2
Oe Cana búuˀúˀay dínkhóhtsa̖a̖ná
Wíye thaa naphaḏe ihayḏi owáy Galilee nange wä̖́hä̖̂ä̖ dínkhóhtsa̖a̖shánkîˀḏiná, i búuˀúˀay Cana gin dâytu̖ˀoˀ iwe. Jesus-ví yíyá páaḏébo namääḏihoˀ iwe naˀä́n, heḏá Jesus-á iví khä̖ge̖ˀnindáḏá wáˀ ovâyhúutu̖ˀandiho dimää. Tꞌä̖hkí i méena dínhán dihayḏi Jesus-ví yíyáḏí óetu̖ˀan, “Wíyá wíḏínméenasaapí.” Jesus-di óetu̖ˀan, “Yíyá, háaḏan kin dítu̖máa? Waˀḏi ihayḏi wíḏînnáhpí naví tꞌôe donˀa̖míḏí.” Iví yíyáḏí in húukhâysaˀin ovâytu̖ˀan, “Háa iḏi wovâytu̖ˀan waa úvíˀa̖mí.”
Iwe sí pꞌonbay kꞌuuḏi napaˀandi nasaa, tꞌowa dipówáˀin dívíˀowíḏi-íḏí in Huḏíyoví khuu dínmuu waagi. Nä́ˀi pꞌonbay eeye wétä̖ háa powintä̖ galôn dihay nasaḏiˀ. Jesus-di in dâyhúukhâysaaˀin ovâytu̖ˀan, “Nä́ˀi pꞌonbay binpꞌiḏe,” heḏiho pꞌéeḏí taye dâypꞌíḏe. Heḏáháˀ ovâytu̖ˀan, “Hä̖weḏiho wí binwhahóˀgí, heḏi unbí tsondivíˀwe binhûu.” Heḏiho háa ovâytu̖ˀan waa dívíˀan. I pꞌoe dâyhoˀi naméenapaa, heḏi in húukhâysaˀinbí tsondi idä̂ä, hebo wíˀûnhanginnáhpí wáygé dâyhógiˀin. In wé̖ˀgeˀin dâyhúukhâysandeˀinda̖ˀmân dínhanginná. Heḏihoˀ iḏi i soyingi óetu̖kánnan, 10 heḏi óetu̖ˀan, “Wây-á tꞌowa i shánkí híwó̖ˀdi méena páaḏé dâykhâysandeˀ, heḏi tꞌowa dívíˀihayˀan dihayḏânho i shánkí nakꞌâ̖a̖gipîˀ dâykhâysandeˀ. Hewänbo u̖-á han wíviˀanpí, u̖-á bitsíkhaˀan i shánkí híwó̖ˀdi tíˀúugé ovâykhâysáa-íḏí.”
11 Nä́ˀin Jesus ee Cana búuˀúˀay Galilee nange wä̖́hä̖̂ä̖ iˀannin in páaḏéˀin pínnán tꞌôe ovâykeeyannin namuu, heḏi indiho in tꞌowa ikeeyan i-ân hayˀi namuuˀin, heḏi iví khä̖ge̖ˀnin shánkí wänbo ivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yu̖.
12 Tꞌä̖hkí nä́ˀi naphaḏe ihayḏi Jesus-á iví yíyá-á iví tíˀûuwindá heḏá iví khä̖ge̖ˀnindáḏí Capernaum búuˀúˀaypiyeˀ dimää, heḏi iweho wí hä̖́yú̖ thaa dívíwóyí̖ˀ.
Jesus-di in dâyhä̖ä̖wíku̖ˀchꞌáaḏeˀin i méesate hayˀi iweḏi ovâykhe̖hpiye
13 In Huḏíyoví shánkîˀḏi púnúˀ naná, Passover gin dâytu̖ˀoˀiˀ, heḏi Jesus oe Jerusalem-piyeˀ namää. 14 I méesate hayˀi tehpaa búge in tꞌowa dâyhä̖ä̖wênku̖ˀchꞌáaḏeḏi ovâymûˀ, wéyu-á kꞌúwá-á kꞌoˀwee-á dâyku̖ˀchꞌáaḏeˀ, heḏá wáˀ in dâychä̖ˀegóˀoˀin inbí mä́äsa eeye dikwꞌôndi ovâymûˀ. 15 Wên púwhí̖ˀ whihkannindi ipaa, heḏi tꞌä̖hkí i méesate hayˀi iweḏi ovâykhe̖hpiye inbí kꞌúwá-á inbí wéyu-á wóegé, heḏi in dâychä̖ˀegóˀoˀindá inbí chä̖ˀ tꞌä̖mäpiyeˀ ovâychꞌáa heḏi inbí mä́äsa ovâyyánú. 16 Heḏá in dâykꞌoˀweeku̖ˀchꞌáaḏeˀindá ovâytu̖ˀan, “Binyâaˀan nä́ˀi hä̖ä̖wí nä́weḏi. Nä́ˀi méesate-á naví Táḏáví wháagé ûnná. Wí ku̖hteˀi waagibá wíyá wívînpáa-ípí.” 17 Heḏihoˀ iví khä̖ge̖ˀnin dínˀánpówá háa toˀwí Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe natú̖ˀin kin:
Hânho uví wháagéḏí díˀá̖yîngimäḏi wí phaaḏi naa díphakha̖nukhâymáa waagibá ochanpoˀ,
heḏi dâymûˀ Jesus hanbá nacha̖a̖ˀin.
18 In Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin iwáygé diyiˀindi Jesus óetsikáyin, “Háawin wên pínnán ú̖koeḏi dînkeeya̖míḏí, heḏânho gínhanginnáníḏí u̖ ú̖kꞌóeˀin nä́ˀin tꞌowa ovâykhe̖hpiyé-íḏí?” 19 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Nä́ˀi méesate bînnayu̖ḏi poeye thaa iwebo naa wíyá dótegé-í.” 20 Indi óetu̖ˀan, “Yónä́ntä̖ˀḏi sí (46) pa̖a̖yo ovâyhoˀ nä́ˀi méesate dâytegé-íḏí, heḏi háḏíḏan poeye thaa iwebo wíyá nâategé-í?”
21 Hewänbo Jesus-á iví túuˀú i̖ˀgeḏân ovâyhíˀmáa, i méesate hayˀi i̖ˀgeḏá yoe. 22 Heḏiho chuwa iweḏi nawáywówápóe ihayḏi, iví khä̖ge̖ˀnin nä́ˀin natú̖ˀin dínˀánpówá, heḏi Yôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe háa nata̖ˀmuuˀin heḏá nä́ˀi tu̖u̖ Jesus ihéeˀandi-á dívíwhä̖yu̖.
Jesus ûnhanginná tꞌä̖hkí tꞌowa háawin dimuuˀin
23 Waˀḏi Jesus oe Jerusalem búuˀú nayiˀ ihayḏi, in Huḏíyoví shánkîˀḏi thaa Passover gin dâytu̖ˀo nanáˀ dihayḏi, báyékí tꞌowa i pínnán ovâykeeyandi dâymûˀḏi ivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yu̖. 24-25 Hewänbo Jesus wíˀipimä́gipí inbí mange. I-á wíˀûntáypí wí toˀwíḏí tꞌowaví̖ˀgeḏi óetu̖ˀâ̖a̖míḏí, i-áho ûnhanginná háawin tꞌowa dimuuˀin heḏá háa inbí píˀnä́ khóˀyé diˀánshaamuuˀindá.