3
John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiˀḏi Jôesiví tun in tꞌowa ovâytunphaḏendeˀ
1-2 Tiberius Caesar tꞌä̖hkí iˀ Rome-wi nange tä̖ˀḏi pꞌánú (15) pa̖a̖yoḏi natsonjiˀ ihayḏi, Zechariah-ví ay John iˀ pꞌóˀpꞌoekandiˀ oe ahkónu najiˀ, heḏi Jôesi Táḏáḏí óetu̖ˀan iví híˀ ôntꞌôeˀa̖míḏí. Ihayhä̖̂ä̖bá Pontius Pilate Judea nangewi tunjó namuu, Herod-á oe Galilee nangá natsonnä́n, Herod-ví tíˀûu Philip-á oe Iturea nange heḏá Trachonitis nangá natsonnä́n, Lysanius-á oe Abilene nangá natsonnä́n, heḏá Annas-áḏí Caiaphas-áḏí owhaˀ pꞌóˀḏéḏíˀindá damuu. Heḏi John tꞌä̖mäpiye Jordan pꞌoˀkꞌay tsowa i̖ˀge najiḏi in tꞌowa Jôesiví tun ovâytꞌôekanhon. Ovâytu̖máa, “Unbí tꞌaywóˀdi binjoeˀan heḏânho Jôesi Táḏáḏí wovâyˀowóejé-íḏí, heḏá naaḏá wâypꞌóˀpꞌoeˀa̖mí.” Heḏi nä́ˀi háa John iˀo waa Jôesi Táḏáví tukheˀbiˀ Isaiah iví taˀnin diwe ho itaˀnan. Ginnân ûntaˀmuu:
Wí toˀwí oe ahkon deeḏi ûntu̖hkwíntú̖u̖ní,
‘In pꞌôe binkhâyˀan iˀ shánkí natsonjiˀigîˀ.
Hä̖ˀi pꞌôeˀây wáˀ igîˀ bintaˀgeˀan.
Tꞌä̖hkí hége̖ˀây napiḏeḏee-í.
Tꞌä̖hkí okú-á pꞌindá natayeḏipúuwí.
Wáy namäägináˀ deejá nataˀgepúuwí,
heḏi iˀ pꞌôe nabôebôenáˀdiˀ nataˀgepúuwí.
Heḏi tꞌä̖hkí tꞌowa dâymúuní Jôesi Táḏáḏá tꞌowa ovâyˀaywondeˀin.’
Hânho báyékí tꞌowa dimääˀä̖ John-di ovâypꞌóˀpꞌoeˀa̖míḏí. Iˀḏi ovâytu̖máa, “Un pä̖́ä̖yu̖ wí phaa iweḏi íshavemännin waaginbá ímuuˀin, toˀḏan wovâytu̖ˀan háa úvíˀa̖míˀin, heḏânho Jôesi Táḏáḏí wíwovâytuhchä̖ä̖nú-ípíḏí? Híwó úvíˀâ̖a̖mí heḏânho nakeepúuwíḏí unbí tꞌaywóˀdi taˀgendi bînjoeˀannin. Wíˀíjêngitú̖u̖nípí, ‘Abraham-bí ây iweḏiˀinbá gimuu.’ Nä́ˀin wâytu̖ˀa̖mí, Jôesi Táḏá-á nadaˀḏáho ûnkoḏi nä́ˀi kꞌuu nä́äyé nakꞌwóˀdiḏi wây-á Abraham-bí ây ovâypaˀíḏí. Nääho gin waagibá napoeˀo: Wí kꞌuuwée-á ho nakhâymuu wí tay púu núˀ óetsꞌâa-íḏí. Tꞌä̖hkí iˀ tay nabaypoeˀopîˀ-á óetsꞌâa-í, heḏi phaa iwe óechä̖ä̖nú-í.”
10 Heḏi in tꞌowaḏi óetsikaˀyan, “Hân gínkhâyˀä̖ˀ ívíˀa̖míˀin háa untú̖ waa wígínpúuwípíḏí?” 11 Iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Gá ginnân: Wí toˀwí wíje kꞌéwéˀin to ûnkꞌóeḏáhoˀ, i-á ûnkhâyˀä̖ˀ wéhpêe wí toˀwí ûnkꞌóepîˀ óemä̂äníˀin. Heḏi wí toˀwí ûnkoegîˀbáˀyendi-áho ûnkhâyˀä̖ˀ wí toˀwí ûnkoegîˀkwꞌóhpîˀ óemä̂äníˀin.” 12 Wên tax phahsannin ivíˀpiye dimää ovâypꞌóˀpꞌoeˀa̖míḏí, heḏi ditsikapóe, “Há̖hkandiˀ, heyâa naˀindá, hân ívíˀa̖mí?” 13 Iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Iˀ chä̖ˀ hä̖́yú̖ unbí tsonnindi wovâytu̖ˀan ihayḏa̖ˀmân bînwéˀgeˀa̖mí.” 14 Heḏá wên sundaḏo-á ditsikapóe, “Heyâa naˀindá, hândá ívíˀa̖mí?” Iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Hä̖́yú̖ wovâywáˀâaˀiˀḏi bíhíhchannan. Tꞌowa wívînkaygiˀa̖mípí wíyá shánkí wovâymä̂äníḏí, heḏiháa in tꞌowa híwóhpí wíḏívíˀanpíḏáhoˀ, wíˀovâytu̖ˀâ̖a̖mípí híwóhpí dívíˀannin wí chä̖ˀ inbíˀweḏi bînhóeníḏí.”
15 In tꞌowa dichanpoeˀo wí hä̖ä̖wí hayˀi napuwagíˀo waagibá, heḏi John i pꞌóˀpꞌoekandiví̖ˀgeḏi báyékí dívíˀánshaamáa, tigúba i-ân namuu iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesogekhâymáaˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí. 16 Heḏi John-di tꞌä̖hkíḏíbo ovâytu̖ˀan, “Naaḏi pꞌoeḏiḏa̖ˀ wâypꞌóˀpꞌoeˀoˀ, hewänbo wí toˀwí naví shánkí tsonkhuu imáaˀi napowagíˀo, naa ihay híwóˀdi wóˀmuupí iví anto wänbo dônpꞌä̖̂ä̖ḏi-íḏí. Iˀḏá wíyá piˀwí pꞌóˀpꞌoekan waagibá wovâymä̂äní. Wáy wên un iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wovâymä̂äní, wáy wêndá phaaḏá wovâytuhchä̖ä̖nú-í. 17 I-á nakhâymuu tꞌowa ovâyweejé-íḏí, wí toˀwí iˀ táhtân iˀ tákhowa iweḏi iwijende waagibá. Iˀ táhtân iwéˀgeˀan dihayḏi tebay iwe ikuu-í, hewänbo iˀ tákhowa-á wí phaa hä̂nhay wänbo naphahpa̖a̖ḏipîˀ iwe ichꞌâaní.” 18 Shánkí wíyá tun giˀbibá John-di kayˀindi in tꞌowa ovâyhéeˀan, Jôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tun ovâytꞌôeˀoḏi.
19-20 Heḏá John-di Herod wáˀ óetu̖ˀan iˀ kwee Herodias-áḏí tꞌaywó iˀannin. Tobá Herodias-á Herod-ví tíˀûuví kwee ûnmuu wänboˀ ônkêˀ. Báyékí wíyá tꞌaywóˀdi-á Herod iˀan, heḏá wáˀ John óepansóge, heḏi nä́ˀin in shánkí pꞌä́ndíkîˀ iˀannin namuu.
Jesus óepꞌóˀpꞌoeˀan
21 John-di tꞌä̖hkí in tꞌowa ovâypꞌóˀpꞌoeˀoˀ ihayḏi Jesus wáˀ óepꞌóˀpꞌoeˀan. Heḏi iwebá Jesus ijûusuˀoˀ ihayḏi makówá nakhuuḏee, 22 heḏi iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wí kꞌoˀwee waagibá natúˀmuuḏi nawândi Jesus-vîˀḏi isóge, heḏá wí tun makówáḏí napeeḏi ginnân natú̖: “U̖-á naví ay wísígíˀi-ân unmuu. Hânho u̖ˀḏi ohíhchan.”
Jesus-ví páaḏé kä̖ˀä̖ä̖ˀin tꞌowa ûnmuuˀin
23 Jesus-á maḏi powintä̖ (30) pa̖a̖yoˀi namuu páaḏé itsꞌanhá̖hkanjíyé ihayḏi. Tꞌowa-á diˀân i-á Joseph-ví ay namuuˀin. Joseph-á Heli-ví ay ûnmuu. 24 Heli-á Matthat-ví ay ûnmuu, Matthat-á Levi-ví ay ûnmuu, Levi-á Melchi-ví ay ûnmuu, Melchi-á Jannai-ví ay ûnmuu, Jannai-á Joseph-ví ay ûnmuu, 25 Joseph-á Mattathias-ví ay ûnmuu, Mattathias-á Amos-ví ay ûnmuu, Amos-á Nahum-bí ay ûnmuu, Nahum-dá Esli-ví ay ûnmuu, Esli-á Naggai-ví ay ûnmuu, 26 Naggai-á Maath-ví ay ûnmuu, Maath-á Mattathias-ví ay ûnmuu, Mattathias-á Semein-bí ay ûnmuu, Semein-dá Josech-ví ay ûnmuu, Josech-á Joda-ví ay ûnmuu, 27 Joda-á Joanan-bí ay ûnmuu, Joanan-dá Rhesa-ví ay ûnmuu, Rhesa-á Zerubbabel-ví ay ûnmuu, Zerubbabel-á Shealtiel-ví ay ûnmuu, Shealtiel-á Neri-ví ay ûnmuu, 28 Neri-á Melchi-ví ay ûnmuu, Melchi-á Addi-ví ay ûnmuu, Addi-á Cosam-bí ay ûnmuu, Cosam-dá Elmadam-bí ay ûnmuu, Elmadam-dá Er-ví ay ûnmuu, 29 Er-á Joshua-ví ay ûnmuu, Joshua-á Eliezer-ví ay ûnmuu, Eliezer-á Jorim-bí ay ûnmuu, Jorim-dá Matthat-ví ay ûnmuu, Matthat-dá Levi-ví ay ûnmuu, 30 Levi-á Simeon-bí ay ûnmuu, Simeon-dá Judah-ví ay ûnmuu, Judah-á Joseph-ví ay ûnmuu, Joseph-á Jonam-bí ay ûnmuu, Jonam-dá Eliakim-bí ay ûnmuu, 31 Eliakim-dá Melea-ví ay ûnmuu, Melea-á Menna-ví ay ûnmuu, Menna-á Mattatha-ví ay ûnmuu, Mattatha-á Nathan-bí ay ûnmuu, Nathan-dá David-ví ay ûnmuu, 32 David-á Jesse-ví ay ûnmuu, Jesse-á Obed-ví ay ûnmuu, Obed-á Boaz-ví ay ûnmuu, Boaz-á Salmon-bí ay ûnmuu, Salmon-dá Nahshon-bí ay ûnmuu, 33 Nahshon-dá Amminadab-ví ay ûnmuu, Amminadab-á Ram-bí ay ûnmuu, Ram-dá Hezron-bí ay ûnmuu, Hezron-dá Perez-ví ay ûnmuu, Perez-á Judah-ví ay ûnmuu, 34 Judah-á Jacob-ví ay ûnmuu, Jacob-á Isaac-ví ay ûnmuu, Isaac-á Abraham-bí ay ûnmuu, Abraham-dá Terah-ví ay ûnmuu, Terah-á Nahor-ví ay ûnmuu, 35 Nahor-á Serug-ví ay ûnmuu, Serug-á Reu-ví ay ûnmuu, Reu-á Peleg-ví ay ûnmuu, Peleg-á Eber-ví ay ûnmuu, Eber-á Shelah-ví ay ûnmuu, 36 Shelah-á Cainan-bí ay ûnmuu, Cainan-dá Arphaxad-ví ay ûnmuu, Arphaxad-á Shem-bí ay ûnmuu, Shem-dá Noah-ví ay ûnmuu, Noah-á Lamech-ví ay ûnmuu, 37 Lamech-á Methuselah-ví ay ûnmuu, Methuselah-á Enoch-ví ay ûnmuu, Enoch-á Jared-ví ay ûnmuu, Jared-á Mahalaleel-ví ay ûnmuu, Mahalaleel-á Cainan-bí ay ûnmuu, 38 Cainan-dá Enos-ví ay ûnmuu, Enos-á Seth-ví ay ûnmuu, Seth-dá Adam-bí ay ûnmuu, Adam-dá Jôesi Táḏáví ay ûnmuu.