6
Jisas pɨsaŋ mödö wöröxön öbɨlmɨŋa, rön, ap kib mag gwogwo rɨb adaku rɨbyöx nugwöinɨŋ
God anɨŋ uliöx aku, nöbö mö bli yajöña, “Ap kib mag gwogwo amnɨmab rɨ gɨr mɨdɨm mɨdɨm, God anɨŋ höd nugwön pɨ ri abön rɨ akuyöbö yöi, mai anɨŋ mɨ göj uliöxön pɨ ri abönɨŋö,” cöña. Makwam mönö inakmönö aliö akuyöbö yadöinɨŋ! An ap kib mag gwogwo rɨb mag rol aku, an mödö wöröxmɨŋa. Makwam, madmag ana pabɨlmɨn, ap kib mag gwogwo rön rɨbä nɨgöl. Gal 3:27Ñɨŋ nugwöia, an nöbö mö Krais Jisas pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋö, rön, röbö palmɨŋ aku, “Nuŋ wöröxöŋ aku döŋö an nɨgiö wöröxölɨŋö,” rön, röbö palmɨŋa. Kol 2:12An röbö palmɨŋ aku, Krais Jisas pɨsaŋ nöbäpö hogw möl bö pɨnön wöröxmɨŋ mag akuyöbö röxa. Aku agapɨm: Krais nuŋ wöröxɨm, rɨg möl aku hogw pɨlmä, jɨ Nuö ölɨsö mag keiryöbö nuŋwa rɨmɨn, nuŋ öbɨlön kömö mɨd mag akuyöbö, an kwo algör nöbäpö röxg hogw möla mɨdöl aku röböxön, kömö mag yoŋyöbö rola mɨdɨb maga ra.
Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön wöröxmɨŋa makwam, nuŋ höbkal öbɨlön kömö mɨd mag akuyöbö, mai an kwo algör ör öbɨlön kömö mɨjnɨŋa. Gal 5:24God nuŋ rɨbyöx nugwöŋa, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku aŋadö ödöraŋ, mai nöbö mö piaku ñɨgö nag mabö rɨb nöbö röxgɨb ödöi gwogwo aku pön pɨxɨp duölaŋ, me rön, rɨbyöx nugwöŋa. Makwam, mag gwogwo rɨmɨdöl adaku, Krais pɨsaŋ bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm wöröxöŋa. Aku agapɨm, nöbö mö mödö wöröxöi piaku, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku madmag ñɨŋa pabɨlmɨn rɨb maga nɨgöl.
An nugwöla, Krais pɨsaŋ wöröxmɨŋ makwam, nuŋ pɨsaŋ kömö mɨjnɨŋa. An nugwöla, Nuö nuŋwa rɨmɨn Krais öbɨlöŋ aku, nuŋ iswob wöröxen. Wopik wöröxɨb il aku Krais nugwo ap i rɨbä maga nɨgöl. 10 Krais nuŋ wop paŋyöbö iör wöröxöŋ aku, jɨ ap kib mag gwogwo rɨb ölɨsö aku aŋadö yöm ra. Krais höbkal öbɨlön du God pɨsaŋ mɨdöia.
11  2Kor 5:15; Gal 2:19Makwam, an Krais Jisas pɨsaŋ nɨgiö mɨdön, ap kib mag gwogwo rol aku mödö wöröxön, öbɨl God pɨsaŋ kömö mɨdölɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwɨŋ. 12  Jen 4:7Ap kib mag gwogwo rɨb mag aku, ñɨgö wabɨl pɨxɨp du, nag mabö rɨb nöbö röxg mɨdön, ap kib mag gwogwo cɨne, cöna. Makwam ñɨŋ wöhö cöña. 13  Rom 12:1Rɨb gwogwo ñɨŋ aku, mɨxɨñ iŋ wajmag ñɨgö rɨb mɨŋi, ap kib mag gwogwo raŋ, me rön, pɨxmɨjön aku, ñɨŋ mɨxɨñ ñɨŋa rɨb rɨb bla magalɨg mɨ aŋadö wöhö cöña. Jisas pɨsaŋ wöröxön öbɨlöl makwam, rɨb madmag ana God nugwo nölön, mɨxɨñ rɨb piaku God nugwo nölön, nuŋ rɨg yad mag akwör cɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwɨŋ.
14  1Jon 3:6Höd lo mönö adaku nugwön cɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumä aku, jɨ ap kib mag gwogwo rɨb rɨb akwör ñɨgö pɨxmɨn, mag gwogwo rɨmɨdöia. Makwam weik mag aku rola mɨdölöi. God ñɨgö uliöxön pɨmɨn, Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku mɨ, nugwo cɨrɨpön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi akuyöbö röböxöña.
Hölul mɨdöl mag rol akwör dinɨŋa
15 An lo mönö adaku rɨŋ, God nugwön anɨŋ pen; nuŋ keir anɨŋ uliöxön, Krais nugwo yad abmɨn hön, anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ aku mɨ, pöna. Makwam, ap kib mag gwogwo akwör rɨ mɨjnɨŋönö? Mɨ wöhö! Mag akuyöbö röinɨŋ. 16  Jon 8:34; 2Pit 2:19Ñɨŋ nugwöia, ñɨŋ nöbö dib i nugwo yadön, “An nöbö nag mabö rɨb nagö mɨdön, mabö kai yajɨnö cɨnɨŋö,” rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ nöbö dib aku mo nuŋwa mɨdöia. Ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨb mag aku, nag mabö rɨb nöbö röxg mɨjöñ aku, ap kib mag gwogwo rɨb adaku moa mɨdön wöröxöña. Makwam ñɨŋ God mönö rɨg yad mag aku nag mabö rɨb nöbö röxgɨb mɨjöñ aku, God mönö rɨg yad mag aku moa mɨdɨŋ, nuŋ ñɨgö nöbö mö wä nɨ me cöna.
17 Höd ap kib mag gwogwo rɨb rɨb akwör ñɨgö pɨxmɨn, nag mabö rɨb nöbö röxg mɨdön, paŋ adakwör rɨmɨdöia. Makwam mai, Jisas mönö wä aku nugwön, mɨ aŋadö nugw pöia. Aliö alöi aku, nɨ God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. 18 God nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ ap kib mag gwogwo moa mɨdmɨdöi adaku wopik röböxön almedö mɨdön, God nag mabö rɨb nöbö mö röxg mɨdön, nuŋ rɨg yad mag akwör rɨ ri ab mɨdöia. 19 Makwam ñɨŋ keir ölɨsö mɨdölöi aku mɨ, mönö yadɨba rɨmɨdɨl kɨ, nɨ wöxnö ör yadmön nugw ri abɨŋ, me rön, wöxnö ör yajɨna.
Höd ñɨŋ rɨb gwogwo akwör yöxön, nag mabö rɨb nöbö mö röxg mɨdön, mɨxɨñ iŋ wajmag ñɨŋ bla ap kib mag gwogwo ödöriö rɨp duön, mɨ ödöriö rɨ gwogwam rɨmɨdöia. Makwam weik rɨb wä ödöriö yöxön, nag mabö rɨb nöbö röxg mɨdön, mɨxɨñ iŋ wajmag ñɨŋ bla God mönö rɨg yad mag akwör rɨp duön, kömö wä akwör mɨjöña. 20 Höd ap kib mag gwogwo rɨb mag aku nag mabö rɨb nöbö mö röxg mɨdmɨdöi aku mɨ, God mönö rɨg yad adaku ñɨgö nugwidɨx mɨdmɨn, mo nuŋwa mɨdmɨdölöi. 21 Makwam höd rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag aku weik nugwön yajöña, “Öim aliö alön mag gwogwo rɨmɨdöl aku möigw ha. Aliö alön ap wä i pölölɨŋö,” cöña. Nöbö mö aiöñ piaku wöröxɨba cöña.
22 Makwam wopik God nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨb mag aku mo mɨdmɨdöi aku, God ñɨgö kömö pɨm almedö mɨdön, God nag mabö rɨb nöbö mö röxg mɨdön, God nugwaŋ wä cön adakwör rɨ gɨrön, kömö öim öim mɨdɨb mag aku pöña. 23  Rom 5:12,15Ap kib mag gwogwo rɨb adaku rɨp duön, pe pön wöröxnɨŋa; jɨ Nöbö Dib ana Jisas Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋ aku, God anɨŋ kömö öim öim mɨdɨb mag aku hör nöiöna.

6:3: Gal 3:27

6:4: Kol 2:12

6:6: Gal 5:24

6:11: 2Kor 5:15; Gal 2:19

6:12: Jen 4:7

6:13: Rom 12:1

6:14: 1Jon 3:6

6:16: Jon 8:34; 2Pit 2:19

6:23: Rom 5:12,15