12
God adö mɨdölɨŋö, rön, nugwo wä cön adaku rɨŋ duaŋ
Rom 6:11,13; 1Pit 2:5Makwam, haul nöbö mölöu nöbö. God ñɨgö uliöxön pa aku mɨ, ñɨŋ piöŋö ap God höjöpal ur nölöi mag akuyöbö, mɨxɨñ rɨb madmag ñɨŋ aku, ap kömö mɨd aku, ap lei i röxg, God nugwo nöiöña. Ap pön duön God höjöpal ur nölöi bla, ap gwogwo nölölöi. Ap i röl, ap wä wä akwör nölmɨn, nuŋ wahax pön pa. Alöi mag akuyöbö, God anɨŋ ap nugwo höjöpal ur nölöi ap akuyöbö röxg pönɨŋö, rön, nugwo nugw pɨ cɨcɨ nɨg gɨ mɨdön, rɨg yad mag akuyöbö akwör cöña.
Makwam nöbö mö mögörɨb rol il kɨ rɨbyöx nugwön rɨmɨdöi mag rol akuyöbö almɨjeñ. Ñɨgö God nugwo yad nugwɨŋ, nuŋ ñɨgö rɨb wä nölaŋ, yuörɨb madmag ñɨŋ kwo yoŋyöbö nɨgaŋ, nöbö mö keir yoŋyöbö wöxnö nɨgöña. Aku makwam, ñɨŋ nugwöña, an mag kai rɨŋ, God nugwo wä cön. Ñɨŋ nugwöña, ödöi kai ödöi wä ödöriö; ödöriö akwör cön mag aku nugwöña. Makwam ñɨŋ aliö nugw ri abön, paŋ mag akwör cöña. 1Kor 12:11; Epes 4:7; Pil 2:3God nɨ uliöxön pɨm, mabö nuŋwa rɨla. Aku makwam, ñɨgö magalɨg yadmɨdla, an nöbö mö dib, me rön, rɨbyöx nugumɨjeñ. God nuŋ nugw pɨb mag aku ñɨgö keir paŋ paŋ nöla. Aku makwam, ñɨŋ anau pön, an nöbö mö pödiöm mɨdölɨŋö, rön nugwöña.
1Kor 12:12,27An nugwöla, an magalɨg mɨxɨñ paŋyöbö i mɨd aku, jɨ rɨb rɨb hörɨrör mɨga akwör mɨda. Rɨb akuyöbö mabö hörɨrör mɨda; yödpɨlö mabö nuŋwa keir ra, iŋpɨlö mabö nuŋwa keir ra, mämäga mabö nuŋwa keir ra. Makwam, ila hörɨrör mɨd aku, mabö hörɨrör röia.
Mag akuyöbö, an Krais adö mɨdöl akuyöbö algör ör mabö hörɨrör röl aku, jɨ nöbö mö hödɨg wadɨg nuŋwa nɨgiö nɨgön il paŋyöbö iör mɨdöla. 1Kor 12:4-11; 1Pit 4:10-11God anɨŋ paŋ paŋ ögwö yöxön pɨ ösös rön, ap wä anɨŋ hörɨrör nöl mag akwör nugwön cɨnɨŋa. God nöbö mö bli ap wä nölön, mönö na nöbö mö piaku yad nölö, rɨmɨjön aku, nuŋ God nugw pɨb maga nöl mag aku pön aliar yad nölaŋ. God nöbö mö bli ap wä nölön yajöna, nöbö mö akuyöbö mabö bli rɨ nölanö, cön aku, nöbö mö piaku mabö bli rɨ nölaŋ. God nöbö mö bli ap wä nölön yajöna, nöbö mö halöu ha piaku mönö wä bli yad nölanö, cön aku, nöbö mö halöu ha piaku mönö yad nölaŋ. God nöbö mö bli ap wä nölön yajöna, haul nöbö mölöu nöbö nagö i ipɨtmɨjön aku, nugwo mönö yad nöl ri abaŋ, nuŋ rɨb wä yöxön wahax paŋ, me cön aku, nuŋ paŋ mag akwör raŋ. God nöbö mö bli ap wä nölön yajöna, nöbö mö bla rɨg ap bla met wa aku, ñɨgö rɨg ap bli nölanö, cön aku, rɨg ap bli amnör nölaŋ. Nöbö mö bli ap wä nölön yajöna, nöbö mö bli ñɨgö nugwidɨx mɨdö, cön aku, nuŋ rɨbyöx nugw ri abön ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ. Nöbö mö bli ap wä nölön yajöna, nöbö mö bli ñɨgö uliöxön pɨ ri abön, cön aku, nuŋ wahax pɨ gɨr uliöxön pɨ ösös rɨ ri abaŋ.
Nöbö mö piaku ñɨgö madmag nɨgɨŋ
“Nöbö mö piaku ñɨgö madmag nɨgmɨdölɨŋö,” rön, inakmönö hörön yadmɨjeñ; ñɨgö madmag ödöriö nɨgön, pɨ ösös rɨ ri abɨŋ. Ap kib mag gwogwo rɨb mag aku nugwo kwolmal ñɨŋa röxgɨb rɨb gwogwo yöxɨŋ. Makwam kwockwoc palön mag wä rol akwör pɨ cɨcɨ nɨgɨŋ. 10  1Pit 1:22Nöbö mö haul nöbö mölöu nöbö nuö nuö madmag nɨgmɨdöi mag akuyöbö, ñɨŋ Krais adö mɨdöi akuyöbö akwör haul nöbö mölöu nöbö nuö nuö madmag nɨgɨŋ. Haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ piaku ib ñɨŋa yadɨŋ bɨl sö duaŋ; jɨ ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö duölaŋ. 11 Mabö ipɨtaipɨtö rɨmɨjeñ; kwockwoc palön cöña. Nöbö Dib ana mabö nugwa rɨmɨdölɨŋö, rön, wä raŋ nugugɨrön cöña. 12  1Tes 5:16-18Nöbö Diba anɨŋ pönɨŋö, rön, wä raŋ nugugɨrön, nugwo pöx mɨjöña. Ñɨgö ömörö bli hömɨdaŋ, tar höimöliö mɨd akwör mɨd ri aböña. God höjöpalɨb mag akuyöbö röböxmɨjeñ, öim öim höjöpal gör mɨjöña. 13  Hib 13:2Nöbö mö God adö mɨdɨŋ rɨg apa ñɨŋ mɨden aku, ñɨgö rɨg ap bli nuöm nɨg nöli. Pad piakuyöbö nöbö mö hömɨdɨŋ, yölɨŋ pön ram ñɨŋa duŋ.
14  Mat 5:44; 1Kor 4:12Nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ God höjöpalɨŋ nuŋ paiŋö ñɨŋ rɨ gwogwam raŋ, me rön höjöpalmɨjeñ; ñɨŋ God höjöpalɨŋ nuŋ ñɨŋ pɨ ösös rɨ ri abaŋ, me rön, höjöpaiöña. 15 Nöbö mö bli ñɨŋ wahax pɨ gɨr mɨdɨŋ, ñɨgö ñɨŋ pɨsaŋ wahax pɨ gɨr mɨjöña; jɨ bli lɨblɨb raŋ mɨdɨŋ, ñɨgö ñɨŋ pɨsaŋ uliöxön paŋör mɨjöña. 16  Prop 3:7Iba mɨd nöbö mö piaku ñɨgö pɨ ösös rön, iba mɨdöl nöbö mö piaku ñɨgö pɨ ösös röinɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Ñɨgö magalɨg paŋ mag akwör pɨ ösös rɨ ri abɨŋ. An nöbö mö iba mɨdö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Nöbö mö iba mɨdöl akuyöbö pɨsaŋ alebö paŋör mɨdɨŋ. Anör nugw ri abölɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ.
17  1Tes 5:15Makwam nöbö mö bli ñɨgö nugwɨŋ ölɨsö wölaŋ, rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, ñɨgö paiŋö algör ör rɨ gwogwam rɨmɨjeñ. Nöbö mö bla nugwɨŋ, wä cön mag akwör cöña. 18 Nöbö mö bli pɨsaŋ nuö pɨlɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Nöbö mö akuyöbö magalɨg tar nɨgiö paŋör mɨjnɨŋö, rön, rɨb akwör yöx nugwöña. 19  Diut 32:35; Mat 5:39Makwam nöbö mö wä nɨ akuyöbö. Nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, ñɨgö paiŋö mag i rɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Aku God ap nuŋ, me rön, rɨbyöx nugwöña. Nɨ ñɨgö paiŋö mag i röinö, rön, God nuŋ keir rɨbyöx nugw mag akwör cöna. Mosɨs nuŋ God mönö yadöŋ aku pön, God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa, “God yada, ‘Ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, nɨ ñɨgö paiŋö aipam rɨ gwogwam cɨna; aku ap nɨ,’ me rö,” röŋa. 20  Prop 25:21-22; Mat 5:44Makwam, nöbö nagö Solomon nuŋ God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö mö ñɨgö rɨ gwogwam rim akuyöbö
ñɨŋ kiö piön aku, ñɨgö ñɨŋ ap mag cöña;
ñɨŋ röbö de piön aku, röbö nöiöña.
Aliö almɨjöñ aku, nöbö ñɨgö rɨ gwogwam rim piaku
yöcmac ñɨŋa rol sö rɨnamö yön gɨba abɨŋ yönaŋ nugwöñɨŋö,” röŋa.
21 Makwam mɨ, ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ paiŋö mag i rɨmɨjeñ; ñɨŋ mag wä rɨŋ, höimölaŋ duaŋ.

12:1: Rom 6:11,13; 1Pit 2:5

12:3: 1Kor 12:11; Epes 4:7; Pil 2:3

12:4: 1Kor 12:12,27

12:6: 1Kor 12:4-11; 1Pit 4:10-11

12:10: 1Pit 1:22

12:12: 1Tes 5:16-18

12:13: Hib 13:2

12:14: Mat 5:44; 1Kor 4:12

12:16: Prop 3:7

12:17: 1Tes 5:15

12:19: Diut 32:35; Mat 5:39

12:20: Prop 25:21-22; Mat 5:44