21
Jesus-á tséḏí diyiˀin khä̖ge̖ˀninbíˀpiyeˀ ipikeeyan
Wí hä̖́yú̖ thaa naphaḏe ihayḏi, Jesus iví khä̖ge̖ˀninbíˀpiyeˀ wíyá ipikeeyan oe Tiberias pꞌoekwíngé. Kinnân napóe: Nä́ˀinho wé̖ˀge diyiˀ: Simon Peter-á, Thomas-á (i-á Kwâati gin óetu̖ˀoˀ), heḏá Nathanael-á (i-á Galilee nangewi búuˀúˀay Cana gin dâytu̖ˀo iweˀi namuu), heḏá Zebedee-ví eˀnûndá, heḏá wây-á wíye Jesus-ví khä̖ge̖ˀnindáḏí. Simon Peter-di in wé̖ˀgeˀin ovâytuˀan, “Naa opaapꞌokumän,” heḏi óetu̖ˀan, “Naˀin wáˀ u̖-áḏí gimän.” Heḏiho dimääḏi wí kophênbay iwe dívítógi, hewänbo khu̖u̖ tꞌä̖hkí wíḏiséegípóepí. Nathayˀä̖ˀ ihayḏi Jesus oe pꞌoekwí̖ˀ kꞌáygé nawin, hewänbo iví khä̖ge̖ˀnindá wíḏínhanginnáhpí i namuuˀin. Heḏi Jesus-ḏi ovâytsikáyin, “Kꞌemaˀin, ti hä̖́ä̖bo wíˀíséegípóepíˀan?” Óetu̖ˀan “yoe” gin. Iḏi ovâytu̖ˀan, “Unbí paapꞌokuˀin hä̖ˀi kophênbay koˀḏínä́piyeˀ pꞌoe iwe bînchä̖nú-í, heḏi iwe bînhóní wên.” Heḏiho háa natú̖ waa dívíˀan, heḏi báyékí in ton paa dâywhahógiḏi wíḏínkoeḏipí in paapꞌokuˀin dâytegé-íḏí.
I khä̖ge̖ˀdi Jesus-di óeséegíˀiḏi Peter óetu̖ˀan, “I-á Naˀinbí Sedó Jesus namuu.” Simon Peter iví kꞌéwéˀin to napä̖ˀḏin itꞌôeˀa̖míḏí, heḏi nä́ˀin óetu̖ˀannin natꞌoe ihayḏi iwáytógikíḏí ipipꞌohkeˀtꞌáve oe pꞌoˀ kꞌáygépiye ikohsáy-íḏí. I kophênbay pꞌoˀ kꞌáygéḏí kayi̖ˀ diwe wínaˀä́npí, maˀ háḏí poewintä̖ (30) kwiˀó̖hpa taa iwehayḏiḏa̖ˀ, heḏihoˀ in wé̖ˀgeˀin khä̖ge̖ˀnindá i kophênbay iweḏi eepiye dimää, in paapꞌokuˀin napaapiˀḏendi dâytä̖ä̖hondi.
Pꞌoˀ kꞌáygé dipówá ihayḏi i kophênbay iweḏi dipee, heḏi wí phaaˀuu phaa iwe dipaakhoˀkwꞌôndi dâymûˀ, heḏá wí pává-á nakhâykwꞌó̖. 10 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Binmáˀ wên paa hä̖ˀin bînwhahógiˀin diweḏi.” 11 Simon Peter i kophênbay iwe itógiḏi in paapꞌokuˀin oe pꞌoˀ kꞌáygé iwhaapiye. Tä̖gintä̖ḏáháˀ pꞌá̖nä́ntäˀḏi poeye (153) paa gáhä̖́ˀännin ditoˀon, hewänbo tobá báyékí dipaatoˀon wänboˀ in paapꞌokuˀindá wáyḏí wänbo wínasiˀvenpí. 12 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Bíkä̖ˀve, bíhéˀḏéndíhú̖u̖yan.” Tꞌä̖hkíḏíbo diwôedaˀ óetsikáyi̖ˀníḏí “To-an unmuu” gin, i-á Naˀinbí Sedó Jesus namuuˀin dínhanginnândi. 13 Heḏi Jesus i húugîˀ nasaa iwepiyeˀ namääḏi i pává ihógi heḏi ovâymä́gi, heḏá i paa wáˀ ovâymä́gi.
14 (Nää poewingîˀ Jesus iví khä̖ge̖ˀninbíˀpiyeˀ ipikeeyan nawáywówápóe iweḏi.)
Jesus-di Peter óehéeˀan
15 Dívíhúubowa ihayḏi Jesus-di Simon Peter óetsikáyin, “Simon, John-bí ay, ti u̖ḏi naa díséegí nä́ˀin wé̖ˀgeˀindiví shánkí?” Peter-di óetu̖ˀan, “Hoi, Naˀinbí Sedó, u̖-ân ú̖hanginná naaḏi wíséegíˀin.” Jesus-di óetu̖ˀan, “In tꞌowa naví kꞌúwáˀây waagiˀinbá dînmuuˀin ovâyhúuyôení.” 16 Wáygíngîˀ óetsikáyin, “Simon, John-bí ay, ti naa díséegí?” Peter-di óetu̖ˀan, “Hoi, Naˀinbí Sedó, u̖-ân ú̖hanginná wíséegíˀin.” Jesus-di óetu̖ˀan, “In tꞌowa naví kꞌúwá waagiˀinbá dînmuuˀin ovâyˀá̖yîngiˀa̖mí.” 17 Poewingíˀwe Jesus-di Peter óehéeˀandi óetsikáyin, “Simon, John-bí ay, ti naa díséegí?” Peter naháachanpóe nää poewingîˀ Jesus-di óetsikáyindi, “Ti naa díséegí” gin, heḏihoˀ óetu̖ˀan, “Naˀinbí Sedó, hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí ú̖hanginná, naaḏi wíséegíˀin ú̖hanginná.” Jesus-di óetu̖ˀan, “In tꞌowa naví kꞌúwá waagiˀinbá dînmuuˀin ovâyhúuyôení. 18 Taˀgendi wítu̖máa, shánkí tsꞌa̖a̖biˀ unmuu ihayḏi wíˀbo bipiˀawendeˀ heḏá biyíyéndeˀ wéngé undaˀ i̖ˀge tꞌä̖hkí. Hewänbo owáy unsedópaa ihayḏá bikhóhtä̖ä̖khâymáa heḏi wíyá toˀwíḏí wônwhiˀa̖mí heḏá wóepahkekhâymáa heḏá wáy unpundaˀpíˀwepiyeˀ wóehûuwí.” 19 Kin natú̖ḏího Jesus-di ônthaykꞌûˀ háawin chuwa ûnpuwagítꞌóeˀin, hewänbo nä́ˀin iví chuwa ûnmuuˀindá tꞌowa dínhanginnání Yôesi Táḏá hayˀi namuuˀin. Heḏá Peter óetu̖ˀan, “Naa-áḏí ókä̖ˀve.”
20 Peter ibéeḏí i khä̖ge̖ˀdi Jesus-di óeséegíˀi dä́nwóeˀä̖ḏi óemûˀ. Hä̖̂ä̖ḏankánboˀ i khu̖u̖ dívíkindihúuyoˀ ihayḏi nä́ˀi-ânkun namuu i khä̖ge̖ˀdi Jesus-ví núˀ naˀä́ndí óetsikáyin, “Naˀinbí Sedó, wéˀi-an namuu i wóeku̖hpegítꞌóeˀiˀ?” 21 Heḏi nää Peter-di i óemûˀḏi Jesus óetsikáyin, “Heyâa nä́ˀi sen, Naˀinbí Sedó?” 22 Jesus-di Peter óetu̖ˀan, “Owáy naa owáyˀä̖ä̖ píhay i nawówáyê̖e̖níˀin odaˀḏáhoˀ, naví á̖yîngi-ân dînmuu, uvîˀ-á yoe. U̖-ân naa-áḏí ókä̖ˀve.” 23 Heḏi in Jesus-ví khä̖ge̖ˀnin ditû̖ˀ nä́ˀi khä̖ge̖ˀdi háˀto nachúu-íˀin. Hewänbo Jesus-á wínatú̖hpí i khä̖ge̖ˀdi wínachuwagítꞌóepíˀin, hewänbo nawänpitú̖-á, “Owáy naa owáyˀä̖ä̖ píhay i nawówáyê̖e̖níˀin odaˀḏáhoˀ, naví á̖yîngi-ân dînmuu, uvîˀ-á yoe.”
24 Nä́ˀi Jesus-ví khä̖ge̖ˀdi-ân namuu nä́ˀi hä̖ä̖wí ita̖ˀnandiˀ, heḏi ibá natû̖ˀ taˀgendi napóeˀin. Heḏi naˀin gínhanginná háa i natú̖ˀin in taˀgen namuuˀin.
25 Jesus wíyá báyékí hä̖ä̖wí iˀan nä́ˀin ta̖ˀnin diwe nata̖ˀmuupîˀ, heḏi hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí i̖ˀgeḏi nata̖ˀmuuḏáhoˀ, oˀánde tꞌä̖hkí nä́ä oepáa kꞌayḏi háˀto nayâanáníˀin i ta̖ˀdi dâyta̖ˀnamíˀigîˀ.