10
I kꞌúwá á̖yí̖ˀdi-áḏí iví kꞌúwá-áḏí inbí̖ˀgeḏi Jesus-di ovâytu̖ˀan
“Naaḏi taˀgendi wâytu̖máa, wí toˀwí kwꞌáayéḏí oe kꞌúwá phéhkhaa búge natsꞌû̖ˀdi i phéhkhaa phóḏi i̖ˀgeḏi natsꞌú̖nívíˀweḏi, i-á wí sänbiḏa̖ˀ namuu. Hewänbo i toˀwí khaa phóḏi i̖ˀgeḏi natsꞌúya̖ˀdi-á i kꞌúwá á̖yí̖ˀdi namuu. I toˀwí in khaa phóḏi iˀá̖yînmáaˀiḏi i kꞌúwá á̖yí̖ˀdigîˀ ônhuuḏeˀ, heḏi i kꞌúwá á̖yí̖ˀdiḏi in kꞌúwá ovâykhá̖yä̖́ˀdeḏi iví tu̖u̖ ditꞌoeḏi in khaa phóḏi i̖ˀgeḏá ovâypahpiyendeˀ. Tꞌä̖hkí iví kꞌúwá i khaa búgeḏi ovâypiye ihayḏi inbí páaḏépiyeˀ namäˀ, heḏi indá iví tu̖u̖ ôntaaḏi ûnwóemäˀ. Indá wíyá toˀwí dâytaapîˀvîˀḏi háˀto diwóemu-í, hewänbo ivíˀweḏi dishání, gá wíyá piˀwíví tu̖u̖ wíˀôntaapíḏân.”
Kin Jesus-di kꞌúwáví̖ˀgeḏi in Pharisees ovâyhéeˀan hä̖ä̖wí ovâyhá̖ˀa̖míḏí, hewänbo wíḏikaˀpóya̖ˀpí háa natu̖ˀdaˀin.
Jesus-á i híwó̖ˀdi kꞌúwá á̖yí̖ˀdi namuu
Heḏiho wíyá ovâyhéeˀandi kinnân ovâythayyan: “Taˀgendi wâytu̖máa, wên phéhkhaa phóḏi waagi omuu in kꞌúwágîˀ. Báyékí in naví páaḏé diˀä̖ä̖ˀin sänmin waagiˀinbá dimuu, hewänbo in tꞌowa naví kꞌúwá waagiˀinbá dimuuˀindi wíˀovâytꞌóyanpí. Naa wên khaa phóḏi waagiˀinbá omuu, heḏá in navíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin wên kꞌúwá in phéhkhaa búge ditsꞌú̖ˀnin waagiˀinbá-á dimuu. Heḏi kꞌúwá dipiˀ inbí koegîˀ dâysháa-íḏí heḏá wíyá ditsꞌúya̖ˀ waagibá, in navíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin ovâyˀaywoení heḏá hä̖ä̖wí díntáyˀi-á dâymáˀve-í. 10 Wí sänbiˀ-á naˀä̖ˀ in kꞌúwá ovâysänhóníḏí heḏá ovâytꞌa̖há̖nú-íḏá, heḏá ovâyháˀḏä̂nnamíḏá. Hewänbo naa-á oˀä̖ä̖ tꞌowa dovâywówátsimä̂äníḏí, heḏi nä́ˀin wówátsi dovâymäˀi-á shánkí híwó̖ˀnin namuu.
11 “Naa-á híwó̖ˀdi kꞌúwá á̖yí̖ˀdi waagiˀbá omuu. Wí híwó̖ˀdi kꞌúwá á̖yí̖ˀdi-á nakhâymuu iví wówátsi iví kꞌúwágíˀin imä̂äníḏí. 12-13 Wí toˀwí ikꞌúwáˀá̖yí̖ˀnamíḏí óewáˀándeˀi-á i koḏi̖ˀdi kꞌúwá á̖yí̖ˀdi wínamuupí, heḏi in kꞌúwá-á ivíˀindá wíˀûnmuupí. Heḏiho wí khu̖u̖yó naˀä̖ḏi imúndeḏi nashándeˀ, gá wáˀâaḏiḏa̖ˀ itꞌôeˀoḏân, heḏiho in kꞌúwáḏí taˀgendi wä̖hphaḏe wíˀóeˀá̖yîngimähpí. Heḏiho i khu̖u̖yó naˀä̖ä̖ḏi in kꞌúwá ovâykhugihónde heḏá ovâywaḏeyíyéndeˀ. 14-15 Naa i híwó̖ˀdi kꞌúwá á̖yí̖ˀdi waagiˀbá omuu. Naví Táḏáḏí naa dítaa, heḏá naaḏá i-á dótaa, heḏi hanbá in navíˀin dînmuuˀin dontaa, heḏá indiḏá naa-á dítaa, heḏi in dimuuḏi naví wówátsi wänbo dáymä̂äní. 16 Wây-á tꞌowa nä́wewin dimuupíˀin diyiˀ, indá wáˀ naví kꞌúwá waagiˀinbá dimuu, heḏi naa dînkhâyˀä̖ˀ in wáˀ dovâywé̖ˀgeˀa̖míˀin. Indá naví tu̖u̖ dîntꞌóyaaní, heḏi in wé̖ˀgeˀindáḏí wîˀḏa̖ˀ dipúwí, heḏá wîˀḏa̖ˀ wí á̖yí̖ˀdi díncha̖ˀní.
17 “Naví wówátsi dáymä̂äní heḏá donwáykéyí. Handiḏânkun naví Táḏáḏí naa díséegí. 18 Toˀwíḏí wänbo naví wówátsi wíḏíkwee-ípí. Naví wówátsi-á wíˀbo dáypä̖khâymáa. Naa dînkꞌóe naví wówátsi dáymä̂äníḏí heḏá donwáykéyíḏá, gá naví Táḏáḏí díyôndân kin dáyˀa̖míḏí.”
19 Jesus kin natú̖ ihayḏi in Huḏíyo inbí ánshaa iwe wêegeˀin dipóe. 20 Báyékí kin ditú̖, “Wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi óemáa heḏá bondoeˀi-á namuu. Heháaḏan bîntꞌóyandeˀ?” 21 Hewänbo wây-á wêndá ditú̖, “Wí toˀwí wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi óemáaˀi háˀto ihéeˀa̖mí nä́ˀi sen ihéeˀo waagi. Heḏá wáˀ ti wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ ûnkoeḏi wí natsíˀtꞌaamuuˀiví keetan óewáymä̂äníḏí? Heḏân yoe.”
In Huḏíyoḏi Jesus óeyoegiˀan
22 Teˀnúḏí nanáˀ dihayḏi oe Jerusalem búuˀú dínshánkîˀḏipóe, háa i méesate hayˀi hä́nˀoe dâywáytege waa dínˀánshaa-íḏí. 23 Jesus nä́ˀi méesate iwe nayiˀ, ee Solomon-bí pohtâa gin dâytu̖ˀoˀ i̖ˀge. 24 In Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀindi óebûukêˀḏi óetu̖ˀan, “Hä̖̂ä̖ḏi puˀwahay-an naˀin dítsíkhakankhâymáa dítu̖ˀâ̖a̖míḏí toˀwí unmuuˀin? I toˀwí Yôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí unmuuḏáhoˀ, nääbo thayˀeeḏi dítu̖ˀan.” 25 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Naaḏi wâytu̖ˀanhoˀ, hewänbo wíˀúvíwhä̖yundepí. Tꞌä̖hkí pínnán tꞌôe dókanhondi-á naa dáyˀoˀ gá naví Táḏáḏí dînkꞌûˀḏân, heḏiho háa naa dáyˀoˀindibo wovâykeeyoˀ toˀwí omuuˀin. 26 Hewänbo naví kꞌúwá waagiˀinbá wíˀímuupíḏího wíˀúvíwhä̖yundepí. 27 In toˀwên naví kꞌúwá waagiˀinbá dimuuˀindi naví tu̖u̖ dîntꞌóyandeˀ, heḏi naaḏá in dovâytaa, heḏi naa díyu̖u̖máˀ, 28 heḏi wówátsi nahándepíˀin dovâymäˀ, heḏi háˀto hä̂nhay wänbo dihá̖a̖ní, heḏá háˀto-á toˀwíḏí wänbo naví mangeḏi ovâyhóní. 29 Naví Táḏáḏí in dímä́gi, heḏi i-á tꞌä̖hkíví shánkí hayˀi-ân namuu, heḏi toˀwí wänbo wíˀûnkoeḏipí naví Táḏáví mangeḏi ovâyhóníḏí. 30 Naa-áḏí naví Táḏá-áḏí wîˀḏa̖ˀ gamuu.”
31 Wíyá in Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀin dâykꞌuuwóehógi óekꞌusä̖yu̖héyíḏí. 32 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Báyékí híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí bînmúnígîˀ naa dóˀan, naví Táḏáḏí dítu̖ˀan waagi. Heḏi wéˀin hä̖ä̖wên dáyˀannin namuuḏan nää naa díkꞌusä̖yu̖khâymáa?” 33 In Huḏíyoví pꞌóˀḏéḏíˀindi óetu̖ˀan, “Naˀindá wên háawên híwó̖ˀnin biˀannin namuuḏi wíwíkꞌusä̖yu̖khâymáapí, hewänbo aˀginhá̖hpíwó̖ˀdi Yôesiví̖ˀgeḏi bihíˀmáaḏânho wíkꞌusä̖yu̖khâymáa. U̖-á tꞌowaḏa̖ˀmân unmuu, hewänboänbo untú̖ Yôesi unmuu gin.” 34-35 Jesus-di ovâytu̖ˀan, “In ta̖ˀnin ungîˀ wovâyta̖ˀnannin diwe natû̖ˀpíˀan, Yôesiḏi in tsonnin ovâytu̖ˀan i waagiˀinbá dimuu. Hä̖ˀin tꞌowa Yôesiḏi hä́nˀoe iví tu̖u̖ ovâymä́giˀin han ovâytu̖ˀan, heḏi iví híˀ hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí taˀgen ûnmuu, 36 heḏi háaḏan handi nää ítû̖ˀ naaḏi Yôesi Táḏá dóˀaˀginhá̖núndeˀin iví ay omuuˀin otú̖ḏí? Naa-ânkun naví Táḏáḏí díde̖ˀman iví tꞌôe dônˀa̖míḏí, heḏá nä́ä oepáa kꞌayḏipiyá dísan. 37 Naa naví Táḏáví tꞌôe dáyˀopíḏáhoˀ, wíḏînwhä̖yú̖-ípí. 38 Hewänbo naa iví tꞌôe dáyˀo-ákun, heḏiho in dáyˀoˀin namuuḏi únkhâyˀä̖ˀ navíˀpiye úvíwhä̖yú̖-íˀin, tobáháa in otû̖ˀnin bînwhä̖yundepí wänboˀ. Handiḏânho taˀgendi únhanginpúwí naví Táḏá naa-áḏí namuuˀin heḏá naa-á naví Táḏá-áḏá omuuˀindá” kin Jesus-di ovâytu̖ˀan.
39 Ihayḏi wíyá óepankéyíˀin didaˀ, hewänbo inbíˀweḏi namapꞌä̖́.
40 Jesus oe Jordan pꞌoˀpꞌä̖́näpiyeˀ nawáymää, John-di páaḏéḏí in tꞌowa ovâypꞌóˀpꞌoeˀan diwepiyeˀbá, heḏi iwebo iwóyí̖ˀ. 41 Báyékí tꞌowa ivíˀpiyeˀ dimää. Ditú̖, “John hä̖ä̖wí wänbo pínnán wíˀikeeyanpí, hewänbo hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí nä́ˀi senbí̖ˀgeḏi natú̖ˀi taˀgen namuu.” 42 Heḏi iwáygé báyékí tꞌowa ivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yu̖.