3
Mö kap nöbö
1-2  Epes 5:22Makwam ñɨŋ nöbö kap mö mɨdöi bla, ñɨgö kwo algör mönö yadɨba rɨmɨdla. Nöbönɨŋ nöbö rɨg yajöñ mönö akuyöbö yöxön mai diöña. Nöbönɨŋ nöbö Jisas Krais mönö wä aku nugw peñ aku, pödpöd rɨmɨn mönö wä aku nugw pöiaŋö, rön, yadmɨjeñ. Ñɨŋ keir rɨ ri aböñ aku nugwön yajöña, mö na aku Jisas Krais nugw pɨ rɨ ri abön mag wä rɨmɨdö, rön, nuŋ kwo aipam nugw pɨb maga ra. 1Tim 2:9Mɨxɨñ ana ud wabɨl nöl ri abön mö kɨtɨb wä mɨjnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Yöj panö wajɨxön, wölɨj wä wä yömön, ap wä wä rɨg gol pön rɨmɨdöi piaku pɨ mɨxɨña ud wabɨl nölmɨjeñ. Mö höimölɨba mɨdön, rɨbyöx nugw ri abön, ölɨsö rödmɨjeñ. Nöbö mö bla pɨsaŋ tar mɨd ri aböña. Aliö ri aböñ aku, ap wä piaku madmag yuörɨb ñɨŋ kwo mɨd aku, nöbö mö mämäga nugweñ, jɨ God nuŋ nugwaŋ, ap kɨtɨb wä keiryöbö mɨjöna. Ap kɨtɨb wä wä piaku pöpɨl wen; öim öim mɨjöna. Ap kɨtɨb wä piaku madmag yuö kwo rɨg gol röxg mɨd aku, auso an God nugw pim piaku pön ñɨŋör keir ud wabɨlmɨdmä; ñɨŋ nöbönɨŋ nöbö mönö yöxön mai dumɨdmä. Jen 18:12Mö Sara nöbönɨŋ Ebraham nugwo, nöbö dib nɨ, me rön, rɨg yadmɨdöŋ mönö akuyöbö yöxön mai dumɨdöŋa. Ñɨŋ ipöxmɨjeñ, Sara rɨmɨdöŋ mag akuyöbö rɨ ri ab gɨ mɨjöñ aku, Sara halöu nuŋwa mɨjöña.
Epes 5:25Ñɨŋ mö kap nöbö mɨdöi piaku, ñɨgö kwo algör ör mönö yadɨba rɨmɨdla. Mö piaku nöbö röxg ölɨsö mɨdölöi aku nugwön, mö ñɨŋ bla pɨ ri aböña. God ñɨgö nöbö piakwör pön, mö piaku röböxöl; ñɨgö nöbö piaku ögwö yöxön pɨmɨd mag aliö akuyöbö, mö piaku ñɨgö kwo algör ör ögwö yöxön pɨmɨda. Ñɨŋ mö ñɨŋ piaku nugwidɨx mɨd ri abön God höjöpalɨŋ, mönö ñɨgö nugwöna.
Nɨgiö nɨgön mɨjöña
Mönö yad pörɨba rɨmɨdla. Ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöi piaku magalɨg rɨb mag paŋyöbö iör yöxön; haul nöbö mölöu nöbö bli ölɨŋ höb pɨmɨdɨŋ, ñɨgö ögwö yöxön; haul nöbö mölöu nöbö bli wahax pɨmɨdɨŋ, ñɨŋ kwo algör ör pɨsaŋ wahax pöña; haul nöbö mölöu nöbö nuö nuö madmag nɨgön, nuö nuö ögwö yöxön pɨ ösös rɨ ri aböña; nɨ nöbö dib, nɨ mö dib, me rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ñɨŋ paiŋö rɨ gwogwam rɨmɨjeñ. Ñɨgö yad höimöumɨjöñ aku, ñɨŋ paiŋö yad höimöumɨjeñ. Ñɨgö agap apɨm rɨmɨdɨŋ, God höjöpalön yajöña, naŋ ñɨŋ rɨ ri abön nugwidɨx mɨdane, cöña. Aku agapɨm: God ñɨgö pöŋ aku, ñɨŋ nöbö mö akuyöbö ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböñɨŋö, rön, pöŋa. Aliö aiöñ aku, God ñɨgö kwo algör ör rɨ ri abön ap wä nöiöna. 10  Sam 34:12-16God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nöbö mö, an mɨd ri ab gɨ mɨdön nöbö nom ödöriö röxgön wöröxŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨdöi piaku,
mönö inakmönö hörön, mönö gwogwo yadölɨŋ.
11 Ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi adaku röböxön,
rɨ ri abön mag wä akwör rön,
rɨb wä yöxön, nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋö, rön,
tar ör mɨjöña.
12 Aku agapɨm: nöbö mö God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨdöi piaku,
Nöbö Diba ñɨgö nugwidɨx mɨd ri abön, höjöpaiöñ aku nugwöna;
jɨ nöbö mö rɨ gwogwam rɨmɨdöi piaku nugwaŋ,
ölɨsö wöiönɨŋö,” rɨmä.
Mɨd ri abɨŋ, ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ipöxmɨjeñ
13 Ñɨŋ mag wä rɨŋö, rön, ususör rɨŋ duaŋ, nöbö mö bli ñɨgö ölɨŋ höb pɨ nöleñ. 14  Ais 8:12-13; Mat 5:10; 1Pit 2:20; 4:14Jɨ ñɨŋ mag wä akwör rɨŋ ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, wahax pöña. Nöbö mö ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdöi akuyöbö ñɨgö ipöxmɨjeñ, rɨb diba yöxmɨjeñ. 15 Madmag yuö ñɨŋ kwo aku, Krais nuŋwör Nöbö Dib, me rön, ib nuŋwa yadɨŋ möx duaŋ. Ñɨŋ öim öim rɨbyöx nugugu mɨjöña, nöbö mö bli, pödpöd rɨmɨn rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöiŋö, rön, yad nugumɨdɨŋ, ñɨgö pɨ ri abön, mönö höimöliö yadön, Krais mönö wä aku ñɨgö yad nöl ri aböña. 16  1Pit 2:12Mönö yad nöiöñ aku, an mönö kai yadɨŋ God nugwo wä cönɨŋö, rön, rɨbyöx nugw ri abön yad nöiöña. Krais nugw pön cɨrɨpön, rɨ ri aböñ aku, nöbö mö ñɨgö yad höimöuba rɨmɨdöi piaku ñɨŋ möigw yöxön röböxöña. 17 Ñɨŋ mag wä akwör rɨmɨdɨŋ, ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, God nugwaŋ wä cöna. Jɨ ñɨŋ mag gwogwo rɨmɨdɨŋ, ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, God nugwaŋ wä ren.
Krais wöröxön pɨx kepkep ana örɨx aböŋa
18 Aku agapɨm: Krais nuŋ Nöbö wä keiryöbö jɨ nugwo rɨ gwogwam rɨm wöröxöŋa. Nuŋ mag wä akwör rɨmɨdöŋa, jɨ ñɨŋ nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi piaku God pɨsaŋ nɨgliu nöinö, rön, wöröxöŋa. Wop paŋyöbö akwör wöröxöŋa; mai iswob wöröxen. Krais mɨxɨña pɨl pal nɨgɨm wöröxöŋa, jɨ Inöm nuŋwa wöröxölöŋ. Inöm nuŋwa kömö mɨdön, nuŋ höbkal öbɨlöŋa. 19 Inöma almɨdmɨn nuŋ duön, nöbö mö höd wöröxön du nag mɨdim piaku ñɨgö mönö wä nuŋ aku yad nölöŋa. 20  Jen 6–7Nöbö mö naga mɨdim piaku, Noa mɨdöŋ wop aku, God mönö aku nugumɨdölim, jɨ God ñɨgö rɨmgör mönö diba yadölöŋ; mönö na nugwöñɨŋönö wöhö, rön, pöx mɨdöŋa. Pöx mɨdmɨn nugugɨrön, Noa nagö bɨ yöja rane, röŋ aku rɨp duön, nöbö mö mɨga yöi wöhö, Noa mönɨŋ ha kap akuyöbö amñaxɨb sö ñɨŋör bɨyöj möla duön, ban yuö mɨdön mɨdɨp duön, God rɨmɨn kömö dumä. 21 Ñɨŋ bɨyöj möla wölu mɨdɨm, röbö aku ñɨgö pɨrag wölɨm, kömö dumä mag akuyöbö, wopik an Jisas Krais wöröxön öbɨlöŋ mönö aku nugw pön röbö yaxnɨŋ aku, an kwo algör ör kömö dinɨŋa. Röbö yaxmɨdöl aku, mɨxɨñ pɨxa örɨx abnɨŋö, rön, yaxmɨdölöl. Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxön höbkal öbɨlöŋ aku mɨ, God rɨb madmag yuö ana nugumɨn pɨx i mɨdöl. Rɨb akwör nugwön röbö yaxmɨdöla. God nuŋ mönö ölɨsö ma yad nɨgöŋ aku maku. 22 Krais nuŋ wöröxön öbɨlön, mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluön, God imag mɨrɨx pɨlö adö mɨda nugwön ejol bla aipam, ap ölɨsö mɨdöi bla aipam, magalɨg mo nuŋwa mɨdöia.

3:1-2: Epes 5:22

3:3: 1Tim 2:9

3:6: Jen 18:12

3:7: Epes 5:25

3:10: Sam 34:12-16

3:14: Ais 8:12-13; Mat 5:10; 1Pit 2:20; 4:14

3:16: 1Pit 2:12

3:20: Jen 6–7