11
God nuŋ Isrel nöbö mö mɨ aŋadö röböxöl
1Sam 12:22; Sam 94:14; Pil 3:5Makwam, nɨ yad nugub i mɨda: God Isrel nöbö mö bla ñɨgö mɨ aŋadö röböx ä? Mɨ wöhö! Ñɨgö mɨ aŋadö röböxöl. Nɨ Pol kwo algör Isrel yöbö nöbö. Ebraham yöxɨm yöxɨp duön, Benjamin nugwo yöxim; Benjamin piöŋö yöxɨp höuöilmel röŋ il aku nɨ mɨdla.
Makwam God nöbö mö maduar ör nugwön, nöbö mö na mɨdɨŋ, me rön, rɨbyöx nugwöŋ nöbö mö piaku ñɨgö aŋadö röböxöl. Ñɨŋ Ilaija nugwo haiwo pön God Mönö kai kɨtim mönö aku mödö nugwöia. Ilaija God höjöpalön yadöŋa, 1Kiŋ 19:10,14“Isrel nöbö mö akuyöbö magalɨg nagö röböxön, nöbö mönö nagö yadɨb akuyöbö ñɨgö pɨl pal nɨgön, rɨgpɨda ap pal nagö höjöpal ur nölɨb rɨgpɨd akuyöbö, pal gɨlɨx ab gɨlɨx ra aböia. Nɨ paŋyöbö akwör mɨdɨl aku, jɨ nɨ kwo algör, pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨbɨxɨp yönmɨdöiŋö,” röŋa. 1Kiŋ 19:18Aliö rɨmɨn, God nuŋ paiŋö yadöŋa, “Nöbö nɨ mɨga akwör sepen tausan (7,000) mɨdöi akuyöbö, god inakmönö Bal aku nugwo, ‘Nöbö dib an,’ me rön, nugwo höjöpalölöiŋö,” röŋa.
Mag akuyöbö, God nöbö mö mɨ ögwö yöx aku mɨ, nuŋ anɨŋ nöbö mö Isrel mösör mɨdö bli ögwö yöxön yad nɨgmɨn mɨdöla. Gal 3:18God anɨŋ ögwö yöxön pa aku, lo adaku rɨmɨdmɨŋ mönö ap bli keir rɨmɨdɨm nugwön pöl. Anɨŋ hör ögwö yöxön pö, rɨ rɨbyöx nugwöl aku, jɨ an ap i keir rɨmɨdɨm nugwön anɨŋ pöx aku, an aliö rɨbyöx nugwölölɨx. Nöbö mö Isrel mɨ ususör rön, hölu nugup duön, ap wä aku pölim. God ñɨgö pönɨŋö, rön, yad nɨgöŋ nöbö mö bla akwör pɨmä. God nuŋ keir rɨmɨn, nöbö mö bli mönö nuŋwa nugwön yöxölim.
Diut 29:4; Ais 29:10Adakwör, Mosɨs God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“God nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ inɨmö hölɨmön,
mämäga ipax ipaxiö rɨ mɨdmä;
nuŋ rɨmɨn, ñɨgö mämäga we wölmɨn,
mämäga ix nugugu mɨdölim;
nuŋ rɨmɨn, ñɨgö u pɨlɨm,
mönö audiöx nugugu mɨdölim;
aliö akwör mɨdɨp hön,
wopik paŋ mag akwör alɨg mɨdöiŋö,” röŋa.
Sam 69:22-23Makwam Depid God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
“Ñɨŋ öim ap diba nɨmöi aku,
ñɨgö unaŋ namej röxg pɨ cɨcɨ nɨgöna.
Dinɨŋö rɨ rɨbyöx nugwöñ ödöi aku aŋadö idɨxaŋ.
Makwam, ñɨŋ rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag aku paiŋö pöña.
10 Mämäg ñɨŋa we wölaŋ mämäga nugweñ.
Ömörö diba pön, öim öim ap yogw dib i röxg ragön, öliöxɨp yönmɨjöñɨŋö,” röŋa.
God Juda nöbö mö yöi akuyöbö pa
11  Apos 13:46Makwam Isrel ada pɨn bɨröi aku, aŋadö pɨn pal duölöi. Ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdmä aku mɨ, God ñɨgö röböxön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö pa. Pɨ aku, “Isrel ada, ‘God ñɨgö rɨ ri abön pa aku, anɨŋ aliö pölö,’ rön nugwɨŋ,” me rön ra.
12 Makwam Isrel ada ap kib mag gwogwo rɨmɨdmɨn, nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku ap wä ödöriö pöia. God Isrel ada röböxöŋ aku mɨ, Juda nöbö mö yöi bla ap wä ödöriö pöia. Makwam, God nöbö mö Isrel kömö pön wop aku, nöbö mö nuŋ bla magalɨg ap wä wä ödöriö pöña.
13 Nɨ wopik ñɨgö Juda nöbö mö yöi akuyöbö yadmɨdla. Krais Jisas nɨ, “Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö mönö wä na yad nölö,” röŋ makwam, ñɨgö Juda nöbö mö yöi akuyöbö Jisas mönö wä aku yad nöl mɨdmön nɨ wä ra. 14 Makwam nɨ ñɨgö Jisas mönö wä aku yad nölmön, ñɨŋ pɨŋ, nöbö mö nɨ keir Isrel bli nugwön, “God ñɨgö rɨ ri abön pa aku, anɨŋ aliö pölö,” rön, nugwo hömɨjöñ aku, nɨ mɨ wä cöna. 15 God Isrel ada ñɨgö röböxöŋ aku mɨ, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö, nöbö mö nɨ, me rön, pa. Makwam, mai God nuŋ Isrel ada ñɨgö pɨm, nöbäpö wöröxön höbkal öbiön mag aliö akuyöbö cöna.
16 Ñɨŋ bred rɨb mɨŋi God höjöpal ur nöiöñ aku, bred mag magalɨg God ap nuŋ. Ñɨŋ yajöña, “Bɨ olip il aku God bɨ il nuŋ,” me cöñ aku, padö pɨlön löx pɨlö bla adadö diön aku aipam God ap nuŋ.
17  Epes 2:11-19Makwam God nuŋ bɨ olip löx pɨlö hödyöbö piaku pɨ bö gɨ abön, ñɨgö olip löx ki yöbö piaku pön hön nɨgliu pɨn nölɨm, nɨgliu pɨn nölön mɨdöia. Makwam mɨ, bɨ olip hödyöbö aku kömö mɨdön mögö röbö pɨm, löx yoŋyöbö piaku mɨd ri aba. 18 Ñɨŋ bɨ löx hödyöbö blaku löx hör, me rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Ñɨŋ nugwöia, ñɨŋ bɨ löx yoŋyöbö aku röbö pön bɨ il aku nölölöi; bɨ il bö röbö pön ñɨgö bɨ löx yoŋyöbö mɨŋi nöla. 19 Ñɨŋ yajöña, “God nuŋ, ‘Olip löx ki yöbö piaku pön hön nɨgliu pɨn nöl nöinö,’ rön, olip löx hödyöbö bla pɨ bö gɨ abmɨn, kau aku pön mɨdölɨŋö,” cöña. 20 Mönö aku mi yajöñ aku, jɨ nugw ri aböña. Isrel ada Krais nugw pölɨm, God nuŋ ñɨgö röböxöŋa; ñɨŋ Krais nugw pɨmɨn, ñɨgö pöŋa. Makwam ñɨŋ anau pön, ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö duölaŋ. 21 Aku agapɨm: God bɨ olip löx hödyöbö bla pɨ bö gɨ aböŋ mag akuyöbö ñɨŋ kwo algör rɨb maga ra.
22  Jon 15:2,4God nuŋ nöbö höimölɨb wä ödöriö aku, jɨ nuŋ nöbö ölɨsö mɨda. Nuŋ nöbö ölɨsö mɨd aku mɨ, nöbö mö nugwo röböxim akuyöbö nuŋ ñɨgö röböxöŋa. Makwam ñɨgö tar höimöliö madmag nɨgön, pöŋa. Ñɨŋ algör Krais nugw pɨ gɨr mɨjöñ aku, ñɨgö tar höimöliö madmag nɨg gɨr mɨjöna. Makwam Isrel ada ñɨgö röŋ mag akuyöbö anɨŋ kwo algör ör rɨb maga rö, rön, nugw ri aböña. 23 Isrel nöbö mö piaku mai Krais nugw pɨmɨjöñ aku, God ñɨgö nɨgliu pɨn nöl nöiöna. God ñɨgö nɨgliu pɨn nölɨb maga ra. 24 Aku agapɨm, ñɨgö bɨ olip löx ki yöbö piaku pön hön, bɨ olip yöbö nɨgliu pɨn nölmɨn mɨdöi aku, olip löx ödöriö akuyöbö iswob nɨgliu pɨn nöinöb, nɨgliu pɨn nöiöna.
Mai Isrel nöbö mö ñɨgö magalɨg pöna
25 Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö dubä maga ra. Makwam, mönö höd nugumɨdölöl i ñɨgö yadɨba rɨmɨdla. Isrel nöbö mö mɨga akwör weik mämäg we röxg mɨdöi aku, jɨ öim akuyöbö alen. God Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö pɨnö rɨ rɨbyöx nugw nöbö mö piakwör magalɨg pöna. 26  Ais 59:20-21Nöbö mö piaku pɨ pörön, mai Isrel nöbö mö ñɨgö magalɨg kömö pöna. Mönö ada akuyöbö, God mönö yadöŋ aku pön, God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadmä,
“God yadöŋa,
‘Jekop hödɨga nɨ röböxim akuyöbö,
ñɨgö kömö pön Nöbö aku taun dib Saion yöbö höna.
27  Jer 31:33-34Nɨ ñɨgö pɨsaŋ mönö ölɨsö ma yad nɨgɨm aku,
ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi pɨx aku örɨx abnö,’ rö,” rɨmä.
28 Isrel ada Krais nugw pölim aku, ñɨŋ God kwolmal nuŋwa mɨdöia. Makwam ñɨŋ Krais nugw pön, wahax pɨ gɨrön rɨ mɨdöia. Makwam God nuŋ maduar ör Isrel ada nöhönɨŋ maduebö ñɨŋ Ebraham Aisak Jekop nöbö bla ñɨgö mönö ölɨsö ma yad nɨgöŋ mönö aku nugwön God Isrel ada madmag nɨg gör mɨda. 29 God nuŋ ap wä i nölön, mai rɨb yoŋyöbö i yöxön, ap wä aku höbkal penɨm. Mag akuyöbö akwör, God nuŋ, cɨnö, rön, mönö ölɨsö ma yad nɨgön, mai rɨb yoŋyöbö i yöxön, keir renɨm. Mönö yajön mönö aku röböxenɨm. Rɨg yajön mag akwör cöna.
30 Ñɨŋ höd God mönö yadöŋ aku röd abmɨdöi aku, jɨ mai Isrel nöbö mö God mönö nuŋwa röböxɨm, God nuŋ ñɨgö uliöxön pɨ ösös rɨ ri abmɨn, nuŋ pɨsaŋ mɨd ri aböia. 31 God ñɨgö uliöxön pöŋ aku, Isrel nöbö mö nugumɨn, ölɨsö wölmɨn, Krais mönö wä aku röd abmä, jɨ mai God ñɨgö kwo algör ör uliöxön pöna.
32 Makwam nugwöla, Isrel nöbö mö bla aipam, Juda nöbö mö yöi bla aipam, God mönö nuŋ aku röd abɨŋ, God ñɨgö magalɨg nugwogwo röböxaŋ, ñɨŋ kɨlabɨs nöbö röxg mɨdön, ap kib mag gwogwo rɨp dumɨd dumɨd dumɨdɨŋ, mai ñɨgö uliöxön pöna.
God ib nuŋwa öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ
33  Ais 55:8-9Makwam, nɨ nugula, God ap magalɨg nugwa;
rɨb nuŋwa rɨb wä mɨda.
God nuŋ mɨ rɨb wä yöx nugwön, nugw ibɨxön,
mag aku keir ödöriö ra.
God nuŋ rɨbyöx nugwön,
ap al aliö cɨnö, rön, rɨb wä yöx nugw aku,
nöbö i rɨb wä akuyöbö aliö mɨdöl.
An God rɨb mag nuŋwa nugwön,
nuŋ keir rɨ mag akuyöbö cɨnɨŋö, rön, röinɨŋ!
34  Ais 40:13; 1Kor 2:16God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nöbö Diba nuŋ mɨ rɨb wä yöx nugw aku, nöbö mö kai ñɨŋ rɨb aliar yöx nugwöi?
Nöbö mö kai Nöbö Diba nugwo, ‘Nagö al aliö rö,’ cöñ?
35  Job 41:11Makwam nöbö mö kai, ap wä i God nugwo nölaŋ, paiŋö nöiön?
Mɨ wöhö! Nöbö mö i nugwo alɨbä maga mɨdölö,” rɨmä.
36  1Kor 8:6Aku agapɨm: God nuŋ ap akuyöbö magalɨg rɨ nɨgöŋ;
ölɨsö nuŋ akwör ap piaku magalɨg mɨda;
ap piaku magalɨg God wahax pɨ gɨr mɨjöña.
Makwam, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ!
Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

11:1: 1Sam 12:22; Sam 94:14; Pil 3:5

11:3: 1Kiŋ 19:10,14

11:4: 1Kiŋ 19:18

11:6: Gal 3:18

11:8: Diut 29:4; Ais 29:10

11:9: Sam 69:22-23

11:11: Apos 13:46

11:17: Epes 2:11-19

11:22: Jon 15:2,4

11:26: Ais 59:20-21

11:27: Jer 31:33-34

11:33: Ais 55:8-9

11:34: Ais 40:13; 1Kor 2:16

11:35: Job 41:11

11:36: 1Kor 8:6