12
Maria Jisas nugwo wel röbö hölɨŋ wä höba nɨg nölöŋa
(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)
Jon 11:1,43Pasopa ap nɨmɨba rɨmä aku wop akuyöbö iŋösu sö mɨdmɨn nugugɨrön, Jisas nuŋ Lasaras wöröxɨm nugwo rɨmɨn öbɨlöŋ nöbö aku rama duöŋa. Ram yöj agrö aku iba Betani. Luk 10:40Betani duön, ap nɨmnɨŋö, rön, Jisas Lasaras yöŋö, nöbö mö bli pɨsaŋ, römɨd gɨ mɨdmä nugwön, Mata ap mag bla nuöm nɨgöŋa. Luk 7:37-38Pɨgnɨŋ Maria, wel röbö hölɨŋ wä rɨg dib ödöriö woböi balol i pön hön, Jisas yamsö rol aku hör nölön, yöj panö nuŋwa pön Jisas yamsö örɨxöŋa. Almɨdmɨn, wel röbö hölɨŋ wä aku, hölɨŋa ram möl yuadö aku magalɨg duöŋa. Akuyöbö almɨdmɨn, Judas Iskariot, Jisas nöbö nuŋ aku nugwo mai höuöu röŋ nöbö aku, hölɨŋ wä aku nugwön yadöŋa, “Rɨg dib ödöriö woböi wel röbö kɨ aliö abön, rɨg pön, nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö ñɨgö nölöx aku wä. Nöbö wel röbö aliö akuyöbö wobɨba rɨmɨd aku, nuŋ röun akuyöbö ragpɨd sö mabö rön rɨg pön duön wel röbö kɨ wobönɨŋö,” röŋa. Nuŋ aliö yadöŋ aku, nöbö mö ap mɨdöl bla uliöxön yadölöŋ; nuŋ rɨg yogw aku rag yönön, bli tar kib pɨmɨd makwam aliö yadöŋa.
Makwam Jisas yadöŋa, “Nugwo yadyöxmɨjɨnö. Nɨ hogw piöñ wop aku nɨg nölɨba rag hö nɨg aku, wopik rag hö nɨg nöla. Diut 15:11Nöbö mö rɨg mɨdöl piaku pɨsaŋ öim mɨjöña; makwam nɨ pɨsaŋ öim mɨdeñɨŋö,” röŋa.
Lasaras nugwo tar pɨl pal nɨgnɨŋö, rɨmä
Jisas Betani hö mɨdö rim mönö aku nugwön, Juda nöbö mö mɨga nugwo nuguba dumä. Makwam Jisas nugwör nuguba duölim; Lasaras wöröxɨm Jisas rɨmɨn öbɨlöŋ nöbö aku nugwo aipam nuguba dumä. 10-11  Jon 11:45Makwam Lasaras wöröxɨm Jisas nugwo rɨmɨn öbɨlöŋ aku, Juda nöbö mö mɨg mɨŋa mag ñɨŋ rɨg mɨdmɨdöi mag aku röböxön, Jisas nugw pɨmä. Akuyöbö almɨdmɨn, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib piaku, Lasaras aipam pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumä.
Jisas kiŋ röxgöb Jerusalem duöŋa
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Löum yöbö, nöbö mö mɨga ödöriö Pasopa ap nɨmɨba hem akuyöbö, Jisas Jerusalem hömɨdö, rim mönö aku nugwön, 13  Sam 118:25-26; Jon 1:49nugwo du nugunɨŋö, rön, albad panö röx rag hö papal rɨ gɨrön, wö diba rɨ gɨrön yadmä,
“Nöbö Diba ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ!”
“Nöbö Diba nuŋ Nöbö nuŋwa kɨ agal abmɨn hö mɨk!”
“Nuŋ Nöbö wä. Ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ!”
“Nuŋ Isrel Kiŋa hömɨd mɨg pal! Ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ!”
14 Jisas hön donki maua i pön, rol aku römɨdön dumɨdöŋa. Akuyöbö alöŋ aku, God Mönö aku kai kɨtön rɨg yadim mag akwör röŋa. God Mönö rɨb aku kai kɨtön yadmä,
15  Sek 9:9“Saion halöu, nagö ipöxmɨjɨnö.
Kiŋ naŋ aku hön donki ha maua rola römɨdön hömɨdö,” rɨmä.
16  Jon 2:22Alöŋ wop aku, Jisas nöbö nuŋ bla, God nuŋ aliö cönɨŋö röŋ mag akwör rɨmɨd aku, me rön, nugwölim; jɨ mai Jisas wöröxön öbɨlön, God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö wöluöŋ wop akwör, Jisas nöbö nuŋ bla rɨbyöx nugw ri abön nugumä, Jisas Jerusalem dumɨdöŋ wop aku ap agap bɨlɨm nugwo rim piaku, höd God mönö yadɨb nöbö bla God Mönö kai kɨtön yadim mag akwör rɨmä.
17 Jisas Lasaras wöröxɨm nugwo rɨmɨn öbɨlöŋ aku, nöbö mö nugugu mɨdim bla mönö aku pɨrag adadö dumä. 18 Makwam, nöbö mö mɨga akwör ap rölɨbä röŋ aku nugwön, Jerusalem röböxön, nugwo ödöi mibɨl yöra nuguba dumä. 19 Ñɨŋ almɨdim aku, Perisi nöbö akuyöbö nugwön, ñɨŋ keir ör mönö yadön yadmä, “Nugwi! An ap i rɨb maga nɨgöl. Nöbö mö mögörɨb il kɨ magalɨg nöbö aku mai dumɨdöiŋö,” rɨmä.
Grik nöbö mö bli Jisas nuguba dumä
20 Makwam Pasopa wop aku womiöx hömɨdö, rön, God höjöpalɨba Jerusalem duim wop aku, Grik nöbö mö bli pɨsaŋ dumä. 21 Grik nöbö mö piaku hön, Pilip mögörɨb Galili yöraku Betsaida taun yöbö nöbö aku nugwo yadmä, “Nöbö dib nugub, an Jisas nugunɨŋö,” rɨmä.
22 Aliö rɨmɨn, Pilip du Edru nugwo yad nölön, Edru pɨsaŋ mösör duön Jisas nugwo yad nölmä. 23  Jon 13:31-32; 17:1Yad nölmɨn, Jisas yadöŋa, “Weik God raŋ, Nöbö Ha nuŋwa Nöbö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku nugwöñ wop aku mödö ha. 24  1Kor 15:36Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, wit mag i mɨgrö bö pɨnön wöröxen aku, hör wit mag paŋyöbö iör mɨjöna. Makwam wit mag aku mɨgrö bö pɨnön wöröxmɨjön aku, mai mogw bɨrön mag mɨga yaxöna. 25  Mat 16:25Nöbö mö kai, ‘Mögörɨb il kɨ kömö mɨdɨb mag na keir ör rɨbyöx nugwön mɨd ri abnö,’ rön raŋ diön aku, nuŋ wöröxön mɨ aŋadö wöröxöna; jɨ nöbö mö kai, ‘Mögörɨb il kɨ kömö mɨdɨb mag na keir rɨb mɨga yöx nugwöinöm, mɨd ri abnönö mɨd ri aböin aku ap dib yöi,’ me rön raŋ diön aku, kömö mɨdɨb mag nuŋ aku öim öim mɨjöna. 26 Makwam nöbö mö kai mabö na cɨnö cön aku, nuŋ nɨ mai höŋ; nɨ pikai mɨjɨn aku, mabö rɨ nölɨb nöbö na nɨ pɨsaŋ piaku mɨjöna. Nöbö mö kai mabö na rɨ nöiön, Acö na nöbö aku iba nuŋ aku pɨrag wöliöna.
Jisas, “Wöröxnö,” röŋa
27  Sam 6:3; 42:5; Mat 26:38“Weik nɨ ömörö rɨmɨd aku pödi yajɨn? ‘Acö nɨ haŋad rɨb gɨ mɨdaŋ, nɨ ap kai rɨba rɨmɨd aku rölaŋ,’ me rön yajɨn owa? Nöi! Ömörö aku pɨba höma. 28 Makwam Acö, nagö raŋ nöbö mö akuyöbö nugwöña, nagö Nöbö mil wä keiryöbö alɨg mɨdlaŋö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn nugugɨrön, mönö i adöx yöd röul adö kau sebö hön yadöŋa, “Nɨ rɨmön, nöbö mö akuyöbö mödö nugwöia nɨ Nöbö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨdla. Makwam nɨ iswob rɨmön, nöbö mö akuyöbö iswob nugwöñɨŋö,” röŋa.
29 Makwam nöbö mö mɨdim akuyöbö, God mönö yadöŋ aku nugwön, bli yadmä, “Gunɨm gigu rɨmɨdö,” rɨmä; bli piöŋö yadmä, “Ejol i Jisas nugwo mönö bli yadmɨdö,” rɨmä.
30 Aliö yadmä aku, jɨ Jisas ñɨgö yadöŋa, “Yad mönö aku nɨ me rön yadölöm; ñɨgö me rön yada. 31 Aku agapɨm: weik nöbö mö mögörɨb il kɨyöbö, ñɨŋ agö magɨm röi aku, God nuŋ keir nugwön, paiŋö nölön, ñɨŋ pɨ nuöm nɨg hörɨrör nɨgöna. Nöbö mö mögörɨb il kɨ nɨ nugw pölöi akuyöbö ñɨgö kiŋ röxg nugwidɨx mɨd Nöbö Gwogwo aku, God nuŋ nugwo rɨbɨx aböna. 32  Jon 3:14Nɨ pɨ bɨl yör sö nɨgöñ aku, nɨ nöbö mö mögörɨb hör piaku piaku magalɨg pɨxɨp pön hön nör pɨnö,” röŋa. 33  Jon 19:6Jisas mönö yadöŋ aku, nɨ agö magɨm rɨŋ wöröxnö, rön, yadöŋa.
34  Sam 110:4; Ais 9:7; Dan 7:14Makwam nöbö mö mɨga akwör hö mɨdim piaku Jisas nugwo paiŋö yadmä, “Lo mönö an aku yad, ‘Krais aku öim öim kömö mɨjönɨŋö,’ ra aku, jɨ nagö pöd rɨmɨn yadmɨdlö, ‘Nöbö Ha nuŋwa nugwo pɨ bɨl yör sö nɨgöñɨŋö,’ rɨmɨdlö? Makwam Nöbö Ha nuŋ me rön yadmɨdɨl aku, yönɨm yadmɨdlaŋö?” rɨmä.
35  Jon 8:12Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mil mag aku ul mɨŋi alɨg ñɨgö pɨsaŋ mɨjöna. Makwam, mil maga ñɨgö pɨsaŋ mɨd wop kɨ, ödöia yön ri aböña; nöi mɨjön aku, pɨxmaga hön ñɨgö yuö aböna. Nöbö mö kai pɨxmag yuö yönmɨjön aku, pikai dinö rön nugwen. 36  Epes 5:8Mila ñɨgö pɨsaŋ mɨd wop kɨ, mil aku nugw pöña. Mil aku nugw pɨmɨjöñ aku, mil halöu ha nuŋwa wöxnö nɨgöñɨŋö,” röŋa. Jisas aliö rön, nöbö mö piaku röböxön hör piaku duön umadiö mɨdöŋa.
Nöbö mö mɨga Jisas nugw pölöi
37 Jisas nuŋ ap rölɨbä mɨga akwör nöbö mö akuyöbö mämäg il rol ñɨŋa rɨm nugumä jɨ nugwo nugw pölim. 38  Ais 53:1Nöbö mö Jisas nugw pölim aku, God mönö yadɨb nöbö Aisaia maduar ör God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön rɨg yadöŋ mag akwör rɨmä. Nuŋ mönö aku kai kɨtön yadöŋa,
“Nöbö Dib, mönö wä nagö ñɨŋ yad nölöl aku
jɨ ñɨŋ mönö aku mönö wä, me rön, pölöi;
nagö ölɨsö mag keiryöbö naŋ keir rön rɨmö aku nugwöi aku,
jɨ nagö Nöbö Dib, me rön, nugw pölöiŋö,” röŋa.
39-40  Ais 6:10Makwam, ñɨŋ Jisas nugw pölim. Akuyöbö almä aku, Aisaia God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön rɨg yadöŋ mag akwör rɨmä. Nuŋ mönö aku kai kɨtön yadöŋa,
“God nuŋ nöbö mö akuyöbö ñɨgö rɨm, ñɨŋ mämäg we röxg mɨdöia;
God nuŋ rɨm, ñɨŋ rɨb mag wä mɨdöl.
God nuŋ ñɨgö röŋ aku, ñɨŋ mämäga nugw ri abön,
rɨb maga yöx nugw ri abön, nɨ höyɨx aku,
nɨ rɨmön ñɨgö kömö nɨgöx, me rön, rɨb aku yöx nugwön,
nuŋ nugwogwo rɨm ñɨŋ mämäg we röxg mɨdöiŋö,” röŋa.
Adakwör ñɨŋ Jisas nugw pɨb maga nɨgölöŋ. 41  Ais 6:1Aisaia maduar ör mönö yadöŋ aku, nuŋ Jisas mil mag wä nuŋ aku nugwön aliö yadöŋa.
42  Jon 9:22Makwam Juda nöbö dib bla ñɨŋ magalɨg Jisas nugwo röböxölim; nöbö dib mɨga nugwo nugw pɨmä. Jɨ Perisi nöbö anɨŋ yad abɨŋ an Juda mögum rɨb rama ram möl yuadö iswob dub maga nɨgenɨŋö, rön yadmä mönö aku nugwön, Jisas nugw pɨmä aku wöxnö yadölim. 43  Jon 5:44Jisas nugw pɨmä aku wöxnö yadölim aku, nöbö mö akuyöbö ib ana yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rɨ rɨbyöx nugwön, aliö almä. Ap agapɨm rɨŋ God nugwaŋ, nugwo wä cönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwölim.
Jisas mönö wä nuŋ akwör nöbö mö ñɨgö mönö diba yajöna
44 Makwam Jisas ajmöla aj halön yadöŋa, “Nöbö mö kai nɨ nugw pön aku, nör wöhö, nöbö nɨ yad abmɨn höm Nöbö aku nugwo aipam nugw pöna. 45  Jon 14:9Nöbö mö kai nɨ mämäga nugwön aku, nör wöhö, nöbö nɨ yad abmɨn höm Nöbö aku nugwo aipam mämäga nugwöna. 46 Nɨ mögörɨb il kɨ hön nöbö mö bla ñɨgö mila nölmɨdla. Makwam, nöbö mö nɨ nugw pöñ akuyöbö, pɨxmag yuö piaku mɨdeñɨm.
47  Jon 3:17“Nöbö mö mönö na nugwön rɨg yadmɨdɨl mag akuyöbö reñ aku, ñɨgö mönö diba yadöin. Aku agapɨm: nɨ nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö mönö diba yadɨba hölɨm; ñɨgö kömö pɨba höma. 48 Makwam nöbö mö nɨ pölön, mönö na peñ aku, mönö diba yadɨb wop aku, mönö nɨ yadɨl piakwör ñɨgö pɨsaŋ mönö diba yajöna. 49 Aku agapɨm: mönö nɨ yadɨl aku, nɨ hör rɨbyöx nugwön yadöi; Acö nɨ yad aböŋ aku, al aliö akuyöbö yadanö, rɨ akwör yadla. 50 Nɨ nugula, mönö nuŋ aku nugw pöñ aku, ñɨgö öim mɨdɨb maga nöiöna. Makwam, mönö nɨ yadmɨdɨl aku, Acö mönö al aliö akuyöbö yadanö, rɨ akwör yadmɨdlö,” röŋa.

12:1: Jon 11:1,43

12:2: Luk 10:40

12:3: Luk 7:37-38

12:8: Diut 15:11

12:10-11: Jon 11:45

12:13: Sam 118:25-26; Jon 1:49

12:15: Sek 9:9

12:16: Jon 2:22

12:23: Jon 13:31-32; 17:1

12:24: 1Kor 15:36

12:25: Mat 16:25

12:27: Sam 6:3; 42:5; Mat 26:38

12:32: Jon 3:14

12:33: Jon 19:6

12:34: Sam 110:4; Ais 9:7; Dan 7:14

12:35: Jon 8:12

12:36: Epes 5:8

12:38: Ais 53:1

12:39-40: Ais 6:10

12:41: Ais 6:1

12:42: Jon 9:22

12:43: Jon 5:44

12:45: Jon 14:9

12:47: Jon 3:17