7
Ñɨŋ Krais mɨxɨñ nuŋwa mɨdöi aku, nuŋ pɨsaŋ wöröxmä
Ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö lo mönö nugwöi piaku. Ñɨŋ nugwöia, nöbö mö kömö mɨdöi bla akwör lo mönö mai diöña; wöröxmɨjöñ aku, ömörö ñɨgö bli mɨden.
Lo mönö i yada, nöbö nuŋwa mɨjöna, mönɨŋ nuŋwa nöbönɨŋ yöŋö mɨjöna; jɨ nöbönɨŋa wöröxön aku, lo aku pöröna. Mö aku nöbönɨŋa kömö mɨdaŋ nugugɨrön, du nöbö yoŋyöbö i pön aku, nuŋ yajöña, “Lo mönö röd abön, nagö nöbö kib mag yönɨb mö,” me cöña. Makwam nöbönɨŋa wöröxaŋ, du nöbö yoŋyöbö pön aku, mönö mɨdöl; “Lo mönö röd abön, naŋ nöbö kib mag yönɨb mö,” me rön, yadeñɨm.
Rom 6:2,11Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Mag akuyöbö akwör, ñɨŋ Krais mɨxɨñ nuŋwa mɨdöi akuyöbö, nuŋ pɨsaŋ wöröxmä aku, lo mönö pɨ cɨcɨ nɨg mɨdöi aku röböxmɨn, Nöbö i ñɨgö pa. Nöbö wöröxön öbɨlöŋ Nöbö aku ñɨgö pa. An God nugwo wä cön mag akwör rɨŋ, ap mag nɨmɨba God nugwo nölɨb bli yaxönɨŋö, rön, an pa.
Höd Krais an pölöŋ wop aku, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku anɨŋ cɨcɨ pɨg mɨdmɨda. Lo mönö adakwör mai dinɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumɨdöl aku, jɨ rɨb gwogwo yuö an kwo rɨba nölmɨn, bɨ acɨxa nɨmön wöröxɨb il aku wöxnö nɨgmɨn, mɨd ri ab gɨ mɨdmɨdölöl. God pɨsaŋ mɨdɨb maga nɨgölöŋ. Rom 8:2; 6:4Makwam weik Krais pɨsaŋ wöröxöl aku, lo mönö anɨŋ nag röxg nɨgön pɨ cɨcɨ nɨgmɨd aku pal gul rɨ abön, Juda lo mönö kai kɨtim adaku nugwön mai duölöl; God Inöma rɨba nölmɨd adakwör nugwön mai duöla.
Lo mɨd aku mɨ, ap kib mag gwogwo röl aku wöxnö nugwöla
Eks 20:17; Diut 5:21Makwam, an agamö cɨnɨŋ? God lo mönö yadmɨn yadmä aku, mönö gwogwo yadö, cɨnɨŋönö owa? Mɨ wöhö! Aku aliö yadöinɨŋ.
Lo mɨdölöxisöŋö, nɨ ap kib mag gwogwo pödiöm mɨd aku nugwöyöx. Lo mönö adö i kai kɨtön yadmä, “Nöbö mö bli ap ñɨŋ piaku ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñɨŋö,” rɨmä. Makwam, nɨ nugula, nöbö mö bli ap ñɨŋ bla ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö rön rɨbyöx nugumɨjɨn aku, ap kib mag gwogwo cɨna. Makwam, nɨ rɨbyöx nugula, mai nɨ ap kib mag gwogwo rön, nöbö mö bli ap ñɨŋ piaku ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö, rön aliö rɨbyöx nugwöinöm. Nɨ aliö rɨbyöx nugumɨdɨl aku, jɨ rɨba ap kib mag gwogwo rɨb maga madmag na pɨxɨp dumɨn, nöbö mö bli ap ñɨŋ piaku ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö rɨ rɨb aliö yöx nuguma. Makwam lo mönö mɨdölöxisöŋö, ap kib mag gwogwo rɨb maga ölɨsö mɨdölöx, nöbö mödö wöröx akuyöbö röxg mɨdöxa.
Lo mönö, mag aku rö, mag aku rölö, rɨmɨd aku nɨ höd nugumɨdöi. Nɨ kömö mɨdma. Jɨ lo mönö maga höm, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku nöbö kömö mɨd akuyöbö röxg kömö nɨgön, ususör rön nɨ pɨxɨp dumɨn, wöröxma. 10 God lo mönö nölöŋ aku, anɨŋ öim mɨdɨb ödöi aku yabuöxa, jɨ nɨ wöröxɨb mag akwör nölöŋa. 11  Jen 3:13Makwam, nɨ rɨbyöx nugula, mai nɨ ap kib mag gwogwo rön, nöbö mö bli ap ñɨŋ piaku ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö, rön aliö rɨbyöx nugwöinöm. Nɨ aliö rɨbyöx nugumɨdɨl aku, jɨ rɨmgör ap kib mag gwogwo rɨb mag aku du yuörɨb madmag na pön pɨxɨp dumɨn, nöbö mö bli ap ñɨŋ piaku ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö rön rɨbyöx nuguma. Ap kib mag gwogwo rɨb mag aku, God lo mönö rɨg yadöŋ akwör pön, nɨ pɨl pal nɨgöŋa.
12  1Tim 1:8Makwam, an nugwöla, God lo mönö aku leia mɨda. An nugwöla, “Nöbö mö bli ap ñɨŋ piaku ap nɨ i alɨg mɨdöxisöŋö, rön, aliö rɨbyöx nugumɨjeñ,” lo mönö aku, God nuŋ keir mönö ölɨsö yadöŋ aku, lei akwör, mɨ ödöriö wä akwör mɨda. 13 God lo wä aku nɨ pɨl pal nɨgɨm wöröxɨm mönö? Aku yöi wöhö! God lo mönö wä aku yadmɨn nugul aku, ömörö diba pöin. Ap kib mag gwogwo rɨl aku, ömörö diba pɨna. Makwam God anɨŋ lo mönö yadöŋ aku, rɨb i keir yöx nugwön yadölöŋ; ap kib mag gwogwo rɨb mag aku pɨx diba mɨd aku nugwɨŋ, me rön, lo mönö yadöŋa. Makwam, God lo mönö aku yadmɨn nugul aku rɨmɨn wöröxölɨm; ap kib mag gwogwo rɨb mag aku, lo mönö wä aku pön, nɨ pɨl pal nɨgmɨn wöröxma.
Ap röinɨŋö rön rɨbyöx nugumɨdöl ap piakwör rɨmɨdöla
14 An nugwöla, lo mönö aku, God rɨba nölmɨn kai kɨtmä. Makwam nɨ nöbö akwör mɨdla; nɨ nag mabö rɨb nöbö röxg mɨdön, höbwab rɨb madmag nɨ aku öim dumɨd ap kib mag gwogwo rɨb adakwör. 15  Gal 5:17Makwam, ap wä cɨnö, rɨ rɨbyöx nugul adaku röi; nɨ ap kib mag gwogwo rɨb adaku, nɨ mag aku rɨb gwogwo yöx nugul aku, nɨ akuyöbö röinö, rɨl adakwör rɨla. Makwam pödpöd rɨmɨn aliö ail aku nugwöi. 16 Nɨ rɨ gwogwam röinö, rɨ rɨbyöx nugul adakwör rɨl aku, nɨ nugula, rɨb mag na aipam God lo mönö maga aipam nɨg nugugu mɨda.
17 Wopik nɨ keir mag gwogwo i röi. Nɨ keir mag gwogwo cɨnö, rön, röi; ap kib mag gwogwo rɨb mag aku höbwab yuörɨb madmag na yuö kwo mɨd akwör ra. 18 Nɨ nugula, nɨ nöbö akwör mɨdɨl aku, höbwab rɨb madmag yuö nɨ kwo mɨd ri aböl. Höbwab rɨb madmag na rɨb wä i nölaŋ, ap wä i röin. Rɨb mag nɨ aku, mag wä akwör cɨnö, rɨ rɨbyöx nugul aku, jɨ nɨ rɨbä maga nɨgöl. 19 Almɨn, mag wä akwör cɨnö, rɨ rɨbyöx nugul mag aku, rɨmɨdöi; rɨ gwogwam röinö, rɨ rɨbyöx nugul mag akwör öim rɨmön dumɨda. 20 Makwam, nɨ röinö, rɨ rɨbyöx nugul mag akwör rɨmɨdɨl aku, nɨ keir ap gwogwo rɨmɨdöi. Ap kib mag gwogwo rɨb mag aku höbwab rɨb madmag na yuö kwo mɨd akwör rö rö rɨmɨda nugwön rɨmɨdla.
21 Makwam, nɨ nugula, nɨ rɨ ri abnö rön nugul aku, jɨ öim rɨ gwogwam rɨb maga ra. 22-23  Gal 5:17; 1Pit 2:11Rɨb na aku God lo nölöŋ aku mɨ ödöriö wahax pɨl aku, jɨ höbwab rɨb madmag na yuö kwo akuyöbö keir rön, rɨb mag na aku pɨsaŋ nuö nuö rɨmɨn, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku mɨxɨñ na yuö kwo mɨdön, nɨ wob cɨcɨ nɨgmɨn, nɨ kɨlabɨs nöbö i röxg mɨdla.
24 Nɨ wahax pöi; nöbö lɨblɨb rɨbä röxg mɨdla. Höbwab rɨb madmag nɨ aku nɨ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨda; agö nöböm nɨ kömö pön? 25  1Kor 15:57Nöbö Dib ana Jisas Krais ör! God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla!
Makwam mönö yadmɨdɨl kɨ aliö mɨda: rɨb na aku God nugwo nag mabö rɨb nöbö röxg mɨdɨl aku, jɨ höbwab rɨb madmag pɨx yuö nɨ kwo, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku nag mabö rɨb nöbö röxg mɨdla.

7:4: Rom 6:2,11

7:6: Rom 8:2; 6:4

7:7: Eks 20:17; Diut 5:21

7:11: Jen 3:13

7:12: 1Tim 1:8

7:15: Gal 5:17

7:22-23: Gal 5:17; 1Pit 2:11

7:25: 1Kor 15:57