18
Mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö i, mö wösrö i
Kol 4:2; 1Tes 5:17Jisas, nöbö nɨ bla rɨb mɨga yöxölön, God höjöpal gör mɨdɨŋ, me rön, ñɨgö mönö i mönö höd röxön yadöŋa, “Mögörɨb i, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö dib i mɨjöna. Makwam nöbö aku, nuŋ God rɨbyöx nugwen; nöbö mö bla ñɨgö uliöxen. Makwam mö wösrö mögörɨb akuyöbö i, öim hö nugwo yajöna, ‘Nöbö kwolmal na mönö anɨŋ aku nugwö,’ cöna. Aliö cön aku, jɨ mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö dib aku mönö nuŋ aku pen. Jɨ mö wösrö aku, nuŋ öim öim hö yad nugu gör mɨdaŋ mɨdaŋ, mai nöbö dib aku yajöna, ‘Nɨ God nugwo ipöxöi; ñɨgö nöbö mö piaku algör uliöxöi; jɨ mö wösrö kɨ nɨ öim öim hö yad nugu gör mɨdɨm mɨdɨm nɨ ipɨt makwam, nɨ du mönö dib aku yad nugunö,’ cönɨŋö,” röŋa.
Nöbö Diba aliö rön yadöŋa, “Mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö aku nöbö mö uliöxölöŋ, jɨ nuŋ mönö kai yadöŋ aku nugw ri aböña. Ñɨŋ rɨb kai yöx nugwöi? God nuŋ nöbö mö nuŋ keir yad nɨg bla, mil pɨxmag yuö nugwo höjöpalmɨjöñ aku, mönö ñɨgö nugwön uliöxön nugwenɨŋö, rön, nugwöi? Ñɨŋ mɨxɨl magi pöx mɨjöñɨŋö, rön nugwöiŋ ä? Nɨ ñɨgö yadmɨdla, nuŋ mönö yajöñ aku nugwön, ñɨgö ögwö yöxön, yadkap ör nöbö kwolmal ñɨŋa rɨ gwogwam cöñ akuyöbö ödöia idɨxöna. Makwam Nöbö Ha nuŋwa mögörɨb il kɨ höbkal hön wop aku, nöbö mö bli nugwo nugw pɨ gör mɨjöñɨŋönö wöhö?” röŋa.
Perisi nöbö i, takis pɨb nöbö i
Nöbö mö bli, an nöbö mö wä, nöbö mö bli nöbö mö gwogwo, me rön, nugwim akuyöbö, Jisas ñɨgö mönö i mönö höd röxön yadöŋa, 10 “Perisi nöbö i, takis pɨb nöbö i, God höjöpalɨba, God höjöpalɨb rama diöña. 11 Perisi nöbö aku, rɨb nuŋ akwör God höjöpalön yajöna, ‘Nagö ri ablaŋe rɨmɨdla. Nɨ nöbö bli rɨg röi akuyöbö, ap wä mɨga akwör pön, ap kib pön, mö kib mag yönön, röi. Nɨ takis pɨb nöbö kɨyöbö kɨ röxgɨb yöi. 12  Ais 58:1-4; Mat 23:23Iŋpɨlö paŋ paŋ wop mös ap mag nɨmöi aipam. Öim ap nɨ akuyöbö ragpɨd sö pön, nagö paŋyöbö i nöilö,’ cöna. 13  Sam 51:1Makwam takis pɨb nöbö aku, nuŋ möigw yöxön, adöx yöd röul adö kau sö nugwen; hör hör yörakwo iröpa ubɨlön, ibön nuŋwa keir palön, rɨb mɨga yöx nugwön yajöna, ‘God, nɨ nöbö ap kib mag gwogwo rɨl aku, nɨ ögwö yöxö,’ cöna. 14  Mat 23:12Ñɨgö yadmɨdla, takis pɨb nöbö aku aliö yadaŋ, God nugwo, ap kib mag gwogwo rɨlö aku nugwön röböxmɨdlö, cöna. Makwam God nuŋ Perisi nöbö aku nugwo aliö yaden. Aku agapɨm: nöbö mö ib ñɨŋa keir pɨrag wöiöñ bla, God raŋ ib ñɨŋa pɨn pal diöna. Jɨ nöbö mö ib ñɨŋa pɨrag wöleñ bla, God raŋ ib ñɨŋa mɨjönɨŋö,” röŋa.
Jisas halöu ha ulul bla pɨ nugwöŋa
(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Nöbö mö bla, Jisas halöu ha ulul anɨŋ kɨyöbö pɨ nugwaŋ, me rön, pön hömä. Jisas ñɨgö pɨ nugum nugugɨrön, nöbö nuŋ bla almɨdim aku nugwön, nöbö mö piakuyöbö ñɨgö yadyöxön yadmä, “Ñɨŋ akuyöbö almɨjeñ,” rɨmä. 16 Jisas piöŋö halöu ha piaku wö rɨm hömɨdmɨn, nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn ñɨgö aliö yadyöxmɨdöi? Halöu ha ulul piaku röböxɨŋ nɨ pöl höŋ. God nöbö mö pön adöx yöd röul adö kau sö nugwidɨx mɨdɨb aku, halöu ha ulmɨdö piaku röxg mɨjöñɨŋö,” röŋa. 17  Mat 18:3God Mönö yad nölön, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb mönö aku aliö mɨdö, rɨmɨjöñ aku, halöu ha ulul bla God Mönö aku nugwön, rɨmgör nugw pöña. Makwam, nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö halöu ha ulul nɨ rɨg nugw pöi mag aliö akuyöbö nugw pɨmɨjöñ bla, God ñɨgö pön nugwidɨx mɨjöna. Jɨ nöbö mö halöu ha ulul nɨ nugw pöi mag aliö akuyöbö nugw peñ bla, God mögörɨb nuŋ yör sö dueñ.
Juda nöbö dib i ap mɨga mɨdöŋa
(Mat 19:16-22; Mak 10:17-22)
18  Luk 10:25Juda nöbö dib i Jisas mɨdöŋ yöra hön yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö wä na. Nɨ pödpöd rön, öim mɨdɨb mag aku pɨn?” röŋa.
19 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ pödpöd rɨmɨn, ‘Nöbö wä,’ me rɨlö? Nöbö mö i wä mɨdöl; God paŋyöbö akwör Nöbö wä mɨda. 20  Eks 20:12-16; Diut 5:16-20Makwam nagö God lo mönö aku nugulö: ‘Mö kib nöbö kib rɨmɨjeñ; nöbäpö pɨlmɨjeñ; ap kib pɨmɨjeñ; mönö diba yajöñ piaku du mönö inakmönö hörön yadmɨjeñ; nauö nam rɨg yajöñ mönö akwör yöxön mai dinö,’ ” röŋa.
21 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö aku yadöŋa, “Nɨ haŋal mɨd akwör ila nɨgön, lo mönö ada piaku magalɨg rɨp hö hö, weik wop kɨ paŋ mag akwör rɨ mɨdlö,” röŋa.
22 Jisas mönö aku nugwön yadöŋa, “Ap paŋyöbö iör röiö. Ap nagö blaku magalɨg sɨm rön, rɨg pön, nöbö mö lɨblɨb rɨ mɨdö bla nölö. Naŋ almɨjɨnö aku mɨ, mɨd ri abɨb mag nagö aku mɨjön God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö. Rɨg yadɨl akuyöbö rön, han, nɨ pɨsaŋ yönmɨdɨŋö,” röŋa. 23 Jisas mönö aku yadɨm, Juda nöbö dib aku rɨg ap nuŋ bla mɨga mɨdöŋ aku, audiöx nugwön rɨb diba yöx nugwöŋa.
24 Rɨb diba yöx nugumɨdöŋ aku, Jisas nugwo nugwön yadöŋa, “Nöbö mö ap mɨga mɨjön akuyöbö, mɨŋi rɨ öliöxön God nöbö mö nuŋwa mɨdɨŋ, ñɨgö pön ram nuŋwa nugwidɨx mɨjöna. 25 Hön kamel bla kai mauöl nag aböi möl aku dinöb, mɨŋi rɨ öliöxön diöñ aku, jɨ nöbö mö köme ulnöu ap bla mɨga mɨd akuyöbö, God mögörɨb nuŋ aku mɨŋi rɨ öliöxön diöñɨŋö,” röŋa.
26 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö mö mɨdim bla yadmä, “Mönö yadmɨdlö aku, God nuŋ nöbö mö i kömö pɨb maga nɨgöl owa agapɨm?” rɨmä.
27 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Adö bli nöbö mö rɨb maga nɨgöl aku, jɨ God nuŋ cɨnöb paŋ rɨb akwör nɨgö,” röŋa.
28 Jisas aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Mɨ! Ram ap an akuyöbö magalɨg röböxön, nagö pɨsaŋ paŋör alɨp yönmɨdɨŋö,” röŋa.
29 Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö, God mönö wä nuŋ aku pɨrag yönɨŋö, rön, ram rɨb, mönɨŋ, nɨmam, nuö nuöm, halöu ha ñɨŋ bla röböxöñ aku, God ñɨgö uplöbenɨm. 30 Weik mɨdöl wop mibɨl yörɨk, God nuŋ ñɨgö nugwidɨx mɨd ri abön raŋ, ap ñɨŋ bla, nöbö mö ñɨŋ bla, magöri maga rɨg mɨjöna. Makwam wop maiyöbö aku, nuŋ pɨsaŋ öim öim mɨjöñɨŋö,” röŋa.
Jisas iswob, “Nɨ pɨl pal nɨgɨŋ, wöröxön öbinö,” röŋa
(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)
31  Luk 24:44Jisas nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö ñɨgö pön rɨb piaku duön yadöŋa, “Nugwi. Weik Jerusalem dumɨdöla. Du röpɨñɨnɨŋ aku, Nöbö Ha nuŋwa nugwo, God mönö yadɨb nöbö bla maduar ör God Mönö aku kai kɨtön rɨg yadim mag akwör cöña. 32  Luk 9:22,44Nugwo pön, Juda nöbö yöi akuyöbö imag rol ñɨgö nɨgɨŋ, nugwo yad höimöuön, ñɨlöŋ nɨg gɨrön, höpöl pɨlön, naga pɨ palön, mɨ aŋadö pɨl pal nɨgöña. 33 Makwam wop mös mɨdön, wop paŋ aku höbkal öbiönɨŋö,” röŋa.
34  Mak 9:32Makwam Jisas aliö rɨmɨdmɨn, nöbö nuŋ bla rɨbyöx nugub maga nɨgölmɨn, mönö rɨg yadmɨd aku, me rön, lɨbak nugwölim.
Jisas mämäg we wölöŋ nöbö i rɨmɨn, mämäga ix nugwöŋa
(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)
35 Makwam mai, Jisas du Jeriko uröpɨnmɨn nugugɨrön, nöbö mämäg we i mɨdöŋa. Nöbö aku nuŋ ödöi kwol yöraku römɨd gɨ mɨdön, rɨg ap nöinö, rön, sö rɨ mɨdöŋa. 36 Nöbö mö mɨga akwör mönö pɨp hö padɨxmɨn nugugɨrön, nuŋ nöbö mö bli ñɨgö yad nugwön yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨdöi?” röŋa.
37 Aliö rɨmɨn, yadmä, “Jisas nöbö Nasaret yöbö aku hön dumɨdö,” rɨmä.
38 Aliö rɨmɨn, nuŋ wö diba rön yadöŋa, “Jisas, Depid Ha nuŋwa, nɨ ögwö yöxö!” röŋa.
39 Aliö rɨmɨn, nöbö mö hö dumɨdim bla nugwo yadyöxön yadmä, “Pödpöd rɨmɨn wölmɨdlö? Dar mɨdö!” rɨmä. Aliö yadim aku, jɨ nuŋ tar mɨdölöŋ. Wö mɨ diba rön yadöŋa, “Jisas, Depid Ha nuŋwa, nɨ ögwö yöxö!” röŋa.
40 Aliö rɨmɨn, Jisas nugwön aŋöi nɨgön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Yölɨŋ il yörɨk hönö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, pön hömɨn yadöŋa, 41 “Nagö pödpöd cɨnö?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nöbö Dib, nɨ raŋ mämäg na aku iswob nugunöm,” röŋa.
42 Aliö rɨmɨn, Jisas nugwo yadöŋa, “Jisas nɨ raŋ, mämäg na ix nugunö, rön, rɨbyöx nugw pɨlö aku mɨ, mämäga ix nugwö,” röŋa.
43 Jisas aliö rɨmɨn, wop akwör mämäga ix nugwön, God iba yadmɨn bɨl sö dumɨn nugugɨrön, Jisas dumɨdöŋa yöraku mai duöŋa. Nöbö mö magalɨg Jisas röŋ aku nugwön, God iba yadmɨn bɨl sö duöŋa.

18:1: Kol 4:2; 1Tes 5:17

18:12: Ais 58:1-4; Mat 23:23

18:13: Sam 51:1

18:14: Mat 23:12

18:17: Mat 18:3

18:18: Luk 10:25

18:20: Eks 20:12-16; Diut 5:16-20

18:31: Luk 24:44

18:32: Luk 9:22,44

18:34: Mak 9:32