9
Jesus-di wí sen tsítꞌaaˀi naˀaypu̖yä̖ˀiví keetan óemä́gi
Jesus oe pꞌóegé wáy namändi wí sen óemûˀ, i-á tsíˀtꞌaaˀibo naˀaypu̖yä̖. Jesus-ví khä̖ge̖ˀnindi óetsikáyin, “Há̖hkandiˀ, ti nä́ˀi sen wên tꞌaywó̖ˀnin iˀandân, háa iví táḏáˀin däntꞌaywó̖ˀnandi tsíˀtꞌaaˀi naˀaypu̖yä̖?” Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Wên tꞌaywó̖ˀnin iˀannin namuuḏi kin wíˀûnpóepí, háa iví táḏáˀin däntꞌaywó̖ˀnandi wänbo-á yoe. Nä́ˀindá ûnpóe heḏânho Yôesi Táḏáḏí wên háawên ônˀa̖míḏí, heḏi kindiḏi nakeepúwíḏí Yôesi Táḏá-á nakayˀin. Thaaḏi tꞌowa dívítꞌôeˀa̖mígîˀ naná, khu̖ˀḏéeḏá yoe. Heḏi hanbá nää-ân naná i naa dísandiví tꞌôe ívíˀa̖míḏí waˀḏi gínkoeḏiḏiboˀ, gá owáy wí thaa nanáˀ diwe naˀin wíyá háˀto gínkoeḏí-í ívítꞌôeˀa̖míḏí. * Kin natú̖ ihayḏi Jesus natu̖ˀdaˀ, wáyyéḏí tꞌôegîˀ naná, wáyyéḏá wígínkoeḏipí ívítꞌôeˀa̖míḏí, heḏi waˀḏi naná i-á itꞌôeˀa̖míḏí, gá óehéyí ihayḏi waˀḏi wínanáhpíḏân. Waˀ nä́ä oepáa kꞌayḏi oyiḏibo naa wí kohthay tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ waagiˀbá omuu.” Kin natú̖ ihayḏi ee nange isópꞌohén, heḏi iví sóˀpꞌoeḏi wí napꞌoˀay ipaaḏi i sen natsíˀtꞌaamuuˀi tsée eeḏi óeˀä̖yu̖. Heḏáháˀ óetu̖ˀan, “Yaˀ ópûn oe pꞌobúˀay iwepiyeˀ, Siloam kin dâytu̖ˀoˀiˀ, heḏi uví tsée mänˀowíḏi-í.’ (Nä́ˀin khá̖wä̖́ Siloam-dá natu̖ˀdaˀ “óesandiˀ” gin.) Heḏiho i sen namääḏi iˀoewä̖́ä̖, heḏi iwáybun dihayḏihoˀ iví keetan imáa.
In toˀwên i senbí tsoˀwa dithaaˀin heḏá in toˀwên ihä̖ä̖daˀsógéndeḏi óemûˀin dívítsikaˀmáa, “Ti nä́ˀi i to sen ihä̖ä̖daˀsógéndeˀi wínamuupíˀan?” Wên ditú̖, “I-ânkun namuu.” Wây-á wêndá ditú̖, “Yoe” gin, “i waagibá ûnwänpicha̖a̖.” Hewänbo i sendá natú̖, “Naa-ânkun i omuu.” 10 Heḏiho óetsikáyin, “Hândiḏan handi uví keetan mänkêˀ?” 11 Iḏi ovâytu̖ˀan, “Wí sen Jesus gin nakhá̖wä̖́ˀi wí napꞌoˀay ipaa, heḏi naví tsée eeḏi díˀä̖yu̖, heḏi dítu̖ˀan oe pꞌobúˀay Siloam gin dâytu̖ˀoˀ iwe dáyˀowíḏi-í. Heḏihoˀ omääḏi dáyˀoewä̖́ä̖, heḏi naví keetan donkêˀ.” 12 Óetsikáyin, “Wáyho iˀ?” “Gáwáy” gin ovâytu̖ˀan.
In Pharisees-di i sen natsíˀtꞌaamúˀdeˀiˀ óehíˀmáa
13-14 I thaa Jesus i napꞌo ipaaḏi i sen natsíˀtꞌaamúˀdeˀiví keetan óemä́gi ihayḏá Huḏíyoví kaykhanwówá thaa naná. Heḏiho toˀwêndi in Pharisees-víˀpiyeˀ i sen óehoˀ indi óehéeˀa̖míḏí. 15 In Pharisees-di wáˀ óetsikáyin háḏíḏan iví keetan ikêˀin. Iḏá ovâytu̖ˀan, “Wí sendi nä́ä tsée eeḏi dínapꞌoˀä̖yu̖, heḏá dáyˀoewä̖́ä̖, heḏi nää dînkeepóe.” 16 Wáy wên in Pharisees ditú̖, “I sen kin iˀandi-á Yôesi Táḏáḏí wíˀônkꞌûˀpí, gá nä́ˀi kaykhanwówá thaa wíˀiˀaˀginpíḏân.” Hewänbo wây-á wêndá ditú̖, “Wí toˀwí tꞌaywó̖ˀtoˀi namuuˀi ki̖ˀbi pínnán háˀto ikeeya̖mí.” Heḏiho wêegeˀin dipóe.
17 Heḏi wíyá in Pharisees-di i sen natsíˀtꞌaamúˀdeˀiˀ óetsikáyin, “Heyâa u̖, hân iví̖ˀgeḏi ú̖chanpoˀ? U̖-ân unmuu uví keetan mänkêˀiˀ.” I sendi ovâytu̖ˀan, “I-á Yôesi Táḏáví tukhe̖ˀbi namuu.” 18 Hewänbo in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin wíḏívíwhä̖yu̖pí nä́ˀi sen taˀgendi natsíˀtꞌaamuuwän hebo nää ûnkeepóe, heḏihoˀ iví táḏáˀin ovä̂ntu̖kánnan iví̖ˀgeḏi ovä̂ntsikáyi̖ˀníḏí. 19 Heḏi ovä̂ntsikáyin, “Ti unbí ay nä́ˀi dä́nmuu? Ti tsíˀtꞌaaˀi naˀaypu̖yä̖ˀin datú̖ní? Háḏídan handi nää ûnkeená?” 20 I senbí táḏáˀindi ovâytu̖ˀan, “Gä́nhanginnândákun naˀinbí ay gä́nmuuˀin heḏá tsíˀtꞌaaˀi naˀaypu̖yä̖ˀindá. 21 Hewänbo háaḏí nää ûnkeenáˀnin wígä́nhanginnáhpí, heḏá wáˀ wígä́nhanginnáhpí toˀwíḏí óekeetanmä́giˀin. Bintsikáyi̖ˀbe iˀ. Senho namuu. Igîˀ wíˀbo ipihéeˀa̖mí.” 22 I senbí táḏáˀin in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin dä̂nkhuwôedaˀmáa, gá dâywéhpêeˀandân i méesate ee ovâytsuḏekhâ̖a̖ˀa̖míḏí toˀwên ditû̖ˀnin Jesus-á namuu i toˀwí Yôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. 23 Handiḏânkunho datú̖, “Senho namuu, heḏiho bintsikáyi̖ˀbe iˀ.”
24 Heḏiho wáygíngîˀ i sen natsíˀtꞌaamúˀdeˀiˀ óetsꞌúḏeḏi óetu̖ˀan, “Yôesi Táḏáví páaḏépiyeˀ uví tu̖u̖ bimä̂äní in taˀgen untú̖níḏí. Gínhanginná nä́ˀi sen iví̖ˀgeḏi bihéeˀandi-ân tꞌaywó̖ˀtoˀi namuuˀin.” 25 Iḏi ovâytu̖ˀan, “Naa wíḏînhanginnáhpí háa tꞌaywó̖ˀtoˀi namuuˀin háa yoe, hewänbo nä́ˀin taˀgendi dînhanginná: Tobáháa hä́ndíḏí otsíˀtꞌaamúˀde wänboˀ, nää-á dînkeená.” 26 Heḏiho óetsikáyin, “Hânnan wóeˀan? Hândiḏan wóekeetanmä́gi?” 27 Heḏi ovâytu̖ˀan, “Wâytu̖ˀanhoˀ, hewänbo wíˀúvítꞌóyanpí. Háaḏan wíyá ítꞌoe-íˀin ídaˀ? Ti ídaˀ gáhân un wáˀ iḏi wovâyhá̖ˀa̖míˀin heḏânho ivíˀpiyeˀ úvíwhä̖yú̖-íḏí?” 28 Indi i sen hä̖ä̖wí nachä̖ˀmuupí waagi óehéeˀandi óetu̖ˀan, “U̖-ân hä̖ˀi sendi wóehá̖ˀoˀiˀ unmuu. Naˀindá Moses-ví híˀḏí díhá̖ˀanninnân gimuu. 29 Yôesi Táḏáḏí Moses óehéeˀannin gínhanginná. Hewänbo hä̖ˀi sendá, wígínhanginnáhpí toˀwíḏí óesannin.” 30 I sendi ovâytu̖ˀan, “Whä̖yu̖píwó̖ˀnin namuu. Tobáháa naví keetan iḏi dímä́gi wänboˀ un wíˀúnhanginnáhpí toˀwíḏí óesannin. 31 Gínhanginná Yôesi Táḏáḏí in tꞌaywó̖ˀtoˀin wíˀovâykhä̖ge̖ˀdopíˀin híwó̖ˀ dívíˀa̖míḏí, hewänbo in toˀwên óeˀaˀgindoˀindá heḏá toˀwên háa natú̖ waa dívíˀoˀindá, innânho iḏi ovâykhä̖ge̖ˀdoˀ. 32 I nan oepáa nakhíˀyen dihayḏi waagibo nää puˀwahayḏi toˀwí wänbo wíˀûnkoeḏipí wí tsíˀtꞌaaˀi naˀaypu̖yä̖ˀiví keetan óemä̂äníḏí. 33 Hä̖ˀi sen Yôesi Táḏáḏí óesanpíḏáho háˀto ûnkoeḏí-í háawên wänbo iˀa̖míḏí.” 34 Indi óetu̖ˀan, “U̖-á tꞌaywó̖ˀtoˀiḏa̖ˀ unˀaypu̖yä̖. Ti unˀánde gáhân u̖ ú̖koeḏiˀin naˀin díhá̖ˀa̖míḏí?” Heḏi iwáygéḏí óekhe̖hpiyeḏi óekhâ̖a̖ˀan i méesate ee wíyá natsꞌú̖níḏí.
In toˀwên tsíˀtꞌaaˀin waagiˀinbá dimuuˀinbí̖ˀgeḏi Jesus ihéeˀan
35 Jesus ûnhanginpóe i sen óekhe̖hpiyeˀin, heḏi óenuwä̖ḏi óeshaa, heḏi óetsikáyin, “Ti i toˀwí tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ naˀaypu̖yä̖ˀivíˀpiyeˀ biwhä̖yundeˀ?” 36 I sendi Jesus óetsikáyin, “Mä́ˀmä̂ä, to-an nä́ˀi toˀwí namuu, tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ naˀaypu̖yä̖ˀiˀ? Dítu̖ˀan toˀwí namuuˀin, heḏânho naa dînkoeḏí-í ivíˀpiyeˀ dáywhä̖yú̖-íḏí.” 37 Jesus-di óetu̖ˀan, “U̖ḏi nâamûˀhoˀ. Naaḏi wíhíˀmáaˀi-ân i omuu.” 38 I sendi óetu̖ˀan, “Naˀinbí Sedó, naa uvíˀpiyeˀ dáywhä̖yundeˀ,” heḏi Jesus-ví páaḏépiyeˀ idéˀgendisóge.
39 Jesus natú̖, “Naa nä́ä oepáa kꞌayḏipiyeˀ oˀä̖ä̖ heḏânho nakeepúwíḏí toˀwên híwó̖ˀ dívíkanhonnin dimuuˀin heḏá toˀwên híwó̖ˀpí dívíkanhonnin dimuuˀindá. Naa oˀä̖ä̖ in toˀwên wíḏâymúndepíˀin dínhanginnáˀnin dínkeepúwíḏí, heḏá in toˀwên dínkeetꞌóe gin diˀándeˀindá ditsíˀtꞌaamuu waagibá dipúwí.”
40 Wên Pharisees iwe tsoˀwa diwinnindi óetsikáyin, “Ti unˀánde gáhân naˀin wáˀ gitsíˀtꞌaamuuˀin waagiˀinbá gimuu?” 41 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Ítsíˀtꞌaamuu gin únhanginnândáhoˀ, tꞌaywó̖ˀdi wívînmáˀve-ípí. Hewänbo nää ítû̖ˀ únkeetꞌóe gin, heḏiho waˀḏi unbí tꞌaywó̖ˀdi wíwovâyyâaˀanpí.”

*9:4 Kin natú̖ ihayḏi Jesus natu̖ˀdaˀ, wáyyéḏí tꞌôegîˀ naná, wáyyéḏá wígínkoeḏipí ívítꞌôeˀa̖míḏí, heḏi waˀḏi naná i-á itꞌôeˀa̖míḏí, gá óehéyí ihayḏi waˀḏi wínanáhpíḏân.