8
Wal̈ë l̇l̇ëbo owa shäryaga wl̈eniyo söraba öötong shäng Jesús bokshto kjl̈ara* Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga Juan 7.53-8.11 wen pjang kjibokwo këguë anmoyõ l̈i go l̇l̇ëme.
E irgo ga Jesús jem Olivos dl̈upyo. Wẽshko kjok shröngto ga jer öötong shäng Sbö u zl̈ong bäng obi. Eshko ga nopga shrono l̈öng ara ba shwoy, ga Jesús wl̈oktong sök ba ping eshko.
E wopro ga no pinggaga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i go, fariseoga, e tek l̈öng kjl̈öbö eshko. Wal̈ë tek söra l̈ok kjl̈ara. Wal̈ë l̈i wl̈ẽnaba buk domer tjok, gueniyo domer, e ba l̈anma l̇l̇ëme. Öötong l̈öng eshko ga wal̈ë l̈i iara l̈ok beno shäng nopga l̈öng l̈i bokshto, ga tjl̈ẽ l̈ok Jesús kong ga «Tjl̈apga no pingga, wal̈ë kjwe wl̈ẽnaba buk domer tjok, gueniyo domer, e ba l̈anma l̇l̇ëme. Kjok l̇l̇gwekkl̈o go ga shji ichara Moisésdë wal̈ë kjweniyo l̈ök ak go, zröy wl̈o. ¿L̇l̇ëye l̈ëp eshko?» l̈e. L̈ara l̈ok eni, Jesús tjl̈ĩya wl̈o, rote l̈ok l̇l̇ëye l̈e l̈i go wl̈o.
Kuya Jesúsdë ga dboryara l̇l̇ëme. Kjujono shäng l̇l̇ëbo të kl̈ung kjing go ba sakkwo go. Ga kjakroke l̈ok ba kong kjër kuzong ga kojono iröng, ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Pjãy kjone dey ga kumi ga pjl̈o bek, l̇l̇ëbo owa shäryaga l̇l̇ëm wl̈eniyo ga akkwo kjrëmi kjwara ga wal̈ë kjwe l̈özĩ e go bäm go» l̈e, ga kjujono shäng l̇l̇ëbo të kl̈ung kjing go ba sakkwo go jek obi.
Kuya nopga tjeng l̈irë ga brik l̈ok kjl̈ara kjl̈ara, këkboga äär jong dwl̈asga go. To pjir ga wal̈ë l̈i beno shäng Jesús tjok eröe. 10 Eshko ga Jesús kojongö shäng, ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Bop rotaga tjwe l̈öng yẽ kwonl̇l̇o? ¿Pja shduna l̈ok l̇l̇ëmde?»
11 «L̇l̇ëme, Tjl̈apga. Tja shduna l̈ok l̇l̇ëme» l̈e ba kong.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tja ëmdë ga pja shdun l̇l̇ëm bakoe. Eni ga pja nomo. Gueniyo ga l̇l̇ëbo owa shäryëp ame» l̈e.
Jesús tjl̈ẽno ba kjĩshko om go
12 E irgo ga Jesús tjl̈ẽno nopga kong obi. Tjl̈ẽ ga «Tja so iök jong shjiy nopga kjok ëre so kong kjoyo, kjok miyde l̈ok ara wl̈o. Ëye jëk shäng bor tjok ga jëk kjok ro sĩ roy wl̈eni ame. Era jëk iök shjiy l̈i tjok wl̈eni, kjok ĩgö wẽl̈ë wl̈o, ga beno shäng së ĩyado Sbö tjok» l̈e.
13 Kuya fariseogarë l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja tjl̈ẽ shäng bop kjĩshko om go erä. E kjĩshko ga bop tjl̈õkwo tjwl̈õ l̇l̇ëme. Woyde ga l̈aga obl̈ërë bop kjĩshko dey» l̈e.
14 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tja tjl̈ẽ shäng bor kjĩshko ëmdë ga tjl̈õkwo l̈ër shäng l̈i, e jl̈õ, tja tjwe kjone dwayo, tja jek kjone, e miydër shäng pjl̈ú kjĩshko. Gueniyo pjãyda ommiydë l̇l̇ëme. 15 Pjãy no l̇l̇gwek, nopga kjok ëre so ĩ dik. Gueniyo tjara no l̇l̇gwek l̇l̇ëme. 16 L̇l̇gweror kjwe ga shäryoror bor woshko l̇l̇ëm, shäryoror Data Sbö, bor ichaga l̈i tjok. E kjĩshko ga l̇l̇gweror kjwe ga kjwe beno beke. 17 Bomi kjok l̇l̇gwekkl̈o tak pjang l̈i tjl̈ẽ ga ëye l̇l̇gwey wl̈o ga woyde ga nopga wl̈ẽy do pjök omĩno, oml̈ë jong eni wl̈eniyo. Enira l̇l̇gwey ga pjl̈úe. 18 Tjl̈õkwo l̈agaga bor kjĩshko l̈i tjeng do pjök eni bakoe. Kjl̈ara l̈i tja, kjl̈ara l̈i Data Sbö, bor ichaga. Tjawa pjöyĩkong tjl̈ẽno bor kjĩshko beke» l̈e.
19 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Bop data l̈ëp l̈i sök kjone?»
«Tja ë miydëmi l̈öng l̇l̇ëme. Miydoromi kjwe ga bor Data l̈i ë miydëmi bakoe» l̈e ba kong. 20 L̈ara shäng eni Sbö u zl̈ong bäng, dbur twozl̈ong shtoyo l̈ishko. Gueniyo eshko ga ba dbaryo äätë l̇l̇ëm obi kjĩshko ga to sharaba l̇l̇ëme.
21 Eshko ga tjl̈ẽno nopga kong jek pjl̈ara obi. Tjl̈ẽ ga «Tja toe. E irgo ga tja wl̈ẽmi, gueniyo pjãy wol̈on ber l̈öng owa pjang bomi go l̈öna Sbörë l̇l̇ëm l̈i tjok. Ga tja öötong sök l̈ishko ga pjãy äär eshko ga äe» l̈e.
22 Kuya judío tjl̈apgaga tjeng l̈irë ga tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «¿Tjl̈ẽ shäng ga “Tja öötong sök l̈ishko ga pjãy äär eshko ga äe” l̈e shäng l̈i l̇l̇ë l̈ayde? ¿Domer kjwe opzrök woydë l̈ayde shängde?» l̈e l̈ok eni.
23 Gueniyo tjl̈ẽ ba kong l̈ok obi ga «Pjãy kjok töshko ëre so, gueniyo tjara kjok dogo so. Pjãy wotjl̈ĩk nopga kjok ëre so dik, gueniyo tjara wotjl̈ĩk eni l̇l̇ëme. 24 “Pjãy wol̈on ber l̈öng owa pjang bomi go l̈öna Sbörë l̇l̇ëm l̈i tjok” l̈oror bomi kong e kjĩshko. Tjl̈õkwo l̈ër shäng bor kjĩshko l̈i kjrëmi l̇l̇ëm ga pjãy wol̈on ber l̈öng owa pjang bomi go l̈öna Sbörë l̇l̇ëm l̈i tjok jl̈õkoyo» l̈e.
25 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Eni ga pja ëro?»
«Tja ë l̈oror bomi kong tek dämärshko l̈i tja. 26 Tja tjl̈ẽ woydë bomi kong ara, l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng l̈i kjĩshko. Gueniyo l̈ër bor woshko l̇l̇ëme. Bor ichaga tjl̈ẽ bek ĩyado, ga tjl̈õkwo l̈ara bor kong l̈i, e l̈otë nopga kjok ëre so kong» l̈e.
27 Tjl̈ẽno shäng ba ichaga kjĩshkoshko ga ba Data sök kjok dogo l̈i l̈ayde shäng, gueniyo miydara l̈ok l̇l̇ëme. 28 Eni ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok jek obi ga «No to ter kjok dogo dwayo ëre poyonomi pjang kjomoshko ga tja ë miydëmi eshko, ga l̇l̇ëbo shäryër bor woshko l̇l̇ëm, tja pina bor Datarë sorë l̈i l̈otë shäng, e miydëmi eshko bakoe. 29 Bor ichaga, e shäng bor tjok, tja raye l̇l̇ëm, l̇l̇ëbo woyde l̈i shäryër ĩyado kjĩshko» l̈e. 30 Kuya nopga tjeng eshko l̈irë ga nopga ara beno l̈öng mär ba go.
Abraham tjëyoga
31 Eshko ga Jesús tjl̈ẽno judíoga mär beno l̈öng ba go l̈öng l̈i kong. Tjl̈ẽ ga «Tjl̈õkwo kjroromi l̈i rayëmi l̇l̇ëm ga pjãy ber l̈öng bor oppinggaga jl̈õkoyo. 32 Enira tjl̈õkwo bek l̈i miydëmi l̈öng pjl̈ú, ga pjãy där e go» l̈e.
33 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjawa Abraham tjëyoga, ga tjawa äätë parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo ë tjok l̇l̇ëme. ¿Eni ga tjawa ber l̈öng där wl̈o l̈ëp ega?»
34 «L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga ëye l̇l̇ëbo owa shäryë ga ber l̈öng parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo dik. Ichaga beno ba wotjl̈ĩk owa l̈irë. 35 Ga parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo, e shtoyo ber ba sogo l̈i pjeyoga tjok ĩyado wl̈o l̇l̇ëme. Woyde ameshko ga iche toe. Gueniyo ga ba wa l̇l̇ë, era ber sök ba pjeyoga tjok ĩyado wl̈o. 36 Eni ga pjãy döga Sbö Wa ërerë ga pjãy döktong jl̈õkoyo. 37 Miydër ga pjãy Abraham tjëyoga, l̈ëmi l̈öng sorë l̈i eni. Gueniyo ga tja zrömi woydë, bor tjl̈õkwo kjrëmi woydë l̇l̇ëm kjĩshko. 38 L̇l̇ëbo ĩnor Data Sbö bokshto l̈i l̈otë shäng bomi kong, gueniyo pjãy jëk l̈öng tjl̈õkwo l̈aga bomi datarë bomi kong l̈i go» l̈e ba kong.
39 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjawa Abraham tjëyoga» l̈e.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Pjãy Abraham tjëyoga jl̈õkoyo kjwe ga pjãy opshäryë baĩya dik. 40 Gueniyo tjl̈õkwo bek l̈ara Sbörë bor kong l̈i l̈ër shäng bomi kong, ga tja zrömi woydë e kjĩshko. ¡Abraham opshäryono eni l̇l̇ëme! 41 Pjãy opshäryë l̈öng bomi data jl̈õkoyo l̈i ĩ dik» l̈e.
Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjawa data obl̈ë l̇l̇ëme. Borwa data, e kjl̈araso, Sbö eröe» l̈e.
42 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Tja tek Sbö shwoy dwayo, ga tja shrono shäng na. Eni ga Sbö, e bomi data jl̈õkoyo kjwe ga tja woydëmi ara. Tja shrono shäng bor woshko l̇l̇ëm, tja ichaga erë. 43 ¿Tjl̈õkwo l̈ër shäng bomi kong l̈i l̇l̇ë l̈okl̈o miydëmi l̇l̇ëm ega? Tjl̈õkwo l̈i kjrëmi woydë l̇l̇ëm kjĩshko. 44 Bomi data jl̈õkoyo l̈ër shäng bomi kong l̈i, e Ä. Pjãy wotjl̈ĩk baĩya dik, ga l̇l̇ëye woyde l̈i, e shäryëmi woydë eni. Wenoshko tek l̈ëkong ga e shäng no zröga ĩyado. Tjl̈õkwo bek l̈i rayara, e jyõrkë ä kjĩshko. Tjl̈ẽshko ga jyõrkë erä. Wotjl̈ĩk jyõ erä. Jyõrkagaga l̈öng kës data wl̈eni l̈i e. 45 Gueniyo tjl̈õkwo l̈ër shäng bomi kong l̈i, e beke. Tjl̈õkwo l̈i kjrëmi l̇l̇ëm e kjĩshko. 46 ¿Pjãy kjone dey ga tja ĩnomi l̇l̇ëbo owa shäryë? Ëye l̇l̇ëme. Tjl̈õkwo l̈ër shäng bomi kong l̈i, e beke. ¿Eni ga tjl̈õkwo l̈i kjrëmi l̇l̇ëm ega? 47 Sbö tjl̈õkwo l̈i, e kuya ba nopga l̈öng kës l̈irë. Gueniyo pjãyda omkuk l̇l̇ëm, pjãy ba nopga l̇l̇ëm kjĩshko» l̈e.
Jesús tjl̈ẽno ba kjĩshko om go
48 Kuya judío tjl̈apgaga l̈öng l̈irë ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Pja Samaria so erä, pja goshko Ä sëya kjl̈ara bakoe. L̈ërwa eni, ga miydërwa ga e jl̈õe» l̈e.
49 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Tja go Ä sëya l̇l̇ëme. L̇l̇ëye shäryër shäng l̈i, e shäryër bor Data bangkjrër kjĩshko. Gueniyo tja bangkjrëmi l̇l̇ëme. 50 Tja ber tjwl̈õ ara l̈i wl̈ẽga tjarë l̇l̇ëme. E wl̈ẽga obl̈ërë. No l̇l̇gwega l̈i e. 51 L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga bor tjl̈õkwo kol̈agaga l̈öng kës l̈i, e wol̈on l̇l̇ëme» l̈e.
52 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Miydërwa bop tjl̈ẽ l̈i go ga pja goshko Ä sëya kjl̈ara jl̈õkoyo. Abraham, e wol̈onoe. Sbö tjl̈õkwo l̈agaga l̈öng kës l̈i, e wol̈ono bakoe. ¿Eni ga “Bor tjl̈õkwo kol̈agaga l̈öng kës l̈i, e wol̈on l̇l̇ëme” l̈ëp shäng eni sorëro? 53 ¿Pja tjwl̈õ ara borwa kjokë Abraham kjinmo l̈ëpdo? Era wol̈ono, Sbö tjl̈õkwo l̈agaga l̈öng kës l̈i wol̈ono bakoe. ¿Eni ga pja ë l̈ëpdo?»
54 «L̇l̇ëbo shäryër tjarë om go, tja ber kësbang, tjwl̈õ ara wl̈o kjwe ga e l̇l̇ëno l̇l̇ëme. Gueniyo bor iaga ber kësbang, tjwl̈õ ara l̈i, e bor Data, bomi Sbö l̈ëmi l̈i e. 55 Gueniyo era miydëmi l̈öng l̇l̇ëme. Tjara ommiydë. Tja ommiydë l̇l̇ëme l̈oror bomi kong kjwe ga tja ber shäng jyõ l̈aga pjãy dik. Gueniyo tja ommiydë, ga ba tjl̈õkwo kol̈ër ĩyado. 56 Bomi kjokë Abraham, tja wen tjwe kjok ëre kjing go dbaryo ëre ĩya woydë ara, koshara shäng woowa l̇l̇ëme. Ga pina Sbörë ba kongshko ga beno wopjl̈úe» l̈e.
57 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Borwa kjokë Abraham, e wol̈ono tek dëna tjän, ga pja mite jã, pja l̈u pjl̈ogl̈o sak shkëng (50) l̇l̇ëm obi. ¿Eni ga Abraham ĩnop sorëro?»
58 «L̈ër bomi kong jl̈õkoyo ga Abraham l̇l̇ëm obishko ga tja sök tjän» l̈e.
59 Kuya l̈ok ga iirkono ara ba kong, ga akkwo kjrara l̈ok, l̈öya wl̈o l̈e, gueniyo Jesús opjneno, opshino to Sbö u jong l̈ishko dwayo.

*^ Tek dënashko ga kjibokwo ëre jyã shiraba obl̈ë obl̈ë ara. Ga Juan 7.53-8.11 wen pjang kjibokwo këguë anmoyõ l̈i go l̇l̇ëme.