2
Naˀindá wígínkꞌóepí gitú̖níḏí tꞌowaví̖ˀgeḏi háa dínˀä̖ˀin
Heḏiho wí toˀwíḏí wây-á tꞌowa ovâytu̖u̖súuˀoḏi natû̖ˀ tꞌaywó̖ˀtoˀin dimuuˀin, i-á háˀto ûnkoeḏí-í natú̖níˀin wíˀbo wíˀitꞌaywó̖ˀnanpíˀin, tobá toˀwí namúní wänboˀ. In wé̖ˀgeˀinbí̖ˀgeḏi kin waagi ihéeˀoḏi, wíˀbo iví tꞌaywó̖ˀdi ipikeekwꞌóeˀó, gá in waagibá itꞌaywó̖ˀdoḏân. Heḏi gínhanginná Yôesi híwó̖ˀ iˀoˀin in tꞌowa kin dívíˀoˀin ovâytuchä̖nuḏi, gá i-á ûnhanginnândân taˀgendi háawin dimuuˀin. Nä́ˀi toˀwíḏí wây-á toˀwên ovâytu̖u̖súuˀoḏi hewänbo in waagibá itꞌaywó̖ˀdoḏi maˀḏi naˀánde Yôesiḏi háˀto óetuchä̖nú-íˀin. Heḏá wáˀ tobá Yôesi naˀinbíˀpiyeˀ híwó̖ˀdi namuu wänbo heḏá hânho naboˀatä̖́ wänbo-á, maˀḏi nä́ˀi toˀwí naˀánde hä̖́ä̖bo wínamuupíˀin. Ti wíˀûnhanginnáhpíˀan Yôesi i-áḏí híwó̖ˀdi namuuˀin, gá Yôesi nadaˀḏân nä́ˀi toˀwí iví tꞌaywó̖ˀdi iyoeˀa̖míˀin?
Hewanbo tꞌóyanpîˀḏa̖ˀ namuuḏi heḏá iví tꞌaywó̖ˀdi iyoeˀanpíḏí, iví tuchä̖nu shánkí pínˀaywó̖ˀnin ûnmúní owáy Yôesiḏi tꞌowa ovâytuchä̖nu ihayḏi, inbí tꞌaywó̖ˀdi dínmuuḏi natꞌayḏi. Ihayḏá Yôesi in tꞌowa ovâytaˀgekeekwꞌôení háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin. Wêndá híwó̖ˀ ívíˀoˀ, heḏá wêndá híwó̖ˀpí ívíˀoˀ, heḏi Yôesiḏi naˀin wí̖ˀínbo dímä̂äní hä̖ä̖wí gínˀä̖ˀiˀ. Wáy wên tꞌowa-á hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí híwó̖ˀ dívíkanhon, heḏi didaˀ Yôesiḏi ovâytegé-íˀin heḏá híwó̖ˀ ovâymáˀve-íˀin, heḏá didaˀ hä̂nhay wänbo tꞌä̖hkí diwówáyê̖e̖níˀin. Nä́ˀin tꞌowa-á Yôesiḏi wówátsi nahándepíˀin ovâymä̂äní. Wây-á tꞌowa-á dihä̖ä̖khâ̖a̖ḏá ingîˀḏa̖ˀ hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí dikandaˀ, heḏi Yôesiví taˀgen ûnmuuˀin wíˀônˀaˀginpí, hewänbo shánkíḏí in yä̖ˀḏâapíˀin namuuˀin dívíkanhon. Ki̖ˀmin tꞌowa-áho Yôesiḏi ovâytuchä̖nukhâymáa, indáḏí natꞌayḏi. Toˀwên tꞌä̖hkí dívíyä̖ˀḏâapítsiyeˀannindá wí̖ˀínbo báyékí tꞌôephaḏe dínpúwí, páaḏé in Huḏíyo dimuuˀindá, hewänbo wáˀ in Huḏíyo dimuupíˀindá. 10 Hewänbo in tꞌowa híwó̖ˀ dívíˀannindá Yôesiḏi ovâytegé-í heḏá híwó̖ˀ ovâymáˀve-í, heḏá híhchan ánshaa-á ovâymä̂äní, páaḏé in Huḏíyo dimuuˀindá, hewänbo wáˀ in Huḏíyo dimuupíˀindá, 11 gá Yôesiḏá tꞌä̖hkí tꞌowa handa̖ˀ ovâymáaḏân.
Yôesi Táḏáḏa̖ˀmân ûnkꞌóe natú̖níḏí tꞌowaví̖ˀgeḏi háa dínˀä̖ˀin
12 In Huḏíyo dimuupíˀin wíḏâytaapí i tsontu̖u̖ Moses ita̖ˀnandiˀ, hewänbo dívítꞌaywó̖ˀdoḏiboˀ ovâytuchä̖nú-í tobá i tsontu̖u̖ dâymáapí wänboˀ. Heḏá in Huḏíyo-á nä́ˀi tsontu̖u̖-á dâytaa wänboˀ, dívítꞌaywó̖ˀdoḏibo i tsontu̖u̖ḏá inbí tꞌaywó̖ˀdi dínmuuˀi ovâykeekwꞌôení. 13 In toˀwên Yôesiví tsontu̖u̖ dâyˀaˀginnannindáho Yôesiḏi ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi, in toˀwên diwänpitꞌoˀinda̖ˀbá yoe. 14 Tobá in Huḏíyo dimuupíˀin Moses-ví tsontu̖u̖ dâymáapí wänboˀ, háa nä́ˀi tsontu̖u̖ natû̖ˀ waagi wíˀbo dívíˀoḏá, kindiḏi nakeepoˀ ho dínhanginnáˀnin háa híwó̖ˀdi namuuˀin heḏá háa híwó̖ˀdi namuupíˀindá, 15 heḏiho háa dívíˀoˀin namuuḏi nakeepoˀ i tsontu̖u̖ Moses ita̖ˀnandibá inbí ánshaa iwebo dâymáaˀin, heḏi inbí píˀnä́ khóˀyé wáˀ ditaachanpoˀ háa híwó̖ˀ dívíˀoˀin háa yoe. 16 Heḏiho i thaa napówá-í Yôesi Táḏáḏí tꞌä̖hkí tꞌowa ovâykeekwꞌôeníḏí háa híwó̖ˀ háa híwó̖ˀpí dívíˀannin, tobá kaaḏi dívíˀan wänboˀ. Heḏi Christ Jesus-áho i namuu óesógeˀi kin ovaytu̖ˀa̖míḏí. Kindá ihayḏa̖ˀ tꞌowa dovâytu̖ˀoˀ, Yôesiví híwó̖ˀdi tu̖u̖ dovâytꞌôeˀoḏi.
In Huḏíyo-áḏí Yôesiví tsontu̖u̖ ûnmuuˀi-áḏí
17 Maˀḏi wí toˀwí wíˀbo iví̖ˀgeḏi ihíˀmáaḏí natû̖ˀ wí koḏi̖ˀdi Huḏíyo namuuˀin, heḏi naˀánde Moses-ví tsontu̖u̖ itaaḏiboˀ ônˀaywoeníˀin, heḏi iyêngihéeˀoḏi natû̖ˀ Yôesi óeˀaˀginmäˀin. 18 I-á ûnhanginná háa Yôesi nadaˀin iˀa̖míˀin, heḏá ûnhanginná wáˀ wéˀi wí yä̖ˀḏâaˀi namuuˀin wéˀi wí yä̖ˀḏâapîˀ namuuˀindá gá Yôesiví tsontu̖u̖ iweḏi nahá̖hpóeḏân, 19 heḏiho naˀándeˀ ovâypahûuwíˀin in toˀwên tsíˀtꞌaaˀin waagiˀinbá dimuuˀin, Yôesiví̖ˀgeḏi wíḏínhanginnáhpíḏí, heḏá in toˀwên phahkhu̖u̖ ee dikwꞌó̖ˀningîˀ-á wí kohthay waagibá namuu gin naˀándeˀ. 20 Heḏá wáˀ nadaˀ in toˀwên Yôesiví̖ˀgeḏi hä̖́ä̖bo wíḏínhanginnáhpíˀin ovâyhä̖ä̖wíthayya̖míˀin, heḏá in toˀwên áyyä̖̂ä̖ waagiˀinbá dimuuˀin ovâyhá̖ˀa̖mí, gá nä́ˀi tsontu̖u̖ imáaˀin diweḏi ûnhanginnândân tꞌä̖hkí in taˀgen namuuˀin. 21 Iḏi piˀwên tꞌowa ovâyhá̖ˀoˀ, heḏi háaḏan i-á wíˀbo wíˀipihá̖ˀopí? Iḏi ovâytumakheˀo wíḏívísä̖ˀmamípíḏí, heḏi háaḏan i isä̖ˀboˀ? 22 Wây-á tꞌowa ovâytu̖ˀo wíyá toˀwíví sedó-áḏí háa kwiyó-áḏí wíḏívíwho̖hkwomáˀve-ípí gin, heḏi háaḏan i-á wíˀbo kinbá itꞌaywó̖ˀdoˀ? I natû̖ˀ itꞌayˀin i hä̖ä̖wí tꞌowa dâykhíyéˀiˀ inbí yôesi dínmuu waa dâycha̖a̖ˀiˀ, heḏi háaḏan i-á nä́ˀi hä̖ä̖wíbá isä̖ˀboˀ i tewhá wáyyé nakwꞌó̖ˀ deeye? 23 Iphuuḏeḏi natû̖ˀ Yôesiví tsontu̖u̖ itaaˀin, heḏi háaḏan nä́ˀi tsontu̖u̖ iˀaˀgindopíḏí Yôesi wôedaˀ iwe óesógéndeˀ? 24 Háa Yôesiví ta̖ˀnin diwe nata̖ˀmuu waa napoˀ, kinnân natû̖ˀdi:
Háa un Huḏíyo ímuuˀin úvíˀoˀin namuuḏi nä́ˀin Huḏíyo dimuupíˀin Yôesiví̖ˀgeḏi yanäkí dívíhéeˀoˀ.
In Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taaḏibo háˀto in ovâyˀaywoení
25 Wí Huḏíyo Yôesiví tsontu̖u̖ iˀaˀgindoḏáhoˀ, in Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taa imáaˀindá ûnchä̖ˀmuu; hewänbo nä́ˀi tsontu̖u̖ iˀaˀgindopíḏá, tobá nataamuu wänboˀ iví taa wíˀûnchä̖ˀmuupí. 26 Heḏi wí Huḏíyo namuupîˀ Yôesiví tsontu̖u̖ iˀaˀgindoḏi tobá in Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taa imáapí wänboˀ, Yôesiḏi óecha̖a̖ nataamuu waagibá. 27 Wí toˀwí iví túuˀú ûnkꞌewe̖ˀtaamuupíḏí hewänbo i tsontu̖u̖ iˀaˀgindoḏá un Huḏíyo ímuuˀin wovâykeekwꞌóeˀó híwó̖ˀ wíˀúvíˀopíḏí, gá i tsontu̖u̖ wívînˀaˀgindopíḏân, tobá nä́ˀi tsontu̖u̖-á únta̖ˀmuu wänbo heḏá tobá íkꞌewe̖ˀtaamuu wänboˀ.
28-29 Toˀwí wänbo wí Huḏíyo waa nawänpiˀaypu̖yä̖ḏibo taˀgendi Huḏíyo wínamuupí. Heḏi wí toˀwí in taˀgennin kꞌewe̖ˀ taa wíˀimáapí wên kꞌewe̖ˀ taaḏi iví túuˀú eeḏi óewänpitaaˀandiboˀ. Hewänbo nakhâyˀä̖ˀ wí toˀwí iví píˀnä́ khóˀyé-áho koḏi̖ˀdi Huḏíyo namúníˀin heḏânho taˀgendi ha̖ˀbi namúníḏí, heḏá in taˀgennin kꞌewe̖ˀ taa-á píˀnä́ khóˀyébá imáˀve-íˀindá ûnkhâyˀä̖ˀ. Heḏi kin waagi ûnpoˀ i tsontu̖u̖ iwänpiˀaˀgindoḏiḏa̖ˀbá yoe, hewänbo i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ḏi óetaaˀan waagibá nakhâyˀä̖ˀ. Wí toˀwí ha̖ˀbiví̖ˀgeḏi Yôesi-ân híwó̖ˀ ihéeˀoˀ, tꞌowaḏa̖ˀbá yoe.