13
Gapman ada rɨg yajöñ akuyöbö cöña
Prop 8:15; Tait 3:1Makwam an magalɨg gapman rɨg yajöñ akuyöbö yöxnɨŋa. Gapman hör rɨbyöx gɨ mɨdöl; God yadɨm, gapman mɨda. Makwam, nöbö mö kai gapman mönö röd aböñ aku, God yad nɨgɨm gapman mɨd Nöbö aku mönö nuŋwa aipam röd aböña. God nuŋ aiöñ nöbö blaku mönö diba yajöna. 1Pit 2:13-14Nöbö mö mag wä rɨmɨjöñ akuyöbö, gapman nöbö dib bla ölölö raŋ ipöxeñ; nöbö mö mag gwogwo cöñ akuyöbö, gapman nöbö dib bla ölölö raŋ ipöxmɨjöña. Makwam, gapman nöbö dib bla ipöxenɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöñ aku, ñɨŋ mɨd ri abɨŋ nugwön gapman nöbö dib bla, “Ñɨŋ mɨd ri aböiŋö,” cöña. Aku agapɨm: God yadmɨn, gapman nöbö bla, mabö nuŋwa rɨ nölɨb nöbö röxg mɨdön, ñɨgö nugwidɨx mɨdɨŋ, ñɨŋ mɨd ri aböña. Makwam ñɨŋ nugw ri abön, rɨ gwogwam rɨmɨjeñ; gapman nöbö yu mɨxɨl ölɨsö pɨ yönmɨdöi aku, hör pön yönmɨdölöi. God yadmɨn, gapman nöbö bla, mabö nuŋwa rɨ nölɨb nöbö röxg mɨdön, nöbö mö akuyöbö mag gwogwo rɨmɨjöñ aku, ñɨgö pön du mönö diba yadön, paiŋö ölɨŋ höb pɨ nöiöña.
Makwam, ölɨŋ höb pɨb maga rö, rön, gapman mönö aku mai röinɨŋ; God gapman nugwogwo yad nɨgmɨn, anɨŋ nugwidɨx mɨdöi makwam, pödpöd raŋ nɨ gapman mönö röd abnɨŋö, rön, mönö ñɨŋa mai duön tar mɨd ri abnɨŋa.
Mat 22:21Adakwör mɨ, takis aku algör nöinɨm. God gapman nöbö bla ñɨŋ nugwogwo yad nɨgmɨn, gapman mabö ñɨŋ aku rön pe pöia. Gapman nöbö ap rɨb ñɨŋa pödiö mɨjön aku, magalɨg rɨb wöd pöcöña. Gapman takis nölɨb aku, ñɨŋ takis nöiöña. Nöbö mö bli takisa hör adö bli nölɨb aku, ñɨgö kwo algör takis nöiöña. Nöbö mö mönö ñɨŋa nugw pɨb bla, mönö ñɨŋa nugw pöña. Nöbö mö iba mag wölub bla, ib ñɨŋa mag wöliöña.
Nuö nuö madmag nɨgöña
Mat 22:39-40; Jems 2:8Ap rɨba ñɨŋ bli mɨdaŋ, aŋadö rɨba wöd pöröña. Makwam an ap rɨb paŋyöbö i mɨda an rɨba wöd pörölɨŋö, rön, yadöinɨŋ; nöbö mö nuö nuö madmag nɨgɨb mag aku yadmɨdla. Nöbö mö bla ñɨgö madmag nɨgnɨŋ aku, God lo mönö rɨg yadmɨd mag akwör cɨnɨŋa. Eks 20:13-15,17; Diut 5:17-19,21God nuŋ keir mönö ölɨsö yadöŋ aku, Mosɨs nuŋ God Mönö rɨb bli kai kɨtön yadöŋa, “Mö kib nöbö kib rɨmɨjeñ; nöbäpö pɨlmɨjeñ; ap kib pɨmɨjeñ; nöbö mö bli ap ñɨŋ bla ap an keir bli alɨg mɨdölö, rön rɨbyöx nugumɨjeñɨŋö,” röŋa. God mönö ölɨsö bli kwo yadöŋa, jɨ God mönö ölɨsö agap apɨm yadöŋ aku mönö ila paŋyöbö akwör mɨda: “Ñɨŋ ñɨŋ keir madmag rɨg nɨgmɨdöi aliar, nöbö mö hör akwebö algör madmag nɨgɨŋ.” 10  1Kor 13:4-7Ñɨŋ nöbö mö bli madmag nɨgöñ aku, ñɨŋ rɨ gwogwam rɨmɨjeñ. Adakwör, ñɨŋ nöbö mö madmag nɨgöñ aku, God lo mönö rɨg yadmɨd yadmɨd akuyöbö magalɨg cöña.
11  Epes 5:14; 1Tes 5:6-7Wop mɨdöl mibɨl yörɨk nugw ri aböña. An höd Jisas nugw pön, mai God nuŋ anɨŋ mɨ aŋadö pön ram nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö pön diönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugu mɨdmɨŋa. Jɨ kɨm bli hö duöŋ, wop aku wopik womiöx mɨda. Makwam mɨ, pödpöd rɨmɨn inɨmö ua hölɨm gɨ mɨdöi? Öbɨlön, rɨbyöx nugu gɨrön mɨjöña. 12  1Jon 2:8Pɨxmag yuö mɨŋi uplöb mɨdöl aku, ruö löuba rɨmɨda. Aku mɨ, ñɨŋ ap agap apɨm cɨcɨbö yuö bö yönön rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag aku röböxön, Seten pɨsaŋ nuö nuö pɨb ap uñ ölɨsö nɨgön, usaŋ ölɨsö mea nɨgön, ap mil alɨg God nöl bla pɨ yömnɨm. 13  Luk 21:34; Epes 5:18Makwam, an Jisas mil wä nuŋ adö mɨdölɨŋö, rön, rɨ ri ab gɨr mɨjnɨŋa. Makwam ap mɨga nɨmön, röbö ölɨsö nɨmön u röxön, mö kib nöbö kib rön, amnɨmab rön, nuö pɨlön, ap ñɨŋa ap nɨ i aliö mɨdölö rön röi mag akuyöbö röinɨŋ. 14  Epes 5:11Makwam ñɨŋ Nöbö Dib Jisas Krais pɨ wölɨj röxg yömön, höbwab rɨb madmag an bö agö rɨbɨm rɨbyöx nöl mag aku cɨnɨŋö, rön, rɨb aliö yöx nugumɨjeñ.

13:1: Prop 8:15; Tait 3:1

13:3: 1Pit 2:13-14

13:6: Mat 22:21

13:8: Mat 22:39-40; Jems 2:8

13:9: Eks 20:13-15,17; Diut 5:17-19,21

13:10: 1Kor 13:4-7

13:11: Epes 5:14; 1Tes 5:6-7

13:12: 1Jon 2:8

13:13: Luk 21:34; Epes 5:18

13:14: Epes 5:11