15
Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyoga l̈ano ëng tjok Jerusalén kjokyo
Eshkoshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga kjong kjong tjwe Judea kjokyo dwayo, öötong l̈öng eshko Antioquía kjokyo ga ba pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈i pĩya öötong l̈öng, tjl̈ẽ ba kong ga «Bek wl̈o ga pjãy Jesús tjl̈õkwo kjragaga doyo jyã të pjir, l̈ara Moisésdë tek dënashko sorë l̈i eni. L̇l̇ëm ga pjãy döya Sbörë l̇l̇ëme» l̈e l̈öng eni. Kuya Pablo, Bernabérë ga beno owa ba kong, ga ëng dboryono ara kar kar Judea sopga l̈i tjok. E kjĩshko ga Pablo, Bernabé, Jesús tjl̈õkwo kjragaga kjong kjong, e kjrara Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̇l̇amo l̈irë iche jongya Jerusalén kjokyo, Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska shwoy, tjl̈apgaga Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyoga l̈öng eshko l̈i shwoy bako, l̇l̇ëbo l̈i l̇l̇gweya l̈ok wl̈o.
Eni ga ichara Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Antioquía kjokyo l̈irë to jongya Jerusalén kjokyo. Ga jek l̈öng Fenicia kjokyo go, Samaria kjokyo go bakoe. Eshko ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo öötong beno l̈öng Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈i roy l̈ara l̈ok ba pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga eshko so kong, ga beno l̈öng wopjl̈úe. E irgo ga jek öötong l̈öng Jerusalén kjokyo ga wl̈okjrara Jesús tjl̈õkwo kjragaga eshko so, ba kägäyoga, Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska l̈irë. Eni ga l̇l̇ëye shäryara Sbörë ba tjok l̈i roy l̈ara l̈ok ba kong l̈ok pjire.
Gueniyo ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈i tjrëko ga fariseoga l̈öng kjl̈öbö. Epga kjong kjong kojono l̈öng, ga tjl̈ẽ ga «Bek wl̈o ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo Jesús tjl̈õkwo kjrë woydëshko ga doyo jyã tëy dey, ga ichëy kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i sök» l̈e.
Eni ga Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska töno tjl̈apgaga Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyoga tjok, l̇l̇ëbo l̈e l̈öng l̈i l̇l̇gweya l̈ok wl̈o. Eni ga l̈ano ëng tjok ara kar kar. E irgo ga Pedro kojono shäng, ga tjl̈ẽ ga «Pjeyoga, miydëmi pjl̈ú ga tja kjrara Sbörë tek dënashko bomi tjrëko, ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong, epga ëmdë ga omkuk ga tjl̈õkwo kjre wl̈o. Ga shji wotjl̈ĩk bi pjl̈úshko sorë l̈i miyde Sbörë pjire. E kjĩshko ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo omtjl̈õkwo kjronoshko ga Sbö Sëya twara ba kong, twara bi kong sorë ga eni, miydëy shji judíogarë e go wl̈o ga shäryaga Sbörë. Nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo wotjl̈ĩno ga mär Sbö go erö ga owa pjang ba go l̈i l̈öna Sbörë beno dret, shäryara bi kong sorë ga eni. Eni ga epga iara beno tjwl̈õ bishĩya dik bakoe. 10 ¿Eni ga l̇l̇ëye woydëmi ga shärye Sbörë obi, tjl̈õkwo ëre kjrëmi wl̈oro? Nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo iëmi kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i sök l̈ëmi woydë, gueniyo shji ëmdë ga omsöno ma, bi tjl̈apgaga tek dënashko so omsöno ma bakoe. ¿Eni ga epga omsök sorëro? 11 Eni l̇l̇ëme. Miydëy ga shji döya Tjl̈apga Jesúsdë, shji kjimte woydë kjĩshko eröe l̈ëy, ga epga eni bakoe» l̈e.
12 E irgo ga Pablo, Bernabé, e tjl̈ẽno nopga l̈öng l̈i kong. Dbo twara Sbörë ba kong l̇l̇ëbo ĩydëba l̇l̇ëm wl̈eniyo shärye l̈ok nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong l̈i roy l̈ara l̈ok ba kong pjire. E wopro ga kuya nopga l̈irë l̈öng kjing erä.
13 Ga tjl̈ẽno l̈ok pjirshko ga Santiago tjl̈ẽ ga «Pjeyoga, tja kuzĩa. 14 Simón* Simón, e kowëba Pedro bakoe. tjl̈ẽno bi kong ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kjimtara Sbörë ara, ga epga tjrëko ga no kjone kjone kjrara beno ba nopga baĩya. Shäryara bäm goshko sorë l̈i roy l̈ara Simóndë bi kong pjire. 15 Dënashko ga Sbö tjl̈õkwo l̈agaga oml̈ono eni. Tjl̈ẽno beno eni:
16 »“E irgo ga tja tjwe iröng obi,
ga David tjëyo beno l̈öng tjwl̈õ l̇l̇ëm l̈i,
e iër ber l̈öng ba shtoshko iröng obi,
so u toktong beno buk töy
kojõy jem, poshäryëy ber jong pjl̈ú obi wl̈eni.
17 Eni ga tja wl̈ẽya nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyorë.
Nopga kjroror tjeng kjok kjwang jĩkong l̈i,
tja wl̈ẽya, ga ber l̈öng botoya bakoe.
Tja Tjl̈apga Sbö. Tja oml̈ë eni.
18 L̈oror beno eni tek dënashko.” Amós 9.11-12.
19 »Eni ga bor kong ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo optwono Sbö kong l̈i barwëy ame. 20 Epga kong kjibokwo tëy kjwara dey. E go ga l̈ëy ba kong ga dl̈i l̇l̇ë twak sböpga jyãgl̈o kong l̈i uëy ame, öng zrök kjyotso skuya ĩ l̈i sho uëy ame, srëng l̇l̇ë uëy ame, ga shji orkwosmono ë tjok l̇l̇ëm ga shji pë ba tjok ame. 21 Tek dënashko ga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i, e l̈ëba l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ëshko enido. Ga woshtozl̈ong dbaryo kjwobi go ga l̈ëba l̈öng judíoga syõ uyo obl̈ë obl̈ë l̈i roy» l̈e.
Kjibokwo ichak nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong
22 Eni ga töno l̈öng l̈an l̈i, nopga kjrara do pjök, iche l̈ok jek Antioquía kjokyo Pablo, Bernabé tjok. Kjrara l̈ok l̈i beno Judas, Silas. (Judas, e kowëba Barsabás bakoe.) Domerga do pjök l̈i tjl̈apgaga Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyo wl̈eniyo. 23 Ga kjibokwo tara l̈ok kjwara, ga twara ba kong, söya jek ba tjok wl̈o. Kjibokwo l̈i tjl̈ẽ eni:
«Miga pjeyoga. Nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo l̈öng Antioquía kjokyo, Siria kjokyo, Cilicia kjokyo, “¿Pjãy yonde?” l̈ërwa bomi kong. Kjibokwo ëre ichërwa jek bomi kong. Tjawa Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska, l̈anma tjl̈apgaga Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyoga.
24 »Roy kurorwa ga no kjong kjong jũshko so l̈öng borwa tjrëko l̈i öör l̈öng bomi shwoy ga pjãy barwara ara, ba tjl̈õkwo l̈ara l̈i go, ga pjãy beno l̈öng woydë ara. Gueniyo epga ichaga tjawarë l̇l̇ëme. 25-26 E kjĩshko ga domerga kjrororwa kjl̈öbö, ga ichororwa jek bomi ĩk. Bernabé, Pablo, e bi pjeyoga woydërwa ara wl̈eniyo. Epga optwono beno l̈öng parkë Tjl̈apga Jesucristo kjĩshko, ga zrökobare, de zrökoba l̇l̇ëm, e miyde l̈öng l̇l̇ëme. Epga ichororwa jek bomi ĩk. 27 Ga Judas, Silas, e ichororwa jek ba tjok, l̇l̇ëye tak pjang kjibokwo ëre goshko l̈i l̈anyotke l̈ok om go bomi kong wl̈o.
28 »Eni ga beno pjl̈ú Sbö Sëya kong, borwa kong ga pjãy ichërwa kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i shäryë uunkong l̇l̇ëme. L̇l̇ëye shäryëmi wl̈o l̈i ëre döe: 29 Dl̈i l̇l̇ë twak sböpga jyãgl̈o kong l̈i uëy l̇l̇ëm; öng zrök kjyotso skuya ĩ l̈i sho uëy l̇l̇ëm; srëng l̇l̇ë uëy l̇l̇ëm; shji orkwosmono ë tjok l̇l̇ëm ga shji pë ba tjok l̇l̇ëm bakoe. Shäryëmi uunkong eni ga pjãy jëk l̈öng pjl̈o beke.
»Ber eni.»
30 Eni ga domerga kjrara l̈i toe. Öötong l̈öng Antioquía kjokyo ga ba pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈i töna l̈ok eshko, ga kjibokwo söra l̈ok jek l̈i twara ba kong. 31 Eshko ga kjibokwo l̈i l̈ara l̈ok ëng kong, ga beno l̈öng wopjl̈ú, ga dbokjrono jek obi e go. 32 Judas, Silas, e Sbö tjl̈õkwo l̈agaga. Eshko ga tjl̈ẽno nopga l̈öng l̈i kong ara, dbo iara l̈ok ara bakoe. 33-34 Ga beno l̈öng dbar kop ara eshko. E irgo ga opshino to jek ba ichagaga shwoy iröng obi. Brikshko ga «Jöl̈ö» l̈ara ba pjeyoga l̈irë ba kong. «Pjãy nom iröng wopjl̈úe» l̈ara l̈ok ba kong bakoe. Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «“Pjãy nom iröng wopjl̈úe” l̈ara l̈ok ba kong bakoe. Gueniyo ga Silas wotjl̈ĩk ber sök eshko l̈e, ga benoe.»
35 Gueniyo ga Pablo, Bernabé, e beno l̈öng eshko Antioquía kjokyo. Tjl̈apga Jesús tjl̈õkwo l̈e l̈öng oba kong, ga oba pĩya l̈öng ara. Jesús tjl̈õkwo kjragaga eshko so omshäryono kjl̈öbö eni bakoe.
Pablo, Bernabé, e opkjono dboy dboy
36 Öötong dbar kop ara ga Pablo tjl̈ẽ Bernabé kong ga «Shji to bi pjeyoga l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë ĩk iröng obi, shji öör Tjl̈apga Jesús tjl̈õkwo l̈ë kjone dö ga eshko, l̈öng sorë ĩy wl̈o» l̈e.
37 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Jöl̈ö. Gueniyo Juan söy bi tjok bebi» l̈e. (Juan, e kowëba Marcos bakoe.)
38 Gueniyo ga Pablo kong ga pjl̈ú anmoyõ l̇l̇ëme. Epga l̈öng Panfilia kjokyoshko ga rayara Marcosdë beno l̈öng tjoksa, jëktong ba tjok ba pak shäryë ame.
39 Eni ga ëng dboryono l̈ok kar kar, ga beno l̈öng wopjl̈ú ëng tjok ame. E kjĩshko ga opkjono beno l̈öng dboy dboye. Eshko ga Marcos söra Bernabérë jek ba tjok, jer dl̈ung kjako, opyono kjyong kësbang roy, ga jongya jong Chipre kjokyo. 40 Pablo l̈ira, Silas söra jek ba tjok. Brik l̈okshko ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng l̈i syõshtono Sbö kong, tjl̈ẽ ga «Sbö, Pablo, Silas, e iërwa ber tjeng bop wl̈oshko, dëp wl̈o» l̈e. E irgo ga opshino toe. 41 Jek öötong l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ë Siria kjokyo, Cilicia kjokyo. Eshko ga ba pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈öng l̈i dbo iara l̈ok Sbö tjl̈õkwo go arae.

*15:14 Simón, e kowëba Pedro bakoe.

15:18 Amós 9.11-12.

15:33-34 Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «“Pjãy nom iröng wopjl̈úe” l̈ara l̈ok ba kong bakoe. Gueniyo ga Silas wotjl̈ĩk ber sök eshko l̈e, ga benoe.»