In Ta̖ˀnin Paul-di In Philippi Búuˀúwi Méesateˀin Tꞌowa Ovâyta̖ˀnannin
1
Naˀin Paul-áḏí Timothy-áḏí Christ Jesus-gîˀ äntꞌôemáa. Nä́ˀin ta̖ˀnin wâyta̖ˀdoˀ un méesateˀin pꞌóˀḏéḏíˀindáḏí in khä̖ge̖ˀnindáḏí hä̖ä̖ Philippi búuˀú íthaaˀin, heḏá tꞌä̖hká un wé̖ˀgeˀin Yôesi Táḏáví tꞌowa Christ Jesus-áḏí ímuuˀin wáˀ wâyta̖ˀdoˀ.
Yôesi Táḏá naˀinbí Táḏá gínmuuˀi-áḏí heḏá Naˀinbí Sedó Jesus Christ-áḏí séegísehkanä wovâymä̂äní heḏá wovâykhä̖ge̖ˀnamí ánshaaginpíḏíboˀ íkwo̖ˀníḏí.
Paul-di in méesateˀin tꞌowa oe Philippi búuˀú dikwꞌó̖ˀnin ovâyyûusuˀoˀ
Hä̖̂ä̖ḏi unbí̖ˀgeḏi dáyˀánshaaˀan ginhay naaḏi naví Yôesi donkú̖ˀdaaˀoˀ un ímuuḏi, heḏi hä̖̂ä̖ḏi wänbo un tꞌä̖hkígîˀ dáyyûusuˀan ginhay-á híhchandi kin dáyˀoˀ, gá i páaḏéˀi thaa úvíwhä̖yu̖ iweḏibo nää puˀwahayḏi naˀin díkhä̖ge̖ˀnandân i híwó̖ˀdi tu̖u̖ Jesus-ví̖ˀgeḏi tꞌowa âytꞌôeˀa̖míḏí. Páaḏé úvítsꞌanwhä̖yu̖ ihayḏi Yôesi Táḏá unbí píˀnä́ khóˀyé wí hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi iˀan, heḏi naa taˀgendi dînhanginná Yôesi Táḏábá namuu nä́ˀi ikhâymáaˀiˀ nää iweḏi páaḏépiyeˀ, heḏi owáy i thaa Christ Jesus nawáypówá ihayḏá nä́ˀi híwó̖ˀ wovâyˀoˀi-á únbowaḏée-í.
Heḏi híwó̖ˀ namuu kin ochá̖a̖-íḏí unbíˀpiyeˀ, hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí naví píˀnä́ khóˀyé híhchandi unbí̖ˀgeḏi dáyˀánshaamáaḏí. Yôesi Táḏá navíˀpiyeˀ híwó̖ˀ nacha̖a̖ḏi wí tꞌôe dímä́gi dônˀa̖míḏí, heḏi undiḏá naa díkhä̖ge̖ˀmáa nä́ˀi tꞌôe dáyˀa̖míḏí. Nä́ˀin khä̖ge̖ˀ undi dímäˀ tobá opannä́n wänbo háa hä̖ˀin tsonninbí páaḏépiyeˀ owin wänbo Yôesi Táḏáví híwó̖ˀdi tu̖u̖ dônˀá̖yînmáˀve-íḏí heḏá dovâythayya̖míḏí taˀgen namuuˀin. Yôesi Táḏá ûnhanginná in taˀgen naa otû̖ˀnin, unbíˀpiyeˀ báyékí otaachanpoˀ. Háa Christ Jesus iví píˀnä́ khóˀyé naséegímuu waagibá naa wáˀ hanbá unbíˀpiyeˀ ocha̖a̖.
Heḏiho nä́ˀin namuuḏi naaḏi wâyyûusuˀoˀ kin únpúwíḏí: Shánkí wänbo unbí séegí únsôe-í, heḏi iweḏá wíyá shánkí híwó̖ˀdi hangintandá kaˀpowa-á wovâymä̂äní. 10 Kindiḏânho únhanginnání wéˀi wí híwó̖ˀdi namuuˀin heḏá wéˀi wí híwó̖ˀpîˀ namuuˀindá, heḏânho i híwó̖ˀpîˀ namuu iweḏi úvíyâaˀa̖mí, heḏiho owáy i thaa Christ nawáypówá ihayḏi yä̖ˀḏâaˀinda̖ˀ ímúní heḏá toˀwíḏí wänbo-á háˀto wovâytꞌeˀpꞌíḏe-í. 11 Jesus Christ-dânho wovâykhä̖ge̖ˀnamí báyékí híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí úvíˀâ̖a̖míḏí, heḏânho tꞌowaḏi Yôesi Táḏá kwꞌáayéboˀ óemáˀve-í, heḏá ditú̖ní hayˀi namuuˀin.
Paul napannä́n wänbo Yôesiví tu̖u̖ tꞌowa ovâytꞌôeˀoˀ
12 Tíˀûuwin páaḏéˀin, naa odaˀ nä́ˀin únhanginnáníˀin: Háa naa dînpóe waagiḏi shánkí báyékí tꞌowa i híwó̖ˀdi tu̖u̖ Jesus-ví̖ˀgeḏi ditꞌoe, 13 heḏiho tꞌä̖hkí in á̖yí̖ˀnin sundaḏo nä́ˀi tsondiví tewhá iweˀin dimuuˀindá heḏá in wé̖ˀgeˀin tꞌowa nä́we dithaaˀindá dínhanginpóe naa Christ-gîˀ dáywänpitꞌôemáaḏíboˀ opannä́nnin. 14 Heḏá naa opannä́nnin dínhanginnândiho tꞌä̖hkí waa in tíˀûuwin páaḏéˀin nä́ä Rome dithaaˀinbí whä̖yu̖ Naˀinbí Sedó Yôesivíˀpiyeˀ shánkí dínkaymän, heḏá nää inbí khuwôedaˀ dínhándeḏi Yôesi Táḏáví tu̖u̖ in tꞌowa shánkí ovâytꞌôeˀoˀ.
15-17 Wáy wên inbí ánshaa híwó̖ˀdi dínmuuḏiho Christ-ví̖ˀgeḏá tꞌowa ovâytꞌôeˀoˀ, heḏi indá naa díséegíḏí kin dívíˀoˀ, dínhanginnândi Yôesi Táḏáḏí naa dísógeˀin i híwó̖ˀdi tu̖u̖ Jesus-ví̖ˀgeḏi dóˀá̖yîngiˀa̖míḏí. Hewänbo wây-á wêndá naa díwänpithúumáaḏí heḏá ditu̖hä́ntꞌóeḏá in tꞌowa Christ-ví̖ˀgeḏi ovâytꞌôeˀoˀ, heḏiho pín taˀge hayḏi wíḏívíˀopí, indá ingîˀḏa̖ˀmân dívíˀoˀ. Diˀánde naa waˀ nä́ä pan dee oˀä́ndí shánkí wänbo tꞌôephaḏe iwe dítôeníˀin.
18 Hewänbo háa indi díˀo wänbo wíḏíˀá̖yîngimähpí. Háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí divíˀánshaamáa wänboˀ, Christ-ví̖ˀgeḏi in tꞌowa ovâytꞌôeˀoḏá híwó̖ˀdi namuu, heḏiho shánkí wänbo naa díhíhchandoˀ.
19 Heḏi waˀḏi híhchandiboˀ omúní. Un tꞌä̖hkíḏíbo naa dînyûusuˀoḏi, heḏá i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ Jesus Christ-di dímäˀiḏi naa díkhä̖ge̖ˀdoḏá, handiḏi dînhanginná tꞌä̖hkí híwó̖ˀ naa dînpuwagítꞌóeˀin. 20 Hânho wên hä̖ä̖wên odaˀ, heḏi dáywhä̖yunde nä́ˀin odaˀin dînpuwagítꞌóeˀin, heḏi nä́ˀinnân in namuu: Háˀto hä̖ä̖wíḏí díwôedaˀmä̂äníˀi dáyˀa̖mí. Nää puˀwahay khuwôedaˀginpíḏíboˀ oyiˀ, heḏi nää ha̖ˀbibo omúníˀin odaˀ, heḏânho háa naví wówátsi donhon waagiḏi tꞌowa ditú̖níḏí Christ hayˀi namuuˀin, tobáháa owówáyiˀ háa díhay wänboˀ. 21 Kinnân naagîˀ namuu: Christ-ân naví wówátsi waagiˀbá dînmuu, heḏi ochuuḏáho shánkí wänbo i-áḏí ocha̖ˀní. 22 Hewänbo waˀḏi nä́ä oepáa kꞌayḏibo naví wówátsi dîntä̖ˀändáhoˀ, shánkí wänbo híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí naví tꞌôe iweḏi dînpée-í, heḏiho naa wíḏînhanginnáhpí wéˀi wí dóde̖ˀmamíˀin, háa owówáyê̖e̖níˀin háa ochúu-íˀin. 23 Naa wêegeˀin ánshaa-á donmáa. Nä́ä oepáa kꞌayḏiˀin wówátsi dóyoeˀa̖míˀin odaˀ Christ-áḏí ocha̖ˀníḏí, gá han dînpóeḏáho shánkí híwó̖ˀ naagîˀ namúníḏân. 24 Hewänbo ungîˀ-áho shánkí natáy waˀḏi nä́äḏí dáywóyí̖ˀníḏí. 25 Naa dînhanginná nä́ˀin wâytu̖máaˀin taˀgen namuuˀin, heḏiho wáˀ dînhanginná nä́äḏíbo dáywóyí̖ˀníˀin undáḏí owówáyê̖e̖níḏí, heḏânho unbí whä̖yu̖ únmuuˀi shánkí únkay-íḏí heḏá iweḏá shánká íhíhcha̖a̖-í, 26 heḏá owáy unbíˀwe wíyá opówá ihayḏá Christ-di shánkí báyékí wovâyhíhchanmä̂äní naa omuuḏi.
27 Hewänbo tobáháa napóe wänbo híwó̖ˀnin wówátsi bînhûuwí, i híwó̖ˀdi tu̖u̖ Christ-ví̖ˀgeḏi natû̖ˀ waabá íthaa-íḏí. Kin únkhâyˀä̖ˀ úvíˀa̖míˀin heḏânho tobá unbíˀpiyeˀ opu̖wä̖mää wänbo háa omääpí wänboˀ, naa dînhanginnání kayˀindi íwinnin, heḏá unbí ánshaa-á unbí taachandá waˀḏi wêeḏa̖ˀ únmuuˀindá, heḏá i híwó̖ˀdi tu̖u̖ Jesus-ví̖ˀgeḏi tꞌowa dívíwhä̖yú̖-íḏí un wé̖ˀge úvísóˀḏíndeˀindá. 28 Toˀwên unbíˀpiyeˀ híwó̖ˀ dicha̖a̖píˀin hây wänbo wívînkhuwôedaˀípí. Íkhuwôedaˀpíˀin wovâymúndeḏi bînkeekwꞌôení indá dipeḏeemuuˀin, hewänbo undá Yôesi Táḏáḏânho wovâyˀaywoeníˀin. 29 Yôesi Táḏáḏí wovâymäˀ Christ namuuḏi bîntꞌôephaḏé-íḏí, ivíˀpiyeˀ úvíwhä̖yú̖-íḏíḏa̖ˀbá yoe. 30 Undiḏá naa ho dímûˀ háa wí Yôesi Táḏáví sundaḏo waagibá dáyhä́nboˀin, heḏá nää-á únhanginpóe waˀḏi hanbo dáyˀoˀin. Heḏá un wáˀ nää hanbá bînphaḏendeˀ.