13
Ñɨŋ ap kib mag gwogwo röi aku röböxeñ aku, wöröxöña
Mag aku, nöbö mö bli hön, Jisas nugwo yadön yadmä, “Galili nöbö mö bli hön, God höjöpalɨb ram aku ap höjöpal ur nölɨŋ nugugɨrön, mag akwör gapman nöbö dib Pailot ñɨgö mɨ aŋadö pɨl pal nɨgö,” rɨmä. Jon 9:2Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Galili nöbö mö piakwör, ap kib mag gwogwo magöri maga rɨm aliö alöŋa, jɨ Galili nöbö mö bli ap kib mag gwogwo ulul ulul bli rɨm aliö alölö, rön, nugwöiŋ ä? Aku wöhö! Nɨ ñɨgö yadmɨdla, ap kib mag gwogwo röi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxeñ aku, nöbö mö piaku rɨg wöröxim mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör magalɨg paŋ aliar wöröxöña. Makwam Siloam ban yuö il yöra, ram mɨxɨl dib i gɨlɨxön nöbö mö akuyöbö iŋösu adokwebö kwo (18) ñɨgö pal nɨgöŋ aku, ap kib mag gwogwo magöri maga rɨm aliö alöŋa, jɨ Jerusalem mɨdmɨdöi nöbö mö bli ap kib mag gwogwo ulul ulul bli rɨm aliö alölö, rön, nugwöiŋ ä? Aku wöhö! Nɨ ñɨgö yadmɨdla, ap kib mag gwogwo röi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxeñ aku, nöbö mö piaku rɨg wöröxim mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör magalɨg paŋ aliar wöröxöña.
Bɨ i mag yaxöl
Makwam Jisas mönö höd röxön ñɨgö yadöŋa, “Nöbö i kaucö maga yaxaŋ, me rön, iñ aku röd pön hön, nag wain möriwö nuŋ aku yuöna. Mai höbkal hön nugwaŋ mag yaxen. Luk 3:9Nöbö mabö rɨb nuŋ aku nugwo yajöna, ‘Kɨm mös paŋ kɨm paŋ paŋ yönmɨn nugugɨrön, öim hön nugula kaucö yum aku maga yaxöl. Makwam, möriwö rɨb na mibɨl yöra mɨd aku wä röl. Römal abö!’ cöna. 2Pit 3:9,15Yadmɨdaŋ, mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa yajöna, ‘Nöbö dib, bɨ kaucö aku weik römal abɨb yöi. Nɨ kaucö il aku mɨnuö pal ri abön, ap panö panö bli mɨdau rag abmön, kɨm maiyöbö aku maga yaxön aku röböxön kwönö; mag yaxen aku römal abö,’ cönɨŋö,” röŋa.
Jisas mö höglöm um pɨlɨx röŋ aku rɨm mɨrɨxöŋa
10 Makwam Juda God höjöpalɨb wop i, Jisas Juda mögum rɨb ram i duön, ñɨgö mönö yad nöl gɨr mɨdöŋa. 11 Ram möl aku mö i hö mɨdöŋa. Mö aku nugwo ragwo as rɨmɨn, höglöm nuŋwa um pɨlɨx rɨm um hölɨl yönmɨdɨm kɨm nuŋ akuyöbö iŋösu adokwebö kwo (18) yönöŋa. 12 Jisas mö aku nugwo yadɨm hömɨdɨm yadöŋa, “Ap nagö rɨ aku kömö nɨgö,” röŋa. 13 Jisas aliö rön nugwo pɨ nugumɨn nugugɨrön, mag akwör höglöm yöda mɨrɨxmɨn, God iba yadmɨn adöx sö duöŋa.
14  Eks 20:9-10; Diut 5:13-14Makwam Jisas nuŋ God höjöpalɨb wopa mö aku rɨmɨn kömö nɨgöŋ aku nugwön, nöbö dib Juda mögum rɨb ram aku nugwidɨx mɨdmɨd aku, Jisas nugwo nugumɨn ölɨsö wölɨm, nöbö mö hö mɨdim akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö mö ap rɨ akuyöbö, mabö rɨb wop iŋösu akwör höŋ kömö nɨgöna. Weik God höjöpalɨb wop kɨ akuyöbö almɨjeñɨŋö,” röŋa.
15  Luk 14:5Aliö rɨmɨn, Nöbö Dib nugwo paiŋö yadöŋa, “Ñɨŋ inakmönö hörɨb nöbö! Hön kau, hön donki ñɨŋ bla wabɨl nɨgɨŋ mɨjön yöraku, God höjöpalɨb wop aku röbö ap raŋ, ñɨgö nag yauön pön duŋ röbö nɨmöñɨŋönö wöhö? 16 Makwam nöso maduebö an Ebraham yöxmɨn yöxɨp pön hö nɨgim halöu kɨ, Seten nugwo maduar ör wabɨl nɨgmɨn, kɨma yöniö iŋösu adokwebö kwo (18) pɨn aku, nugwo ögwö yöxölöi ä? Weik God höjöpalɨb wop kɨ nag nuŋwa yau abmɨdmön, mönö diba yadmɨdöi ä? 17 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nugwo nugum ölɨsö wölöŋ piaku mɨ ödöriö möigw yöxmä. Makwam nöbö mö bli ñɨŋ Jisas ap rölɨbä akuyöbö rɨg rɨmɨd akuyöbö nugwön, mɨ ödöriö wahax pɨmä.
Bɨ masted mag aku, Jisas mönö höd röxön yadöŋa
18 Jisas mönö i kwo yadön yadöŋa, “God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb mönö aku ñɨgö yad nölɨba rɨmɨdɨl aku, pödpödiö yadmön, ñɨŋ nugw ri aböñ? 19 Mɨ mönö adö yadɨba rɨmɨdɨl kɨyöbö aliö mɨda. Nöbö i bɨ masted mag aku rag du möriwö rɨb nuŋ aku yuaŋ, wöl dib röxön padö pɨlaŋ, yöur hön löx wä bla hörɨrör rin urön mɨjöñɨŋö,” röŋa.
20 Mönö i piöŋö iswob yadöŋa, “God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb mönö aku, pödpödiö yadmön, ñɨŋ nugw ri aböñ? 21 Mag akuyöbö, mö i is pɨd ulul ulul i pön, wit mag hauya wi yöj möl dib bö abön alɨg pɨ höuöilmel raŋ mɨd gɨrön, mɨ wöl dib röxön, mag aliö akuyöbö cönɨŋö,” röŋa.
Ubalɨj ulmɨdö aku
(Mat 7:13-14, 21-23)
22 Makwam Jisas Jerusalem dinöb rön, paxdöriar duölöŋ. Nuŋ taun akuyöbö aipam, nöbö mö ram yöj lɨglɨg agrö mɨdmä akuyöbö aipam, alebö alebö hölɨm gɨrön, mönö yad nölɨp duöŋa. 23 Nöbö mö mɨdim adaku, nöbö i Jisas nugwo yadöŋa, “Nöbö Dib, God hör nöbö mö mösör kömö pönɨŋönö wöhö?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, 24 “Makwam, ñɨŋ ususör rön, ubalɨj ulmɨdö aku diöña. Nöbö mö mɨga, ubalɨj möl ulmɨdö aku duŋö, rön, du rua röx öliöxöña. 25  Mat 25:10-12Aku agapɨm: nöbö ram mɨnöbö aku uba wölaŋ, ñɨŋ rɨŋadö mɨdön, uba pal gigu rön yajöña, ‘Nöbö dib, uba rödö!’ rɨŋ, nuŋ paiŋö yajöna, ‘Ñɨŋ pikai yöbö nöbö mö bɨlɨm? Nɨ ñɨgö nugumɨdöiö!’ cöna. 26 Aliö rɨmɨdaŋ, ñɨŋ paiŋö yajöña, ‘Nagö höd mögörɨb ana höman, nagö pɨsaŋ ap nɨmön röbö nɨmön rɨmɨdmɨŋa; naŋ anɨŋ mönö yad nölmɨdlaŋö,’ cöña. 27  Sam 6:8Aliö rɨŋ, nuŋ paiŋö yajöna, ‘Nɨ ñɨŋ nugumɨdöi. Ñɨŋ pikai yöbö nöbö mö bɨlɨm. Ñɨŋ nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi makwam, ñɨgö uba rödöinöm. Dine!’ cöna. 28  Mat 8:11-12Mai ñɨŋ nugwɨŋ, Ebraham, Aisak, Jekop, God mönö yadɨb nöbö bla, God mögörɨb öim mɨdɨb aku God pɨsaŋ mɨjöña, jɨ ñɨgö yad rɨŋö bö abaŋ, mɨ göj im gɨrön, ajmaga öbɨx gɨg yu gɨrön mɨjöña. 29  Sam 107:3Makwam nöbö mö pad piakuyöbö, naiö wölmɨd adö sebö, naiö rödɨp dumɨd adö bebö, bɨl adöi yöbö, bɨl adöi yöbö, God mögörɨb öim mɨdɨb nuŋ aku hön, römɨdön nɨgiö nɨgön ap diba nɨmöña. 30  Mat 19:30Makwam nöbö mö wopik mɨ höglöm adö bö mɨdöi piaku, mai bli höd du mɨjöña. Makwam nöbö mö wopik höd dumɨdöi piaku, mai bli mɨ ödöriö höglöm adö bö mɨjöñɨŋö,” röŋa.
Jisas Jerusalem nugumɨn lɨblɨb röŋa
31 Wop akwör, Perisi nöbö bli hön Jisas nugwo yadmä, “Gapman nöbö dib Herod nagö pɨl pal nɨgɨba rɨmɨda. Makwam, nagö mögörɨb kɨ röböxön, mögörɨb hör i duö,” rɨmä.
32 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ du wöñö höpebö aku nugwo yadɨŋ, nugugu mɨjöna. Weik aipam, laŋ aipam, nöbö mö ragwo as öim nɨg bla yadmön kömö nɨgaŋ, nöbö mö ap rɨ bla rɨmön kömö nɨgaŋ. Makwam lonkwo mabö na aku rɨ pöcɨna. 33 Makwam weik, laŋ, lonkwo nɨ ödöi dinö, rɨ rɨbyöx nugul aku, dina. God mönö yadɨb nöbö akuyöbö ñɨgö Jerusalem ör pɨl pal nɨgöña.
34 “Jerusalem! Jerusalem! God nuŋ mönö yadɨb nöbö nuŋwa ñɨgö, me rön, yad aböŋ akuyöbö, pödpöd rɨmɨn öim rɨg röd pal nɨgmɨdöi? Kulakul asa pɨ upɨc mo nɨg mag akuyöbö, nɨ öim halöu ha nagö bla pɨ ösös rɨ ri abnö, rön, rɨbyöx nugul aku, jɨ nɨ ipɨtmɨn nugwön röböxöia. 35  Sam 118:26Makwam nugwi. Ram ñɨŋ aku yöj akwör mɨda. Mɨdö ñɨŋ nɨ nugweñ; mai piaku, ‘Nöbö kɨ Nöbö Diba yad abmɨn hömɨd kɨ, God rɨmɨn ib nuŋwa adöx sö duaŋ,’ me cöñ wop akwör nɨ iswob nugwöñɨŋö,” röŋa.

13:2: Jon 9:2

13:7: Luk 3:9

13:8: 2Pit 3:9,15

13:14: Eks 20:9-10; Diut 5:13-14

13:15: Luk 14:5

13:25: Mat 25:10-12

13:27: Sam 6:8

13:28: Mat 8:11-12

13:29: Sam 107:3

13:30: Mat 19:30

13:35: Sam 118:26