3
Maˀḏi toˀwí naˀâ̖a̖ní, “Hä̖ä̖-an in Huḏíyo dâymáa in wé̖ˀgeˀin tꞌowa dâymáapîˀ? Heḏi háagíˀinnan nachä̖ˀmuu hä̖ˀin Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taa?” Gá báyékígíˀinnân. Páaḏé iweho Yôesiḏi in Huḏíyo iví tsontu̖u̖ ovâymä́gi dâyˀá̖yîngiˀa̖míḏí. Heḏi tobá wáy wên in háa dínkhâyˀä̖ˀ waagi wíḏívíˀopí wänboˀ, ti Yôesi wáˀ ûnˀóḏe-í iˀa̖míḏí háa itu̖u̖ˀan waagi? Yoe, háˀto ûnˀóḏe-í. Gínkhâyˀä̖ˀ gitú̖níˀin Yôesi-á wíˀihôeyóˀopíˀin tobá tꞌä̖hkí tꞌowa dihôeyó wänboˀ. Yôesiví ta̖ˀnin diwe iví̖ˀgeḏi ûntû̖ˀ waa:
Ihéeˀandá tꞌowa dínhanginnání taˀge ihíˀmáaˀin.
Heḏi tꞌowaḏi ôntꞌeˀpꞌíḏénde wänbo dínhanginpúwí hä̂nhay wänbo híwó̖ˀpí wíˀiˀopíˀin.
Hewänbo maˀḏi wí toˀwí tꞌowaḏa̖ˀ namuuḏibo kin naˀándeˀ: “Naa dáyhíwó̖ˀpíˀandá, Yôesi-á shánkí híwó̖ˀdá iˀoˀin nakeepoˀ; heḏânkun híwó̖ˀ wínamuupí Yôesiḏi dítuchä̖nú-íˀin.” Hewänbo wígínkhâyˀä̖hpí kin waagi ívíhéeˀa̖míˀin. Yôesi wíˀbo híwó̖ˀ iˀopíḏá, hândiḏan i-á ûnkoeḏí-í taˀge natú̖níˀin in tꞌowa dívítꞌaywó̖ˀnannin? 7-8 Heḏi maˀḏi toˀwí kinnân natú̖ní: “Naa dáyhôeyóˀandáhoˀ, iweḏi nakeepoˀ Yôesi-á shánkí hayˀi namuuˀin, gá i-á wínahôeyópíḏân. Heḏiho kin napoˀḏi Yôesi wíˀûnkꞌóepí dítu̖ˀâ̖a̖míḏí tꞌaywó̖ˀtoˀi omuuˀin.” Hewänbo toˀwí kin ihéeˀandiví híˀ ûntu̖ˀdaˀ gínkhâyˀä̖ˀ ívítꞌaywó̖ˀnâamíˀin, heḏânho naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi iweḏi hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi napúwí. Wên tꞌowa yanäkí naví̖ˀgeḏi dívíhôeyóhíˀmáaḏí ditû̖ˀ kin waagi naa ohá̖hkanyiˀin. Ha̖ˀmin tꞌowa-áho i tuchä̖nu dínˀä̖ˀiˀ dâyhóní-áheˀ.
Tꞌä̖hkíḏíbo dívítꞌaywó̖ˀnan
Nää otsikapúwí, ti naˀin Huḏíyo shánkí híwó̖ˀnin gimuu in wé̖ˀgeˀin tꞌowavíˀweḏi? Heḏân yoe. Naaḏi ho wâykeekwꞌóḏi tꞌä̖hkíḏíbo tꞌaywó̖ˀtoˀinda̖ˀ gimuuˀin, naˀin Huḏíyo-á heḏá in Huḏíyo dimuupíˀindá. 10 Yôesiví ta̖ˀnin diwe kinnân ûnta̖ˀmuu:
Toˀwí wänbo iví wówátsi taˀge wíˀihonpí, wîˀ wänbo yoe.
11 Toˀwí wänbo wínakaˀpóya̖ˀpí háa in yä̖ˀḏâaˀin namuuˀin,
toˀwí wänbo wínadaˀpí Yôesi óetaa-íˀin.
12 Tꞌä̖hkíḏíbo Yôesivíˀweḏi dívíhângeˀan,
inbí wówátsi-á hä̖́ä̖bo wíḏínchä̖ˀmuupí,
wîˀ wänbo wínaˀä́npí híwó̖ˀ iˀoˀiˀ.
13 Wí penípho óehuuḏi nasu̖u̖ waagibá inbí híˀ-á tayˀi dínmuu,
hôeyóḏa̖ˀ inbí hän diwe dínkwꞌó̖,
háa ditû̖ˀ waa whä́npû̖u̖ví sóˀpꞌoe waagiˀbá dínmuu,
14 heḏi inbí sóphogeḏi tꞌaywó̖ˀdi híˀ-á heḏá híˀ nawha̖hkantꞌóeˀi-á báyékího dínpiˀ.
15 Hä̖̂ä̖ḏi wänbo tꞌä̖hkí dikhâymuu dâytꞌowatꞌa̖há̖nú-íḏí,
16 wä̖́hä̖̂ä̖ dimää wänbo hä̖ä̖wí dâypeḏeeˀoˀ, heḏá tꞌowa-á ovâyḏaháachandoˀ.
17 Háa inbí wówátsi tsa̖a̖ginpíḏíbo dâyhûuwíˀin wíḏínkoeḏihanginnáhpí,
18 heḏi Yôesi-á hây wänbo-á wíḏâyˀaˀginpí.
Yôesiḏi in tꞌowa ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waa inbí whä̖yu̖ dínmuuḏiboˀ, háa dívíˀoˀin namuuḏá yoe
19 Gínhanginná tꞌä̖hkí Yôesiví tsontu̖u̖ natû̖ˀdi-á in toˀwên dâyˀaˀginnamíḏí dívísóˀḏêeˀingíˀin namuuˀin, heḏânho wíḏitú̖nípíḏí wíḏívítꞌaywó̖ˀnanpíˀin, heḏiho tꞌä̖hkí tꞌowa dínhanginnání Yôesivíˀpiyeˀ dívítꞌaywó̖ˀnannin. 20 Yôesi háˀto natú̖ní wí toˀwí tꞌaywó̖ˀdi imáapîˀ waagi namuu iví tsontu̖u̖ ônˀaˀginnamíḏí iwänpisóˀḏíndeḏiboˀ, gá nä́ˀi tsontu̖u̖ḏá in tꞌowa ovâykeekwꞌóeˀóḏân dívítꞌaywó̖ˀdoˀin. 21-22 Heḏiho nää-áho nä́ˀin nathaypóe háa tꞌä̖hkí Yôesiví ta̖ˀnin diwe ûntû̖ˀ waa: Yôesiḏi in tꞌowa ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagibá inbí whä̖yu̖ Jesus Christ-víˀpiyeˀ dínmuuḏi, i tsontu̖u̖ dâyˀaˀginnamíḏí dívísóˀḏíndeḏiḏa̖ˀbá yoe. Nä́ˀi tu̖u̖-á tꞌä̖hkí tꞌowagîˀ namuu, tꞌä̖hkí tꞌowa ha̖ˀminda̖ˀ gimuuḏi, 23 gá tꞌä̖hkíḏíbo ívítꞌaywó̖ˀnandân, heḏiho toˀwí wänbo yä̖ˀḏâaˀiḏa̖ˀ wínamuupí Yôesi tꞌä̖hkí yä̖ˀḏâaˀi namuu waagibá. 24 Gíntꞌanmuupí wänbo Christ Jesus iví ûnpꞌoeḏi iwáˀâa naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi iweḏi dímaˀpꞌä̖́ḏi-íḏí, heḏi nä́ˀi namuuḏiho Yôesi Táḏáḏí iví séegísehkanä ûnmuuḏi dícha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagibá. 25-26 Hä́nwänbo Yôesi Táḏá iˀánshaamä́gi Jesus óesaaníḏí, iví ûnpꞌoe ichꞌâaníḏí, heḏânho ivíˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeḏáho naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi dînyâaˀa̖mí. Hä̂nhay waabo tꞌowa dívítꞌaywó̖ˀnan wänbo Yôesi Táḏá naboˀatä̖́ḏí itsíkhaˀandi wesebo wíˀovâytuchä̖nupí dínˀä̖ waagi. I-á wíˀbo tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí kin iˀan wänboˀ, gá Jesus-dáho in tꞌowaví tꞌaywó̖ˀdi ovâyyâakankhâymáaḏân. Heḏiho nää-á híwó̖ˀda̖ˀ iˀoˀin naˀin dînkeeyoˀ, toˀwên Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin ovâycha̖a̖máaḏí tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagibá.
27 Heḏiho Yôesi Táḏáḏí haˀwâa naˀingîˀ iˀandi, ti gínkꞌóe ívíyêngihéeˀa̖míḏí? Heḏân yoe. Háaḏí? Gá Yôesi Táḏáḏí dícha̖a̖máaḏân tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagi hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi ívíˀandi namuuḏá yoe, hewänbo Jesus-víˀpiyeˀ ívíwänpiwhä̖yundeḏân. 28 Heḏânho gínhanginná Yôesi Táḏáḏí tꞌowa ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi inbí whä̖yu̖ dínmuuḏiboˀ, i tsontu̖u̖ dâyˀaˀginnamíḏí dívíkhä̖ä̖ḏeḏiḏa̖ˀbá yoe.
29 Heḏi ti giˀâ̖a̖ní Yôesi-á in Huḏíyovîˀḏa̖ˀ namuuˀin, in Huḏíyo dimuupíˀinbîˀ-á yoe? Heḏân yoe. Yôesi-á in Huḏíyo dimuupíˀinbîˀ wáˀ namuu, 30 gá wîˀḏa̖ˀ wí Yôesi naˀä́ndân, heḏi iḏáho ovâycha̖a̖máa in Huḏíyo dimuuˀin Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀin tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagibá, heḏá in Huḏíyo dimuupíˀin wáˀ hanbá. 31 Heḏânho naˀinbí whä̖yu̖ gínmuuḏibo ti nä́ˀi tsontu̖u̖-á âyyoegiˀoˀ? Heḏân yoe. Nää-á shánkí gínkoeḏi âyˀaˀginnamíḏí háa natû̖ˀ waa.