16
Paul-di in méesateˀin tꞌowa ovâysengitu̖máa
Naa odaˀ naˀinbí tíˀûu páaḏéˀi Phoebe bîntáa-íˀin, I-á i Cenchrea búuˀúwi méesateˀi khä̖ge̖ˀdi namuu. I-á Naˀinbí Sedóvîˀ ûnmuuḏi binséegíˀan, Yôesiví tꞌowa dínkhâyˀä̖ˀ waagibá, heḏá hä̖ä̖wí i ûntáyḏá, hä̖ˀi únkwꞌó̖ˀ diweḏi bînyä̖́mú-í, gá iḏá báyékí tꞌowa ovâykhä̖ge̖ˀnandân, heḏá naa wáˀ díkhä̖ge̖ˀnan.
Priscilla-áḏí Aquila-áḏí naví sengitu̖u̖-á dovä̂nsan, indá naa-áḏí Christ Jesus-gîˀ ívítꞌôeˀan. Indá dakhâymuu inbí wówátsi dänmä̂äníḏí naa bahpíbo opúwíḏí. Heḏiho dovä̂nkú̖ˀdaaˀoˀ, hewänbo naaḏiḏa̖ˀbá yoe, tꞌä̖hkí in Huḏíyo dimuupíˀin méesateˀindi wáˀ ovä̂nkú̖ˀdaaˀoˀ. Heḏá in tꞌowa inbí tewhá ee dívíwé̖ˀgeˀoˀin Yôesi óeˀaˀginmä̂äníḏí, in wáˀ bînsengitu̖ˀâ̖a̖mí.
Heḏá nä́ˀin wé̖ˀgeˀin tꞌowa wáˀ dînsengitu̖ˀâ̖a̖mí: Epanetus, naaḏi dóséegíˀiˀ, i-á oe Asia nange i páaḏéˀi Christ-víˀpiyeˀ iwhä̖yu̖ˀi namuu, heḏá Mary-á, hânho ungîˀ itꞌôeˀoˀi namuu, heḏá Andronicus-áḏí Junius-áḏí naví tꞌowa dînmuuˀindá. Naa-áḏí indáḏí wé̖ˀge gipankwꞌônwän, heḏi Yôesiví tꞌôekhuwaˀindi híwó̖ˀ ovä̂ntaa. Indá naví páaḏébo Christ-víˀpiyeˀ dänwhä̖yu̖.
Heḏá Ampliatus-á wáˀ dînsengitu̖ˀâ̖a̖mí, i-á dóséegí heḏi i wáˀ Naˀinbí Sedóvíˀpiyeˀ iwhä̖yundeˀ, heḏá Urbanus-á, i-á naˀindáḏí Christ-gîˀ itꞌôeˀan, heḏá Stachys-á, i-á dóséegí, 10 heḏá Apelles-á, nakeepoˀ i-á taˀgendi Christ-vîˀ ûnmuuˀin, heḏá Aristobulus-ví kꞌaygiˀindá, 11 heḏá Herodion-dá, i-á naví tꞌowabá dînmuu, heḏá in toˀwên Narcissus-ví kꞌaygiˀin diweḏi Naˀinbí Sedóvíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindá.
12 Heḏá wáˀ dînsêngitu̖ˀâ̖a̖mí Tryphena-áḏí Tryphosa-áḏí, indá Naˀinbí Sedógîˀ hânho däntꞌôeˀoˀ, heḏá Persis-á, i-á dóséegí, heḏá i wáˀ Naˀinbí Sedógîˀ hânho itꞌôeˀan. 13 Rufus-á wáˀ dînsengitu̖ˀâ̖a̖mí, i-á Yôesiḏi óede̖ˀmandiˀ namuu, heḏá iví yíyá-á, naví yíyá waagibá dócha̖a̖. 14 Dînsengitu̖ˀâ̖a̖mí Asyncritus-á, Phlegon-dá, Hermes-á, Patrobus-á, Hermas-á heḏá in tíˀûuwin páaḏéˀin indáḏí diyiˀindá. 15 Heḏá wáˀ dînsengitu̖ˀâ̖a̖mí Philologus-áḏí Julia-áḏí, heḏá Nereus-áḏí heḏá i kwee iví tíˀûu ûnmuuˀi-áḏí, heḏá Olympas-á, heḏá tꞌä̖hkí in wé̖ˀgeˀin Yôesiví tꞌowa indáḏí diyiˀindá.
16 Wíˀnä́ táye úvíséegísengitu̖ˀâ̖a̖mí. Tꞌä̖hkí Christ-ví méesate eeyewin tꞌowa tꞌä̖mäpiyeˀ dikwꞌó̖ˀnindi wovâysengitu̖ˀoˀ.
Paul-di ovâytu̖máa dívípiˀá̖yîngiˀa̖míˀin
17 Tíˀûuwin páaḏéˀin kaygi̖ˀdi wâytumakhemáa, in toˀwên wovâywiyé-íˀin heḏá in taˀgeˀin pꞌôe iweḏi wovâyhângeˀa̖míˀin didaˀinbí̖ˀgeḏi úvíˀá̖yîngiˀa̖mí, indáho hä̖ä̖wí íhá̖hpóeˀivíˀweḏi wíyá piháawi wovâyhá̖ˀoˀ. Inbíˀweḏi úvíyâaˀa̖mí. 18 Ki̖ˀmin tꞌowa-á Naˀinbí Sedó Christ-gîˀ wíḏívítꞌôeˀopí, hewänbo ingîˀḏa̖ˀ háa didaˀ waagi dívíwänpiˀoˀ. Tꞌowaví̖ˀgeḏi dívíhíˀmáaḏí inbí híˀ saˀwó̖ˀ díntꞌoetꞌóe, hewänbo kindiḏi in toˀwên ihay kaˀpowa dâymáapíˀin ovâyhôeyóˀoˀ. 19 Tꞌä̖hkí tꞌowa dínhanginná undi Yôesi bînˀaˀgindoˀin, heḏiho naa ohíhcha̖a̖ han úvíˀoḏi. Hewänbo naa odaˀ in hangintan bînmáˀve-íˀin heḏânho únhanginnáníḏí wéˀi wí híwó̖ˀdi namuuˀin heḏi iweḏiho tꞌaywó̖ˀkanhá̖ˀin ímúnípíḏí. 20 Yôesi Táḏáḏí naˀin díkhä̖ge̖ˀdoˀ ánshaaginpíḏíbo gikwo̖ˀníḏí, heḏi iḏibáho hây napóe ihayḏi Penísendiví kay ônhá̖nú-í heḏânho undi bîntꞌáaníḏí. Christ-ví séegísehkanä-á bînmáˀve-í.
21 Timothy naa-áḏí Yôesigîˀ itꞌôeˀoˀiḏi wovâysengitu̖ˀan, heḏá Lucius-á Jason-dá heḏá Sopater-á naví tꞌowa dînmuuˀindi wáˀ wovâysengitu̖ˀan.
22 (Naa Tertius omuuˀiˀ dóta̖ˀdo háa Paul natú̖ˀin, heḏá naaḏi wáˀ Naˀinbí Sedóvîˀ omuuḏi wâysengitu̖máa.)
23 Gaius-di wáˀ wovâysengitu̖ˀan. Naa iví kꞌaygi oˀä́n, iwebá tꞌä̖hkí in Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin nä́ˀi búuˀúwin dimuuˀin dívíwé̖ˀgeˀoˀ. Heḏá Erastus-á nä́ˀi búuˀúwi chä̖ˀ iˀá̖yí̖ˀdoˀiḏi wáˀ wovâysengitu̖ˀan, heḏá naˀinbí tíˀûu páaḏéˀi Quartus-di wáˀ.
24 Naˀinbí Sedó Jesus Christ-ví séegísehkanä bînmáˀve-í tꞌä̖hkíḏíboˀ. Hamân.