3
Iintang am ma daanula, Yesus ayo tunum sikil malii famsa ami dap-talalusa kaata ko
Mat 12:9-14, Luk 6:6-11
Kulaa, Yesus ayo asuk din Juda kasel imi lotu am ma tam una kaali, tunum ma sikil malii famsa ayo kawu bombe. Kemin, Falosi tunum ili kaptam bom-bilip iyo aket fukun-bamdip: Yesus ayo talalu atafii-bam ilupla, numi lo kaali, lo-lomda God ami iintang am daanu kaami diim kawu tunum kaayo, dap-talalula kala kalup namti, dibii-din weng talalmin baan diim kawu daa-lom dap-fatap daalum o, kemip. Kemin, Yesus ayo tunum sikil malii famsa ami bokola-lomda: Kabi tam tola tal iip dikis kaldaak tolnan o, aka-lom Yesus ayo Falosi imi dik-daaya-lomda: Numi lo kaali boko-lom: Kabi God ami iintang am daanu kaali, unang tunum iyo dong dakaayan o, kalsu ne, yam-mafak-dakaman o, kalsu ne? Aa, boko-lomdu: Kabi unang tunum mafak-alin imi yam-talal-balapla, yaawa-laamin o, kalsu nelile, kuno kamboyawa taan-laamin o, kalsu yoko? ke-bam bakayin-balale, iyo weng dulumnip. Kemin, Yesus ayo kawu tola-bom unang tunum alik iyo itafiin-tal-une-bam talaala yi, Kuliili God ami weng kaali, weng san-namup dinim o, kalbip kala, kalale, kulaa Yesus ami aket uyo ti mafak-ala-lom aket atul dap-tela kelula, Yesus ayo tunum sikil malii famsa kaami bokola-lomda: Kapni sikil kaa ifilan a! aka-kem-salale, tunum ayo almi sikil ayo ifilale, tangbal ma kelule, kulaa, Falosi iyo abiltap din King Herot ami tunum iso, nikil weng taken-bamdip, Yesus kaali dok no-lomdupla, ayo aalup taanak o, kal-bom takenip ko.
Unang tunum yaapkan imi tal Galili Ok Kumun kaami daang kun diim liip talsip kaata ko
Lale, Yesus so, almi okok kemin tunum iso, nikil iyo keyilalip yakaba toop Galili Ok Kumun unipla, kulaa Provins Galili kaptam-ami unang tunum yaapkan iyo Yesus ami daang bakaalipla, kulaa Provins Judiya kasel so, Jerusalam kasel so, Provins Idumea kasel so, yak Jodan wok malii kasel so, abip Taya so, abip Saidon kayaak so imi mepso kulu ilin unang tunum yaapkan iyo Yesus ami kukup alik kaa kanuba kaami sang kaata weng sandip dak-daa kulii ami fanang tilip ale, 9-10 kulaa, tal atamipla, unang tunum yaapkan iyo yam-talal-bala unang tunum mafak-alin fuku-laabip iyo sikil kulii yak melelupla, nuyo yam-talalulak o, kala-lomdipla, tala-tala-ke-lomdip tal buku kulaalipla, Yesus ayo itama yi, Unang tunum mafak-alin kuluusip ita taba nim-bak molokomip kala, kalalala, kulaa almi okok kemin tunum imi bokoya-lomda: Kipyo! Din bot ma fen fen kulii-tal mepso kulu ma kutal tiilipla yo, kala ko. 11 Kemin, sinik mafak mafak-miin iyo Yesus ami atamip kaali, kamok kamok imi weng umkaayin kaami kukup kaata-kup kuluu-lomdipla, ilmi tilik duung uyo fakela daak tiin-ilom Yesus ami miit tem kuluwu dabuuna-lom wol-bamdip bokola-lom: Kabi ti God ami Man o, akipla kulaali, 12 Yesus ayo dukum-kup bokoya-lomda: Kipyo! Kaali God ami Man o, kal-bomdip nam-fatap-dakamin disa yo, kalba-kup, kulaa sinik mafak mafak-miin iyo fotabe-balala yak banemip ko.
Yesus ata taba-lomda almi kalaan tunum talangkal ulelsa kiimi sang kaata ko
Mat 10:1-4, Luk 6:12-16
13-14 Kemin, Yesus ayo yak aba tam amdu tikiin ma tam una, kaali tunum talangkal ma ita, ulela-lomdala, kiita naan-daaya unipla bokoya-lomda: Kibi nami kalaan tunum kelip kemin, ibi naso ilup kaa, kipta ulelnila, God ami weng tambal kaata unang tunum iyo bakayin-bamdiple, 15 titil kuyilila kaata, kuluu sinik mafak taba unang tunum imi yam-mafak-dakan-unsip iyo fotabe-bam kemin o, kala-lomda ulelna. 16 Tunum talangkal kiimi win kiili, kala bom-bilip: Saimon ami win kusnum kaali Yesus ata Pita yo, anba akal, 17 ale, Sebedi ami miining Jems so, almi niing Jon so, alap imi win kusnum kaali, Yesus ata bokoya-lom: Boaneges o kala taman fakabu ultap o, yika alap yakal, 18 ale, Andru akal, Filip akal, Batolomyu akal, Matyu akal, Tomas akal, ale, asekim Jems kaali, Alfius ami man kemin akal, Tadius akal, asekim Saimon ali Rom kayaak imi itam fananin tunum akal, 19 ale Yesus almi dap-fatap-daala aalokomip tunum Keriot kayaak Judas akal kela, nikil kiita ulelna ko.
Kiili boko-lomdip: Setaan ata Yesus ami dong dakaan-balala, okok keba no, kemsip kaata ko
Mat 12:24-32, Luk 11:14-23, 12:10
20 Kemin, Yesus nikil iyo tam am unipla, unang tunum yaapkan iyo tal falala yim-tiiliwa, nikil iyo dok no-somdiwa ima kaali, inam-namip dinim keliwale 21 kulaa, Yesus almi ap-tunum kusal iyo, kaami sang uyo weng san boko-lomdip: Ali abat-alom tiinsa kemin, kulaa din Yesus ayo ulduu dibii tulum o, kala-lomdipla tilip.
22 Kemin, lotu kaal ke-laamin tunum abip diil Jerusalam kaa liip tal-bom-bilip iyo boko-lomdip: Sinik mafak imi kamokim Belsebul o, kala Setaan ayo Yesus ami diim kawu bomdala, ata dong dakaan-balala, kaami unang tunum sinik mafak ta yim-buusu ata fotabe-bala kemin, yak banebip o, iyo kemip. 23 Kemin, Yesus ayo unang tunum tal ami liip bolip iyo weng umuuya tal almi mepso tiliple, weng faldak kulu tii taldak kulu tii ke-bam bokoya-lomda: Setaan ayo dok kano-somda sinik mafak kusnum almi okok kemin iyo fotabam-nala yak banoma dinim. 24 Abip maakup kaali, biki-kutii miit alep ke-lomdip ilmi waasi dinip namti, kiimi titil-foko tangbal-kup laabip kaali, kulaata imi titil namti disa ke-lokomu. 25 Kanolin kemin, unang tunum am maakup laabip iyo suunkup weng aal diki-bam waasi dinin-kup kemip namti, ili tangbal-kup ma ilokomip dinim; kemin, yakal ti biki-kutii waasi kela una-tala-ke-bam kanu-mokomip. 26 Kanolin alaltap, Setaan so, almi sinik mafak iso, alimal yakal waasi kewala una-tala-ke biki-kutii, miit alep ke-lomdip dinip namti, alimal kuliili, titil-fak-daa-lomdip tangbal-kup ma laabip dinim; ale, kulaa imi titil kaali, disa keyilon o, kebu.
27 Dok nolin tunum ata taba kun soyim tunum ami am undala ami bung mafek mafek uyo duk-duulon i, kala namti, yukut inipyaap ayo kamasi kawu tunum titil soyim ayo sok de-dap-tiile, kaal dinim ke kawu tam ilomda ami mafek mafek uyo duk-duulokoma no, kala Yesus ayo kanum bokola.
28 Kemin, nali weng kalawaali, tituun weng kaata bakayinbi kemin, weng san iliwa! Tunum kaa kanta kukup mafak ke-bamda, weng mafak baka-bam ken-um-bala ami aket fanang dakamin uyo fal-siki-lom ami kukup mafak keba uyo kulaala namti, God ayo ami kukup mafak kaa kanum-yaaba uyo tak-daa-lom kukan-telokoma. Kemin ale, 29 tunum kanta God ami Sinik Tambal ami sang bokola-lomda: Belsebul sinik mafak imi kamokim ata Yesus ayo dong dakaanba no, kalokoma kaata, God ami Sinik Tambal ami win kaa ku-mafak-daawala kala-somdaya, God ayo ami ban uyo tik-daawala yak banokomu dinim. Suunkup ilokomu. 30 Kemin, kaali dok ami miit kaata daa kemin, kiili boko-lomdip: Kaali sinik mafak ayo ami diim kawu bombe no, kalip kaami sang kaata, Yesus asiik weng maan tiiya-lom kanum bakaya ko.
Yesus ami awak so, nakal-fakal iso, nikil imi Yesus atamum o, kalalip tilsip kaata ko
Mat 12:46-50, Luk 8:19-21
31 Kulaa, Yesus ami awak so, nakal-fakal nikil iso, iyo tal-ilomdip abip kaptamu tola-lom weng kulaalip am kaptam unula, iyo boko-lom: Numi fanang talan o, kemipla, 32 unang tunum yaapkan iyo tiin-bom bii Yesus ayo falala dabak mobip kemin, bokola-lomdip: Nak-tunum kapyo! Kapni kawak so, nakal iso, aptil iyo taldip kapni weng ma bokop-tum o, kalalip tal abip kaptamu tolbip o, akiple, 33 kulaa Yesus asiik unang tunum imi dik-daaya-lomda bokola: Kii kanta nami akamen so, nami nakal-fakal so ni? yinba-kup, 34 tiinbip iyo itafiin-tal-une-bam ayo bokoya-lomda: Kalawiita nami akamen so, nami nakal so kemin, 35 unang tunum iyo kawanata God ami boko-lomda: Kaata kanumin o! keba kaata-kup kutal-fukulip namti, ita nami niik-kusal, nami nakal-kusal ale, nami akamen aptil iltap namti kaa bom-bilip ko, yaka ko.