3
Nicodemus Jesus-víˀpiyeˀ namää
1-2 Wí sen Nicodemus gin nakhá̖wä̖́ˀi Jesus-víˀpiyeˀ khu̖ˀḏéeḏí namää. I-á Pharisee tꞌowa namuu heḏá in Huḏíyoví tsonnin diweḏiˀibá namuu. Iḏi Jesus óetu̖ˀan, “Há̖hkandiˀ, gínhanginná Yôesi Táḏáḏí wóesan naˀin díhá̖ˀa̖míḏí. Wí toˀwí Yôesi Táḏáḏí óekhä̖ge̖ˀmáaˀiḏa̖ˀmân ûnkoeḏi ikeeya̖míḏí i pínnán u̖ḏi dînkeeyo waagibá.”
Jesus-di óetu̖ˀan, “Taˀgendi wítu̖máa, in toˀwên wíyíḏí.”
Nicodemus-di óetsikáyin, “Háḏíḏan wí toˀwí nasówéboˀwandiˀ wíyá nawáyˀaypu̖yä̖́-í? Wíˀûnkoeḏipí iví yíyáví aymúu iwe nawáytsꞌú̖níḏí wíyá naˀaypu̖yä̖́-íḏí.”
Jesus-di óetu̖ˀan, “Taˀgendi wítu̖máa, in toˀwên pꞌoe iweḏi heḏá i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖víˀweḏá diˀâypu̖yä̖ˀinda̖ˀmân dínkoeḏi makówápiyeˀ dimú-íḏí. Toˀwên tꞌowavíˀweḏi diˀâypu̖yä̖ˀin tꞌowaḏa̖ˀmân dimuu, hewänbndi wítu̖máa, in toˀwên wíyó toˀwên i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖víˀweḏi diˀâypu̖yä̖ˀindá i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ dâymáa. Wíwóeháaˀa̖mípí naaḏi wítu̖ˀandi, wíyá íˀâypu̖yä̖́-íˀin únkhâyˀä̖ˀ. Oepiyá nä́äpiyá iwa̖a̖ˀoˀ, heḏi i wa̖a̖ ítꞌoˀ, hewänbo wíˀúnhanginnáhpí wä̖́hä̖̂ä̖pha̖ˀgeḏi naˀä̖ˀin háa wáypiyeˀ namännin. Heḏi hanbá wíˀíkaˀpóya̖ˀpí háḏíḏí wí toˀwí i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖víˀweḏi naˀaypu̖yä̖ˀin.”
Nicodemus-di óetsikáyin, “Ti nakoeḏí-í nä́ˀi hä̖ä̖wí untû̖ˀdiˀ napúwíḏí? Hândiḏan napúwí?”
10 Jesus-di óetu̖ˀan, “U̖-á wí Israel-ˀinbí há̖hkandi unmuu, heḏi háaḏan nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi wíˀunkaˀpóya̖ˀpí? 11 Taˀgendi wítu̖máa, nä́ˀi dînhanginnân niˀgeḏi ívíhéeˀoˀ, heḏá i hä̖ä̖wí âymûˀ i̖ˀgeḏá wâytu̖ˀoˀ, hewänbo undá háa gitû̖ˀnin wíḏînséegíˀopí. 12 Nä́ˀi oepáa kꞌayḏiwi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi naaḏi wâytu̖ˀan, heḏi un wíˀúvíwhä̖yundepí, heḏiho háḏíḏan úvíwhä̖yú̖-í makówáwi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi wâytu̖ˀandi? 13 Makówápiyeˀ wíyá toˀwí wänbo wínapeepí, i makówá iweḏi nawhá̖ˀdiḏa̖ˀmân, heḏi naa-ân i omuu, tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ.
14 Moses owáy ahkónu wáy i pä̖́ä̖yu̖ kwä̖́kꞌuḏi napaˀandiˀ wên phé eeḏi iwhiˀkꞌûˀḏi itege waagibá, naa tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ oˀaypu̖yä̖ˀiˀ omuuˀiˀ wáˀ phé eeḏi dítegé-í. Kin nakhâyˀä̖ˀ napúwíˀin 15 heḏiho toˀwên tꞌä̖hkí navíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin wówátsi nahándepíˀin dâymáˀve-í. 16 Yôesi Táḏáḏí tꞌä̖hkí tꞌowa hânho ovâyséegíḏí iví wîˀ ayḏa̖ˀ ûnˀä́ndiˀ imä́gi, heḏiho toˀwên tꞌä̖hkí iví ayvíˀpiyeˀ dívíwhä̖yu̖ˀin háˀto dipeḏée-í hewänbo wówátsi nahándepíˀin dâymáˀve-í. 17 Yôesi Táḏá iví ay isan nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ in tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí, dínkhâyˀä̖ˀ ovâytuchä̖nú-íˀin ovâytu̖ˀâ̖a̖míḏá yoe.
18 Toˀwên tꞌä̖hkí Yôesi Táḏáví ayvíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin háˀto ovâytu̖ˀa̖mí ovâytuchä̖nú-íˀin, hewänbo Yôesi Táḏá ho natú̖ in toˀwên dívíwhä̖yu̖píˀindá ovâytuchä̖nukhâymáaˀin, gá iví wîˀ ayḏa̖ˀ ûnˀä́ndivíˀpiyeˀ wíḏívíwhä̖yu̖píḏân. 19 Yôesi Táḏáví ay nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ naˀä̖ä̖ wí kohthay waagibá namúníḏí heḏânho tꞌowa dínkeepúwíḏí, hewänbo tꞌowa yä̖ˀḏâapí dívítsiyekanhondi khu̖u̖ eeyebo diyê̖e̖níˀin shánkí ovâyhí̖ˀan i kohthay ipiyeˀ dimú-ívíˀweḏi. Heḏânho Yôesi Táḏáḏí nä́ˀin tꞌowabá ovâytuchä̖nukhâymáa. 20 Toˀwên tꞌä̖hkí yä̖ˀḏâapí dívítsiyekanhonnindá i kohthay dâytꞌay, heḏiho ipiyeˀ wíḏimänpí, háa dívítsiyekanhonnin dínkeepúwíˀin wíḏidaˀpíḏí. 21 Hewänbo toˀwên in taˀgen dívíkanhonnin i kohthay ipiyeˀ dimän, heḏânho nakeepúwíḏí hä̖ä̖wí dívíkanhondi Yôesi Táḏáḏí ovâykhä̖ge̖ˀdoḏi dívíˀa̖míḏí.”
John i pꞌóˀpꞌoekandi Jesus-ví̖ˀgeḏi ihíˀmáa
22 Heḏáháˀ Jesus-á iví khä̖ge̖ˀnindáḏí oe Judea nangepiyeˀ dimää, heḏi iwáy wä̖́hä̖̂ä̖ diyiˀ ihayḏi wên tꞌowa ovâypꞌóˀpꞌoeˀan. 23-24 In Huḏíyo tsonnindi John i pꞌóˀpꞌoekandi waˀ wíˀóepansógepí, heḏi iḏi wáˀ tꞌowa ovâypꞌóˀpꞌoeˀoˀ. Kin iˀoˀ oe Aenon diwe, i-á Salim tsoˀwa naná, iwe báyékí pꞌoe nayiḏi, heḏi tꞌowa ivíˀpiyeˀ dimäˀ ovâypꞌóˀpꞌoeˀa̖míḏí.
25 Ihayḏá John-bí khä̖ge̖ˀnin wí Huḏíyo-áḏí pꞌóˀpꞌoekan niˀgeḏi dívítu̖hä́nboˀ. 26 Heḏiho John-bíˀpiyeˀ dimääḏi óetu̖ˀan, “Há̖hkandiˀ, i to sen oe Jordan pꞌoˀ pꞌä̖́nä hä̂nhay u̖-áḏí nayiˀi heḏá iví̖ˀgeḏi in tꞌowa u̖ḏi ovâytu̖ˀandiˀ, nää báyékí tꞌowa ivíˀpiyeˀ dimän iḏi ovâypꞌóˀpꞌoeˀa̖míḏí.”
27 John-di ovâytu̖ˀan, “Hä̖ä̖wí i toˀwí oe makówá naˀä́ndiḏi dímä́giˀiḏa̖ˀmân âyhóndeˀ. 28 Hä̖̂ä̖ḏankánbo naa otú̖ i to Yôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí wóˀmuupí, hebo iví páaḏébo Yôesi Táḏáḏí naa dísan, heḏi undá háa otú̖ waa ítꞌoe. 29 Hä̖̂ä̖ḏi dínkhóhtsa̖a̖náˀ dihayḏi i soyingi namuuˀiví kꞌema iví núˀ nawin, heḏi i soyingi ihíˀmáaḏí natꞌoeḏi nä́ˀi kꞌema báyékí nahíhchanpóe, heḏi i sâaˀi i soyingivîˀ ho namuu. Nää-á hanbá naa-á i soyingiví kꞌema waagibá hânho ohíhcha̖a̖, gá in tꞌowa Jesus-víˀpiyeˀbá dimändân ivíˀin ûnmúníḏí. 30 Nakhâyˀä̖ˀ Jesus-á shánkí kwꞌáyepiyeˀ óetegé-íˀin, heḏá naa-á hä̖́ä̖bo omuupí waa opúwí.
31 “Jesus-á oe makówáḏí naˀä̖ä̖, heḏiho tꞌä̖hkíví shánkí hayˀi namuu. Naa nä́ä oepáa kꞌayḏiwiˀ omuu, heḏiho wí nä́äḏíwi waagibá dáyhéeˀoˀ nä́äḏíˀiḏa̖ˀ omuuḏi, hewänbo i-á makówáḏí naˀä̖ä̖ḏi tꞌä̖hkíví shánkí hayˀi namuu. 32 Hä̖ä̖wí imûˀ i̖ˀgeḏi heḏá natꞌoe i̖ˀgeḏá ihéeˀoˀ, hewänbo wên hä̖́yú̖hayḏiḏa̖ˀ tꞌowa háa natû̖ˀnin ônséegíˀoˀ. 33 Hewänbo toˀwên iví híˀ dâyséegíˀoḏi handiḏi dâykeeyoˀ dívíwhä̖yundeˀin Yôesi Táḏá taˀge ihéeˀoˀin. 34 Yôesi Táḏáví ay isandi-á Yôesi Táḏáví híˀ ihéeˀoˀ, gá Yôesi Táḏáḏá khâ̖a̖gipí i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ ho óemä́giḏân. 35 Yôesi Táḏá iví ay iséegíḏí tꞌä̖hkí tsonkhuu óemä́gi hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí i̖ˀgeḏi natsonyê̖e̖níḏí. 36 Toˀwên tꞌä̖hkí Yôesi Táḏáví ayvíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin wówátsi nahándepíˀin dâymáa, hewänbo toˀwên iví ay ôntꞌóyandepíˀindá nä́ˀin wówátsi wíḏâymáˀve-ípí, indá Yôesi Táḏáḏí hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí ovâytuchä̖́nuˀbé-í.”