2
Yesus ayo taba-lom tunum ma angtiil alik dibim-ansa ami dap-talalusa kaami sang kaata ko
Mat 9:1-8, Luk 5:17-26
Yesus ayo kawu bomda sin-sin-bala, kulaa asuk kela yakaba din Kapeneam abip din abala, am kawu bom-balala, abip kasel iyo weng saniwa yi, Yesus ayo tal am kawu bombe kala kalbip-kup, kulaali, unang tunum yaapkan iyo tal aba-lomdip am uyo abiin tem dinim kelipla, tunum maakup ayo ma dok no-lomda amitom liip ayo ma tiltam taloma dinim kelale, Yesus ayo God ami weng uyo bakayilale, kulaa, tunum atalingkal ma iyo aptum ma ali angtiil dibimsa kemin, dap-tamalip tii Yesus ami fanang unum o, kala as de kuliilip tilip. La, talaalipla yi, Kwin! unang tunum ita taba-lom abiin uyo alik bukubip kala, dok no-lomdup nuyo dibii-din Yesus ami miit tem mepso kawu unomup dinim o, kala-lomdipla, yakaba dibii tam am kon al kawu tamdiple, am kon uyo fakela kutii-lomdip tunum ayo almi bet diim kabaaku akan-unba. Kemin, almi abiin tiinba kulaaso, akolkup sok ta dap-dii-lomdip dabaalip unbalaak Yesus almi miit tem abamnale, kulaa Yesus akal itamala yi, Tunum nikil iyo atamipla, Yesus ali ti faneng nak-tunum kulaali, dap-talalulokoma kala, kal-bomdip kanubip kala, kalba-kup tunum angtiil alik dibim-ansa ami bokola-lomda: Nak-tunum kapyo! nali kapni ban kemin kaali, alik takan-tiip-tilila, disa kelu no, aka ko.
Lo utamsip tunum malo ma iyo kaptamu tiinbip kemin, ilmi aket kaata-kup fukun-ilomdip: Kanimin o, kalala tunum kaali, weng kaayo kanum baka-bam God ami win ayo ku-mafak-dakaanba ni? Tawaal diim tunum ayo ma taba-lomda unang tunum imi ban wakamin uyo ma takan-tiiyama dinim kemin, God maakup ata-kup ti unang tunum imi ban kemin kaali, takan-tiiya disa kelamu no, ke-bam fanang dakamip. Kemin, Yesus ayo almi aket fukunin kaata utamala yi, Kanolin tunum iyo kanolin aket kaata fukunbip kala, kala-lomdala, ayo bokoya-lomda: Kanimin o, kala kibi kanumin aket kaa fukunbip i? Nali dok nolin mafek mafek kiita ma kanolila kawu, kibi abiltang nitamipla, Ali fan bakaba kala, nokokomip i? Nali tunum kalawaami bokola-lomdi: Kapni ban kemin kaali, takan-tiip-ti no, kalokomi kaa, ibi bokop-na-lomdip: Nuli kaa nulmi tiin daa atamin dinim kelup kemin, kabi ibakabap o, kalokomip. Kemin ale, nali tunum angtiil alik dibim-ansa kaami bokola-lomdi: Tam tiindap kapni abiin dotup-ta-lomdip timbi tilip kaa, kuliilap unan o, akila, tam tol-nokoma kaata, ibi atamipla, Kaa ti fan bakaba kemin, ali ti ban kemin kaakal ti takan-tiiyama kala, nokokomip. 10 Kemin, kipkal utamin! Nali Dukum ami Man kemin, nami titil dukum kaali, kuyilila, kipyo utamdipla, Kaayo ibakaba disa kemin, tawaal diim bombe ali ti unang tunum imi ban wakamin iyo takan-tiiyama no, nokokomip o, ke-bamdale, kulaali, 11 tunum angtiil alik dibim-ansa ami bokola-lomda: Kapyo! Kabi tolalap kaltapni abiin dalaa tim-bilip tilip uyo, kuluu kutamalap kalapni am unan o, aka-laam-salale, 12 kulaali alik kulu tiinabip imi tiin diim kuluwu tunum kulaayo abiltap tam tolba-kup, almi bet uyo kulii tam banala, unang tunum iyo atam-ilomdip aket kufoyilu suun-bam ke-bamdip God ami tong kaata baka-bam fiyaap-kup duu-bam boko-lomdip: Nuli kanolin kukup kaayo, sawaayak kaali ma atamsup dinim o, kemip ko.
Yesus ata Livai ami bokola-lomda: Nami daang bakaalan o, ansa kaata ko
Mat 9:9-13, Luk 5:27-32
13 Kemin, Yesus ayo asuk tam abip ababa-kup din ok kumun ami balang diim kawu din unala, kulaa unang tunum yaapkan iyo asuk tal ami bombe kawu, tal atamiple, ayo kukuyinsi keyinba-kup kawu 14 ayo yakyak un-bomda Alfius ami man Livai ata atamala, Kaali takis moni fakamin tunum kemin, ali almi am katipkan ofis o, kala-laabip kaptamu tiinba kala, kalale, kulaa Yesus ayo bokola-lomda: Nak-tunum a! kabi nami daang bakaalin tunum kelawa, naso nikil um-bomduwa, nami okok kaasiik ma kup-tiya, okok keman o, akale, kulaali tam tolba-kup yak Yesus ami daang bakaala unip.
15 Kemin, Yesus nikil iso, Livai aso, iyo ofis uyo kelalip din Livai ami am kawu ima im-bilipla, takis moni fakamin tunum yaapkan sole, kukup mafak kutal-fukulin unang tunum kusnum iso yaapkan iyo suunkup Yesus ami daang bakaalipla tal-banemip kiili, Yesus so, almi okok kemin tunum iso, tiin-bom ima im-biliwa kawu, 16 lo utamsip tunum malo ma ili Falosi kemin, kiili Yesus ayo atamipla yi, Yesus ayo moni fakamin tunum sole, kukup mafak fukulin unang tunum kusnum iso, ima inbip kala, kalbip-kup, kulaa Yesus almi okok kemin tunum imi dik-daaya-lomdip: Kaa kanimin o, kalala ayo tal itamala takis kaamin tunum iso, kukup mafak fukulin tunum malo iso, nikil tiin-bomdip ima dakaap kaa inbip yoko? Kaami kaa kanuba kaali mafak o, kemipya, 17 Yesus ayo weng sanba-kup, kulaali Falosi tunum imi faldak-tiimin weng ma kaata-kup bokoya-lomda: Dokta ali tal tunum mafak-umulin dinim, ili yam-talalulokoma disa; ali ti tal tunum mafak-umulin ita-kup, yam-talalulokoma no. Ultap kemin, unang tunum iyo boko-lomdip: Nuli ban kemin dinim; nuli ti tituun-kup tabin unang tunum o, kebip kiita, nali tal kiimi dong dakaayin-bilila, imi aket kaata fal-kela-lomdip God ami lak kaata duulin o, kalalila talsi disa; unang tunum kanta boko-lomdip: Nuli ti ban kemin unang tunum o, kebip kiita, nali tal dong dakaayin-bilila, imi aket uyo fal-siki-lomdip God ami lak kaata duulin o, kalalila, talsi no, ke-bam bakaya ko.
Unang tunum imi inin-inin kaami falamin sang kaata ko
Mat 9:14-17, Luk 5:33-39
18 Kemin, am ma daanale, oksam wakayin tunum Jon Baptis ami okok kemin tunum so, Falosi tunum iso, iyo inin-inin kaali, fala-bomdip beten ke-bilipla, unang tunum ma iyo tal Yesus ami dik-daala-lomdip: Jon Baptis ami okok kemin tunum so, Falosi imi okok kemin tunum iso imi kukup kaali, liip ma kaami beten kemum o, kalokomip kaali, kiimi inin-inin kaa falaa-bomdipla, dukum-kup beten ken-unbip. Lale, kapni okok kemin tunum itale, inin-inin kaali ma falaalamip dinim; beten kulaa ken-unbip. La, kanimin o kalalipla iyo inin-inin kaa falamin disa ke-laabip yoko? akipla, 19 Yesus ayo bom-bilip imi weng kaali, maan tiiya-lom almi taanokoma kaami sang uyo faldak-tiiya boko-lomda: Tunum kaa unang ma kuluulokoma ayo tunum iyo ima fuu-bam in-bom fiyaap duu-mokomip. Kanu-mokomip kaata, tunum kusnum ata yaap ma kela bokoya-lomda: Ibi fiyaap duu-bam inin daa, kemin, aket uluum tabe-bam inin kaa falamin o, yokokoma ema? Disa yo! Tunum kayaak iyo atamipla, nuso bombe kala, kalbip-kup fiyaap-kup duu-bamdip ima waan uyo inokomip. 20 Lale, ilom kaptoop ayo waasi iyo tal-ilomdip aptum ayo dap-tal-fuku dibii unip kala, kalbip-kup kawu, aptum kusal iyo aket uluum tabeyilula, ima waan kaali, falaalokomip o, kala Yesus ayo weng faldak-tiimin weng uyo kanum bakayila ko.
21 Kemin, Yesus ayo (Juda kasel iyo itamala yi, Ilmi siin kukup kaata dukum-kup kutal-fukusip. La, nami alokso kukup kaali, kutal-fukulamup disa yo, kebip kala, kalalala), asuk ayo faldak-tiimin weng alep ma bokoya-lomda: Unang uyo yaap kewula alokso ilim daam ayo kulii-tal diingnin dinim bombu kaali, ma ukduu kulii yak siin ilim balata tabu kaami diim tii bikilokomu no? Disa te! Kanolokomu kulaali, diing-nokomu kawu, alokso ilim kaata siin ilim umi aluula, kutiilule, kulaa ilim kulin baan diim diilu koknu asuk mikilokomu kaali, aluula kutii-lom nakat mobu. Kemin, siin ilim kaata abiltap balata taba-lom tem dukum uyo kalulokomu. 22 Aa ti, kanumin ultap kemin, tunum ayo meme ipnaal daa siin kawu dilduu kutiila koksu kaami tem kawu alokso kaami wain ok o kala sok lap wok uyo iluula dongnu kala, kalale sok ta kuluu-lom wok bon ayo de kutiiba-kup, kulii-tal am kawu kutiila namti, ilomdula ok kaali, fusun-un-bomdula, meme ipnaal totnin kaa abiltap nakat mo-lom bikin-ilomdu ok uyo sing-tam-daa tiil bun-ilom disa ke-lokomu le, ipnaal kaali, mafak-alomdula falela tabokomu. Kemin, tunum ayo kama wain ok uyo iluulon o, kala namti, meme ipnaal alokso dulduu kutiila totnin dinim bombu kaata-kup kuluu-lomda, wain ok kaa iluu kulii-tal am tiilokoma kaata, tangbal-kup ilokomu no, kala Yesus ayo weng faldak-tiimin weng alep uyo bakayila ko. (Kemin, weng faldak-tiimin alep kaali bokoya-lomdu: Nali alokso kaami kukup uyo kulii-tal kipni siin kukup kaami anung til-daayon o, kalalila talsi disa; nali ti alokso kaami kukup kaata kulii-tilila kuuta, talalu kutal-fukulin o, kalalila kulii-talsi no, kalsu ko.)
God ami iintang am daan bom-bulula, okok kemin kaami sang kaata ko
Mat 12:1-8, Luk 6:1-5
23 Kulaa, God ami iintang am o, kala lotu kemin am ma daanule, Yesus so, almi okok kemin tunum iso, iyo wiit lang kaami iip-iip kaptoop liip nikil kii yakyak unip. Kemin, almi okok kemin tunum iyo un-bomdip ima tinap keyulala, wiit lap ayo dikela-lomdip inan inan una-biliwa, 24 Falosi malo ma iyo Yesus ami bokola-lomdip: Kapyo! Weng san ilawa. Numi lo kaali bokoya-lomdu: Ibi God ami iintang am kaali, ima fakabi kulii-talemin dinim o, kalsu. Lale, kanimin o kalaliwa kapni okok kemin tunum ili wiit kaali, ukel-bamdip inbip yoko? Kuliili numi lo uyo ku-mafak-dakabip o, akan-kaamiple, 25 Yesus asiik bokoya-lomda: Ibi God ami Sukon Tem weng tik-tiin-umbip kaali ma dotu kaal kelin dinim kesip ema? Sawaayak Devit asole, almi ap-tunum iso, nikil iyo ima tinap keyilala bomdipla, Devit ali kabak kanimin ma nosa ni? 26 Lotu kaami lo kaali boko-lomdu: Unang tunum ibi pris o kala tunum awem imi bret fuu kulii-din God ami kolum o, kala-lomdip kulii tam God ami am kaptamu kutam tiin-unbip kaali, inin dinim. Kaa awem kemin ti, tunum awem ita-kup inin o, kalsu. Lale, Abayata ami tiltam tunum awem imi kamokim diilim o kala, hetpris ke-bom balala, kulaali Devit ayo God ami am kaptamu din-ilomda tunum awem ami ima awem kaami sang kaata, dik-daalala tunum awem ayo olen-daala-lomda ima awem ayo kolala, Devit ayo anung fuk-duu inaba-kup anung ma kaata kuluu-lom almi waasi dinin tunum imi kuyalala inasip. Kemin, nikil kuliili lo kaa lo kutiisip. Kata, ibi boko-lomdip: Kaali kukup mafak kanosip o, ken-umbip dinim kayi! Kemin, kanimin o kalaliwa nami okok kemin tunum iyo ima tinap-tabeyu kanu-bilipla, ibi bokoya-lomdip: Kaali kukup mafak kanubip o, yakan-kaabip i?
27 Sawaayak kawu God ami unang tunum dotu-yim-tiisa kaali ti almi iintang am kaami aket kaata-kup fukun-bomdala, talalu-yim-tiisa dinim kemin, God ami aket fukunin kaali, iintang am kaata taba unang tunum imi dong dakaayuk o, kalalala, almi iintang am kaali, dotu kutiiyinsa. 28 Kemin, Dukum Ami Man Nayo, mafek mafek alik kaami tiin molin ale, God ami iintang am kiimi tiin molin tunum namti kala bombi. Kemin, nali ti yaap unang tunum iyo bakayim-bamdi: God ami iintang am diim kulawu ibi kaa kanumin o, kalomi kaali, ili ti nolamip te! Yesus ayo Falosi imi kanum bakaya ko.