Segunda Carta a los Tesalonicenses
Kjibokwo ëre tara Pablorë Tesalónica sopga kong
Kjibokwo ëre sorë
Domer shäng kjl̈ara ko Pablo. E Sbö tjl̈õkwo l̈aga Jesús ãska wl̈eniyo. Jesús wol̈ono, ga woshrara Sbörë iröng obi irgo ga to jem kjok dogo. Eshko ga tjl̈ẽ ba tjl̈õkwo kjragaga kong ga l̇l̇ono ga tjwe iröng obi l̈e. Tesalónica kjokyo ga no kjone kjone to l̈öng tjl̈ẽ ga Jesús shrono shäng iröng obi tjän, e kjĩshko epga parkë ame ga pjl̈úe l̈e eni. Kuya l̈ok ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng eshko l̈i kjone kjone omtjl̈õkwo kjrono, ga parkono l̈ok ame.
E kjĩshko ga kjibokwo ëre tara Pablorë ba kong, l̇l̇ëbo ëre l̇l̇gweya wl̈o, Jesús tjwe iröng obi sorë l̈i miyde l̈ok wl̈o. Jesús tjwayde iröng l̇l̇ëm obi l̈i tara ba kong. Bäm go ga domer tjwe kjl̈ara obi Ä dbo l̈i tjok, ga nopga jyãpgwe ara l̈i tara ba kong. Jesús tjwe iröng obishko ga ëye mär l̈öng Jesús go l̇l̇ëm l̈i shdũya kjang l̈i tara ba kong. Ga epga ichara ber l̈öng parkë, Jesús shrono iröng obi guing.
Dënashko ga kjibokwo ichara Pablorë epga kong kjwara. Ëre tjok ga kjwo pjök.
1
Kjibokwo ëre taga tja Pablorë, Silvano,* Silvano, e kowëba Silas bakoe. Timoteo tjok.
Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Tesalónica kjokyo, kjibokwo ëre ichërwa jek bomi kong. Pjãy Data Sbö nopga, pjãy Tjl̈apga Jesucristo nopga bakoe.
Rokërwa Data Sbö kong, Tjl̈apga Jesucristo kong ga ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko ga pjãy kjimte l̈ok ara, pjãy ie ber l̈öng wl̈ẽp bakoe.
Tjl̈apga Jesús tjwe iröng obi dbaryo
3-4 Pjeyoga, pjãy mär Jesucristo go jek këgong, pjãy uunkong ëng woydë ara kar kar jek këgong bakoe. E kjĩshko ga bëy wl̈o ga tjawa wopjl̈ú Sbö tjok ĩyado. L̇l̇ëbo wen tjwe bomi kong owa ara. Pjãy shdungoba ara. Gueniyo ga pjãy mär ber l̈öng Jesús go ĩyado, ba tjl̈õkwo rayëmi l̇l̇ëme. E kjĩshko ga tjawa l̈an Sbö tjl̈õkwo kjragaga tjok kjok shto obl̈ë obl̈ëshko ga pjãy l̈anyotkërwa wopjl̈úe.
Pjãy shdungoba eni kjĩshko ga miydëy ga Sbö tjwe no l̇l̇gwega l̈i, e pjl̈o beke. Nopga l̇l̇gweyashko ga pjãy ie Sbörë ber l̈öng ba nopga ĩyado wl̈o. Bek ga bomi shdunggaga l̈öng l̈i shdũya, ga pjãy shdung l̈öng l̈i ie woshtë, tjawa bakoe. Ëre shärye Tjl̈apga Jesúsdë wen iök pjë jong ri ri roshko ba parkagaga kjok dogo so dbo ara wl̈eniyo tjok jã. Tjwe ëye Sbö miydë woydë l̇l̇ëm l̈i, Tjl̈apga Jesucristo tjl̈õkwo pjl̈ú l̈i kjrono l̇l̇ëm l̈i, e shdungga. Epga, e shdũya ĩyado, dbuya to pjola Tjl̈apga Jesús bokshto dwayo. Ba dbo kãl̈ã ĩga l̈ok ame. 10 Tjl̈apga l̈i tjwe dbaryo l̈ishko ga e poshrëya ba nopga baĩyarë. Eshko ga yëy l̈e l̈ok ba tjl̈õkwo kjragaga uunkongdë, pjãy oml̈ë eni bako, tjl̈õkwo l̈ororwa bomi kong l̈i kjroromi kjĩshko.
11 Eni ga tjawa syõshtë ĩyado bomi kjĩshko. Pjãy rokara Sbörë ber ba nopga wl̈o, ga rokërwa ba kong ga pjãy kjimte jëk pjl̈o bek, e ber wopjl̈ú bomi tjok wl̈o. Pjãy mär Jesús go. E kjĩshko ga pjãy pak pjl̈ú shäryë woydë Sbö kong. Eni ga rokërwa ba kong ga pjãy kong dbo twe, bomi pak pjl̈ú l̈i shäryëmi wl̈o. 12 Pjãy jëk pjl̈o bek eni ga bi Tjl̈apga Jesús ko iëba ber kësbang, tjwl̈õ ara bomi kjĩshko. Ga pjãy ie ber tjwl̈õ ara bakoe. L̇l̇ëbo uunkong ëre shäryë bi Sbö wopjl̈ú l̈i kjĩshko, Tjl̈apga Jesucristo wopjl̈ú l̈i kjĩshko bakoe.

*1:1 Silvano, e kowëba Silas bakoe.