9
Domer kjok ĩgö l̇l̇ëm tek wenoshko dwayo poptara Jesúsdë kjl̈ara
Jesús jek jëk shäng wopro ga domer ĩna sök kjl̈ara kjok ĩgö l̇l̇ëm, weno buk eni. Eshko ga ba oppinggaga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Tjl̈apga no pingga, ¿domer kjwe weno buk kjok ĩgö l̇l̇ëm kjweni ega? ¿L̇l̇ëbo owa shäryaga erëre, de ba datagarë?»
«Eni l̇l̇ëme. Beno kjweni, opshäryono owa kjĩshko l̇l̇ëm, ba dataga opshäryono owa kjĩshko l̇l̇ëm bakoe. Domer kjwe kjok ĩgö l̇l̇ëm, Sbö dbo ara l̈i pin oba kong wl̈o. Pak twara bor ichagarë bi kong, shäryëy wl̈o. Ga dbar tjok obi wopro ga pak l̈i shäryëy kjl̈uwe. Dbar pjitong ga l̇l̇ëye shäryëy wl̈o ame. Tja sök kjok ëre kjing go obishko ga tja so iök jong shjiy nopga kjok ëre so kong kjoyo, kjok miyde l̈ok ara wl̈o» l̈e ba kong.
Tjl̈ẽno pjir ga tröng tjwono kl̈ung kjing go, ga ba tröng l̈i rorwara kl̈ung sho tjok beno dishäng. Eshko ga kjrara sira, ga shtira domer sök l̈i bokkwo kjing go kar kar, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja nom bokkwo shkwë di buk di bapkwo ko Siloé roshko l̈i go» l̈e. (Siloé, e ichara l̈okl̈o.)
Kuya ga to jek eshko, bokkwo shkwono di l̈ara l̈i go. E irgo ga tjwe shäng iröng obi, ga bokkwo poptono beno pjl̈úe.
Ĩya ba pjeyoga l̈öng soshko l̈irë ga tjl̈ẽ l̈ok ëng kong ga «¿Domer kjwe, ĩy sök dbur rokë oba kong kjupargue kjwe l̇l̇ëmdo?» l̈e l̈ok eni. Nopga dämär ga omĩno dbur rokë oba kong wl̈eniyo oml̈ono eni bakoe.
Eshko ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «Kjwe jl̈õe» l̈e.
Kjone kjone obi tjl̈ẽ ga «L̇l̇ëme. Domer kjwe so e kjoyo erä» l̈e.
Tjl̈ẽ l̈öng l̇l̇ë l̈i kuya domer l̈irë ga tjl̈ẽ ba kong ga «Domer l̈ëmi l̈öng l̈i, e tja» l̈e.
10 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Eni ga pja kjok ĩk pjl̈ú sorë?»
11 «No shäng kjl̈ara kowëba Jesús. E dishäng shäryono sira, ga shtira bor bokkwo kjing go. E irgo ga tja ichara bokkwo shkwë di buk di bapkwo ko Siloé roshko l̈i go. E irgo ga tja öör bokkwo shkwë eshko, ga tja beno shäng kjok ĩk pjl̈úe» l̈e.
12 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Domer l̈ëp shäng l̈i kwonl̇l̇o?»
«Miydër l̇l̇ëme» l̈e ba kong.
Fariseoga l̈ano domer poptono l̈i kjĩshko
13-14 Eshko ga woshtozl̈ong dbaryo. E kjĩshko ga domer l̈i söra l̈ok, jek öötong shäng fariseoga l̈öng l̈i shwoy. 15 Eshko ga fariseoga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «¿Pja poptono sorë?»
«Dishäng shtira Jesúsdë bor bokkwo kjing go. E irgo ga tja bokkwo shkwono, ga tja beno shäng kjok ĩk pjl̈úe» l̈e ba kong.
16 Kuya l̈ok ga kjone kjone tjl̈ẽ ga «Domer l̈e l̈i, woshtozl̈ong dbaryo jneya l̇l̇ëme. Miydëy e go ga e ichaga Sbörë l̇l̇ëme» l̈e.
Kjone kjone obi tjl̈ẽ ga «¿Gueniyo e l̇l̇ëbo owa shäryaga wl̈eniyo kjwe ga l̇l̇ëbo ĩydëba l̇l̇ëm wl̈eniyo shärye sorë?» l̈e. Eni ga beno l̈öng wotjl̈ĩk obl̈ë obl̈ë.
17 E irgo ga tjl̈ẽno l̈ok domer poptono shäng l̈i kong obi. Tjl̈ẽ ga «Bokkwo poptono l̈i pja. ¿Eni ga bop kong ga domer l̈ëp shäng l̈i ë?»
«Bor kong ga domer l̈i, e Sbö tjl̈õkwo l̈aga» l̈e ba kong.
18 Kuya judío tjl̈apgaga l̈öng l̈irë ga tjl̈õkwo kjre l̇l̇ëme. E kjĩshko ga no ichara l̈ok ba dataga wl̈okjrë. 19 Söra l̈ok, öötong l̈öng eshko ga judío ichagaga l̈i tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «¿Weno kjok ĩgö l̇l̇ëm l̈ëmi l̈öng l̈i kjwe jl̈õre? ¿Eni ga shäng kjok ĩk pjl̈ú sorë?»
20 «Miydërwa ga kjwe borwa wa jl̈õe. Ga weno kjok ĩgö l̇l̇ëme. 21 Gueniyo eeri ga kjok ĩgö pjl̈ú sorë, poptaga ë, e miydërwa l̈öng l̇l̇ëme. Kjwe këguë tjän. Kjakrokozĩ ba kong om go dey, pjãy dborye om go wl̈o» l̈e ba kong. 22-23 L̈ara l̈ok eni, judío tjl̈apgaga l̈i bangkjre l̈ok ara kjĩshko. Tjwayde l̈ok l̇l̇ëm obishko ga judío tjl̈apgaga l̈i tjl̈ẽno l̈ok ëng kong ga «Ëye tjl̈ẽno ga “No pjl̈uyo iche l̈e Sbörë l̈i, e Jesús” l̈ara ga ichërwa opzrëk bi syõ uyo roshko ame» l̈ara l̈ok eni pjir tjän, ga beno eni. E miydara domer l̈i data, mekërë pjire. Tjl̈ẽno ga «Kjwe këguë tjän. Kjakrokozĩ ba kong om go dey» l̈ara l̈ok eni e kjĩshko.
24 E irgo ga domer bokkwo poptono l̈i rokara judío ichagaga l̈irë jek obi, ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «Miydërwa ga domer l̈ëp shäng l̈i, e l̇l̇ëbo owa shäryaga eröe. E kjĩshko ga tjl̈õkwo l̈os bëy, Sbö ber kësbang, tjwl̈õ ara wl̈o» l̈e.
25 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Domer l̈i l̇l̇ëbo owa shäryagare, de l̇l̇ëm, e miydër shäng l̇l̇ëme. Gueniyo ga dämär ga tja kjok ĩgö l̇l̇ëm, ga eeri ga tja kjok ĩgö pjl̈úe. Era miydër pjl̈úe» l̈e.
26 Eshko ga tjl̈ẽno l̈ok ba kong obi. Tjl̈ẽ ga «¿Bop bokkwo kjwe popteshko ga l̇l̇ëye shäryara bop kong?»
27 «L̈oror bomi kong tjän, gueniyo tja tjl̈õkwo kjrëmi woydë l̇l̇ëme. ¿Kjakrokëmi bor kong kjër l̇l̇ëno? ¿Pjãy kjl̈opswë woydë ber l̈öng opping ba tjokde?» l̈e ba kong.
28 Kuya l̈ok ga domer l̈i äyoshtakza l̈ok tjã tjã, tjl̈ẽ l̈ok ga «¡Ba oppingga l̈i pja eröe! ¡Tjawa opping Moisés tjl̈õkwo go! 29 Miydërwa ga tjl̈õkwo l̈aga Moisés kong l̈i, e Sbö. Gueniyo domer l̈ëp shäng l̈i wen tjwe kjone dwayo miydërwa ëmdë l̇l̇ëme» l̈e.
30 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «¿E sorëro? E wen tjwe kjone dwayo miydëmi l̈öng l̇l̇ëm, gueniyo bor bokkwo poptara beno pjl̈úe. 31 Miydëy pjl̈ú ga l̇l̇ëbo owa shäryaga syõshtë Sbö kongshko ga tjl̈õkwo kuya l̇l̇ëme. Gueniyo ëye Sbö poshrëk, l̇l̇ëye woyde l̈i shäryë ĩyado ga era syõshtë ba kong ga tjl̈õkwo kuya. 32 ¿Kuy l̇l̇onoshko ga ëye weno kjok ĩgö l̇l̇ëm l̈i bokkwo poptaraba eni l̈ëba? Ëye l̇l̇ëme. 33 Domer l̈i ichaga Sbörë l̇l̇ëm kjwe ga l̇l̇ëbo shärye kjweni ga äe» l̈e.
34 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja wenoshko tek l̈ëkong ga pja l̇l̇ëbo owa shäryaga eröe. ¿Eni ga tjawa pim woydë ega?» l̈e l̈ok ba kong, ga ichara l̈ok judíoga syõ uyo dwayo, ga ichara l̈ok opzrëk e roshko ame.
Nopga kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo
35 Roy kura Jesúsdë. Eni ga domer l̈i wl̈ẽna, ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Pja mär no to ter kjok dogo dwayo l̈i gore?»
36 «Tjl̈apga, l̈ëp shäng l̈i ë l̈os bor kong, tja mär ber shäng ba go wl̈o» l̈e ba kong.
37 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «E ĩnop tjän. Shäng l̈an bop tjok l̈i e» l̈e.
38 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, tja mär bop go» l̈e, ga kjök tono sök ba zl̈ong bäng, ga poshrëra.
39 Eshko ga tjl̈ẽ domer l̈i kong ga «Tja shrono shäng kjok ëre kjing go no l̇l̇gwega, nopga kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eni ber l̈öng kjok ĩk pjl̈ú wl̈o, nopga kjok ĩk pjl̈ú wl̈eni l̈i ber l̈öng kjok ĩgö ame wl̈o bakoe» l̈e.
40 Fariseoga l̈öng eshko kjl̈öbö. Tjl̈ẽno eni l̈i kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿E sorë? ¿Enira bop kong ga tjawa l̈öng kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈enire?»
41 «Pjãy l̈öng kjok ĩgö l̇l̇ëm kjwe ga pjãy ber shdungko, l̇l̇ëbo owa shäryoromi l̈i kjĩshko l̇l̇ëme. Gueniyo pjãy kjok ĩk pjl̈ú l̈ëmi kuzong ga pjãy shdungko» l̈e.