11
Lasaras wöröxöŋ
Luk 10:38-39Ram yöj agrö Betani yöbö nöbö i ap röŋa. Ib nuŋwa Lasaras. Nöbö aku, nölöunɨŋ nuŋwa mös mɨdmɨdöia; i Maria, i Mata. Jon 12:3Maria aku, Jisas nugwo yamsö pɨlö nuŋwa wel röbö hör nölön, yöj panö nuŋwa pɨ mɨxsa örɨx aböŋ mö aku. Haul nuŋwa Lasaras ap röŋa. Lasaras nölöunɨŋ hogwa Jisas nugwo mönö pɨn abön yadmä, “Nöbö Dib! Nöbö madmag yöbö nagö aku ap rö,” rɨmä.
Jon 9:3Makwam Jisas mönö yad abim aku nugwön yadöŋa, “Nuŋ ap rɨ makwam jɨ nuŋ aŋadö wöröxen. God nuŋ keir nugwa aku, nuŋ ölɨsö mag nuŋwa keir raŋ, nöbö mö bla God ib nuŋwa aipam, God Ha ib nuŋwa aipam yadɨŋ bɨl sö diönɨŋö, rön, rö,” röŋa.
Jisas nuŋ Mata, Maria, Lasaras nɨmamañö adaku ñɨgö madmag nɨgmɨda. Lasaras ap röŋ mönö aku nugwön, Jisas nuŋ Lasaras nuguba yadkap duölöŋ; mögörɨb mɨdöŋ yöra wop mös alɨg mɨdöŋa. Wop mös pɨnmɨn, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Mögörɨb Judia höbkal duŋö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö. Idöm yoŋwör kwo, Juda nöbö bla nagö rɨg röd palɨba rɨmɨdim aku, jɨ nagö iswob höbkal mögörɨb akwör duba rɨmɨdlö ä?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ nugwöia, wop paŋyöbö i, aua akuyöbö möl sö mɨda. Nöbö mö mil alɨg yönmɨjöñ bla, mögörɨb mil aku mil ab gɨ mɨdaŋ, ap bli ñɨŋ pölöpösöx abaŋ pɨn bɨreñ. 10 Makwam nöbö mö pɨxmag yuö bö yönmɨjöñ bla, mil ñɨŋa mɨdölaŋ, ap bli ñɨŋ pölöpösöx abaŋ pɨn bɨcöñɨŋö,” röŋa.
11 Jisas aliö rön, mönö i kwo ñɨgö yadön yadöŋa, “Nöbö nugub ana Lasaras inɨmö hölɨmmɨda; jɨ nɨ duön nugwo yadmön öbɨl diönɨŋö,” röŋa.
12 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla paiŋö yadmä, “Nöbö Dib. Nuŋ hölɨmmɨdö, rɨlö aku, kömö nɨgönɨŋö,” rɨmä. 13 Jisas nuŋ Lasaras mödö wöröxöŋ aku nugwön, “Lasaras inɨmö hölɨmmɨdö,” röŋa. Makwam nöbö nuŋ bla Jisas mönö nuŋwa nugwön, Lasaras hör inɨmö hölɨmmɨdö, rɨ rɨbyöx nugumä. 14 Nöbö nuŋ bla nugwölɨbör mɨdmä nugwön Jisas ñɨgö wöxnö yadön yadöŋa, “Lasaras mödö wöröxa. 15 Makwam nɨ Lasaras pɨsaŋ mɨdölmön wöröx aku, ñɨgö, me rön, wahax pɨla. Aliö al aku, ñɨŋ mönö na nugw pɨb maga nɨga. Makwam Lasaras mɨd yöra duŋö,” röŋa.
16  Mak 14:31Jisas aliö rɨmɨn, Tomas Didimas nuŋ Jisas nöbö adö bli ñɨgö yadöŋa, “An magalɨg mönö yad nölɨb nöbö ana pɨsaŋ mögörɨb Judia duŋ, nugwo pɨl pal nɨgön, anɨŋ aipam pɨl pal nɨgɨŋ,” me röŋa.
Jisas Mata Maria hödpɨg hogwa ñɨgö mönö yad nölöŋa
17 Makwam ñɨŋ ram yöj lɨglɨg agrö Betani uröpɨnmɨn, nöbö mö bla Jisas nugwo yadmä, “Lasaras wöröxɨm hogw pɨlɨm, wop mös mös padɨxö,” rɨmä. 18 Makwam ram yöj lɨglɨg agrö Betani aku, Jerusalem il yöra, kilomita akuyöbö mös paŋ mɨdmɨd aku, 19 Lasaras wöröxɨm, Juda nöbö mö mɨga hön, Mata Maria mö hödpɨg hogwa ögwö yöxön imön möb nɨgmɨdmä. 20 Makwam Jisas hömɨdö, rɨmɨn, Mata nugwön, pɨgnɨŋ Maria nugwo rama röböxön, Jisas nuguba duöŋa. 21 Mata nuŋ du Jisas nugwo nugwön yadöŋa, “Nöbö Dib. Nagö yörɨk mɨdlaxisöŋö, haul na Lasaras wöröxölöx. 22 Makwam nɨ nugula, weik God nugwo ap agapɨm yad nugumɨjɨnö aku, rɨg yajɨnö mag akwör cönɨŋö,” röŋa.
23 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Haul nagö höbkal öbiönɨŋö,” röŋa. 24  Jon 6:40Aliö rɨmɨn, Mata yadöŋa, “Nɨ nugula mönö diba yadɨb wop aku öbiönɨŋö,” röŋa. 25 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ keir rɨmön nöbö mö öbiöña; nɨ keir rɨmön nöbö mö kömö mɨjöña. Nöbö mö nɨ nugw pön wöröxöñ akuyöbö, kömö mɨjöña. 26 Nöbö mö kömö mɨdön nɨ nugw pöñ akuyöbö, wöröxeñ; öim öim kömö mɨjöña. Mönö yadmɨdɨl kɨ nugw pɨlanö owa?” röŋa.
27  Jon 6:69Jisas aliö rɨmɨdmɨn, Mata yadöŋa, “Nöbö Dib. Yöwä, nɨ nugula, naŋ mɨ Krais aku, God Ha nuŋwa mögörɨb kɨ hönɨŋö, röi akwör,” me röŋa.
28 Mata mönö aku yadön, rama höbkal duön, pɨgnɨŋ nuŋwa Maria nugwo rɨmɨj möl piaku mönömɨm rön yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö mödö ha; nagö mɨkai me rön yad nugumɨdö,” röŋa. 29 Maria mönö aku nugwön rɨmgör öbɨlön, Jisas nugwo nuguba duöŋa. 30 Makwam Jisas nuŋ ram yöj lɨglɨg agrö Betani hölöŋ; Mata nugwo nugwöŋ yör akwör mɨdöŋa. 31 Maria nuŋ aliö ipalɨp dumɨn, Juda nöbö mö nugwo pɨsaŋ ram möl yuadö mɨdim piaku rɨbyöx nugumä, nöbäpö hogwaj kwo imɨba dumɨdö, rön, dumɨn nugugɨrön mai dumä.
32 Maria du Jisas nugwön, mɨdöŋ yödpɨlö il yöra mödömödö pɨlön yadöŋa, “Nöbö Dib, nagö yörɨk mɨdlaxisöŋö, haul na wöröxölöx!” me röŋa.
33 Makwam Maria aipam, Juda nöbö mö nuŋ pɨsaŋ hem piaku aipam immɨdmä aku nugwön, Jisas höbwab rɨb madmag nuŋwa mɨ ödöriö ögwö diba röŋa. 34 Almɨn, Jisas yadöŋa, “Nugwo hogw pɨlöi pikai?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, yadmä, “Han du nuguŋö,” rɨmä.
35 Jisas mäp röbö pɨnöŋa. 36 Jisas mäp röbö pɨnmɨdöŋ aku nugwön, Juda nöbö mö piaku nugwön yadmä, “Nugwi! Nuŋ Lasaras nugwo mɨ ödöriö madmag nɨgö!” rɨmä.
37  Jon 9:6-7Bli piöŋö yadmä, “Nuŋ nöbö mämäg we wölöŋ aku nugwo rɨmɨn mämäga ix nugwöŋ aku, pödpöd rɨmɨn ap nöbö kɨ nugwo röŋ aku rɨmɨn kömö nɨgölöŋ?” rɨmä.
Jisas Lasaras nugwo rɨmɨn öbɨlöŋa
38 Makwam Jisas iswob höbwab rɨb madmag nuŋwa mɨ ödöriö ögwö diba rɨmɨn, Lasaras nugwo hogw pɨlim hogw möla uröpɨnöŋa. Nöbäpö hogw pɨlim aku, rɨg möl i hogw pɨlmä; makwam rɨg dib i pɨ mölaja idɨx gɨmɨn mɨdöŋa. 39 Makwam Jisas nuŋ nöbö bla yadöŋa, “Rɨg aku pɨ abnö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, nöbö Lasaras wöröxöŋ aku nölöunɨŋ nuŋwa Mata yadöŋa, “Nöbö Dib, nöbäpö aku wöröxɨm hogw pɨlɨm, wop mös mös padɨxa aku, mɨ hölɨŋ gwogwo hönɨŋö,” röŋa.
40 Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Nagö agamö rɨl? Nagö yadla, ‘Nɨ nugw pɨ mɨjɨnö aku, God ölɨsö nuŋwa keir nugunaŋö,’ rɨlö,” röŋa.
41 Jisas aliö rɨmɨn, rɨg aku pɨ abɨm, Jisas pisö rɨ laxiö nugwön yadöŋa, “Acö, nɨ nagö yad nugumön nɨ nugulö aku, nagö wä rö rɨmɨdla. 42 Nɨ nagö yad nugumön nɨ öim nugulö aku mödö nugula. Makwam mönö yadmɨdɨl kɨ, nöbö mö yörɨk öbɨl gɨ mɨdöi pik, nagör nɨ agal abman höm aku nugw pɨŋ, me rön, yadmɨdlö,” röŋa.
43 Jisas aliö rön, ajmöla aj halön yadöŋa, “Lasaras, nagö rɨŋö yörɨk hö!” röŋa. 44 Jisas aliö rɨmɨn, wölɨj iŋ wajmag nugwo wobön, haŋaj mämäg yuö wölɨj wobön, pön du hogw pɨlim wölɨj piaku, aliö mɨdmɨn nugugɨrön, nöbäpö högi mɨŋ aku öbɨl wölɨj waba alɨg röpɨn rɨŋadö höŋa. Höm, Jisas nöbö akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Nugwo wobim wölɨj piaku yau abɨŋ duaŋ,” me röŋa. Aliö rɨmɨn, rɨg yadöŋ mag akuyöbö rɨmä.
Jisas nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö rön rɨb aku yöx nugumä
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)
45  Jon 7:31Juda nöbö mö Maria nugwo nuguba hem piaku, Jisas Lasaras nugwo rɨm öbɨlöŋ aku nugwön, nöbö mö mɨg mɨŋa Jisas nuŋ Krais öim pöx mɨdmɨdöl Nöbö aku, me rön, nugwo nugw pɨmä. 46  Luk 16:31Makwam bli höbkal Perisi nöbö mɨdim yöra duön, Jisas rɨg röŋ akuyöbö ñɨgö yad nölmä. 47 Yad nölmɨn, Perisi nöbö bla aipam, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, ñɨŋ Juda Kansol mönö pɨ asɨx nɨgmɨdöi nöbö dib akuyöbö ñɨgö wö rɨmɨn, du mögum rɨmɨn, ñɨgö yadmä, “Nöbö aku ap rölɨbä mɨga akwör rɨmɨd aku, an pödpöd cɨnɨŋ? 48 An nugwön röböxɨŋ, nuŋ paŋ mag akwör raŋ duaŋ, nöbö mö magalɨg nugwo nugw pön, kiŋ an, me rɨmɨjöñ aku, Rom nöbö dib piaku hön, God höjöpalɨb ram an aku rɨ gwogwam rön, anɨŋ Juda nöbö mö rɨ ajö nɨgön, cöñɨŋö,” rɨmä.
49 Makwam kɨm akwör, nöbö i nugwo yad nɨgɨm, nuŋ God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö mɨdöŋa. Nöbö aku ib nuŋwa Kaiapas. Nuŋ mögum rɨmɨdim mibɨl aku mönö yadön yadöŋa, “Ñɨgö rɨb nɨgöl. 50 Nɨ ñɨgö yadmɨdla, nöbö paŋyöbö i wöröxaŋ an magalɨg kömö dinɨŋ aku wä; an magalɨg wöröxnɨŋ aku gwogwo cönɨŋö,” röŋa.
51 Kaiapas nuŋ mönö yadöŋ aku, nuŋ keir yadölöŋ; nuŋ God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö kɨm aku mɨdöŋ aku mɨ, nuŋ ap agap apɨm mai cön akuyöbö rɨbyöx nugwön, Jisas nuŋ Juda nöbö mö bla ñɨgö me rön wöröxönɨŋö, rön, mönö aku yadöŋa. 52  Jon 10:16Makwam Juda ada ñɨgör yöi; nöbö mö God halöu ha nuŋ pɨba rɨmɨd piaku magalɨg pɨ nɨgiö nɨgön nɨgaŋ, il nuŋwa paŋyöbö iör mɨjöñɨŋö, rön, wöröxönɨŋö, rön, mönö aku yadöŋa.
53  Jon 5:18Makwam, wop aku ila nɨgön, Juda nöbö dib piaku Jisas nugwo pödpöd rön pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, öim mönö akwör yad nugup uhömɨdmä.
54 Juda nöbö dib bla Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdim aku nugwön, Jisas nuŋ mögörɨb ñɨŋ Judia wöxnö yönmɨdöl; nuŋ nöbö nuŋ bla pɨsaŋ mögörɨb Judia yöra röd du Epraim tauna uröpɨnön, mögörɨb rɨg kap rɨb piaku du mɨdmɨdöia.
55 Makwam Juda ada Pasopa wop dib ñɨŋ aku womiöx igöp hömɨdöŋa nugwön, nöbö mö mɨga mögörɨb ñɨŋ keir bla röböxön, an God mämäg il rola nöbö mö lei wä mɨdön, Pasopa ap nɨmɨŋö, rön, mabö adö ñɨŋa maduar ör rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö rɨba Jerusalem dumä. 56 Ñɨŋ Jerusalem du nɨgön Jisas hölu nugw mɨdmä. Ñɨŋ duön God höjöpalɨb rama ram möl yuadö du mɨdön, Jisas mɨkai, me rön, nuö nuö yad nugwön yadmä, “Ñɨŋ agö rɨbɨm yöx nugwöi? Nuŋ Pasopa wop kɨ hönɨŋönö wöhö?” rɨmä. 57 Makwam God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, Perisi nöbö bla aipam, mönö i yadmä, “Nöbö mö i Jisas nugumɨjön aku, nuŋ hö anɨŋ yadaŋ, an du Jisas nugwo pɨ cɨcɨ nɨgnɨŋö,” rɨmä.

11:1: Luk 10:38-39

11:2: Jon 12:3

11:4: Jon 9:3

11:16: Mak 14:31

11:24: Jon 6:40

11:27: Jon 6:69

11:37: Jon 9:6-7

11:45: Jon 7:31

11:46: Luk 16:31

11:52: Jon 10:16

11:53: Jon 5:18