19
Sakias, takis pɨb nöbö i
Jisas Jeriko duön, mibɨl yöra u dumɨdöŋa. Makwam Jeriko yöraku, rɨg ap mɨga mɨdmɨd nöbö i, takis pɨb nöbö piaku ñɨgö magalɨg nugwidɨx mɨdmɨda. Ib nuŋwa Sakias. Jisas taun mibɨl yöraku padɨxmɨn nugugɨrön, nöbö mö mɨga akwör hö nuguba rɨmɨdmä. Sakias nuŋ nöbö metyöbö maga makwam, Jisas nöbö pödiöm mɨd aku nugunöm, rön, nugwöŋa, jɨ nugwölöŋ. Almɨn, nuŋ höd ipalɨp du bɨ römö i wölu bɨl sö mɨdön, Jisas hömɨdöŋ möl sö nugugu mɨdöŋa. Jisas nuŋ bɨ wöl mɨdöŋa il yöraku hön, pisö laxiö nugwön, Sakias nugwo yadöŋa, “Sakias, nagö rɨmɨg il kɨ pɨnö! Weik nagö pɨsaŋ du ram nagö mɨjɨnö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, Sakias il bö pɨnön, wahax pɨ gɨrön, Jisas nugwo yölɨŋ pön ram nuŋwa duöŋa. Luk 15:2Nöbö mö bla alöŋ aku nugumɨn ölɨsö wölɨm yadmä, “Nöbö aku du nöbö ap kib mag gwogwo rɨ ram aku hölɨmba dumɨdö,” rɨmä.
Eks 22:1; Naba 5:6-7Makwam Sakias öbɨlön, Jisas nugwo yadöŋa, “Nöbö Dib, nagö nugwö! Weik ap nɨ bla nuöm nɨg adöi nɨgön, adöi nöbö mö lɨblɨb rɨ mɨdö bla ñɨgö nöina. Makwam nɨ höd inakmönö hörön, nöbö mö bli ap ñɨŋa kib pɨbä rɨm aku paiŋö nöinö, rön, ap paŋyöbö i kib pɨm aku, paiŋö mös mös nöina; jɨ ap mös kib pɨm aku, paiŋö akuyöbö amñaxɨb sö nöina. Alön rɨp dumɨd dumɨd magalɨg rɨba wöd pörön röböxnö,” röŋa.
Luk 13:16; Apos 16:31Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö kɨ Ebraham ha nuŋwa i. Wopik God nuŋ yam ram yörɨk hölɨmmɨdöi, ap kib mag gwogwo röi piaku nugwön röböxön kömö pa. 10  Luk 15:4; Jon 3:17; 1Tim 1:15Nöbö Ha nuŋwa höŋ aku, nöbö mö hölögɨp mɨdöi akuyöbö, ñɨgö hölu nugwön kömö pɨnö, rön, hö,” röŋa.
Nöbö akuyöbö ragpɨd sö rɨg pɨmä aku, Jisas mönö höd röxön yadöŋa
(Mat 25:14-30)
11 Makwam nöbö mö piaku, Jisas mɨ, Nöbö Dib öim pöx mɨdmɨdöl aku, Jerusalem duaŋ, nugwo kiŋ yad nɨgɨŋ, an nugwidɨx mɨdaŋ, mɨd ri abönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumä. Jisas, rɨb ñɨŋ aliö yöx nugumä aku, nuŋ keir nugwön, ñɨgö mönö i kwo höd röxön yadöŋa. 12 Jisas mönö höd röxön yadöŋa, “Nöbö dib i, nɨ nugwidɨx mɨd nöbö dib na mɨd yöra dumön, nɨ kiŋ yad nɨgaŋ, höuöil hön, nöbö mö mögörɨb nɨ kɨyöbö ñɨgö kiŋa nugwidɨx mɨjɨnö, rön, mögörɨb pad dib piaku diöna. 13 Makwam höd nöbö mabö rɨb nuŋ akuyöbö ragpɨd sö ñɨgö wö raŋ hömɨjöña, nöbö dib nuŋwa rɨg mag gol paŋ paŋ hörɨrör nuöm nɨgön yajöna, ‘Rɨg mag gol nölmɨdɨl kɨ pön, sɨm rɨ höuöilmel rön, mɨga pɨ nɨgmɨdɨŋ; mai nɨ höuöil hönö,’ cöna. 14 Aliö rön diöna aku, jɨ nöbö mö mögörɨb nuŋ nugwidɨx mɨdöŋ bla, nugwo ölɨsö wölaŋ nugugɨrön, nöbö bli yad abɨŋ, mai duön, nöbö dib ödöriö aku nugwo yajöña, ‘Nöbö kɨ nuŋ kiŋ ana mɨdenɨŋö,’ cöña.
15 “Makwam nöbö dib ödöriö aku mönö ñɨŋ aku pen; nöbö dib aku nugwo kiŋ ñɨŋa yad nɨgöna. Alaŋ, kiŋ aku nuŋ höbkal hön, mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ piaku ñɨgö yad wö raŋ hömɨdɨŋ, yajöna, ‘Rɨg mag gol nöil piaku, ñɨŋ pɨ sɨm rɨ höuöilmel rön, paiŋö pödiö pöi?’ cöna. 16 Yadaŋ, höd hön nöbö aku yajöna, ‘Nöbö dib, rɨg mag gol paŋyöbö nɨ nölmö aku, nɨ sɨm rɨ höuöilmel rön, paiŋö akuyöbö ragpɨd sö rɨg mag gol pɨlö,’ cöna. 17  Luk 16:10Aliö rɨmɨdaŋ, nöbö dib nuŋ aku yajöna, ‘Nagö rɨ ri ablö. Ap ulmɨdö aku nölmön mabö rɨ ri ablö aku, weik taun dib akuyöbö ragpɨd sö nagö yadmön nugwidɨx mɨjnaŋö,’ cöna. 18 Makwam nöbö i hön yajöna, ‘Nöbö dib, rɨg mag gol paŋyöbö nɨ nölmö aku, nɨ sɨm rɨ höuöilmel rön, paiŋö akuyöbö mömɨd sö rɨg mag gol pɨlö,’ cöna. 19 Aliö rɨmɨdaŋ, nöbö dib nuŋ aku yajöna, ‘Ailö aku, weik taun dib akuyöbö mömɨd sö yadmön nugwidɨx mɨjnaŋö,’ cöna. 20-21 Makwam mabö rɨb nöbö nuŋwa i kwo hön yajöna, ‘Nöbö dib, nör nugula. Nagö nöbö ölöm. Nöbö mö bli ap ñɨŋ bla, nagö sɨm rɨ ri abön röiö; wobön um pɨn pɨlö. Ap mabö öliöxön rɨ yuöi piaku, nagö ususör rön nɨmlö. Makwam, nɨ nagö ipöxɨl aku, rɨg mag gol paŋyöbö nɨ nölmö aku, nɨ pön du köpö rin rogw rɨ nɨgmön mɨdöŋa. Rɨg mag gol paŋyöbö nagö aku weik pön höl mɨk,’ me cöna. 22 Aliö rɨmɨdaŋ, nöbö dib nuŋ aku yajöna, ‘Mönö nagö yadlö aku pɨ höuöilön, nagö pɨsaŋ mönö diba nɨgɨna. “Nagö nöbö ölöm, nöbö mö bli ap ñɨŋ bla, nagö sɨm rɨ ri abön röiö; wobön um pɨn pɨlö; ap mabö öliöxön rɨ yuöi piaku, nagö ususör rön nɨmlaŋö,” rɨlö ä? 23 Makwam, pödpöd rɨmɨn rɨg mag gol nɨ aku pön du rɨg rama nɨgman, höbkal hön hör um bli kwo alɨg pöi kömö?’ cöna. 24 Aliö rön, nöbö il yöra mɨjöñ akuyöbö ñɨgö yajöna, ‘Rɨg mag gol nɨ aku höuöil pön, nöbö yöraku rɨg mag gol ragpɨd sö mɨd aku nugwo nöinö,’ cöna. 25 Aliö rɨmɨdaŋ, yajöña, ‘Nöbö dib. Nuŋ rɨg mag gol ragpɨd sö mödö mɨdö!’ cöña. 26  Mat 13:12; Luk 8:18Aliö rɨmɨdɨŋ, yajöna, ‘Ñɨgö yadmɨdla, öim nöbö mö ap ñɨŋ mɨga mɨjön bla, bli kwo rol ab pöña, jɨ nöbö mö ap ñɨŋ ulul ulul mɨjön bla, ap ulmɨdö mɨd aku aŋadö hölögɨpöna. 27 Makwam nöbö mö nɨ nugumɨn ölɨsö wölɨm, nöbö aku nuŋ kiŋ ana mɨdenɨŋö, rim akuyöbö, ñɨgö du pön hö, mämäg il rol nɨ yörɨk pɨl pal nɨgi,’ cönɨŋö,” röŋa.
Jisas Kiŋ röxg Jerusalem duöŋa
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)
28 Jisas ñɨgö mönö aku yadön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ Jerusalem duŋö, rön, nuŋ höd duöŋa. 29 Dumɨd dumɨd Olip Pɨd yöra, ram yöj lɨglɨg agrö Betpagi Betani ramɨxrö yöra womiöx uröpɨnön, nöbö nuŋ mös ñɨgö höd yad abön yadöŋa, 30 “Ram yöj agrö möl aku duön nugwöña, hön donki maua nöbö mö pɨ yönölöi i, nag wabɨl nɨg gɨŋ mɨjön aku yau pön höña. 31 Makwam nöbö mö bli hön, ‘Hön donki aku pödpöd rɨmɨn yau pön dumɨdöiŋö,’ rɨmɨdɨŋ, yajöña, ‘Nöbö Dib aku mabö mɨdmɨn anɨŋ yad abmɨn, pɨba hölɨŋö,’ cɨne,” röŋa.
32 Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ duön nugumɨn, rɨg yadöŋ mag akwör rɨg mɨdöŋa. 33 Du naga yaumɨn nugugɨrön, nöbö hön donki mɨnöbö bla hön yadmä, “Hön donki mau aku pödpöd rɨmɨn naga yaumɨdöi?” rɨmä.
34 Aliö rɨmɨn yadmä, “Nöbö Dib aku mabö mɨdmɨn anɨŋ yad abmɨn, hö naga yaumɨdölɨŋö,” rɨmä. 35 Aliö rön, hön donki mau aku naga yau pön Jisas mɨdöŋ yöra pön duön, wölɨj ñɨŋ wab bli pɨ rödön, pɨ hön donkia rol sö nɨgön, Jisas nugwo pɨ hön donkia rol sö nɨgmä. 36 Jisas donkia rol sö römɨdön, ödöi aku dumɨn nugugɨrön, nöbö mö akuyöbö wölɨj ap ñɨŋa bli rag hö ödöi rol aku yödɨm nugugɨrön, Jisas römɨd gɨ mɨdöŋ hön donki aku wölɨj ap ñɨŋa bla rola röbɨp duöŋa.
37 Dumɨd dumɨd Jerusalem igöp igöp rɨm nugugɨrön, Olip Pɨd ödöi rɨmö pibö rɨb yöraku, nöbö mö nuŋ bla mɨga, magalɨg nugwo mɨ ödöriö wahax pɨ gɨrön, ap agap apɨm röŋ akuyöbö rɨb aku yöx nugu gɨrön, wö diba rɨ gɨrön, God iba pɨrag wölön yadmä,
38  Sam 118:26; Luk 2:14“Nöbö Diba nuŋ Kiŋ anɨŋa yad abmɨn hö mɨk,
God nugwo pɨ ri aböna!
God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku,
höbwab höimölɨb höimölɨb mag akwör mɨda.
God nuŋ adöx mɨ bɨl sö mɨdön,
nuŋ mil mag wä keiryöbö alɨg mɨdö,” rɨmä.
39 Aliö rɨmɨn nugugɨrön, Perisi nöbö bli mibɨl yöraku mɨdim akuyöbö, Jisas nugwo yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö. Nöbö mö nagö akuyöbö ñɨgö yadyöxaŋ, mönö aliö akuyöbö yadölɨŋ,” me rɨmä.
40 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Ñɨgö yadmɨdla, ñɨŋ mönö akuyöbö yadmɨjeñ aku, rɨg bla keir wö cöñɨŋö,” röŋa.
Jisas Jerusalem nugwön imöŋa
41 Jisas Jerusalem igöp igöp rɨ gɨrön, taun dib aku nugwön, mäp röbö pɨnmɨn nugugɨrön yadöŋa, 42 “Mögörɨb Jerusalem kɨ, ñɨgö mɨ ödöriö ögwö yöxmɨdla. Nɨ ñɨgö pɨ God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön, höbwab höimölɨb maga ñɨgö nölɨba höma nugwöyɨx aku, wä röxa. Makwam weik ñɨŋ nugwölön, mämäg we röxg mɨdöia. 43 Mai nöbö kwolmal ñɨŋa hön, taun dib ñɨŋ kɨ, lɨgɨna ab yuö nɨg mɨjöñ aku, 44  Luk 21:6hön rɨ gwogwam rɨŋ, möriwö kul, ram bla magalɨg, rɨg i rɨg i rol sö waxön mɨdenɨm; nöbö mö, halöu ha, rɨg kul yuadö mɨjöñ akuyöbö ram alɨg pal gɨlɨx ab gɨlɨx rɨ aböña. God ñɨgö pɨba hö wop kɨ nugwölöi makwam, mag akuyöbö aiönɨŋö,” röŋa.
Jisas God höjöpalɨb rama ram möl yuadö duöŋa
(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)
45 Jisas aliö rön, God höjöpalɨb rama duön, nöbö mö sɨm rɨmɨdim akuyöbö ñɨgö yad rɨŋö bö ab gɨrön yadöŋa, 46  Ais 56:7; Jer 7:11“God Mönö aku kai kɨtön yadmä, ‘Ram na aku, nɨ höjöpalɨb rama mɨjönɨŋö,’ rɨmä aku, jɨ ñɨŋ sɨm rön rɨm rɨm, nöbö mö ap kib pön, rag hö umadiö hölɨmmɨdöi ram i röxgö,” röŋa.
47  Luk 21:37Makwam Jisas nuŋ öim öim, wop paŋ paŋ du God höjöpalɨb rama ram möl yuadö nöbö mö bla ñɨgö mönö yad nölmɨdöŋa. God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla, lo mönö yad nölɨb nöbö bla, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla, nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨba paŋ akwör yöx nugumɨdmä. 48 Aliö rɨbyöx nugumä aku, jɨ nöbö mö magalɨg, mönö wä nuŋwa nuguŋö, rön, nugwo wahax pɨm nugugɨrön, ñɨŋ Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨb maga mɨdölöŋ.

19:7: Luk 15:2

19:8: Eks 22:1; Naba 5:6-7

19:9: Luk 13:16; Apos 16:31

19:10: Luk 15:4; Jon 3:17; 1Tim 1:15

19:17: Luk 16:10

19:26: Mat 13:12; Luk 8:18

19:38: Sam 118:26; Luk 2:14

19:44: Luk 21:6

19:46: Ais 56:7; Jer 7:11

19:47: Luk 21:37