4
Abraham-bí whä̖yu̖ háawin ûnmuuˀin
Nää wâyhíˀkhâymáa Abraham-bí̖ˀgeḏi háa ûnpóeˀin, i-á naˀin Huḏíyo gimuuˀinbí páaḏéˀi thehtáy pahpâa gínmuu. Yôesi natú̖ḏáho iḏá Abraham-dá óecha̖a̖máaˀin tꞌaywó̖ˀdi imáapí waagi híwó̖ˀ iˀoḏiboˀ, heḏânho Abraham ûnkoeḏí-íwän iví híwó̖ˀdi tsiyekan niˀgeḏi iyêngihéeˀa̖míḏí. Hewänbo Yôesi wínatú̖hpí Abraham-dá ûnkoeḏi iyêngihéeˀa̖míˀin. Yôesiví ta̖ˀnin diwe kinnân nata̖ˀmuupíˀan:
Abraham Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yu̖ḏânkun Yôesiḏi óecha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi.
Kin waagi namuupíˀan: Toˀwí itꞌôeˀandi-á óewáˀándeˀ, heḏi iví wáˀâa ûntꞌanmuu hä̖́yú̖ itꞌôeˀan waagiḏi, wíˀóewänpiḏamähpí. Hewänbo toˀwí wänbo híwó̖ˀdi hä̖ä̖wí iˀandi nawänpimuuḏibo háˀto ûnkoeḏí-í natú̖níḏí tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagiˀbá namuu. Yôesiḏa̖ˀmân ûnkꞌóe wí toˀwí óecha̖a̖máˀve-íḏí tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi, nä́ˀi toˀwí tꞌaywó̖ˀtoˀi namuu wänboˀ, heḏi kin óecha̖a̖máa iví whä̖yu̖ ûnmuuḏiboˀ, híwó̖ˀ iˀa̖míḏí iwänpikhä̖ä̖ḏeḏiḏá yoe. Heḏânkun David hä́nˀoe natú̖ in toˀwên Yôesiḏi ovâycha̖a̖máaˀin tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi dihíhcha̖a̖-í, hewänbo híwó̖ˀ dívíˀa̖míḏí dívíkhä̖ä̖ḏeˀin namuuḏá yoe. Kinnân ita̖ˀnan:
In toˀwên inbí yä̖ˀḏâapí tsiyekan ovâyˀowóyéˀindáḏí
in toˀwên inbí tꞌaywó̖ˀdi ovâyyâaˀannindáḏí dihíhcha̖a̖.
I toˀwí Yôesiḏi wíyá wíˀóetu̖ˀopí tꞌaywó̖ˀkandi gin nahíhcha̖a̖.
Heḏi toˀgîˀ-an nä́ˀi híhchan namúní? Ti in Huḏíyogîˀḏa̖ˀ? Yoe, in Huḏíyo dimuupíˀingîˀ wáˀ namuupíˀan. Gínhanginnáhpíˀan Yôesi natú̖ˀin iḏi Abraham óecha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi iví whä̖yu̖ ûnmuuḏi. 10 Hewänbo ti Abraham in Huḏíyo-ví kꞌewe̖ˀ taaḏi ho nataamuu ihayḏân kin Yôesi iví̖ˀgeḏi natú̖? Yoe, waˀḏi óetaaˀanpíḏíbo-ân. 11 Tíˀúugéḏân Yôesi natú̖ Abraham in taa ikéyíˀin nathaypúwíḏí Yôesiḏi ho óecha̖a̖máaˀin tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi. Hewänbo kin Yôesi ho iˀan Abraham-bí whä̖yu̖ ûnmuuḏibo waˀ in taa imáapíḏíboˀ. Heḏânkun Abraham-dá tꞌä̖hkí in toˀwên taˀgendi Yôesivíˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀinbí táḏá waagiˀbá dínmúní, tobá nä́ˀin Huḏíyoví kꞌewe̖ˀ taa dâymáapí wänboˀ, heḏi in wáˀ Yôesiḏi ovâycha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíḏâymáapí waagi. 12 Heḏá in toˀwên kin ditaamuuˀindá wáˀ Abraham-dá inbí táḏá waagiˀbá dínmuu, hewänbo in tꞌä̖hkívîˀ-á yoe. Abraham-bí ây waagiˀin taˀgendi dimúníḏí, indá díntáy iví a̖htaa eeye dívíˀa̖htuyé-íḏí, i waagibá whä̖yu̖ dâymáˀvé-íḏí, in taaḏa̖ˀbá yoe, gá nä́ˀi whä̖yu̖-áho Abraham imáaḏân waˀ in taa ikêˀpíḏíboˀ.
13 Yôesiḏi iví tu̖u̖ Abraham óemä́gi iḏi Abraham-dáḏí iví ây iweḏiˀindáḏí ovâymä̂äníˀin hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí nä́ä oepáa kꞌayḏiwiˀ, hewänbo kin natú̖ gá Abraham óecha̖a̖máaḏân tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi iví whä̖yu̖ ûnmuuḏi, i tsontu̖u̖ iˀaˀginnamíḏí ikhä̖ä̖ḏeḏiḏá yoe. 14 Yôesiḏi i hä̖ä̖wí ipä̖khâymáaˀiˀ in toˀwên i tsontu̖u̖ dâyˀaˀginnamíḏí dívísóˀḏíndeˀin ovâymä̂äníḏáhoˀ, in whä̖yu̖ ivíˀpiyeˀ wínatâynípí, heḏi i tu̖u̖ Yôesi imä́giˀi-á hä̖́ä̖bo wíˀûnmúnípí. 15 Hewänbo wí toˀwí i tsontu̖u̖ iˀaˀginhá̖núḏá Yôesiḏi óetuchä̖nundeˀ. Tsontu̖u̖ wänbo nayipíḏá háˀto nakoeḏí-í wí toˀwí iˀaˀginhá̖nú-íḏí, hewänbo nayi-ákun nä́ˀi tsontu̖u̖.
16 Heḏânkun hä̖ä̖wí híwó̖ˀdi ívíˀanpíḏíbo Yôesi iví tu̖u̖ imä́gi tꞌä̖hkí in Abraham-bí ây iweḏiˀin dimuuˀin dínkoeḏi iví séegísehkanä dâykéyíˀin inbí whä̖yu̖ dínmuuḏi. Heḏi kin Yôesiḏi ovâyˀâ̖a̖mí in toˀwên i tsontu̖u̖ dâymáaˀinda̖ˀbá yoe, hewänbo tꞌä̖hkí in toˀwên dívíwhä̖yundeˀin Abraham iwhä̖yu̖ waagibá. Abraham-dá táḏá waagiˀbá gínmuu tꞌä̖hkí naˀin taˀgendi Yôesivíˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeˀingîˀ. 17 Yôesiví ta̖ˀnin diwe ûnkwꞌó̖ háa Yôesi natú̖ waagi:
Abraham, wí táḏá waagi wísóge báyékí tꞌowagîˀ wéngé dithaa wänboˀ.
Abraham-dá Yôesivípiyeˀ iwhä̖yundeˀ, heḏiho Yôesiḏi i-á ho óecha̖a̖ hä̖ˀin tꞌowaví táḏá dínmuu waagi. Yôesi-á ûnkoeḏi chuˀin wänbo ovâywówápaa-íḏí, heḏá tobáháa hä̖ä̖wí waˀ wínapóepí wänboˀ, napúwí gin Yôesi natú̖ḏáhoˀ, napúwí-ákun.
Háa Abraham Yôesivíˀpiyeˀ iwhä̖yu̖ waa naˀin wáˀ gínkhâyˀä̖ˀ ívíwhä̖yú̖-íˀin
18 Heḏiho tobá whä̖yu̖píwó̖ˀ waa namuu wänboˀ Abraham-dá iwhä̖yu̖ báyékí tꞌowa wéngé tꞌä̖hkí dithaaˀinbí táḏá dínpuwagítꞌóeˀin, gá Yôesiḏi óetu̖ˀandân báyékí tíˀúugé kä̖ˀä̖ä̖ˀin ûnkwo̖ˀgítꞌóeˀin, heḏi han ûnpóe. 19 Iví túuˀú i̖ˀgeḏi iˀánshaamáaḏí, háˀto iˀâykwꞌôení waa nacha̖a̖, maˀḏi tä̖gintä̖ (100) pa̖a̖yoˀi ho namuuḏi, heḏá iví kwiyó Sarah-á wä̖hphaḏe kwiyó nää ûnmuuḏihoˀ, háˀto nasáhpúwí i̖ˀgeḏi wáˀ iˀánshaaˀan. Hewänbo tobá kin namuu wänbo iví whä̖yu̖ waˀḏi ûnkay. 20 Yôesiví tu̖u̖ óemä́giˀin ônwhä̖yu̖, heḏi iví whä̖yu̖ ûnhá̖á̖nívíˀweḏi shánkí ûnkaypóe, heḏiho Yôesi-áho kwꞌáayéboˀ óemáa. 21 Iví píˀnä́ khóˀyéhoˀ ûnhanginná Yôesi ûnkoeḏiˀin hä̖ä̖wí tꞌä̖hkí natú̖ˀiˀ iˀa̖míḏí. 22 Heḏânkun Yôesi natú̖ iḏi Abraham óecha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíˀimáapí waagi iví whä̖yu̖ ûnmuuḏi. 23 Hewänbo nä́ˀi híˀ Abraham-bí̖ˀgeḏi Yôesi natú̖ˀiˀ Abraham-gîˀḏa̖ˀ wínata̖ˀmuupí, 24 hewänbo naˀingîˀ-ân wáˀ nata̖ˀmuu, gá Yôesi-á natú̖ḏân naˀin wáˀ dícha̖a̖ tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagi ivíˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeḏi, iḏá Jesus naˀinbí tsondi shánkí hayˀi gínmuuˀiˀ óewáywówápaa. 25 Yôesi Táḏáḏí Jesus óemä́gi naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi gínmuuḏi nachúu-íḏí, heḏá óewáywówápaa nakeepúwíḏí dícha̖a̖máaˀin tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagi.
Jesus-víˀpiyeˀ ívíwhä̖yundeḏáho Yôesi Táḏáḏí dícha̖a̖máa tꞌaywó̖ˀdi wíˀâymáapí waagi.