16
Timoteo jek shäng parkë Pablo, Silas tjok
Eshko ga Pablo wl̈o öötong l̈öng Derbe kjokyo, e irgo ga Listra kjokyo. Eshko ga Jesús tjl̈õkwo kjraga wl̈ẽna shäng kjl̈ara ko Timoteo, e mekë judío, Jesús tjl̈õkwo kjraga bako, gueniyo data judío l̇l̇ëm wl̈eniyo, e Grecia so. Timoteo, e pjl̈úe l̈e Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Listra kjokyo, Iconio kjokyo l̈irë. Eni ga woyde Pablorë ga Timoteo jek shäng parkë ba tjok. Gueniyo ga miyde judíoga eshko so uunkong l̈irë ga Timoteo doyo jyã tak l̇l̇ëm, data Grecia so kjĩshko. E kjĩshko ga barwe judíogarë l̇l̇ëm wl̈o ga Timoteo doyo jyã tara Pablorë pjire.
E irgo ga jek l̈öng kjok shto obl̈ë obl̈ëshko ga l̇l̇ëye l̈ara Sbö tjl̈õkwo roy l̈agaga Jesús ãska, tjl̈apgaga Jesús tjl̈õkwo kjraga kägäyoga l̈öng Jerusalén kjokyorë l̈i, e l̈ara l̈ok Jesús tjl̈õkwo kjragaga kong pjire. Ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Tjl̈õkwo l̈ara l̈ok l̈i shäryëy eni» l̈e. Eni ga Jesús tjl̈õkwo kjragaga mär beno l̈öng Sbö go jek këgong, ga dbar kjwobi go ga tön jek këgong këgong.
Pablo domer Macedonia so ĩno kjl̈ara, shji yoĩno wl̈eni
Eshko ga Pablo wl̈o wotjl̈ĩno l̈ok to Asia kjokyo, Sbö tjl̈õkwo roy l̈ë eshko wl̈o l̈ara. Gueniyo ichara Sbö Sëyarë jek eshko l̇l̇ëme. E kjĩshko ga jek Frigia kjokyo go, Galacia kjokyo go, öötong l̈öng Misia kjokyo gomyo. Eshko ga wotjl̈ĩno l̈ok to Bitinia kjokyo l̈ara, gueniyo ichara Jesús Sëyarë jek eshko l̇l̇ëme. E kjĩshko ga jekdo bek, sl̈ano Misia kjokyo l̇l̇ëm, jer öötong l̈öng Troas kjokyo.
E shkëyo ga Pablo domer Macedonia so ĩno shäng kjl̈ara, shji yoĩno wl̈eni. Ga domer l̈i tjl̈ẽ ba kong ga «Rokër bop kong sira ga pja tek Macedonia kjokyo, tjawa kjimtëp wl̈o» l̈e. 10 Ga ĩna Pablorë eni irgo ga tjawa* Kjibokwo ëre taga Lucasdë. Eshko jek l̈ëkong ga Lucas jëk to shäng Pablo tjok. «Tjawa» l̈e e kjĩshko. tjl̈ẽ ëng kong ga «Shji roke Sbörë shäng eshko, ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ëy kjok eshko sopga kong» l̈ërwa. E kjĩshko ga tjawa poshäryono l̈öng jek bek Macedonia kjokyo wl̈o l̈ërwa.
Lidia Jesús tjl̈õkwo kjrono
11 Eni ga tjawa opyono kjyong kësbang roy, ga tjawa opshino Troas kjokyo dwayo, jek bek äär jong dl̈ung tjrëko ko Samotracia. Wẽshko ga tjawa jek äär l̈öng Neápolis kjokyo. 12 E irgo ga tjawa jem Filipos kjokyo, e Macedonia kjokyo obi. Kjok eshko l̈i ichaga Roma sopgarë, gueniyo Macedonia sopga kong ga kjok e tjwl̈õ ara. Ga tjawa beno l̈öng eshko dbar kjwöbösoe.
13 Öötong woshtozl̈ong dbaryo ga tjawa opshino jek kjok eshko dwayo, tjawa äär l̈öng di kjako, kjoko shwo l̈ëkong. Eshko ga judíoga syõshtozl̈ong shtoyo tjok kjwe l̈ërwa, ga eni jl̈õe. Tjawa öötong l̈öng eshkoshko ga wl̈ẽnorwa ga wal̈ëga ëng töno l̈öng kjl̈öbö eshko. Eni ga tjawa sirkeno l̈ano l̈öng ba tjok. 14 Eshko ga wal̈ë sök kjl̈ara ko Lidia, e Tiatira so, shwong ko dingding shwëshwë tjwl̈õ ara wl̈eniyo soynega. E judío l̇l̇ëm wl̈eniyo, gueniyo Sbö poshrëya enido. Sök borwa kuk eshkoshko ga pjl̈ú iara Sbörë pjang ba tjl̈õkwo roy l̈e Pablorë sök l̈i kjre wl̈o. 15 E irgo ga wara jer di pjang eshko l̈i roshko, ba pjeyoga l̈öng ba ushko l̈i tjok. E irgo ga tjl̈ẽ borwa kong ga «Tja ĩmi ga Tjl̈apga Jesús tjl̈õkwo kjraga jl̈õkoyo ga rokër bomi kong sira ga pjãy jek bor tjok, pjãy ber l̈öng bor ushko wl̈o» l̈e.
Tjawa rokara jl̈õkoyo, ga jl̈õ l̈ororwa ba kong, ga tjawa beno l̈öng ba ushko.
Pablo, Silas, e bängzaraba no shdũzl̈ong uyo
16 Dbar kjwara ga tjawa jek l̈öng syõshtozl̈ong shtoyo wl̈oshko ga kjogl̈o weno shäng kjl̈ara, parkaga tjwl̈ẽk shäng pjir wl̈eniyo. Kjogl̈o l̈i goshko Ä sëya kjl̈ara. Sëya l̈i dbo go ga l̇l̇ëbo wen l̇l̇ono l̈i l̈e oba kong enido, ga potjwl̈ẽkoba ba sogoga kong arae. 17 Kjogl̈o l̈i jek shäng borwa irgo, ga öö l̈e, tjl̈ẽ ë pogo kong ga «Domerga kjwe, e Sbö Tjwl̈õ Kësbangyo parkaga. Kjwepga jek l̈öng pjãy döya Sbörë sorë l̈aga» l̈e. 18 Dbar kop ara ga shärye shäng eni. Eni ga dbar kjwara ga Pablo iirkono ba kong, ga bojono iröng, tjl̈ẽ sëya pjang ba go l̈i kong ga «L̈ër bop kong Jesucristo ko goshko ga pja opkjos kjogl̈o kjwe goshko dwayo» l̈e.
Jekdo eshko ga kjogl̈o l̈i rayara sëya l̈irë ga toe.
19 Gueniyo ga ĩya kjogl̈o sogoga l̈irë ga beno dbur shak ba kjĩshko ame ga Pablo, Silas, e shara l̈ok, söra jek dbo go öötong l̈öng l̇l̇ëbo soynezl̈ong, tjl̈apgaga kjok l̇l̇gwega wl̈eniyo l̈i bokshto. 20 Eshko ga tjl̈ẽ l̈ok tjl̈apgaga l̈i kong ga «Domerga ëre judíoga. Kjok ëreshko ga oba shdöya l̈öng ara. 21 Shji pĩya l̈öng ba sdëkwo baĩya go. Shji Roma sopga kong ga tjl̈õkwo l̈e l̈öng bi kong l̈i, e kol̈ako l̇l̇ëm, e shäryako l̇l̇ëm bakoe» l̈e.
22 Eni ga nopga l̈öng eshko ara l̈i jek uunkong ba wl̈oyo, ga tjl̈apgaga l̈i nopga ichono ba shwong skwë, shpoya l̈ok kjor no shpokkl̈o go. 23 Eni ga shpora l̈ok irgo ga söra l̈ok, iara beno l̈öng no shdũzl̈ong uyo roshko. Eshko ga tjl̈apgaga l̈i tjl̈ẽ l̈ok no daga shäng l̈i kong ga «Bängzas, ga dos yõtsoe» l̈e. 24 Kuya ga Pablo, Silas, e söra jek, zrëra öötong tjeng këgong rong anmoyõ kjër äär pjirshko. Eshko ga kjordo zak jek l̈ok këgong këgong ba dre bapkwo, ga ba dre l̈i zrëra ber l̈ok eshko, opshik l̇l̇ëm wl̈o.
25 E shkëyo ga Pablo, Silas, e l̈öng syõshtë, të Sbö kong, ga kuya nopga shdung tjeng ba tjok eshko l̈irë l̈öng. Öötong kjok rong dik ga 26 yo iano kësbang eshko. Eni ga u l̈i sokö iona beno tre tre erä. Jekdo eshko ga u bäng l̇l̇ë döktong, roshwino drete. Ga dröng sho no pjrikkl̈o l̈i döktong pjir bakoe.
27 Eshko ga no daga l̈i buk pë, ga wol̇l̇eno buke. Ĩya ga u l̈i u bäng bäng döktong beno l̈ok oojong ga wotjl̈ĩno ga nopga bängzak tjeng l̈i töktong pjire l̈ara. E kjĩshko ga ba dröng söya pjang ba kwota roy l̈i shira, opzrök wl̈o l̈ara. 28 Gueniyo ga ĩya Pablorë sök ga öö l̈e ba kong, tjl̈ẽ ga «¡Pja opzrök l̇l̇ëme! Eshko dbaryo ga nopga l̈öng kjërshko, e töktong ey dwayoshko ga ba dagaga zrökoba. «¡Pja opzrök l̇l̇ëme!» l̈ara Pablorë ba daga kong e kjĩshko. ¡Tjawa l̈öng uunkong jũshko!» l̈e ba kong dbo go.
29 Kuya no daga l̈irë ga tjl̈ẽ ga «Iök shjiy tek sözong» l̈e ba kjimtaga shäng l̈i kong, ga kjrarae. Eshko ga opzrëno jek mal̈ing zron jong äär jong Pablo, Silas shwoy, ga kjök torgö sök ba dre zl̈ong, der arae. 30 E irgo ga kojono, ga Pablo, Silas, e shira tjeng l̈ishko dwayo. Eni ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apgaga, ¿tja orwë l̇l̇ong? ¿Tja där wl̈o ga l̇l̇ëye shäryër?»
31 «Pja mär Tjl̈apga Jesucristo go ga pja döya Sbörë, bop pjeyoga l̈öng bop ushko uunkong l̈i döya eni bakoe» l̈e ba kong. 32 Eni ga Tjl̈apga Jesús tjl̈õkwo l̈ara l̈ok ba kong, ba pjeyoga l̈öng ba ushko uunkong l̈i kong bakoe. 33 Jekdo eshko ga söra no daga l̈irë jek di bäng buk eshko l̈ishko, ga shpora l̈ok bäng l̈i, e kwoshkwara, kröna ba kong. E irgo ga no daga l̈i wara jer di bäng buk l̈i roshko, ba pjeyoga l̈öng ba ushko l̈i tjok bakoe. 34 Eni ga Pablo, Silas, e söra jek ba ushko, ga sënae. Eshko ga no daga l̈i beno sök woowa l̇l̇ëm, ba pjeyoga l̈öng ba ushko uunkong tjok, beno l̈öng mär Sbö go kjĩshko.
35 Wẽshko kjok shröng ga tjl̈apgaga kjok l̇l̇gwega wl̈eniyo l̈i no dagaga ichono kjl̈öbö äär l̈öng no daga sök no shdũzl̈ong uyo l̈i ĩk, Pablo, Silas, e döya wl̈o.
36 Eni ga no daga l̈i tjl̈ẽ Pablo kong ga «Tjl̈apgaga kjok l̇l̇gwega wl̈eniyo l̈i tjl̈õkwo ichono bor kong, pjãy dör wl̈o l̈e. Eni ga pjãy to ga bue. Pjãy nom wopjl̈úe» l̈e.
37 Gueniyo ga Pablo tjl̈ẽ no dagaga shrono tjeng l̈i kong ga «Tjawa Roma so kjibokwo tjok. Woydara ga tjawa l̇l̇gwera kjwe kjok l̇l̇gwekkl̈o Roma so ĩ go. Gueniyo tjawa l̇l̇gwera l̈ok l̇l̇ëm ëmdë ga tjawa shpora l̈ok ara nopga uunkong bokshto, ga tjawa bängzara l̈ok no shdũzl̈ong uyo roshko. ¿Eni ga tjawa shiya woydë l̈ũtshko ega? ¡Eni l̇l̇ëme! Tjawa shiya l̈ok wl̈o, woyde ga tek shiga epgarë om go dey. L̈ëmi ba kong eni» l̈e.
38 Eni ga no dagaga l̈i to öötong l̈öng tjl̈apgaga l̈i shwoy ga roy l̈ara ba kong pjire. Kuya l̈ok ga beno l̈öng sëya l̇l̇ëm, Pablo, Silas, e kjibokwo tjok kjĩshko. 39 Ga tjl̈apgaga l̈i jek öötong l̈öng Pablo, Silas shwoy ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjawa jnemi kësbange» l̈e. Eni ga dörae. Eshko ga tjl̈ẽ ba kong obi ga «Rokërwa bomi kong sira ga pjãy opshik borwa kjok ëreshko dwayo» l̈e.
40 Eni ga opshino l̈ok no shdũzl̈ong uyo roshko dwayo, ga jek öötong l̈öng Lidia ushko. Eshko ga ba pjeyoga Jesús tjl̈õkwo kjraga l̈i pjl̈ora uunkong, ga dbo iara bakoe. E irgo ga opshino to ey dwayo.

*16:10 Kjibokwo ëre taga Lucasdë. Eshko jek l̈ëkong ga Lucas jëk to shäng Pablo tjok. «Tjawa» l̈e e kjĩshko.

16:28 Eshko dbaryo ga nopga l̈öng kjërshko, e töktong ey dwayoshko ga ba dagaga zrökoba. «¡Pja opzrök l̇l̇ëme!» l̈ara Pablorë ba daga kong e kjĩshko.