4
Ömörö pɨ gɨrön, mag gwogwo hödyöbö rol aku röböxnɨm
Rom 6:2,7Krais mɨxɨñ nuŋwa ölɨŋ höb diba pöŋ aku, an kwo algör ör ölɨŋ höb pɨnɨŋö, rön, rɨb akwör yöx nugu gör mɨjöña. Aku agapɨm: nöbö mö mɨxɨñ ñɨŋa ölɨŋ höb diba pöi bla, ap kib mag gwogwo cɨnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwölöi. Wop aku ila nɨgön, wop pödiöm mögörɨb il kɨ mɨxɨña alɨg mɨjnɨŋ aku, God nugwo wä cön adakwör cɨnɨŋö, rön, madmag ñɨŋa keir öbiön adaku reñɨm. Epes 2:2-3Ñɨŋ höd nöbö mö God Mönö nugw pɨmɨdölöi bla röxg mɨdmɨdmä. Rɨb gwogwo yöxön, mö kib nöbö kib rön, röbö ölɨsö nɨmön u pɨlön, ap mɨga ödöriö nɨmön, amnör rön, ap inakmönö God höjöpalmɨjeñɨŋö, rɨ ap piaku, höjöpal gɨr mɨdmɨdmä. Jɨ weik, nöbö mö God Mönö pɨmɨdölöi bla, ñɨŋ mɨd ri abmɨdöi aku nugwön, pödpöd rɨmɨn an pɨsaŋ mögum rön amnör rɨmɨdölöiŋö, rön, ñɨgö yad höimöumɨdöia. Apos 10:42Jɨ womiöx mɨda, Nöbö Diba nöbö mö kömö mɨjöñ bla aipam, nöbö mö mödö wöröxim bla aipam, agap apɨm röi bla, pödpöd rɨmɨn aliö alöiŋö, rön, mönö diba yadaŋ, ñɨŋ agap apɨm röi bla magalɨg nugwo yad wöxnö nɨgöña. Nöbö mö magalɨg wöröxöi akuyöbö wöröxön, mɨxɨñ aku aŋadö lɨdu lɨl rɨ pɨnöŋa, jɨ inöm piaku duön, God kömö rɨg mɨd mag akuyöbö ñɨŋ kwo algör kömö mɨjöñɨŋö, rön, Krais mönö mag wä aku nöbö mö mödö wöröxim piaku ñɨgö yad nölöŋa.
God mabö anɨŋ adö hörɨrör yad nɨgmɨd aku, rɨ ri abnɨŋa
Rom 13:11-12Womiöx mɨda, ap agapɨm mɨd akuyöbö magalɨg hölögɨpɨba rɨmɨda. Makwam, rɨbyöx nugw ri abön, tar mɨd ri abön, God höjöpaiöña. 1Pit 1:22Mönö dib ödöriö aku, ñɨŋ Krais nöbö mö öim öim nuö nuö mɨ madmag nɨg gɨr mɨjöña. Ñɨŋ nuö nuö madmag nɨg gɨr mɨjöñ aku, nöbö mö bli ap kib mag gwogwo rön ñɨgö wop mɨga akwör rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ nugwön rɨmgör röböxöña. Hib 13:2Krais nugw pöi nöbö mö bli ram ñɨgö hömɨdɨŋ, ñɨgö pikai nöbö bɨlɨm ram na höiŋö, rön, yadmɨjeñ; ñɨgö yad wahax pöña. 10  Rom 12:6-8God nöbö mö ögwö yöxön pɨ ri abön, ñɨgö ap wä hörɨrör nölmɨdöla. God ap wä ñɨgö nöl aku, ñɨgör yöi, haul nöbö mölöu nöbö Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi piaku ñɨgö magalɨg algör ör rɨbyöx nugwön ñɨgö ap wä aku nöla. Makwam, God ñɨgö ap wä nöl aku nugwön, haul nöbö mölöu nöbö akuyöbö pɨ ösös rɨ ri aböña. 11 God ñɨgö ap wä nölaŋ, ñɨŋ nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nöiöñ aku, rɨbyöx nugw ri abön, God Mönö wä aku ödöriö akwör yad nöiöña. God ñɨgö ap wä nölaŋ, ñɨŋ nöbö mö bli mabö rɨ nöiöñ aku, God ñɨgö ölɨsö nuŋwa nölmɨd aku pön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö mabö rɨ nöiöña. Almɨjöñ aku, ñɨgö Jisas Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku nugwön, ñɨŋ God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö diöna. Jisas Krais, Nöbö ölɨsö ödöriö akwör, nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku nugwön, ñɨgö ömörö pɨ nöiöña
12 Haul hödpɨg nöbö nɨ wä bla. Ñɨŋ Krais nugwo cɨrɨp gö nɨgöñɨŋönö röböxöñɨŋö, rön, God nuŋ wop bli nugwogwo rɨmɨn an ömörö pɨmɨdöla. Makwam, nöbö mö bli anɨŋ mɨ ölɨŋ höb rɨn alñö yönmɨd akuyöbö pɨ nölmɨdöi aku, pödpöd rɨmɨn anɨŋ almɨdöiŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. 13  Apos 5:41; Jems 1:2; 1Pit 1:6‑7Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöla aku mɨ, nugwo rɨg rim mag akuyöbö anɨŋ rɨmɨdöiŋö, rön, wahax pɨ gɨr mɨdɨŋ, nuŋ mil wä mag nuŋ alɨg hön wop aku, ñɨŋ wahax pɨ gɨr mɨjöña. 14  1Pit 2:20Ñɨŋ Krais nöbö mö nuŋ, me rön, ñɨgö yad höimöuöñ aku, wahax pɨ gɨr mɨjöña. God Inöma mil wä mag aku anɨŋ pɨsaŋ mɨd aku nugwön mɨ, mag akuyöbö almɨdöiŋö, rön, wahax pɨ gɨr mɨjöña. 15 Ñɨŋ nöbäpö pɨl pal nɨgmɨjeñ; ap kib pɨmɨjeñ; nöbö mö bli rɨ gwogwam rɨmɨjeñ; nöbö hör kwo röi mag aku ñɨŋ nugwön um pɨnön, nɨ yadmɨdɨl akuyöbö aliö ali, rön, yadmɨjeñ. Nöbö i aliö alaŋ, nugwo rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, ap nuŋ. 16 Jɨ ñɨŋ Krais nugw pön nuŋ rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨdɨŋ, ñɨgö ömörö nölmɨjöñ aku, möigw hen. Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöl aku mɨ, anɨŋ mag akuyöbö almɨdöiŋö, rön, wä raŋ nugugɨrön, God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ. 17 Womiöx mɨda, God nöbö mö mönö diba yajöna. Nuŋ ila nɨgön nöbö mö nuŋwa keir mönö diba yajöna. Jɨ God nuŋ an nöbö mö nuŋwa keir mönö diba yajön aku, nöbö mö God mönö mag wä nuŋwa pölöi piaku ñɨgö mönö diba yadaŋ, ñɨŋ pödpödiö mɨjöñ? 18  Prop 11:31God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nöbö mö God rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨdöi piaku
öliöxön kömö diöña;
aku mɨ, nöbö mö God Mönö yöxölön,
ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi piaku, ñɨŋ pödpödiö kömö diöñ?” rɨmä.
19 Makwam, God anɨŋ yad nɨgöŋ ömörö akuyöbö pɨnɨŋ aku, rɨb mɨga yöxöinɨŋ. Nöbö Diba anɨŋ rɨ nɨgöŋ aku, amnör ren, jɨ nuŋ höd yadöŋ mag akuyöbö akwör anɨŋ pɨ ri abönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwön, rɨ ri ab gɨrön rɨŋ diöna.

4:1: Rom 6:2,7

4:3: Epes 2:2-3

4:5: Apos 10:42

4:7: Rom 13:11-12

4:8: 1Pit 1:22

4:9: Hib 13:2

4:10: Rom 12:6-8

4:13: Apos 5:41; Jems 1:2; 1Pit 1:6‑7

4:14: 1Pit 2:20

4:18: Prop 11:31