21
Jesús weno ba oppinggaga dogl̈o kjäk (7) kong
E irgo ga Jesús weno shäng ba oppinggaga kong obi, di bäng buk kësbang, shkung, so dl̈ung kjoyo ko Tiberias* Tiberias di bäng, e kowëba Galilea bakoe. l̈i sor go. Shäryono eni. Eshko ga l̈öng Simón Pedro, Tomás (e kowëba Kjl̈ö), Natanael (e Caná so, Caná kjokyo, e Galilea kjokyo obi), Zebedeo wapga do pjök, ba oppinggaga do pjök obi. Ga Simón Pedro tjl̈ẽ l̇l̇amo l̈öng l̈i kong ga «Tja to mã shak» l̈e.
Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjawa ëmdë ga jek bop tjok bebi» l̈e.
Eni ga uunkong l̈i opyono l̈ok jek kjyong roshko, gueniyo e shkëyo ga mã shano l̇l̇ëme.
Wẽshko kjok shröngto ga ĩya l̈ok ga Jesús weno shäng di bäng l̈i sor go, gueniyo e ë miyde l̈öng l̇l̇ëme. Eni ga Jesús tjl̈ẽ ba kong l̈ok dbo go ga «Pjeyoga, ¿mã sharomire?»
«L̇l̇ëme» l̈e l̈ok ba kong.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Bomi mã shakkl̈o kjwe dbuzĩ jer orkwo kël̈ëkong, ga mã shami dani» l̈e.
Kuya l̈ok ga shäryara eni, ga ba shakkl̈o l̈i poyõya ga ä, roshko mã ara kjĩshko.
Eshko ga Jesús oppingga woyde ara ba kjl̈ara wl̈eni l̈i Ba oppingga woyde ara ba kjl̈ara wl̈eni l̈e l̈i, e Juan l̈ayde. tjl̈ẽ ga «¡Tjl̈apga l̈i shängdo!» l̈e. Kuya Simón Pedrorë ga ba shwong kop l̈ëkong skwara l̈unashko l̈i pjuna jekdo, ga optono jer dishko chuw erä. 8-9 Eshko ga kjyong l̈i buk këm di rong wop tjok. Eni ga l̇l̇amo l̈öng l̈i jek ba irgo kjyong l̈i go, mã shakkl̈o roy mã tjung l̈i dopshiya jek öötong l̈öng pjöshko l̈ëkong. Opshino l̈ok kjyong l̈i roy dwayoshko ga ĩya l̈ok ga iök jong kjrina ri ri, ga iökgwo l̈i kjing go mã buk kjl̈ara, pjl̈ung shosho suk pjir buk kjwara bakoe.
10 Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Mã sharomi yẽ tek sözĩ kjl̈öbö» l̈e.
11 Kuya Simón Pedrorë ga opyono kjyong l̈i roy, ga mã shakkl̈o beno pjang di roshko l̈i dopshira jek öötong buk pjöshko. Roshko tjeng mã këskës dogl̈o sak dbäw kjingsho sak shkëng kjingsho mya (153), eni ëmdë ga dwl̈ëtong l̇l̇ëme.
12 Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «Pjãy tek ië» l̈e.
Miyde l̈ok pjl̈ú ga e Tjl̈apga Jesús. E kjĩshko ga «¿Pja ë?» l̈e l̈ok ba kong l̇l̇ëme. 13 E irgo ga Jesús jek ba zl̈ong bäng, ga pjl̈ung shosho suk pjir l̈i kjrara, ga shdöra ba kong. Mã suk pjir l̈i kjrara, ga shdöra eni bakoe. 14 Jesús woshrara Sbörë iröng obi irgo ga weno ba oppinggaga kong e tjok ga öötong pjl̈ogl̈o mya.
Jesús tjl̈ẽno Pedro kong
15 Iono l̈ok pjir ga Jesús tjl̈ẽ Simón Pedro kong ga «Simón, Juan wa, ¿tja woydaga ara l̈i ë? ¿E pjare?»
«Ëng, Tjl̈apga. Miydëp ga pja woydër» l̈e ba kong.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Eni ga bor tjl̈õkwo kjragaga dëp yõtso, öng wl̈ẽp ushko so de ba dagarë sorë ga eni» l̈e.
16 Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba kong obi ga «Simón, Juan wa, ¿tja woydëp ara jl̈õkoyore?»
«Ëng, Tjl̈apga. Miydëp ga pja woydër» l̈e ba kong.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Eni ga bor tjl̈õkwo kjragaga dëp, öng wl̈ẽp ushko so de ba dagarë sorë ga eni» l̈e.
17 Era eni ga Jesús tjl̈ẽno ba kong obi, öötong pjl̈ogl̈o mya. Tjl̈ẽ ga «Simón, Juan wa, ¿tja woydëp jl̈õkoyore?» l̈e.
Kuya ga woydë ara, kjakrokara ba kong pjl̈ogl̈o mya kjĩshko. Eni ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tjl̈apga, l̇l̇ëbo tjeng kës l̈i miydëp shäng pjl̈úe. Miydëp ga pja woydër» l̈e.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Eni ga bor tjl̈õkwo kjragaga dëp, öng wl̈ẽp ushko so de ba dagarë sorë ga eni. 18 L̈ër bop kong jl̈õkoyo ga dënashko ga pja mite obishko ga pja opdoyë tjoksa, pja jek äär woydëp kjone l̈ishko. Gueniyo l̇l̇ono ga pja öötong këguë ga pja orkwo ië ber l̈ok bek, pja doyëba wl̈o, ga pja sökoba jek äär woydëp kjone l̇l̇ëm l̈ishko» l̈e. 19 L̈ara eni l̈i, e Pedro wol̈on sorë l̈i l̈okl̈o, ga Sbö ber kësbang, tjwl̈õ ara e kjĩshko. Eshko ga Jesús tjl̈ẽ ba kong ga «Tja rayëp l̇l̇ëme. Tja opshäryono sorë ga pja opshäryë eni bakoe» l̈e.
20 Eshko ga Pedro bojono iröng, ga ĩya ga Jesús oppingga woyde Jesúsdë ara ba kjl̈ara wl̈eni l̈i tek shäng ba irgo. (Dënashko ga l̈öng iëshko ga «Tjl̈apga, ¿pja soynega l̈i ë?» l̈aga Jesús kong ba kwomsoshko l̈i e.) 21 Ĩya Pedrorë ga tjl̈ẽ Jesús kong ga «Tjl̈apga, ¿e ga kjwe, l̇l̇ëye shäryëba ba tjok?»
22 «Woydër ga kjwe ber shäng, tja tjwe iröng obi guing wl̈eni ga wẽyẽ, e miydaga ber tjarë. Tja rayëp l̇l̇ëme. Tja opshäryono sorë ga pja opshäryë eni bakoe» l̈e. 23 E kjĩshko ga roy shdöktong Jesús tjl̈õkwo kjragaga uunkong kong ga domer l̈ara l̈i beno wol̈on l̇l̇ëm wl̈o l̈e. Gueniyo l̈ara Jesúsdë eni l̇l̇ëme. Tjl̈ẽno ga «Woydër ga kjwe ber shäng, tja tjwe iröng obi guing wl̈eni ga wẽyẽ, e miydaga ber tjarë» l̈ara eni eröe.
24 Ba oppingga l̈ër shäng l̈i, e tja. Ëre ĩnor om go, ga tër shäng om go bakoe. Miydëba ga tja tjl̈ẽ beke.
25 L̇l̇ëbo shäryara Jesúsdë ara obi obl̈ë obl̈ëe. Toroy uunkong wl̈eni ga kjok kjwang jĩkong dl̈ino jong kjibokwo sho eröe.

*21:1 Tiberias di bäng, e kowëba Galilea bakoe.

21:7 Ba oppingga woyde ara ba kjl̈ara wl̈eni l̈e l̈i, e Juan l̈ayde.