5
Pjeyoga, l̇l̇ëbo ëre shäryë l̇l̇ono, kjok orë, e tërwa bomi kong l̇l̇ëno l̇l̇ëme. Miydëmi pjl̈ú ga Tjl̈apga Jesús, e tjwe, koshëy l̈öng l̇l̇ëmshko, oba tjwe l̈ũrkë shkë wl̈eni. «Shji l̈öng pjl̈úe» l̈ëbashko ga ba pjikkl̈o l̈i tjwe eshko, wal̈ë wl̈oshko dörö ga shara swl̈orë wl̈eni. Eshko ga ëye där kjl̈ara l̇l̇ëme.
Pjeyoga, nopga tjwe l̇l̇ëbo l̈ũyotkëshko ga shji wl̈ẽya l̈öng «¡L̇l̇ë!» l̈ëy. Gueniyo pjãy l̈öng kjok ro sĩ roy wl̈eni l̇l̇ëme. E kjĩshko ga Tjl̈apga l̈i tjweshko ga pjãy wl̈ẽya l̈öng «¡L̇l̇ë!» l̈ëmi eni l̇l̇ëme. Pjãy dba so, shji shkë so l̇l̇ëme. E kjĩshko ga e woyotjl̈ĩmi l̈öng ĩyado. Nopga obl̈ë omwoyotjl̈ĩk l̇l̇ëm, l̈öng pë wl̈eni. Gueniyo pjãy opshäryë eni l̇l̇ëme. Woyde ga shji l̈öng sjëk ĩyado. L̇l̇ëbo shäryëyshko ga woyde ga woyotjl̈ĩy yõtso guing. Ëye pë ga pë shkë. Ëye nel̈õtkë ä ga nel̈õtkë shkë. Gueniyo shji dba so ëre, woyde ga shji l̇l̇ëbo shäryë ga woyotjl̈ĩy yõtso guing. Shji mär Jesús go, nopga woydëy ara bakoe. Shäryëy eni, shji opwl̈ikë wl̈o, ëngkjwagaga opwl̈ikë ba worbu wl̈ikokl̈o go wl̈eni. Shji döya Sbörë l̇l̇ono, e koshoydë. Shäryëy eni, shji opwl̈ikë wl̈o, ëngkjwagaga opwl̈ikë ba kä wl̈ikokl̈o go wl̈eni.
Shji kjrara Sbörë, shji döya Tjl̈apga Jesucristorë wl̈o, shji shdũya wl̈o l̇l̇ëme. 10 Jesucristo wol̈ono bi kjĩshko. E kjĩshko ga tjwe iröng obishko ga shji wol̈ono tjeng l̈i, shji l̈öng së obi l̈i, shji söya uunkong ber tjeng ba tjok ĩyado wl̈o. 11 E kjĩshko ga pjãy ëng kjimtos kar kar, pjãy wokjankë jek këgong këgong wl̈o, tek shäryëmi l̈öng sorë ga eni.
Jesús tjl̈õkwo kjragaga jëk ëng tjok sorë
12-13 Pjeyoga, nopga kjrara Tjl̈apga Jesúsdë parkë bomi tjrëko wl̈o. Epga, e bomi kägäyo, bomi poshdungga bakoe. L̈öng parkë ara. E kjĩshko ga bangkjrozĩ, tjwl̈õ ara l̈ozĩ, woydozĩ ara bakoe. Pjãy l̈öng wopjl̈ú ëng tjok kar kare. 14 Rokërwa bomi kong ga nopga parkë woydë l̇l̇ëm l̈öng l̈i poshdũzĩ jl̈õkoyo. Nopga kjimtako l̈i kjimtozĩa. Nopga wosong l̈i kjimtozĩ, wokjankë wl̈o. Pjãy kwl̈eya obl̈ë kjimtë mal̈ing l̇l̇ëme. 15 Pjãy sjëke. L̇l̇ëbo owa shäryëba bomi kongshko ga pjãy omshäryë ba kong eni l̇l̇ëme. Pjãy l̇l̇ëbo shäryos pjl̈ú ëng kong ĩyado, shäryozĩ obl̈ë kong eni bakoe.
16 Pjãy l̈öng wopjl̈ú ĩyado. 17 Pjãy syõshtë Sbö kong kjok orë pogo. 18 Pjãy wopjl̈ú Sbö tjok l̇l̇ëbo uunkong kjĩshko. Woyde Sbörë ga ëye töno beno tjeng Cristo Jesús tjok ga omshäryë eni.
19 Sbö Sëya pak l̈i, e sõy l̇l̇ëme. 20 «Tjl̈õkwo l̈ara Sbö Sëyarë bor kong l̈i l̈ër bomi kong» l̈e ërëshko ga kuy l̇l̇ëme l̈ëy l̇l̇ëme. 21 E kuzĩ, woyotjl̈ĩzĩ yõtso dey. E irgo ga tjl̈õkwo l̈i bek wl̈eni ga e kjromirë, 22 gueniyo tjl̈õkwo l̈i owa wl̈eni ga e kjrëy l̇l̇ëme.
23 Shji l̈öng wl̈ẽp l̈aga Sbörë. Ga woydërwa ga pjãy ie Sbörë om go ber tjeng dboy ba kong, pjãy jëk l̈öng pjl̈o bek ba bokso wl̈o. Ga bomi sëya, bomi wotjl̈ĩk, bomi doyo, e de yõtso, bi Tjl̈apga Jesucristo tjwe iröng obi dbaryoshko ga pjãy pogo l̇l̇ëye dret ba bokso wl̈o. 24 Pjãy rokara Sbörë, ga pjãy raye l̇l̇ëme. Shärye eni e kjĩshko.
Kjibokwo pjirzl̈ong
25 Pjeyoga, pjãy syõshtë Sbö kong borwa kjĩshko.
26 Pjãy woydërwa ara. Eni ga «¿Yonde?» l̈ëmi ëng kong wopjl̈úe.
27 Rokër bomi kong ga kjibokwo ëre l̈ëmi pjeyoga uunkong kong. Woyde Tjl̈apga Jesúsdë eni.
28 Rokër Tjl̈apga Jesucristo kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimte ara.