2
E kjĩshko ga l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng obl̈ë kong l̈i, e rayozĩ uunkong. Obl̈ë jyãpgwëy ame. Shji l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë, shji ĩkoba wl̈o dö ame, l̇l̇ëbo pjl̈ú l̈i shäryozĩ, woyotjl̈ĩmi bomi pjl̈úshko eni kjĩshko shara. Shji wotjl̈ĩk owa obl̈ë kong ba l̇l̇ëbo kjĩshko ame. Obl̈ë l̈ãywëy owa ame bakoe. Chida wen buk kjwl̈ë ga nä ië woydë sorë ga Sbö tjl̈õkwo wl̈ẽzĩ eni bakoe. Eni ga pjãy döya Sbörë sorë l̈i miydëmi jek këgong këgong. Miydoromi pjl̈ú ga Tjl̈apga wopjl̈ú bomi tjok l̈i, e pjl̈ú anmoyõ.
Akkwo u shakkl̈o
4-5 Shji u shäryë akkwo go ga akkwoyo iëy töshko bäm go, ber ba shakkl̈o wl̈o. E irgo ga akkwo iëy ba kjing go jem jong ëng kjing go. Sbö shäng u shäryë wl̈eni. Pjãy jëk l̈öng Jesucristo tjok. Era so ak iak beno buk bäm go u shakkl̈o kjangyo wl̈eni l̈i kjoyo, gueniyo e sök së. E woydara nopga ararë l̇l̇ëm, gueniyo kjrara Sbörë beno ba kong tjwl̈õ ara anmoyõ. Ga pjãy mär l̈öng Jesucristo go kjĩshko ga pjãy iara Sbörë beno l̈öng syõshtagaga tjeng dboy ba kong wl̈eni, pjãy ber l̈öng syõshtë ba kong wl̈o. Pjãy so akkwo iak jem jong ëng kjing go l̈i kjoyo, gueniyo pjãy l̈öng së bakoe. Sbö tjl̈õkwo tak pjang eni:
«Akkwo iër buk kjwara Sión* Sión kjokyo, e kowëba Jerusalén bakoe. kjokyo l̈i ĩzĩa.
E tjwl̈õ ara anmoyõ.
Kjroror, ioror beno buk u shakkl̈o bäm go l̈i e.
Ëye mär ba go ga
l̇l̇ëye koshe l̈i wl̈ẽya jl̈õkoyo.» Isaías 28.16.
Pjãy mär l̈öng ak l̈ër shäng l̈i go. Bomi kong ga tjwl̈õ ara anmoyõ. Gueniyo l̇l̇ëbo tak pjang Sbö tjl̈õkwo go, ëye mär ba go l̇l̇ëm l̈i kjĩshko. Tjl̈ẽno beno eni:
«Akkwo woydara u shäryagagarë l̇l̇ëm l̈i,
e iak beno buk bäm go, u shakkl̈o kjangyo wl̈eni.» Salmo 118.22.
Ga tjl̈ẽ obi ga
«Ak l̈i, e no l̇l̇rinyokl̈o, no sabyokl̈o bakoe.»§ Isaías 8.14.
Epga sabyë, tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈i kol̈e l̈ok l̇l̇ëm kjĩshko, l̈ara Sbörë dënashko ba kjĩshko sorë l̈i eni.
Nopga kjrara Sbörë beno baĩya
Dënashko ga pjãy jëk l̈öng kjok ro sĩ roy* Kjok ro sĩ l̈e l̈i, e l̇l̇ëbo owa l̈okl̈o. wl̈eni, gueniyo pjãy kjrara Sbörë beno ba nopga baĩya, syõshtagaga tjeng dboy ba kong wl̈eni, l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryara l̈i roy l̈ëmi wl̈o. Pjãy jëk beno l̈öng kjok shjiy roy Kjok shjiy l̈i, e l̇l̇ëbo pjl̈ú l̈okl̈o. wl̈eni shara.
10 «Dënashko ga pjãy tjëyo kjrinaso l̇l̇ëm,
gueniyo eerishko ga pjãy Sbö ĩ shara.
Dënashko ga pjãy songe l̈ara l̇l̇ëm, pjãy kjimtara l̇l̇ëm,
gueniyo eerishko ga pjãy songe l̈e, pjãy kjimte bakoe.» Oseas 1.6, 9; 2.23.
11 Pjeyoga, pjãy l̈öng shto obl̈ë so wl̈eni kjok ëre kjing go. E kjĩshko ga rokër bomi kong ga pjãy wotjl̈ĩk tjwe owa ga shäryëmi l̇l̇ëme. Wotjl̈ĩk owa l̈i, e bomi wl̈oyo. 12 Pjãy jëk l̈öng pjl̈o bek nopga Sbö miydë l̇l̇ëm wl̈eniyo bokso. Eni ga pjãy rote l̈ok ara ëmdë ga l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryëmi l̈öng l̈i ĩya l̈ok, ga Sbö tjweshko ga e poshrëya l̈ok ara bomi kjĩshko.
Kjok l̇l̇gwegaga kol̈ozĩa
13 Tjl̈apga kjĩshko ga kjok l̇l̇gwegaga kjok ëre kjing go l̈öng kës l̈i kol̈ozĩa. Bomi pjl̈uyo kol̈ozĩa. 14 No ichagaga bomi kjokshko l̈i kol̈ozĩ bakoe. Epga parkë l̈öng nopga l̇l̇ëbo owa shäryë l̈i shdungga, nopga l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë l̈i poshrëga bakoe. 15 Woyde Sbörë ga pjãy l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë, Sbö tjl̈õkwo l̈i l̇l̇ëno l̇l̇ëme l̈e nopga wotjl̈ĩk l̇l̇ëm wl̈eniyorë ame wl̈o. 16 Dënashko ga pjãy parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo dik. Gueniyo pjãy döra Sbörë kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i dbo dorko dwayo. Eni ga pjãy jëk l̈öng nopga ichaga ërë l̇l̇ëm wl̈eni, gueniyo pjãy l̇l̇ëbo owa shäryë e kjĩshko l̇l̇ëme. Pjãy jëk l̈öng nopga ichaga Sbörë wl̈eni dey. 17 Nopga uunkong bangkjrozĩ beke. Bomi pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga woydozĩ ara. Sbö bangkjrozĩa. Bomi pjl̈uyo bangkjrozĩ bakoe.
18 Parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo, bomi sogoga kol̈ozĩ, bangkjrozĩ bakoe. Wotjl̈ĩk bomi tjok pjl̈úre, de oware, e kol̈ozĩ, bangkjrozĩ bakoe. 19 Shji shdungoba l̇l̇ë kjĩy l̇l̇ëm, ga kuy kjing Sbö kjĩshko ga Sbö ber wopjl̈ú bi tjok eshko. 20 Pjãy shdungoba l̇l̇ëbo owa shäryoromi kjĩshko, ga kumi kjing ga e l̇l̇ëno l̇l̇ëme. Gueniyo pjãy shdungoba l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryoromi kjĩshko, ga kumi kjing ga Sbö ber wopjl̈ú bomi tjok eshko. 21 Pjãy rokara Sbörë e kong wl̈o. Cristo, e shdunaba bomi kjĩshko, ga woyde ga pjãy omshäryë baĩya dik eni bakoe. 22 E l̇l̇ëbo owa shäryono l̇l̇ëm, e jyõrkono ë kong l̇l̇ëm bakoe. 23 Äyoshtëba owashko ga dboryara l̇l̇ëme. Shdungobashko ga kroyoywara l̇l̇ëm bakoe. Opyono beno tjeng Sbö wl̈oshko, era kjok l̇l̇gwek beke. 24 Cristo om go l̈i doyo l̈öraba pjang kjl̈ös goshko ga owa shäryoroy l̈i, e beno pjang ba go. Shäryara eni, shji ber l̈öng l̇l̇ëbo owa shäryë ame wl̈o. Woydara ga shji ber l̈öng së tjagl̈ën wl̈eni, shji jëk l̈öng l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë wl̈o shara. Shpok bäng beno l̈ok ba go l̈i kjĩshko ga shji poptara beno l̈öng swl̈o ame. 25 Dënashko ga pjãy uunkong jeno l̈öng, öng ushko so jeno sök dik. Gueniyo eerishko ga pjãy to tek iröng bomi daga, bomi wl̈ikaga l̈i shwo l̈ëkong.

*2:6 Sión kjokyo, e kowëba Jerusalén bakoe.

2:6 Isaías 28.16.

2:7 Salmo 118.22.

§2:8 Isaías 8.14.

*2:9 Kjok ro sĩ l̈e l̈i, e l̇l̇ëbo owa l̈okl̈o.

2:9 Kjok shjiy l̈i, e l̇l̇ëbo pjl̈ú l̈okl̈o.

2:10 Oseas 1.6, 9; 2.23.