4
Penísendiḏi Jesus óetayindeˀ
Jesus iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ pín taˀgeḏi imáaḏí in Jordan pꞌoˀkꞌay nanáˀ diweḏi nawáymää, heḏi iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi ahkónupiye óehoˀ. Iwe jónä́ntä̖ (40) thaa iˀ Penísendi ikhä̖ä̖ḏeˀ óetꞌaywóhkannamíḏí. Iˀ jónä́ntä̖ thaa tꞌä̖hkí hä̖́ä̖bo wíˀikꞌoepí, heḏi tꞌä̖hkí iˀ thaa naphaḏe ihayḏi ha̖a̖ḏi óemáa. Heḏi Penísendiḏi óetu̖ˀan, “Jôesi Táḏáví ay unmuuḏáho nä́ˀi kꞌuu nä́we nakwꞌóˀdi nâajôení napávápaˀíḏí.” Jesus-di óetu̖ˀan, “Joe, háˀto gin dáyˀa̖mí. Jôesi Táḏáví ta̖ˀnin diwe ûntû̖ˀ,
Tꞌowa-á wíyá shánkí díntáy pávávíˀweḏi heḏânho in koḏi wówátsi dâymáˀve-íḏí.”
Heḏáháˀ iˀ Penísendiḏá owáy kwꞌáyepiye nanáˀ diwe Jesus óepiye, heḏi tꞌä̖hkí nange nä́ä oepáa kꞌayḏi wémûuḏiboˀ ônkeeyan, heḏi óetu̖ˀan, “Naaḏi tꞌä̖hkí tsonkhuu tꞌä̖hkí nä́ˀi nan deeje wímä̂äní, inbí saˀwóˀdi hä̖ä̖wí wóegé. Nä́ˀi-á tꞌä̖hkí naví mange dînkwꞌóḏihoˀ, heḏi toˀwí naa odaˀi dómä̂äní. Heḏânho naví páaḏépiye bidégeˀdisógeḏi díˀaˀginmä̂äníḏí, nä́ˀi tꞌä̖hkí uvîˀ úmúuní.” Jesus-di óetu̖ˀan, “Joe, háˀto gin dáyˀa̖mí. Jôesi Táḏáví taˀnin diwá ginnân ûntaˀmuu:
Jôesi Táḏá iˀ shánkí natsonjiˀiˀbá namuuḏi bînˀaˀginmä̂äní.
I-á unbí Jôesi únmuu, heḏiho iˀḏa̖ˀmân bînˀaˀgeení.”
Ihayḏá Penísendiḏá Jesus-á oe Jerusalem-piye óehoˀ, heḏi iˀ méesate hayˀi shánkí natu̖ˀwän deeḏi óepiye, heḏi óetu̖ˀan, “Jôesi Táḏáví ay unmuuḏá nä́weḏi ókeˀtꞌave, 10 gá Jôesi Táḏáví taˀnin diwe gin nataˀmuuḏân:
Jôesi Táḏá iví makówáwin tꞌôepa̖ˀa̖a̖ˀin itu̖ˀa̖mí wóeˀá̖yîngiˀa̖míḏí.
11 Heḏá gin wáˀ nataˀmuu:
Indiḏânho inbí man diwe wóeyâ̖a̖-í heḏânho kꞌuu eeḏi wíviˀânchä̖ä̖nú-ípíḏí.”
12 Jesus-di óetu̖ˀan, “Joe, háa untú̖ waa háˀto dáyˀa̖mí, gá iví ta̖ˀnin diwebá ûntû̖ˀdân,
Uví Jôesi iˀ shánkí natsonjiˀi namuuˀi wínâatayi̖ˀnípí nâamúuníḏí háa in natú̖ˀin iˀa̖míˀin háa joe.”
13 Tꞌä̖mäge háa Jesus óetꞌaywóhkannamíḏí Penísendi ikhä̖ä̖ ihayḏi Jesus-víˀweḏi ijâaˀan wíyá wáygéḏí puwahay.
Jesus oe Nazareth búˀay óejoegiˀan
14 Iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏá Jesus báyékí pínnán óemä́gi, heḏi Galilee-piye iwáybun. Tꞌä̖mäpiye iˀ búˀ eeje tꞌä̖hkí tꞌowa Jesus-ví̖ˀgeḏi ditꞌoe, 15 heḏi tꞌä̖hkí Huḏíyoví méesate eeje iˀḏi ovâyhá̖ˀoˀ, heḏi tꞌä̖hkí tꞌowaḏi kwꞌáayéboˀ óemáa.
16 Jesus oe Nazareth búˀay napówá, nasôe iweˀi búˀ namuu. Iˀ kaykhanwówá thaa in Huḏíyoví méesateˀay ipiye namää, hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí iˀo waagibá. Iwí̖nú Jôesi Táḏáví ta̖ˀnin diweḏi in tꞌowa ovâytunnamíḏí, 17 heḏi indi in taˀnin Jôesi Táḏáví tukheˀbi Isaiah itaˀnannin ônˀan, heḏi imahsanusuuḏi nä́ˀi híˀ nataˀmuu iwe ishaa:
18-19 Nanbí Sedó Jôesi Táḏáḏí iˀ Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ naa dînsan, heḏiho i-á naa-áḏí najiˀ,
gá naa dídeˀmandân in sehkanäwó diwówájiˀin tꞌowa iví híwóˀdi tun dovâytꞌôeˀa̖míḏí.
Iˀḏi naa dísan in pan dovâytꞌôeˀa̖míḏí dovâymahpä̖ḏikhâymáaˀin,
in tsíˀtꞌaaˀindá inbí keetandá dâywáykáyjíḏí,
in áagé diwha̖ˀvennindá dovâywáytaygé-íḏí,
heḏá tꞌowa-á dovâytu̖ˀâ̖a̖míḏá ihayḏiho naná Nanbí Sedóḏí ovâykeeya̖míḏí hânho híwóˀdi namuuˀin.
20 Heḏáháˀ Jesus in taˀnin iwáymahsanu, heḏi iˀ méesate iwewi khä̖geˀdiˀ ônwáyˀandi isóge. Tꞌä̖hkí ee méesdiwówájiˀin tꞌowa iví híwóˀdi tun dovâytꞌôeˀa̖míḏí.
Iˀḏi naa dísan in pan dovâytꞌôeˀa̖míḏí dovâymahpä̖ḏikhâymáaˀin,
in tsíˀtꞌaaˀindá inbí keetandá dâywáykáyjíḏí,
in áagé diwha̖ˀvennindá dovâywáytaygé-íḏí,
heḏá tꞌowa-á dovâytate dikwꞌóˀnindi Jesus hânho óeḏamúndeˀ. 21 Ihayḏáháˀ Jesus-di ovâytu̖ˀan, “Nä́ˀi hä̖ä̖wí Jôesi Táḏáví taˀnin diwe nataˀmuuˀi-á ho napóe nää thaa ítꞌôeyankwꞌôndiboˀ.”
22 Tꞌä̖hkíḏíbo dichanpóe híwó ihéeˀannin. Tꞌä̖hkí ovâyháaˀan, gá saˀwóˀdi tundi ovâyhéeˀandân, heḏi ditû̖ˀ, “Háḏíḏan nä́ˀi hä̖ä̖wí ûnhanginná? Ti Joseph-ví ayḏa̖ˀmân wíˀûnmuupíˀan?” 23 Iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Maḏi undi nä́ˀi tuní,
heḏá tꞌowa-á dovâyt tꞌowa ditû̖ˀdi dítu̖ˀâ̖a̖mí, ‘Woekandi, páaḏé bipihehkháaˀa̖mí.’ Han ítú̖ḏáho unbí híˀ ginnân úntundaˀí: Un ítꞌoe háa ee Capernaum búˀay dáyˀannin, heḏiho nää-á nä́ä naví ówí̖nä́ wáˀ han waagibá naa dînkhâyˀä̖ˀ dáyˀa̖míˀin. 24 Hewänbo naaḏá taˀgendi wâytu̖ˀa̖mí, wí Jôesi Táḏáví tukheˀbiˀ-á iví nange iweho wíˀóesígíˀohpí. 25-26 Naaḏá wâytu̖ˀa̖mí háa báyékí pa̖a̖yo phaḏe taˀgendi napóeˀin, Jôesi Táḏáví tukheˀbiˀ Elijah nawówájiˀ ihayḏi. Pojeḏá píngé pa̖a̖yo wíˀikwa̖ˀnanpí, heḏiho tꞌä̖hkí iˀ nange wáy báyékí diha̖a̖póe. Heḏi tobá Israel-win kwiyä̖ˀ inbí senäˀ díntꞌahánnin báyékí diji wänboˀ, hä̖ˀin kwiyä̖ˀbíˀwepiye Jôesi Táḏáḏí Elijah óesaanívíˀweḏi oe Sidon búˀpiyân óesan, wí búˀ Zarephath gin dâytu̖ˀoˀ iwepiye, wí kwee iví sen ûnchuuˀiˀ óekhä̖geˀnamíḏí. 27 Heḏá wáˀ Jôesi Táḏáví tukheˀbiˀ Elisha nawówájiˀ ihayhä̖̂ä̖, báyékí in Israel-win diphéetaymuu, heḏi wénä wänbo in wíḏiwówapí. Wí sen Naaman kin nakhá̖wä̖́ˀiḏa̖ˀmân nawówa, heḏi i-á Syria nangewi-ân namuu.” 28 In méesate ee dikwꞌóˀnin nä́ˀi ditꞌoe ihayḏi hânho ditꞌayyaapóe. 29 Tsíkhagipí dívíwí̖núḏí iˀ búˀḏí jáˀwépiye Jesus óechä̖nupiye. Iˀ búˀ-á okú wáhkí nakꞌóe, heḏi oe okú kwꞌáyepiye óepiye tꞌowá kꞌáygéḏí óekeˀtꞌâave-íḏí. 30 Hewänbo i-á inbí jáagé i̖ˀge naphaḏeḏiboˀ iweḏi namää.
Jesus-di wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ wí senbíˀweḏi óekhehpiye
31 Ihayḏá Jesus-á wíyá Galilee nangewi búˀay Capernaum gin dâytu̖ˀoˀ iwepiye namää, heḏi iˀ Huḏíyoví kaykhanwówá thaa dínnáˀ dihayḏi in tꞌowa ovâyhá̖ˀoˀ. 32 In tꞌowa háa Jesus-di ovâyhá̖ˀannindi ovâyháaˀan, gá wí toˀwí báyékí tsonkhuu imáaˀi waagibá ihíˀmáaḏân. 33-34 Iwebá wí sen naˀä́n wí yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi óemáaˀiˀ, heḏi itu̖wí̖nú, “Íviˀwän u̖ Jesus Nazareth-wiˀ, ánpí díˀan. Ti unˀä̖ä̖ dítꞌahá̖a̖nú-íḏí gáhân? Naa dînhanginná toˀwí unmuuˀin — u̖-á iˀ tꞌä̖hkí yä̖ˀḏâaˀiˀ unmuu, iˀ Jôesi Táḏáḏí wóesandiˀ.” 35 Jesus-di iˀ yä̖ˀḏâapîˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ tꞌayḏi óehéeˀandi óetu̖ˀan, “Hânda̖ˀdiboˀ, hä̖ˀi senbíˀweḏi ópeeve.” Iˀ pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi iˀ sen in tꞌowaví páaḏépiye óekanu, heḏi i senbíˀweḏi napee wíˀóewa̖ˀanpíḏíboˀ. 36 Tꞌä̖hkí dikwꞌóˀnin ovâyháaˀandi dívítu̖máa, “Jesus-ví híˀ-á hânho ûnkay. I-á báyékí tsonkhuu ûnkꞌóe in yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ toˀwênbíˀweḏi ovâypeejôeníḏí, heḏiho dâyˀaˀgindoˀ.” 37 Heḏi tꞌä̖mäpiye tꞌä̖hkí in tꞌowa iwéngéwin iví̖ˀgeḏi dívíhíˀmáa.
Jesus-di báyékí tꞌowa ovâyhehkháamä́gi
38 Jesus in Huḏíyo-ví méesate iweḏi napee, heḏi Simon-bí tewhá iwepiye namää. Simon-bí jahkwíjo ûnhayḏi hânho natsá̖wä̖pꞌíḏeˀ, heḏi Jesus igîˀ ônkhä̖ˀgeˀdaaˀan. 39 Heḏiho Jesus namääḏi iˀ kweeví whohte hânge iwí̖nú, heḏi iˀ tsá̖wä̖pꞌíḏe i kweeví túˀḏí napee-íḏí ijôn. Wesebo iˀ tsá̖wä̖pꞌíḏe ûnhándí iˀ kwee ishaa, heḏi ovâyhúujôn.
40 Nathantsuḏemän dihayḏi iˀ kaykhanwówá thaa ho naphaḏe, heḏi toˀwên wây-á dihayˀin dínkwꞌóˀnin Jesus-víˀpiye dâyhoˀ, tobá háawi inbí hay dínmuu wänboˀ, heḏi iví mandi ovâytä̖geḏi tꞌä̖hkí ovâyhehkháamä́gi. 41 In yä̖ˀḏâapíˀin pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ báyékí tꞌowavíˀweḏi dínpee, heḏi dipeeˀä̖ḏi dívítu̖wí̖nú, “U̖-á Jôeso Táḏá-ví ay-ân unmuu.” Hewänbo iˀḏi tꞌayḏi ovâyhéeˀandi wíyá wíˀovâyhíˀmä́gipí, gá dínhanginnândân i-á nammu iˀ toˀwí Jôesi Táḏáḏí óesógeˀiˀ tꞌowa ovâyˀaywoeníḏí, heḏi waˀḏi wínadaˀpí in tꞌowa dínhanginnáaníḏí toˀwí namuuˀin.
Jesus in Huḏíyo-ví méesateˀây eeje in tꞌowa Jôesi Táḏáví tun ovâytꞌôeˀoˀ
42 Namuwä̖thay ihayḏi Jesus ee búˀḏí napee, heḏi wä̖́hä̖̂ä̖ tóebo wínathaapí iwepiye namää. In tꞌowaḏi óetu̖wä̖hoˀ, heḏi óeshaa ihayḏá dívíkhä̖ä̖ḏeˀ inbíˀweḏi wíˀijâaˀa̖mípíḏí. 43 Hewänbo iˀḏi ovâytu̖ˀan, “Naa dînkhâyˀä̖ˀ iˀ wéˀgeˀi búˀây eejepiye omú-íˀin, heḏânho dovâytꞌôeˀa̖míḏí nä́ˀi híwóˀdi tun háḏíḏí Jôesi Táḏádí in tꞌowa ovâysígíhóndeˀ i̖ˀgeḏi. Hangîˀânkun naa dísan.” 44 Heḏiho Jôesi Táḏáví tun iˀ Huḏíyoví méesateˀây eeje in Huḏíyoví nange i̖ˀge tꞌä̖hkí ovâytꞌôekanhon.