Primera carta de Pedro
Kjibokwo ëre tara Pedrorë
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Pedro. E kowëba Simón bakoe. Dënashko ga e Jesús oppingga. Jesús oppinggaga dogl̈o sak kjwara kjingsho pjök (12) tjwl̈õ arayo l̈i e. Jesús wol̈ono, ga woshrara Sbörë iröng obi irgo ga Pedro beno shäng Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo shara.
Kjibokwo ëre tara Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë Asia kjokyo l̈i kong. (Eeri ga kjok eshko l̈i ko Turquía.)
Eshko dbaryo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga shdungoba ara. E kjĩshko ga kjibokwo ëre tara Pedrorë, epga kjimte jëk pjl̈o bek wl̈o, epga shdungoba ara gueniyo. Epga kjrara Sbörë om go, eni ga woyde ga epga wotjl̈ĩk ba doyo om go l̈i go l̇l̇ëm, woyde ga ber l̈öng shdungoba wl̈o ĩyado dey, Jesús shdunaba sorë ga eni l̈i tara ba kong. Shji shdungoba enishko ga miydëy e go ga shji Sbö nopga jl̈õkoyo tara ba kong bakoe.
1
Kjibokwo ëre taga tja Pedrorë. Tja Sbö tjl̈õkwo roy l̈aga Jesucristo ãska.
Nopga kjrara Sbörë ber baĩya wl̈o, kjibokwo ëre ichër jek bomi kong. Pjãy kjok ëre so ame, pjãy shdöktong beno l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë, Ponto kjokyo, Galacia kjokyo, Capadocia kjokyo, Asia kjokyo, Bitinia kjokyo bakoe. Dënashko ga Data Sbö wotjl̈ĩk bomi ië ber ba nopga baĩya wl̈o l̈e. E irgo ga pjãy kjrara, ga pjãy iara ba Sëyarë beno tjeng dboy ba kong. Pjãy beno l̈öng Jesucristo kol̈ë, ga pjãy döra ba srëng kwona l̈i go.
Rokër Sbö kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimte ara, pjãy ie ber l̈öng wl̈ẽp bakoe.
Sbö poshrëy, l̇l̇ëbo shäryara bi kong kësbang l̈i kjĩshko
3-4 Sbö, bi Tjl̈apga Jesucristo Data l̈i poshrëy ara. Shji songe l̈ara kjĩshko ga Jesucristo wol̈ono, ga woshrara Sbörë iröng obi, shji wen ber tjagl̈ën wl̈eni ba kjĩshko wl̈o, shji ber l̈öng l̇l̇ëbo jnena Sbörë tjeng kjok dogo twe bi kong wl̈o l̈i koshë l̈öng wopjl̈ú wl̈o. L̇l̇ëbo ëre pjir l̇l̇ëm, srer l̇l̇ëm, an l̇l̇ëm bakoe. Poshrëy ara e kjĩshko. Shji mär Sbö go kjĩshko ga shji de ba dbo ara go, äär jong kjok pjir dbaryo l̈ishko jã. Eshko dbaryo ga pjãy döya, woyotjl̈ĩna dënashko sorë l̈i eni.
E kjĩshko ga eerishko ga l̇l̇ëbo owa wen tjwe bomi kong dbar kjwöbö wl̈o ëmdë ga pjãy l̈öng wopjl̈ú ara anmoyõ. L̇l̇ëbo owa l̈i, e bomi tjl̈ĩkkl̈o erä. Dbur sho shõyl̈ṍr iëy iök roy, e roshko l̇l̇ëbo obl̈ë tjok l̈i pjë dret wl̈o, ber dbur sho erö wl̈o. Eni ëmdë ga l̇l̇ono ga dbur sho l̈i pjë dret bakoe. Pjãy mär Sbö go l̈i, e tjwl̈õ ara, dbur sho shõyl̈ṍr kjinmo. Ga l̇l̇ëbo owa wen tjwe bomi kong, pjãy mär ber l̈öng Sbö go jl̈õkoyore miyde Sbörë wl̈o. Eni ga Jesucristo tjweshko ga pjãy roy ber pjl̈ú, ga pjãy ie Sbörë ber tjwl̈õ ara. 8-9 Jesucristo woydëmi ara, ĩnomi l̇l̇ëm gueniyo. Eerishko ga ĩmi l̈öng l̇l̇ëm ëmdë ga pjãy mär l̈öng ba go, pjãy döya wl̈o. Ga pjãy döya shäng. E kjĩshko ga pjãy wopjl̈ú ara anmoyõ, bomi wopjl̈ú l̈i sorë l̈ëy ga äär l̇l̇ëme.
10 Dënashko ga Sbö tjl̈õkwo l̈agaga, l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye Sbörë bomi kong ba wopjl̈ú kjĩshko l̈i roy l̈ara l̈ok oba kong. Ga tjl̈õkwo l̈agaga l̈i oppino l̈ok ara, shji där ber l̈öng ĩyado sorë l̈i miyde l̈ok wl̈o. 11 Cristo Sëya ichak beno pjang ba go, ga l̇l̇ëbo owa wen tjwe Cristo kong l̈i roy l̈ara ba kong l̈ok. Gueniyo shäryë l̇l̇ono, sorë, e miydara l̈ok l̇l̇ëm, l̇l̇ëye tjwe pjl̈ú anmoyõ e irgo l̈i miydara l̈ok l̇l̇ëm bakoe. E kjĩshko ga oppino ara, e miyde l̈ok wl̈o. 12 Gueniyo Sbö tjl̈ẽno ba kong l̈ok ga tjl̈õkwo pjl̈ú l̈e l̈öng l̈i, e nopga l̈öng eshko dbaryo kong l̇l̇ëm, e ber shji l̈öng eerishko dbaryo l̈i kong. Ga Sbö Sëya ichak kjok dogo dwayo l̈i nopga ichono bomi shwoy, tjl̈õkwo pjl̈ú tara l̈ok beno pjang l̈i roy l̈ë bomi kong, ga kuromi. Sbö parkagaga kjok dogo so ëmdë ga ommiydë l̈ok woydë bakoe.
Shji ber pjl̈o beke
13 E kjĩshko ga pjãy sjëk, pjãy wotjl̈ĩs bëy, pjãy l̇l̇ëbo shäryë ga woyotjl̈ĩzĩ yõtso guing. Jesucristo tjweshko ga l̇l̇ëbo pjl̈ú shärye Sbörë bomi kong ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko. E koshomirë eröe. 14 Sbö miydomirë l̇l̇ëm obishko ga pjãy jëk l̈öng bomi wotjl̈ĩk owa l̈i go. Gueniyo shäryëmi ame, Sbö kol̈ozĩ shara, wapga ba data kol̈ë pjl̈ú wl̈eni. 15 Pjãy kjrara Sbörë beno ba nopga baĩya. Eni ga Sbö, e pjl̈o bek kuzong ga woyde ga pjãy ber l̈öng pjl̈o bek baĩya dik bakoe. 16 Ba tjl̈õkwo tak pjang eni: «Pjãy ber l̈öng pjl̈o bek, tja pjl̈o bek kjĩshko.»* Levítico 11.44-45; 19.2; 20.7.
17 Sbö, e bomi Data l̈ëmi, gueniyo shji uunkong l̇l̇gweya beke. E kjĩshko ga pjãy l̈öng shto obl̈ë so wl̈eni kjok ëre kjing go obishko ga Sbö bangkjrozĩ ĩyado. 18 Dënashko ga pjãy jëk l̈öng l̇l̇ëno l̇l̇ëm wl̈eni, pjãy pina bomi datagarë sorë l̈i eni. Gueniyo pjãy tjwl̈ẽna, döra Sbörë. Pjãy tjwl̈ẽna dbur sho shõyl̈ṍr go l̇l̇ëm, dbur sho pjl̈ubl̈ún go l̇l̇ëm bakoe. L̇l̇ëbo ëre ber ĩyado wl̈o l̇l̇ëme. 19 Pjãy tjwl̈ẽna Cristo srëng tjwl̈õ ara l̈i go. E so öng wl̈ẽp ushko so l̇l̇gwokl̈ë pogl̈o go l̇l̇ëye l̇l̇ëm wl̈eniyo kjoyoe. 20 Kjok ëre shäryayde l̇l̇ëm obishko ga e kjrara Sbörë, ga eerishko ga öör wol̈ono bomi kjĩshko. 21 Ba kjĩshko ga pjãy mär l̈öng Sbö go. E woshrara Sbörë iröng obi, ga iara beno kësbang, tjwl̈õ ara. E kjĩshko ga pjãy mär Sbö go, ga koshëmi l̈öng wopjl̈úe.
22 Tjl̈õkwo bek l̈i kol̈ëmi l̈öng kjĩshko ga l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng dënashko l̈i rayoromi pjire. Pjãy beno l̈öng bomi pjeyoga woydë jl̈õkoyo shara. E kjĩshko ga pjãy ëng woydos ara kar kar jl̈õkoyo. 23 Pjãy weno bukshko ga pjãy wol̈on wl̈o, bomi dataga ĩ dik. Sbö tjl̈õkwo, era së, pjir l̇l̇ëme. Kjroromi kjĩshko ga pjãy weno tjagl̈ën wl̈eni, ga pjãy iara beno l̈öng wol̈on wl̈o ame, pjãy beno l̈öng së ĩyado wl̈o shara. 24 Sbö tjl̈õkwo tak pjang eni:
«Kjl̈o sho dan dogro,
ga nana l̈onggwo l̈on pjire.
Nopga uunkong wol̈on,
kjl̈o sho wl̈eni.
Nopga tjwl̈õ ara l̈i pjir,
nana l̈onggwo wl̈eni.
25 Gueniyo Tjl̈apga tjl̈õkwo,
e pjir l̇l̇ëm, pjang ĩyado.» Isaías 40.6-8.
Tjl̈õkwo pjl̈ú l̈ak bomi kong l̈i ëre.

*1:16 Levítico 11.44-45; 19.2; 20.7.

1:25 Isaías 40.6-8.