí. 16 Ovâytu̖ˀan, “Tíˀûuwin páaḏéˀin, hä́nˀoeboˀ iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi David óetu̖ˀan háa Judas Iscariot ûnpuwagíˀoˀin, heḏi David háa óetu̖ˀan waa itaˀnan. Heḏi nä́ˀin David itaˀnannindá ûnkhâyˀä̖ˀ napúuwíˀin. Judas-dân in tꞌowa ovâykeeyan wáygé Jesus najiˀin, indi óepankáyjíḏí. 17 Judas-á nanbíˀweḏiˀiˀbá namuu, gá óedeˀmandân naˀin ívíˀoˀinbá iˀa̖míḏí” gin Peter-di ovâytu̖ˀan.
18 (Nä́ˀi Judas-á in Huḏíyo pꞌóˀḏéḏíˀindi óewáˀâa yä̖ˀḏâapí hä̖ä̖wí iˀa̖míḏí heḏáháˀ iˀ chä̖ˀ ihógiˀiˀḏi wí nava ônkumä, heḏi iwebá páaḏépiye nakeˀtꞌândi nange nawoe, heḏi nasihpândi iví see tꞌä̖hkí ûnpee. 19 Tꞌä̖hkí in tꞌowa Jerusalem dithaaˀin dínhanginpóe nä́ˀin ûnpóeˀin, heḏiho inbí tundi iˀ nava dâytu̖ˀoˀ “Akeldama” gin. Akeldama-á natundaˀ “nava naˀûnpꞌoechaˀḏee iwe” gin.)
Heḏi gin wáˀ Peter natú̖, 20 “In taˀnin Psalms diwe Judas-ví̖ˀgeḏi gin nataˀmuu:
Iví wháagé ônjoeˀa̖mí,
heḏi tóebo iwe háˀto ithaayé-í.
Heḏá nä́ˀin wáˀ nataˀmuu:
Wíyá toˀwíḏí iví tꞌôe ônˀa̖mí.
21-22 “Heḏânkun gínkhâyˀä̖ˀ wíyá sen âysôege-íˀin tꞌowa ovâytu̖ˀâ̖a̖míḏí Nanbí Sedó Jesus nawáywówápóeˀin, naˀindi âytu̖máa waagibá. Nakhâyˀä̖ˀ nä́ˀi âydeˀmamíˀi-á namúuníˀin wí toˀwí naˀindáḏíbá namääˀiˀ tꞌä̖hkí iˀ thaa waˀḏi Jesus naˀindáḏí najiˀ ihayḏiboˀ, John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiḏi in tꞌowa ovâypꞌóˀpꞌoeˀoˀ ihayḏi waabo Jesus oe makówápiye napee píhay” gin Peter-di ovâytu̖ˀan.
23 Heḏihoˀ in iwe dikwꞌóˀnindi wíje senäˀ ovä̂ndeˀman. Iˀ wêe Joseph Barsabbas gin nakhá̖wä̖́, Justus gin wáˀ óetu̖ˀoˀ, heḏá iˀ wêe-á Matthias-ân namuu. 24-25 Heḏi ginnân dívíjûusuˀan: “Nanbí Sedó Jôesi Táa, u̖-á úhanginná tꞌowa tꞌä̖hkíví píˀnä́ khóˀjé háa diˀánshaamuuˀin. Judas uví tꞌôekhuwaˀiˀ úmuuwän, hewänbo iví tꞌôe ijoeˀandi in tuhchä̖nu ûnˀä̖ˀin ûnpóe. Nää naˀin dînkeeya̖mí wéˀi-an nä́ˀin wíje iweḏi âysôege-íḏí Judas-ví tꞌôe ônˀa̖míḏí.” 26 Heḏi wíje kꞌuˀây eeḏi in senäˀbí khá̖wä̖́ ovä̂ntaˀkꞌûˀ, heḏi wêe kꞌuu dâykêˀ Matthias-ví khá̖wä̖́ ûnkꞌóeˀiˀ. Heḏiho Matthias-á wí Jesus-ví tꞌôekhuwaˀi-á napóeḏí in wéˀgen tꞌôekhuwaˀindáḏíbá iwón.

*1:13 In Zealot tꞌowa-á inbí nange hânho dâysígíḏí didaˀ in Rome-ˀin tꞌowa ovâykhehpeeyé-íˀin, heḏi dikhâymuu indáḏí dívíhä́nmamíḏí.