9
Nöbö i yöx pön hem wop akwör mämäga we wölöŋa, Jisas rɨmɨn mämäga ix nugwöŋa
Makwam Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ du gɨrön nugumɨn, nöbö yöx pön hem wop akwör mämäga we wölöŋ i mɨdöŋa. Esik 18:20; Luk 13:2,4Jisas nöbö nuŋ bla nöbö aku nugwön Jisas nugwo yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö. Nöbö kai ap kib mag gwogwo rɨ mɨdmɨn, nöbö kɨ yöx pön hem wop aku mämäg nuŋ aku we wölöŋ? Nuŋ keir mönö nuö nuöm rɨmɨn rö?” rɨmä.
Jon 11:4Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mämäg nuŋwa we wölöŋ aku, nuŋ keir mönö nuö nuöm ap kib mag gwogwo rɨ mɨdmɨn röl. Mämäg nuŋwa we wölöŋ aku, nöbö mö akuyöbö God nuŋ mɨ Nöbö ölö mɨdö, me rön, nugw ri abɨŋ, me rön, ra. Weik naiö nɨgmɨd wop kɨ, Nöbö nɨ agal abmɨn höm aku, mabö nuŋ aku cɨnɨŋa. Pɨxmag gurɨba rɨmɨda nugwön an mabö rɨb maga nɨgen. Mat 5:14; Jon 8:12Nɨ mögörɨb il kɨ mɨdɨl wop kɨ, nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö mil ñɨŋ aku nɨ mɨdlö,” röŋa.
Mak 8:23Jisas mönö aku yadön, mɨgrö bö höpöl pɨlön, rɨmɨn lug cɨx rɨmɨn, pön nöbö mämäg we wölöŋ aku nugwo mämäg nuŋ aku nɨgön, yadöŋa, “Siloam bana duön, mämäg nagö aku röbö nɨgö,” röŋa. Al gɨrön yad abmɨn, du röbö nɨgɨm, mämäga ixmɨn nugwön ram nuŋwa duöŋa. Siloam mönö il aku “Yad Abmɨn Duöŋa.”
Makwam nöbö mö rama yam nuŋ pɨsaŋ nɨgiö akuyöbö aipam, höd nuŋ ap sö rɨmɨda nugumɨdöi nöbö mö akuyöbö aipam yadmä, “Nöbö kɨ, nöbö yöraku römɨd mɨd gɨrön, ap sö rɨmɨd aku röxg nɨgö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, bli yadmä, “Yöwö pal, nöbö akwör,” me rɨmä. Bli piöŋö yadmä, “Ehöu. Nöbö akwör nɨga aku, jɨ nöbö kɨ nöbö hör,” me rɨmä. Aliö rɨmɨdmɨn, nöbö aku nuŋ keir yadöŋa, “Nɨ keir nöbö aku,” me röŋa. 10 Aliö rɨmɨn, nugwo yadmä, “Mämäg nagö aku pödpöd rɨman wä rö?” rɨmä. 11 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nöbö Jisas, röi aku, mɨgrö bö höpöl pɨlön, rɨmɨn lug cɨx rɨmɨn, pön mämäg na aku nɨgön yada, ‘Siloam bana duön, mämäg nagö aku röbö nɨgö,’ rɨmɨn, du mämäg na röbö nɨgön, rɨb pia mämäga ix nugulö,” röŋa. 12 Aliö rɨmɨn, yadmä, “Nöbö aku weik pikai?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nɨ nugwöiö,” röŋa.
Perisi nöbö bla, “Nöbö mämäg we wölöŋ aku pödpöd rɨmɨn wä rö?” rɨmä
13-14 Makwam Jisas rɨmɨn mämäga ix nugwöŋ nöbö aku, Juda ada God höjöpalɨb wop ñɨŋ akuyöbö röŋ makwam, nöbö mö bli nöbö aku nugwo pön Perisi nöbö mɨdim yöra hömä. 15 Perisi nöbö, nöbö aku nugwo yadmä, “Naŋ agö magɨm rön mämäga ix nugulö?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Jisas mögö lug i pön, mämäg na aku nɨgɨm, nɨ du mämäg na röbö nɨgön wopik mämäg na ix nugulö,” röŋa.
16 Aliö rɨmɨn, Perisi nöbö bli yadmä, “God höjöpalɨb wop aku akuyöbö al aku, nuŋ God höjöpalɨb wop aku lo adaku röd aba. Makwam an nugwöla, God nugwo yad abɨm hölö,” rɨmä. Aliö rɨmɨdmɨn, nöbö ñɨŋ bli paiŋö yadmä, “Nöbö ap kib mag gwogwo rɨb i mɨdöxisöŋö, nuŋ pödpödiö ap rölɨbä aku röxö?” rɨmä. Aliö yadön ñɨŋ keir ör asɨx hörɨrör nɨgmä. 17  Jon 4:19Perisi nöbö bla, nöbö aku nugwo iswob yad nugwön yadmä, “ ‘Nöbö mämäg na rɨmɨn mämäg na ix nugulö,’ rɨlö aku, naŋ nöbö aku nöbö pödiöm, me rɨ rɨbyöx nugulö?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nɨ nugula nuŋ God mönö yadɨb nöbö i,” me röŋa.
18 Makwam Juda nöbö dib bla, nöbö mämäg we wölöŋa rɨmɨn wä röŋ mönö nuŋ aku yöxölim; nuö nuöm yöŋö höŋ, me rɨm, mönöbö hogwa hömɨn, 19 yadmä, “Ha kɨ ha ñɨŋ?” me rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Yöwö, ha aku ha an,” me rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Ñɨŋ nugwo mämäg we alɨg yöx pön hömɨŋönö ä?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Yöwö, nugwo mämäg we alɨg yöx pön hömɨŋö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Makwam, wopik pödpöd rön mämäga ix nugumɨd?” rɨmä.
20-23 Aliö rɨmɨn, ñɨŋ mönöbö rama mödö nugumɨn, Juda nöbö dib piaku höd mönö ölɨsö magi yadön yadmä, “Nöbö mö yön yön Jisas nuŋ Krais me rön wöxnö yajöñ akuyöbö, Juda mögum rɨb ram aku iswob heñɨm,” rɨmä. Mönö yadim aku mödö nugwön mönö, ipöxön, yadmä, “Ha aku, ha ana mɨd aku nugwöla; ha an aku mämäg we alɨg yöx pön hömɨŋ aku aipam nugwöla; makwaim weik pödpöd rɨmɨn mämäga ix nugumɨd aku nugwölöl; nöbö kai nuŋ almɨdmɨn mämäga ix nugumɨd aku aipam nugwölöl. Makwam nuŋ ha ulmɨdö yöi; nuŋ keir yad nugumɨjöñ aku, yajönɨŋö,” rɨmä.
24 Aliö rɨmɨdmɨn, nöbö dib bla nöbö aku nugwo iswob wö rɨmɨn hömɨdmɨn yadmä, “Nagö kömö nɨg aku, God mämäg il rol aku mönö ödöriar yadö. An nugwöla, nöbö yadmɨdöl aku, nöbö aku ap kib mag gwogwo rɨb nöbö i,” me rɨmä.
25 Aliö rɨmɨn, nöbö aku paiŋö yadöŋa, “Nuŋ nöbö ap kib mag gwogwo rɨb nöbö i mönö wöhö, nɨ nugwöi. Nɨ ap paŋyöbö iör nugula. Höd mämäg we wöl gɨ mɨdɨm aku, jɨ weik mämäga ix nugulö,” röŋa.
26 Aliö rɨmɨn, yadmä, “Nuŋ nagö pödpöd rɨmɨdmɨn, mämäga ix nugulö?” rɨmä.
27 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nɨ ñɨgö maduö yad nöil aku, jɨ ñɨŋ mönö na aku pölöiŋöd. Pödpöd rɨmɨn mönö maduö yadɨl mönö aku iswob yadö, rön, yadmɨdöi? Ñɨŋ keir algör nöbö nuŋ i mɨjnɨŋö, rön, yad nugumɨdöi ä?” röŋa.
28 Aliö rɨmɨdmɨn, nugwo rɨb gwogwo yöxön, nugwo mönö gwogwo yadön yadmä, “An Mosɨs nöbö nuŋ aku, jɨ nagö nöbö hör aku nöbö nuŋ im! 29 God Mosɨs nugwo mönö yad nölmɨn yadmɨd aku nugwöla, jɨ nöbö kɨ pikai yöbö hö aku nugwölölɨŋö!” rɨmä.
30 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Ake! Ha ruai! Nuŋ mämäg na aku rɨmɨn wä ra, jɨ nuŋ pikai yöbö nöböm ñɨŋ nugwölöi ä! 31  Sam 34:15Makwam an nugwöla, ap kib mag gwogwo rɨ gɨrön, God höjöpalmɨjöñ aku, nuŋ mönö ñɨŋa pen; nöbö mö God nugw pön, mönö rɨg yad mag akwör rɨ gɨrön, nugwo höjöpalmɨjöñ aku, nuŋ mönö ñɨŋa nugwöna. 32 Mögörɨb rɨ nɨgöŋ wop aku ila nɨgön, mɨdɨp hö weik mɨdöl wop kɨ, nöbö mö mämäg we alɨg yöx pön hem i rɨmɨn wä rölöŋ. 33 Nöbö aku God agal abmɨn hölöx aku, nuŋ ap i rɨbä maga nɨgölöx,” me röŋa.
34  Sam 51:5Aliö rɨmɨn, ñɨŋ paiŋö yadmä, “Nauö nam nagö yöx pön hem wop aku, nöbö ap kib mag gwogwo rɨb aku yöx pön hömä, jɨ nagö anɨŋ mönö yad nölɨba rɨmɨdlö ä? Aliö yadön, Juda mögum rɨb ram kɨ iswob höuöil höinaŋö,” rön, nugwo pɨ pɨraiup du rɨŋö bö abmä.
Nöbö mö Jisas nugw pölöi akuyöbö, mämäg we röxg mɨdöia
35 Makwam nöbö aku nugwo pɨ rɨŋö bö abim mönö aku nugwön, Jisas du nugwo hölu nugwön yadöŋa, “Nagö Nöbö Ha nuŋwa nugw pɨlanö wöhö?” röŋa.
36 Jisas aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nöbö Ha nuŋwa nöbö kai? Nöbö aku maku, me ran, nɨ nugwo nugw pɨnö,” röŋa.
37 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö aku maduö nugulö maku pal. Mɨ nagö pɨsaŋ mönö pɨmɨdöl mɨk,” röŋa.
38 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö aku Jisas mɨdöŋ il yöra höxmax yuön yadöŋa, “Nöbö Dib! Nɨ nagö nugw pɨmɨdlö,” röŋa. 39 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ mögörɨb il kɨ höl aku, nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö nuöm nɨgɨba höla. Nöbö mö mämäg we wöl piaku mila hön nugwöña; makwam nöbö mö an mödö nugw ri abölɨŋö, röi piaku, mila röböxön, pɨxmag yuö bö duön nugweñɨŋö,” röŋa.
40  Mat 15:14Jisas aliö rɨmɨn, Perisi nöbö il yöraku mɨdim bli, mönö aku nugwön yadmä, “Aliö rɨlö aku, an aipam mämäg we wölö, rön, yadmɨdlanö ä?” rɨmä.
41 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ mämäg we mɨdöyɨx aku, ap kib mag gwogwo röi aku mönö diba yöxölöyɨx; makwam nugw ri abölɨŋö, röi aku, ñɨŋ pɨxa alɨg mɨdön mönö diba yöxöñɨŋö,” röŋa.

9:2: Esik 18:20; Luk 13:2,4

9:3: Jon 11:4

9:5: Mat 5:14; Jon 8:12

9:6: Mak 8:23

9:17: Jon 4:19

9:31: Sam 34:15

9:34: Sam 51:5

9:40: Mat 15:14